Cilt: 11 - Sayı: 1, 28.03.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisinin amacı, eğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanında değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslar arası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmaktır.


Dergimiz ‘Hakemli Dergi’ statüsünde yılda dört sayı olarak; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi alanlarını doğrudan ilgilendiren deneysel, inceleme ve derleme yazılarını kapsamaktadır. Fen eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik, Sınıf Öğretmenliği ve bu alanlarla disiplinler arası çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

1. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisine değerlendirilmek üzere gönderilecek çalışmaların aşağıda belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

2. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

3. Bir çalışmanın uzunluğu ana metin, kaynakça ve ekler dahil 8.000 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.

4. Dergiye gönderilecek çalışmalarda kısa özet Türkçe ve İngilizce 200-250 sözcük olmalı ve ayrıca en az 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır. Ayrıca Türkçe ve ya İngilizce gönderilecek çalışmaların tümünde 750-1000 sözcük arası İngilizce/ Türkçe uzun özete de yer verilmelidir. Uzun özet içermeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Özgün araştırma makalelerinde uzun İngilizce/ Türkçe özet; amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıklarını içermelidir.

5. Yazılar aşağıda belirtilen dergi kurallarına uygun olarak herhangi bir biçimlendirme yapılmamış Word dosyası şeklinde hazırlanmalıdır.

6. Gönderilen tablo ve şekillerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve APA-7 stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bir tablo veya şekil bir sonraki sayfaya taşmamalıdır. Eğer sayfa sonuna geliyor ve bir kısmı taşıyorsa takip eden sayfaya yerleştirilmelidir. Ayrıca tablo ve şekillerde 10 punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

7. Yazılar, Word formatında, A4 boyutunda 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, her sayfanın dört kenarında 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Lütfen makalenizin metninin çift aralıklı olduğundan ve ardışık satır numaralandırmasına sahip olduğundan emin olunuz. Her sayfa numaralandırılmalıdır.

8. Ampirik çalışmalara ait ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içerebilir. Yöntem kısmında desen, evren ve örneklem, çalışma grubu ya da katılımcılar, veri toplama araçları ve verilerin analizi vb. alt bölümleri bulunmalıdır.

9. Derleme türü çalışmalarda konu özgün ve güncel olması ve problem açık bir şekilde ortaya konulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli ve tartışılmalıdır. Daha önce üzerinde çalışılmış, alana yenilik getirmeyen ve kritik bir bakış açısı içermeyen derleme çalışmaları kabul edilmeyecektir.

10. Kaynakça, metin içi atıflar, başlıklar, tablolar, şekiller için APA (7. Baskı) stili kullanılmalıdır.

11. Sisteme yüklenen dosyanın içerisinde yazar(lar)a ait bilgiler bulunmamalıdır. Microsoft Word belgelerinde Dosya menüsünden Genel > Seçenekler sekmesinden kullanıcı adı kaldırılmalı ve yazarı belirlemeyi mümkün kılacak bilgiler yer almamalıdır. 

12. Yayınlanmak için kabul edilen makalelere yönelik Etik Taahhütnamesi aşağıda sunulmuştur.

Etik Taahhütnamesi

13. Tüm aday makaleler gönderilmeden önce iThenticate© ve Turnitin© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile birlikte sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %20'den aşağıda olmalıdır. CUED akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.

Not: Bu metinde verilen bağlantılar öneri niteliğindedir ve bu bağlantılara tıklayarak eriştiğiniz web sayfalarının içeriğinden dergimiz sorumlu değildir. 

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi aşağıda belirtildiği üzere Etik Kurul Onayı olmayan makaleleri değerlendirmeye almayacaktır.

TR Dizin tarafından “Etik Kurul Onayı” ile ilgili 06/03/2020 tarihinde yapılan bilgilendirme aşağıda sunulmuştur. Dergimize çalışmalarını gönderecek yazarlarımızın bu bilgilendirmeyi dikkate almasını rica ederiz.

Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,


Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi


TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.


Ayrıca;
· Dergiler “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide her biri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.
· Dergilerde yayın etiğine uygunluk konusu sadece yazarların sorumluluğuna bırakılmamalı, dergi yayın etiği konusunda izleneceği yolu açık olarak tanımlanmış olmalıdır.
· Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
· Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.”

Dergimizde yayımlanmakta olan çalışmalar ön inceleme, kör hakemlik süreci ve editöryal süreç olmak üzere üç önemli aşamadan geçmektedir. Hakemlik sürecinde her makale en az iki hakem tarafından incelenmektedir. 

Dergimizde yayımlanan makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551