Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Analysis of Primary School Social Studies Textbook in terms of Gender

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 434 - 458, 26.03.2021
https://doi.org/10.30703/cije.732000

Öz

Gender roles are important for individuals in socialization process and school, and textbooks are important in their formation. The school is an institution where gender identities are matured as main place in where the cultural and social values are transferred and reproduced. It is very important to ensure the transfer of gender roles to new generations through two important lessons taught at primary school and social content and life knowledge that are intertwined with life and textbooks taught in these lessons. The aim of this study is to evaluate the social studies textbook in terms of gender in the fourth year of primary school in the 2019-2020 academic year. For this aim, in the texts and images of the 4th grade social studies textbook; the gender variation of the objects and colors identified with individuals, behavioral patterns and family roles drawn to individuals, professional choices of individuals, personal occupation and actions of individuals; whether individuals are active or passive according to the gender perspective of the society; an answer was sought for the situation of stereotyped expressions, which were shaped according to the different variables of gender in the language. In this study, document review that is one of the qualitative research methods was used. The data obtained from the sources scanned throughout the study were evaluated using the content analysis method. At the end of the study, it was concluded that the use of gender discourses in the textbook and the presentation of gender roles were prepared via sensitivity in general, but this level of sensitivity was insufficient.

Kaynakça

 • Arıkan, A. (2005). Age, gender and social class in elt coursebooks: a critical study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 29-38.
 • Arslan, Ş. A. (2000). Ders kitaplarında cinsiyetçilik. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Çalapala, N. (1951). Güzel alfabe, İstanbul: Atlas.
 • Çınar, E. K. (2013). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dalsar, F. (1950). Tabiat bilgisi 4. sınıf. İstanbul: Okul Kitapları Ltd. Şti.
 • Damayanti, I. L. (2014). Gender construction in visual images in textbooks for primary school students. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 3(2), 100-116. https://doi.org/10.17509/ijal.v3i2.272
 • Esen, Y. ve Bağlı, M. T. (2002). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek şekillerine ilişkin bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 143-154. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000053
 • Frazier, N. and Sadker, M. (1973). Sexism in school and society. New York: Harper and Row Publications.
 • Freeman, R. and McElhinny. (1996). Language and gender. In Mckay, S.L. ve Hornberger, N.H. (Eds.) Sociolinguistics and LanguageTeaching (218-280). USA: Cambridge Universty Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511551185.011
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji, haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç.
 • Göçmen, İ. (1953). Yurttaşlık bilgisi-Ortaokul 3. Sınıf. İstanbul: Gün.
 • Gümüşoğlu, F. (1996). Ders kitaplarında cinsiyetçilik: 1928-1995. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Gümüşoğlu, F. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet, tematik yazılar. Toplum ve Demokrasi, 2(4), 39-50.
 • Gümüşoğlu, F. (2016). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet-1928’den günümüze. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
 • Güneş, Ö. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet ayrımı (1990-2006). Journal of Society & Social Work, 19(2), 81-95.
 • Gürşimşek, I. ve Günay, D. (2010). Çocuk kitaplarında cinsiyet rollerinin işlenişinde kullanılan dilsel ve dil dışı göstergelerin değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 53-63.
 • Helvacıoğlu, F. (1996). Ders kitaplarında cinsiyetçilik (1928-1995), İstanbul: Kaynak.
 • İrge, Ş. (1952). Hayat bilgisi 3. sınıf. Ankara: Güney.
 • Kandiyoti, D. (1982). Urban change and women’s roles in Turkey: An overview and evaluation. Sex roles, family and community in Turkey, 175.
 • Kılıç, L. K., ve Bircan, E. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Odüsobiad), 2(3), 129-148.
 • Kınalı, F. (1951). Hayat bilgisi 3. sınıf. Ankara: Örnek.
 • Kitiş-Çınar, E. (2013). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kurtuluş, F. (1952). Yurttaşlık bilgisi 4. sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kurtuluş, F. (1953). Yurttaşlık bilgisi 5. sınıf. İstanbul: Kanaat Matbaası.
 • Kükrer, M., ve Kıbrıs, İ. (2017). Cedaw öncesi ve sonrası ortaokul türkçe ders kitaplarında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği faktörünün değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1369-1383. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338836
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd ed.). California: SAGE.
 • Montgomery, B. M. (1986). Interpersonal attraction as a function of open communication and gender. Communication Research Reports, 3(1), 140-145.
 • Mousavi, S. A and Gharbavi, A. (2012). A content analysis of textbooks: ınvestigating gender bias as a social prominence in ıranian high school english textbooks. English Linguistics Research, 1(1), 42-49. https://doi.org/10.5430/elr.v1n1p42
 • Narahara, M. M. (1998). Gender stereotypes in children’s picture books. Long Beach: University of California.
 • Özkan, R. (2013). İlköğretim ders kitaplarında kadın figürü. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 617-631. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1567
 • Powell, G. N. and Greenhaus, J. H. (2010). Sex, gender, and decisions at the family-work ınterface. Journal of Management, 36(4),1011-1039. https://doi.org/10.1177/0149206309350774
 • Ruddick, M. (2010). A gender analysis of an english language textbook used in a senior high school in japan. Niigata University of International and Information Studies Journal of Research, 13, 11-29.
 • Refik, A. (1928). Yurt bilgisi 4. sınıf. İstanbul: İkdam.
 • Sarı, Ö. (2011). Toplumsal cinsiyet ve mesleki rol ilişkisi: hemşirelik bölümünde okuyan erkek öğrenciler örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 2, 493-504.
 • Sarıtaş, E., ve Şahin, Ü. (2019). Hayat bilgisi ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 463-477.
 • Saydam, T. (2019). Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyetin farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Seçgin, F. (2012). Sosyal bilgiler dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Singh, M. (1998). Gender issues in children‟s literature. Clearinghouse on Reading. Retrieved April 12, 2010 from ERIC No: ED 424591.
 • Şafak, Ş. Çopur, Z. ve Özkan, M. (2006). Çocukların evle ilgili faaliyetlere harcadıkları zamanın incelenmesi. www.sdergi.hacettepe.edu.tr/sszcmao.pdf. (Erişim tarihi:09.11.2019).
 • Tanrıtanır, B. C. (2005). Türkçede dilin cinsiyete göre kullanımı. Sözlü Dil Yapısı, Haz. Mustafa Sarıca, İstanbul, Multilingual.
 • T.D.K, T. D. (2019). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Tolan, B. (1991). Aile, cinsiyet ve cinsel roller. Aile Ansiklopedisi, Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Üner, S. (2008). Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede temel eğitim seti. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara: Dumat Ofset.
 • Weitzman, L. J., Eifler, D., Hokada, E., and Ross, C. (1972). Sex-role socialization in picture books for preschool children. American journal of Sociology, 77(6), 1125-1150.
 • White, J. B. (2004). Money makes us relatives: women's labor in urban Turkey. Routledge.
 • Wright, S., Griffith, A., Butler, L., Chalmers, D., Egan, A. and White, R. (1977). About face. The Ontario Status of Women Council.
 • Yayli, D., ve Kitiş Çınar, E. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitapları görsellerinde toplumsal cinsiyet. Electronic Turkish Studies, 9(5), 2075-2096. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6870
 • Yeşil, F. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında cinsiyet ifadeleri ve toplumsal cinsiyet rolleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 412437)
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2013). İlkokul ve ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları görsellerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi. Dini Araştırmalar, 16(42), 143-165.

İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1, 434 - 458, 26.03.2021
https://doi.org/10.30703/cije.732000

Öz

Toplumsallaşma sürecinde bireylerde cinsiyet rolleri önemli olup, bu rollerin oluşmasında okulun ve ders kitaplarının önemi büyüktür. Okul, kültürel ve toplumsal değerlerin aktarıldığı ve tekrar üretildiği ana mekân olarak, toplumsal cinsiyet kimliklerinin de olgunlaştırıldığı bir kurum durumundadır. Toplumsal cinsiyet rollerinin, ilkokul düzeyinde okutulan ve içerik olarak hayatla iç içe olan Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi gibi iki önemli ders ve bu derslerde okutulan ders kitapları aracılığı ile yeni nesillere, doğru aktarımının sağlanması oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul dördüncü sınıfta Sosyal Bilgiler ders kitabının toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki metin ve görsellerde; bireylerle özdeşleştirilen nesne ve renklerin, bireylere çizilen davranış kalıpları ve aile içi rollerin, bireylerin meslek seçimlerinin, bireylerin kişisel uğraşı ve eylemlerinin toplumsal cinsiyet açısından değişkenlik gösterme durumlarına; bireylerin toplumun cinsiyetlere bakış açısına göre etken veya edilgen olma durumlarına; dil içinde toplumsal cinsiyetin farklı değişkenlerine göre şekillenmiş olan kalıplaşmış ifadelerin yer alma durumlarına cevap aranmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma boyunca taranan kaynaklardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda inceleme kapsamında yer alan ders kitabındaki cinsiyet söylemlerinin kullanılış şekli ve toplumsal cinsiyet rollerinin sunuluşunun genel anlamda duyarlılıkla hazırlandığı fakat bu duyarlılık seviyesinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arıkan, A. (2005). Age, gender and social class in elt coursebooks: a critical study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 29-38.
 • Arslan, Ş. A. (2000). Ders kitaplarında cinsiyetçilik. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Çalapala, N. (1951). Güzel alfabe, İstanbul: Atlas.
 • Çınar, E. K. (2013). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dalsar, F. (1950). Tabiat bilgisi 4. sınıf. İstanbul: Okul Kitapları Ltd. Şti.
 • Damayanti, I. L. (2014). Gender construction in visual images in textbooks for primary school students. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 3(2), 100-116. https://doi.org/10.17509/ijal.v3i2.272
 • Esen, Y. ve Bağlı, M. T. (2002). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek şekillerine ilişkin bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 143-154. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000053
 • Frazier, N. and Sadker, M. (1973). Sexism in school and society. New York: Harper and Row Publications.
 • Freeman, R. and McElhinny. (1996). Language and gender. In Mckay, S.L. ve Hornberger, N.H. (Eds.) Sociolinguistics and LanguageTeaching (218-280). USA: Cambridge Universty Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511551185.011
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji, haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç.
 • Göçmen, İ. (1953). Yurttaşlık bilgisi-Ortaokul 3. Sınıf. İstanbul: Gün.
 • Gümüşoğlu, F. (1996). Ders kitaplarında cinsiyetçilik: 1928-1995. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Gümüşoğlu, F. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet, tematik yazılar. Toplum ve Demokrasi, 2(4), 39-50.
 • Gümüşoğlu, F. (2016). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet-1928’den günümüze. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
 • Güneş, Ö. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet ayrımı (1990-2006). Journal of Society & Social Work, 19(2), 81-95.
 • Gürşimşek, I. ve Günay, D. (2010). Çocuk kitaplarında cinsiyet rollerinin işlenişinde kullanılan dilsel ve dil dışı göstergelerin değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 53-63.
 • Helvacıoğlu, F. (1996). Ders kitaplarında cinsiyetçilik (1928-1995), İstanbul: Kaynak.
 • İrge, Ş. (1952). Hayat bilgisi 3. sınıf. Ankara: Güney.
 • Kandiyoti, D. (1982). Urban change and women’s roles in Turkey: An overview and evaluation. Sex roles, family and community in Turkey, 175.
 • Kılıç, L. K., ve Bircan, E. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. Odü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Odüsobiad), 2(3), 129-148.
 • Kınalı, F. (1951). Hayat bilgisi 3. sınıf. Ankara: Örnek.
 • Kitiş-Çınar, E. (2013). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kurtuluş, F. (1952). Yurttaşlık bilgisi 4. sınıf. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kurtuluş, F. (1953). Yurttaşlık bilgisi 5. sınıf. İstanbul: Kanaat Matbaası.
 • Kükrer, M., ve Kıbrıs, İ. (2017). Cedaw öncesi ve sonrası ortaokul türkçe ders kitaplarında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği faktörünün değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1369-1383. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338836
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd ed.). California: SAGE.
 • Montgomery, B. M. (1986). Interpersonal attraction as a function of open communication and gender. Communication Research Reports, 3(1), 140-145.
 • Mousavi, S. A and Gharbavi, A. (2012). A content analysis of textbooks: ınvestigating gender bias as a social prominence in ıranian high school english textbooks. English Linguistics Research, 1(1), 42-49. https://doi.org/10.5430/elr.v1n1p42
 • Narahara, M. M. (1998). Gender stereotypes in children’s picture books. Long Beach: University of California.
 • Özkan, R. (2013). İlköğretim ders kitaplarında kadın figürü. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 617-631. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1567
 • Powell, G. N. and Greenhaus, J. H. (2010). Sex, gender, and decisions at the family-work ınterface. Journal of Management, 36(4),1011-1039. https://doi.org/10.1177/0149206309350774
 • Ruddick, M. (2010). A gender analysis of an english language textbook used in a senior high school in japan. Niigata University of International and Information Studies Journal of Research, 13, 11-29.
 • Refik, A. (1928). Yurt bilgisi 4. sınıf. İstanbul: İkdam.
 • Sarı, Ö. (2011). Toplumsal cinsiyet ve mesleki rol ilişkisi: hemşirelik bölümünde okuyan erkek öğrenciler örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 2, 493-504.
 • Sarıtaş, E., ve Şahin, Ü. (2019). Hayat bilgisi ders kitaplarında toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 463-477.
 • Saydam, T. (2019). Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyetin farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Seçgin, F. (2012). Sosyal bilgiler dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Singh, M. (1998). Gender issues in children‟s literature. Clearinghouse on Reading. Retrieved April 12, 2010 from ERIC No: ED 424591.
 • Şafak, Ş. Çopur, Z. ve Özkan, M. (2006). Çocukların evle ilgili faaliyetlere harcadıkları zamanın incelenmesi. www.sdergi.hacettepe.edu.tr/sszcmao.pdf. (Erişim tarihi:09.11.2019).
 • Tanrıtanır, B. C. (2005). Türkçede dilin cinsiyete göre kullanımı. Sözlü Dil Yapısı, Haz. Mustafa Sarıca, İstanbul, Multilingual.
 • T.D.K, T. D. (2019). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Tolan, B. (1991). Aile, cinsiyet ve cinsel roller. Aile Ansiklopedisi, Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Üner, S. (2008). Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede temel eğitim seti. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara: Dumat Ofset.
 • Weitzman, L. J., Eifler, D., Hokada, E., and Ross, C. (1972). Sex-role socialization in picture books for preschool children. American journal of Sociology, 77(6), 1125-1150.
 • White, J. B. (2004). Money makes us relatives: women's labor in urban Turkey. Routledge.
 • Wright, S., Griffith, A., Butler, L., Chalmers, D., Egan, A. and White, R. (1977). About face. The Ontario Status of Women Council.
 • Yayli, D., ve Kitiş Çınar, E. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitapları görsellerinde toplumsal cinsiyet. Electronic Turkish Studies, 9(5), 2075-2096. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6870
 • Yeşil, F. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında cinsiyet ifadeleri ve toplumsal cinsiyet rolleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 412437)
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2013). İlkokul ve ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları görsellerinin toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi. Dini Araştırmalar, 16(42), 143-165.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kadir SÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7345-9582
Türkiye


Yurdal DİKMENLİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3738-3095
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sönmez, K. & Dikmenli, Y. (2021). İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 10 (1) , 434-458 . DOI: 10.30703/cije.732000

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551