Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 4, 1133 - 1157, 22.12.2020
https://doi.org/10.30703/cije.675779

Öz

Bu araştırmanın amacı, eğitimin işlevlerinin gerçekleşme düzeylerini öğretmen algıları doğrultusunda incelemektir. Araştırma nicel yaklaşımla desenlenmiş ve araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ilinde görev yapan öğretmenler oluştururken, örneklemini ise aynı ilin Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçelerinde görev yapan 418 gönüllü öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Algılarını Belirleme Ölçeği ” kullanılmıştır. Yapılan analizler ölçeğin öğretmenlerin eğitimin işlevlerini gerçekleştirme düzeyine ilişkin algılarını belirleme de kullanılabilecek nitelikte geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Ölçek; bireysel işlev, siyasal işlev, toplumsal işlev, ekonomik işlev olmak üzere dört faktörlüdür. Öğretmenlerin algılarının cinsiyet ve okul türü değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Mesleki kıdem, görev yapılan okul kademesi ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için ise LSD testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin eğitimin bireysel işlevlerinin gerçekleşme düzeyine yönelik algılarının katılıyorum düzeyinde, toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerinin gerçekleşme düzeylerine yönelik algılarının ise kararsızım düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında eğitimin işlevlerinin gerçekleşme düzeylerine ilişkin algı düzeyleri cinsiyet, okul türü, çalışılan okul kademesi ve kıdem değişkenleri açısından anlamlı bir şekilde farklılaşırken, mezun olunan okul türü değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır.

Kaynakça

 • Ada, Ş. ve Akan, D. (2007). Değişim sürecinde etkili okullar. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 343-373.
 • Adıgüzel, A. (2008). Eğitim faküllerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Akın, F., Şimşek, O. ve Erdem, T. (2007). Türkiye’de eğitim sorunu, toplumsal aktörlerine göre eğitim sorunlarına bakış, Ankara: Türk Eğitim Sen Yayınları,
 • Avcı, M. (2012). Eğitimde temel bir sorun: Yabancılaşma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 23-40.
 • Aydın, M. (1997). Kurumlar sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları
 • Aygül, H. H. (2018). Eğitime erişim, yoksulluk ve formel/enformel işgücü olarak üniversite gençliği: istihdam için mi eğitim, eğitim için mi istihdam, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 8(8) 58-87.
 • Bal, A. P. ve Artut P. D. (2013). İlköğretim matematik öğretim programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4). 164-171.
 • Ballantine, J. H., Hammack, F. M. ve Stuber, J. (2017). The sociology of education: A systematic analysis. Routledge.
 • Barkan, S. (2013). Social problems: Continuity and change, Publisher: Flat World Knowledge, ISBN-10: 1453347208
 • Başarır, F., Sarı, M. ve Çetin, A. (2014). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim algılarının incelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 91-110. https://doi.org/10.14527/pegegog.2014.011
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı 6. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem-Akademi.
 • Can, İ. (2015). Değişen Türkiye’de eğitimin işlevlerini yeniden düşünmek: velilerin ilk ve orta okullardan beklentileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (34), 247-266.
 • Chakraborty, S., Chakraborty B., Singh Dahiya, & Timajo, L. (2018). Education as an instrument of social change and enhancing teaching-learning process with the help of technological development, Conference Paper May 2018.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 33-41.
 • Çetin A. ve Aydın S. (2019). Liselerin pansiyonunda nöbetçi öğretmen olmak: sorunlar ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3) , 1797-1825.
 • Çetin, A. ve Doğan, A. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4) , 615-641. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.370355
 • Çokgezen, M. Ve Terzi, N. (2008). Türkiye’de devletin eğitime müdahalesinin yeterli gerekçesi var mı? Liberal Düşünce, 13(49), 1-18.
 • Doğan, S. (2014). Eğitimin işlevleri. Celal Tayyar, U. (Ed.) Eğitim bilimine giriş, içinde (312-) İstanbul: Eğiten Kitap yayıncılık
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş, İstanbul: Alkım Yayınları,
 • Ertürk, S., (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan,
 • Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği Y. Özden (Ed). Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (2- 30) Ankara: Pegem Akademi
 • Eskicumalı, A. (2014). Eğitim ve sosyal değişme: Türkiye’ nin değişim sürecinde eğitimin rolü, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1).109-128.
 • Fidan, N. ve Erden, M. (1998). Eğitime giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: Seta.
 • Hoşgörür, V. ve Taştan, N. (2007). Eğitimin İşlevleri. Özcan Demirel ve Zeki Kaya (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş içinde. (283-305). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • İçli, G. (2001). Eğitim, istihdam ve teknoloji. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 65-71.
 • Khan, F., Fauzee M.S. O. & Daud, Y., (2014). A cursory review of the importance of teacher training: a case study of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 21(6), 912-917.
 • Kalaycı, Ş., Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Küçüksille, E., Ak, B., Karaltı, M. ve Antalyalı, Ö. L. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öztürk, N. (2005). İktisadi kalkınmada eğitimin rolü, Sosyo-Ekonomi Dergisi 1(1). 27-44.
 • Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları, Ankara: Pegem Akademi.
 • Sayılan, F. (2006). Küresel Aktörler (DB ve GATS) ve Eğitimde Neoliberal Dönüşüm. Jeoloji Mühendisleri Odası. Haber Bülteni, 4, 44-51.
 • Sezer, S. (2018). Eğitimin toplumsal kurum ve süreçlerle ilişkisi, 05.11. 2019. tarihinde https://www.academia.edu/ alınmıştır.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, S.ve Çinko, M. (2006). Sosyal bilimlerde spss’le veri analizi, İstanbul:Beta.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Snoek, M., Swennen, A. ve van der Klink, M. (2011). The quality of teacher educators in the European policy debate. Professional Development in Education, 37(5), 1-18. https://doi.org/10.1080/19415257.2011.616095
 • Şişman, M. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş, 5. Baskı Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Takala, T. (2010). Contributions of formal education to social development – What do we know on the basis of research evidence. Journal of Education and Research, 2, 1-8.
 • Tezcan, M. (2016). Eğitim sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Topses, M. D. (2016). Kurumlar Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ünsal, S., Ağcam, R. ve Korkmaz, F. (2017). Exploring teaching profession from a sociological perspective: Evidence from Turkey. Universal Journal of Educational Research 5(5): 874-880.
 • Ünsal S. ve Korkmaz, F(2018). Eğitim ve sosyoloji ilişkisi. S. Ünsal ve A. Çetin (Ed.), Eğitim sosyoloji içinde (ss 35-58). Ankara: Nobel Yayınları
 • Ünsal, S., Bağçeci, B., Meşe, N. N. ve Korkmaz, F. (2015). Eğitimin işlevlerini değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 245-265.
 • Yıldız, N. (2008). Neoliberal küreselleşme ve eğitim. DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 13-32.
 • Yıldız, R. (2006). Eğitimin işlevleri, Erçetin, Ş. ve Tozlu, N. (Ed.) Eğitim bilimine giriş içinde (275-278). Ankara. Hegem Yayınları.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, E. H. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi-ı, temel kavramlar. Ankara: Pegem Akademi.

Examination of Teachers’ Perceptions Towards the Realization Level of the Educational Functions

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 4, 1133 - 1157, 22.12.2020
https://doi.org/10.30703/cije.675779

Öz

This study aims to examine the teachers’ perceptions regarding the level of realization of the functions of education. The research was designed with a quantitative approach and a survey model was used. The teachers working in Kahramanmaraş in the 2018-2019 academic year were the population of the research, the sample was composed of 418 volunteer teachers working in the central districts, Dulkadiroğlu and Onikişubat. As a data collection tool, the scale developed by the researchers was used to determine the teachers' perceptions towards the realization level of the functions of education. Statistical analysis revealed that the scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine the teachers' perceptions of the realization level of the functions of education. The scale consists of four factors: individual function, political function, social function and economic function. Independent groups t-test was applied to detect whether teachers' perceptions differ according to gender and type of school. One-way analysis of variance (ANOVA) was performed to ascertain whether there is a significant difference between the variables of seniority, school level and the type of school graduated. LSD test was utilized to decide on the difference between the groups. This research concludes that the perceptions of teachers about the realization level of the individual functions of education are at the level of ‘agree’ and the perceptions of realization level in terms of social, political and economic functions of edcation are ‘undecided’. In addition, while the perception levels regarding the realization levels of the functions of education differ significantly depending on the gender, school type, school level and seniority variables, it does not differ significantly in terms of the type of school graduated.

Kaynakça

 • Ada, Ş. ve Akan, D. (2007). Değişim sürecinde etkili okullar. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 343-373.
 • Adıgüzel, A. (2008). Eğitim faküllerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Akın, F., Şimşek, O. ve Erdem, T. (2007). Türkiye’de eğitim sorunu, toplumsal aktörlerine göre eğitim sorunlarına bakış, Ankara: Türk Eğitim Sen Yayınları,
 • Avcı, M. (2012). Eğitimde temel bir sorun: Yabancılaşma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 23-40.
 • Aydın, M. (1997). Kurumlar sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları
 • Aygül, H. H. (2018). Eğitime erişim, yoksulluk ve formel/enformel işgücü olarak üniversite gençliği: istihdam için mi eğitim, eğitim için mi istihdam, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 8(8) 58-87.
 • Bal, A. P. ve Artut P. D. (2013). İlköğretim matematik öğretim programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4). 164-171.
 • Ballantine, J. H., Hammack, F. M. ve Stuber, J. (2017). The sociology of education: A systematic analysis. Routledge.
 • Barkan, S. (2013). Social problems: Continuity and change, Publisher: Flat World Knowledge, ISBN-10: 1453347208
 • Başarır, F., Sarı, M. ve Çetin, A. (2014). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim algılarının incelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 91-110. https://doi.org/10.14527/pegegog.2014.011
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı 6. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem-Akademi.
 • Can, İ. (2015). Değişen Türkiye’de eğitimin işlevlerini yeniden düşünmek: velilerin ilk ve orta okullardan beklentileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (34), 247-266.
 • Chakraborty, S., Chakraborty B., Singh Dahiya, & Timajo, L. (2018). Education as an instrument of social change and enhancing teaching-learning process with the help of technological development, Conference Paper May 2018.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 33-41.
 • Çetin A. ve Aydın S. (2019). Liselerin pansiyonunda nöbetçi öğretmen olmak: sorunlar ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3) , 1797-1825.
 • Çetin, A. ve Doğan, A. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4) , 615-641. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.370355
 • Çokgezen, M. Ve Terzi, N. (2008). Türkiye’de devletin eğitime müdahalesinin yeterli gerekçesi var mı? Liberal Düşünce, 13(49), 1-18.
 • Doğan, S. (2014). Eğitimin işlevleri. Celal Tayyar, U. (Ed.) Eğitim bilimine giriş, içinde (312-) İstanbul: Eğiten Kitap yayıncılık
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş, İstanbul: Alkım Yayınları,
 • Ertürk, S., (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan,
 • Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği Y. Özden (Ed). Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (2- 30) Ankara: Pegem Akademi
 • Eskicumalı, A. (2014). Eğitim ve sosyal değişme: Türkiye’ nin değişim sürecinde eğitimin rolü, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1).109-128.
 • Fidan, N. ve Erden, M. (1998). Eğitime giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: Seta.
 • Hoşgörür, V. ve Taştan, N. (2007). Eğitimin İşlevleri. Özcan Demirel ve Zeki Kaya (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş içinde. (283-305). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • İçli, G. (2001). Eğitim, istihdam ve teknoloji. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 65-71.
 • Khan, F., Fauzee M.S. O. & Daud, Y., (2014). A cursory review of the importance of teacher training: a case study of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 21(6), 912-917.
 • Kalaycı, Ş., Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Küçüksille, E., Ak, B., Karaltı, M. ve Antalyalı, Ö. L. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öztürk, N. (2005). İktisadi kalkınmada eğitimin rolü, Sosyo-Ekonomi Dergisi 1(1). 27-44.
 • Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları, Ankara: Pegem Akademi.
 • Sayılan, F. (2006). Küresel Aktörler (DB ve GATS) ve Eğitimde Neoliberal Dönüşüm. Jeoloji Mühendisleri Odası. Haber Bülteni, 4, 44-51.
 • Sezer, S. (2018). Eğitimin toplumsal kurum ve süreçlerle ilişkisi, 05.11. 2019. tarihinde https://www.academia.edu/ alınmıştır.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, S.ve Çinko, M. (2006). Sosyal bilimlerde spss’le veri analizi, İstanbul:Beta.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Snoek, M., Swennen, A. ve van der Klink, M. (2011). The quality of teacher educators in the European policy debate. Professional Development in Education, 37(5), 1-18. https://doi.org/10.1080/19415257.2011.616095
 • Şişman, M. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş, 5. Baskı Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Takala, T. (2010). Contributions of formal education to social development – What do we know on the basis of research evidence. Journal of Education and Research, 2, 1-8.
 • Tezcan, M. (2016). Eğitim sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Topses, M. D. (2016). Kurumlar Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ünsal, S., Ağcam, R. ve Korkmaz, F. (2017). Exploring teaching profession from a sociological perspective: Evidence from Turkey. Universal Journal of Educational Research 5(5): 874-880.
 • Ünsal S. ve Korkmaz, F(2018). Eğitim ve sosyoloji ilişkisi. S. Ünsal ve A. Çetin (Ed.), Eğitim sosyoloji içinde (ss 35-58). Ankara: Nobel Yayınları
 • Ünsal, S., Bağçeci, B., Meşe, N. N. ve Korkmaz, F. (2015). Eğitimin işlevlerini değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 245-265.
 • Yıldız, N. (2008). Neoliberal küreselleşme ve eğitim. DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 13-32.
 • Yıldız, R. (2006). Eğitimin işlevleri, Erçetin, Ş. ve Tozlu, N. (Ed.) Eğitim bilimine giriş içinde (275-278). Ankara. Hegem Yayınları.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, E. H. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi-ı, temel kavramlar. Ankara: Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serkan Ünsal (Sorumlu Yazar)
kahramanmaraş sütçü imam üniverstiesi
Türkiye


Abdullah GÖKDAŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cije675779, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1133 - 1157}, doi = {10.30703/cije.675779}, title = {Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ünsal, Serkan and Gökdaş, Abdullah} }
APA Ünsal, S. & Gökdaş, A. (2020). Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 9 (4) , 1133-1157 . DOI: 10.30703/cije.675779
MLA Ünsal, S. , Gökdaş, A. "Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi" . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 (2020 ): 1133-1157 <http://cije.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/58514/675779>
Chicago Ünsal, S. , Gökdaş, A. "Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 (2020 ): 1133-1157
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi AU - Serkan Ünsal , Abdullah Gökdaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30703/cije.675779 DO - 10.30703/cije.675779 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1133 EP - 1157 VL - 9 IS - 4 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.675779 UR - https://doi.org/10.30703/cije.675779 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi %A Serkan Ünsal , Abdullah Gökdaş %T Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi %D 2020 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 9 %N 4 %R doi: 10.30703/cije.675779 %U 10.30703/cije.675779
ISNAD Ünsal, Serkan , Gökdaş, Abdullah . "Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 9 / 4 (Aralık 2020): 1133-1157 . https://doi.org/10.30703/cije.675779
AMA Ünsal S. , Gökdaş A. Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi. CUED. 2020; 9(4): 1133-1157.
Vancouver Ünsal S. , Gökdaş A. Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2020; 9(4): 1133-1157.
IEEE S. Ünsal ve A. Gökdaş , "Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, c. 9, sayı. 4, ss. 1133-1157, Ara. 2020, doi:10.30703/cije.675779

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551