Research Article
BibTex RIS Cite

The Relationship Between Prospective Preschool Teachers' 21st Century Skills and Self-Regulation Skills

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 478 - 488, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1338342

Abstract

University-based teacher training programs need to train skilled and competent prospective teachers for the needs of the 21st century. The purpose of this study was to examine the relationship between prospective preschool teachers' 21st century skills and self-regulation skills. The study group of the research, in which the relational model was adopted, consisted of 119 prospective preschool teachers. In the research, in order to evaluate the 21st century skills of prospective teachers and their self-regulation skills, “21. Century Skills Scale” and “Self-Regulation Scale” were used. As a result of the research, it was found that prospective preschool teachers' 21st century skills and self-regulation skills were high, 21st century skills did not differ according to grade level, but self-regulation skills differed according to grade level. In addition, gender was effective in terms of 21st century skills and female prospective preschool teachers had higher 21st century skills than males, but gender did not have any effect on self-regulation skills. The study also concluded that there was a relationship between 21st century skills and self-regulation skills, and that self-regulation is a significant predictor of 21st century skills.

References

 • Akcanca, N. (2020). 21st century skills: The predictive role of attitudes regarding STEM education and problem-based learning. International Journal of Progressive Education, 16(5), 443-458. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.277.27
 • Aktaş, İ. (2022). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 187-203.
 • Al Kandari, A. M., & Al Qattan, M. M. (2020). E-task-based learning approach to enhancing 21st-century learning outcomes. International Journal of Instruction, 13(1), 551-566. https://doi.org/10.29333/iji.2020.13136a
 • Alkoç, N. (2020). Okulöncesi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl öğrenen becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelemesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.
 • Arslan, Ö. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yy beceri öz yeterlikleri ile öğrenme kavramı ve küçük çocukları yaşama hazırlamak hakkındaki görüşleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi.
 • Aybek, B., & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 455-470. https://doi.org/10.17244/eku.331938
 • Aydın, S., Keskin, M.Ö., & Yel, M. (2013). Öz-düzenleme ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Education, 3(1), 24-33.
 • Aydoğan, M., Karatepe, R., & Yelken, T. Y. (2022). Üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalıklarıyla 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1578-1597. https://doi.org/10.17679/inuefd.1132893
 • Benner, S. M., & Hatch, J. A. (2010). From the editors: Preparing early childhood educators for 21st century children. Journal of Early Childhood Teacher Education, 31(2), 103-105. https://doi.org/10.1080/10901021003781080
 • Berkant, H. G., & Varki, E. (2022). Öğretmen adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ile yaratıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(58), 1661-1680. http://dx.doi.org/10.29228/JOSHAS.66329
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (25. bs.). Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. 17 Temmuz 2023 tarihinde http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wpcontent/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf adresinden erişildi.
 • Çiftçi, S., Yayla, A., & Sağlam, A. (2021). 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrenci, öğretmen ve eğitim ortamları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 718-734. https://doi.org/10.29000/rumelide.995863
 • Çelik, N., & Gündoğdu, K. (2020). Matematik öğretmen adaylarının öz düzenleme ve öz yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 3(2), 101-118. https://doi.org/10.47477/ubed.781499
 • Cretu, D. (2017). Fostering 21st century skills for future teachers. Edu World 2016 7th International Conference. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 23, 672–681. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.82
 • Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarinin bakiş açisindan 21. Yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235.
 • Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57, 300–314. https://doi.org/10.1177/0022487105285962
 • Demir, E. (2022). Mühendislik fakültesi öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1255-1276. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022..-1145753
 • Donmuş Kaya, V. & Akpunar, B. (2018). An investigation of prospective teachers’ 21st century skills effect about digital storytelling events. MANAS Journal of Social Studies, 7(4), 1-10.
 • Eğmir, E., & Erdem, C. (2021). Öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmen kimliklerinin yordayıcısı olarak 21. Yüzyıl öğrenen becerileri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 953-968. https://doi.org/10.24315/tred.755615
 • Engin, A. O., & Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081-1119. https://doi.org/10.17152/gefad.875581
 • Erdoğan, D., & Eker, C. (2020). Türkçe öğretmen adaylarının 21. yy becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 118-148.
 • Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64.
 • Gaffarovna, M. M. (2020). Development and preschool children psychological description of activity. JournalNX, 6(9), 80-83.
 • Gibson, R. (2010). Points of departure: The “art” of creative teaching—implications for higher education. Teaching in Higher Education, 15(5), 607–613. https://doi.org/10.1080/13562 517.2010.493349
 • Gökbulut, B. (2020). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 15(1), 127-141. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40164
 • Güler, Y., & Tuncel, F. (2022). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri̇ öz-yeterlı̇k algıları. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), 70-81. https://doi.org/10.33689/spormetre.981738
 • Güngör, D. (2021). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocukların öz düzenleme becerileri ile 21. Yüzyıl becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • Gür, H., Güler, Z., Genç, C. B., Güngör Cabbar, B. & Karamete, A. (2023). 21. yy becerileri ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1) , 215-232. https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613
 • Gürer, M. D., Gül, D. & Konyaoğlu, C. (2019). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 517-529. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-482589
 • Hamlı, D., Hamlı, S. & Taneri, P. O. (2020). Temel eğitimde 21. yüzyıl becerilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi. A. Ceylan, İ. Durmuş ve S. Çeçen (Ed.), Current Debates on Social Sciences 4 Multidisciplinary Studies içinde (s. 94–107). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • Kağıthaneli Akın, P. (2022). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğreten becerilerinin farklı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kalemkuş, F., & Bulut Özek, M. (2021). 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (Ocak ayı). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 878-900.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2022). 21. Yüzyıl İnsanında Olması Gereken Temel Beceriler. Z. Karacagil & M. Bulut (Ed.). Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10 içinde (s. 40-53). Bilgin Yayınevi.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı.
 • Kelley, T.R., Knowles, J.G., Han, J., ve Sung, E. (2019). Creating a 21st century skills survey instrument for high school students. American Journal of Educational Research, 7(8), 583-590.
 • Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 522-531. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.293
 • Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 270-290. http://dx.doi.org/10.30703/cije.579925
 • Ljubetic, M. (2012). New competences for the pre-school teacher: A successful response to the challenges of the 21st century. World Journal of Education, 2(1), 82-90. http://dx.doi.org/10.5430/wje.v2n1p82
 • McClelland, M. M., & Cameron, C. E. (2011). Self-regulation in early childhood: Improving conceptual clarity and developing ecologically valid measures. Child Development Perspectives, 6(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2011.00191.x
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (2021). Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/turkiye-yeterlilikler-cercevesi
 • Michaels, R., Roshandel, S., Truesdell, E., & Urbani, J. M. (2015, Haziran). Developing and assessing 21st-century skills across teacher education programs. California Council on Teacher Education Newsletter, pp. 36–37
 • Orhan Göksün, D., & Aşkım Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7089
 • Ormrod, J. E., Anderman, E. M., & Anderman, L. (2017). Educational psychology: Developing learners (9th ed.). Pearson.
 • Öztürk, B. (2023a). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 204-219.
 • Öztürk, B. (2023b). Relation of 21st-Century Skills with Science Education: Prospective Elementary Teachers’ Evaluation. Educational Academic Research, (50), 126-139.
 • Parette, H. P., Quesenberry, A. C., & Blum, C. (2010). Missing the boat with technology usage in early childhood settings: A 21st century view of developmentally appropriate practice. Early Childhood Education Journal, 37(5), 335-343. https://doi.org/10.1007/s10643-009-0352-x
 • P21-A Network of Battelle for Kids (2019). 21st century learning for early childhood guide. 15 Temmuz 2023 tarihinde http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhoodGuide.pdf adresinden erişildi.
 • Ross, D. (2017). Helping young children build 21st-century skills. 15 Temmuz 2023 tarihinde https://www.gettingsmart.com/2017/09/ten-strategiesto-help-children-build-21st-century-skills/ adresinden erişildi.
 • Siraj, I. (2017). Teaching kids 21st century skills early will help prepare them for their future. The Conversation. 10 Temmuz 2023 tarihinde https://theconversation.com/teaching-kids-21st-century-skills-early-willhelp-prepare-them-for-their-future-87179 adresinden erişildi.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics (Vol. 6, pp. 497-516). Pearson.
 • Tan, C. T. (2017). Enhancing the quality of kindergarten education in Singapore: Policies and strategies in the 21st century. International Journal of Child Care and Education Policy, 11(1), 1-22. https://doi.org/10.1186/s40723-017-0033-y
 • Tandika, P. B. (2022). Instructional materials and the development of young children’s 21st century skills: Perspectives from early educators in Ukerewe, Tanzania. Journal of Research in Childhood Education, 36(1), 31-45. https://doi.org/10.1080/02568543.2020.1834473
 • Tezel Şahin, F. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öz düzenleme yeterliliklerinin incelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 3(4), 425-438.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim, 1(4), 29-38.
 • Tutkun, C. (2023). 21st century skills in early childhood. N. Ramo Akgün (Ed.). Education & Science 2023-II içinde (ss. 7-24). Efe Akademik Publishing
 • Tutkun, C. Tezel Şahin, F. & Işıktekiner, S. (2016). Dört-beş yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin incelenmesi. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (ss. 459–473). Ankara: Pegem Akademi.
 • Urbani, J. M., Roshandel, S., Michaels, R., & Truesdell, E. (2017). Developing and modeling 21st-century skills with preservice teachers. Teacher Education Quarterly, 44(4), 27-50.
 • Valtonen, T., Hoang, N., Sointu, E., Näykki, P., Virtanen, A., Pöysä-Tarhonen, J., ... & Kukkonen, J. (2021). How pre-service teachers perceive their 21st-century skills and dispositions: A longitudinal perspective. Computers in Human Behavior, 116, 106643. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106643
 • Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., & Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22(5), 2055-2069. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9529-2

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ve Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 478 - 488, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1338342

Abstract

Üniversite temelli öğretmen yetiştirme programlarının, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun becerilere sahip ve yetkin öğretmen adayları yetiştirmesi gerekmektedir. Bu araştırmada da okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ve öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama modelinde desenlenlenen araştırmanın çalışma grubunu 119 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerini değerlendirmek amacıyla “21. Yy Becerileri Ölçeği”, öz düzenleme becerilerinin değerlendirilmesinde ise “Öz-Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ve öz düzenleme becerilerinin yüksek olduğu, 21. yüzyıl becerilerinin sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı ancak öz düzenleme becerilerinin sınıf düzeyine göre farklılaştığı, cinsiyetin 21. yüzyıl becerileri açısından etkili olduğu ve kadın okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin erkeklerden yüksek olduğu ancak cinsiyetin öz düzenleme becerileri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Araştırmada ayrıca 21. yüzyıl becerileri ile öz düzenleme becerileri arasında ilişki olduğu ve öz düzenlemenin 21. yüzyıl becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akcanca, N. (2020). 21st century skills: The predictive role of attitudes regarding STEM education and problem-based learning. International Journal of Progressive Education, 16(5), 443-458. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.277.27
 • Aktaş, İ. (2022). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 187-203.
 • Al Kandari, A. M., & Al Qattan, M. M. (2020). E-task-based learning approach to enhancing 21st-century learning outcomes. International Journal of Instruction, 13(1), 551-566. https://doi.org/10.29333/iji.2020.13136a
 • Alkoç, N. (2020). Okulöncesi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl öğrenen becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelemesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.
 • Arslan, Ö. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yy beceri öz yeterlikleri ile öğrenme kavramı ve küçük çocukları yaşama hazırlamak hakkındaki görüşleri. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi.
 • Aybek, B., & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 455-470. https://doi.org/10.17244/eku.331938
 • Aydın, S., Keskin, M.Ö., & Yel, M. (2013). Öz-düzenleme ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Education, 3(1), 24-33.
 • Aydoğan, M., Karatepe, R., & Yelken, T. Y. (2022). Üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalıklarıyla 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1578-1597. https://doi.org/10.17679/inuefd.1132893
 • Benner, S. M., & Hatch, J. A. (2010). From the editors: Preparing early childhood educators for 21st century children. Journal of Early Childhood Teacher Education, 31(2), 103-105. https://doi.org/10.1080/10901021003781080
 • Berkant, H. G., & Varki, E. (2022). Öğretmen adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ile yaratıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 8(58), 1661-1680. http://dx.doi.org/10.29228/JOSHAS.66329
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (25. bs.). Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. 17 Temmuz 2023 tarihinde http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wpcontent/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf adresinden erişildi.
 • Çiftçi, S., Yayla, A., & Sağlam, A. (2021). 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrenci, öğretmen ve eğitim ortamları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 718-734. https://doi.org/10.29000/rumelide.995863
 • Çelik, N., & Gündoğdu, K. (2020). Matematik öğretmen adaylarının öz düzenleme ve öz yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 3(2), 101-118. https://doi.org/10.47477/ubed.781499
 • Cretu, D. (2017). Fostering 21st century skills for future teachers. Edu World 2016 7th International Conference. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 23, 672–681. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.82
 • Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarinin bakiş açisindan 21. Yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235.
 • Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57, 300–314. https://doi.org/10.1177/0022487105285962
 • Demir, E. (2022). Mühendislik fakültesi öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1255-1276. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022..-1145753
 • Donmuş Kaya, V. & Akpunar, B. (2018). An investigation of prospective teachers’ 21st century skills effect about digital storytelling events. MANAS Journal of Social Studies, 7(4), 1-10.
 • Eğmir, E., & Erdem, C. (2021). Öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmen kimliklerinin yordayıcısı olarak 21. Yüzyıl öğrenen becerileri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 953-968. https://doi.org/10.24315/tred.755615
 • Engin, A. O., & Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081-1119. https://doi.org/10.17152/gefad.875581
 • Erdoğan, D., & Eker, C. (2020). Türkçe öğretmen adaylarının 21. yy becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 118-148.
 • Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64.
 • Gaffarovna, M. M. (2020). Development and preschool children psychological description of activity. JournalNX, 6(9), 80-83.
 • Gibson, R. (2010). Points of departure: The “art” of creative teaching—implications for higher education. Teaching in Higher Education, 15(5), 607–613. https://doi.org/10.1080/13562 517.2010.493349
 • Gökbulut, B. (2020). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 15(1), 127-141. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40164
 • Güler, Y., & Tuncel, F. (2022). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri̇ öz-yeterlı̇k algıları. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(1), 70-81. https://doi.org/10.33689/spormetre.981738
 • Güngör, D. (2021). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocukların öz düzenleme becerileri ile 21. Yüzyıl becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • Gür, H., Güler, Z., Genç, C. B., Güngör Cabbar, B. & Karamete, A. (2023). 21. yy becerileri ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1) , 215-232. https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613
 • Gürer, M. D., Gül, D. & Konyaoğlu, C. (2019). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 517-529. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-482589
 • Hamlı, D., Hamlı, S. & Taneri, P. O. (2020). Temel eğitimde 21. yüzyıl becerilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi. A. Ceylan, İ. Durmuş ve S. Çeçen (Ed.), Current Debates on Social Sciences 4 Multidisciplinary Studies içinde (s. 94–107). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • Kağıthaneli Akın, P. (2022). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğreten becerilerinin farklı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kalemkuş, F., & Bulut Özek, M. (2021). 21. yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (Ocak ayı). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 878-900.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2022). 21. Yüzyıl İnsanında Olması Gereken Temel Beceriler. Z. Karacagil & M. Bulut (Ed.). Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10 içinde (s. 40-53). Bilgin Yayınevi.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı.
 • Kelley, T.R., Knowles, J.G., Han, J., ve Sung, E. (2019). Creating a 21st century skills survey instrument for high school students. American Journal of Educational Research, 7(8), 583-590.
 • Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 522-531. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.293
 • Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 270-290. http://dx.doi.org/10.30703/cije.579925
 • Ljubetic, M. (2012). New competences for the pre-school teacher: A successful response to the challenges of the 21st century. World Journal of Education, 2(1), 82-90. http://dx.doi.org/10.5430/wje.v2n1p82
 • McClelland, M. M., & Cameron, C. E. (2011). Self-regulation in early childhood: Improving conceptual clarity and developing ecologically valid measures. Child Development Perspectives, 6(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2011.00191.x
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (2021). Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/turkiye-yeterlilikler-cercevesi
 • Michaels, R., Roshandel, S., Truesdell, E., & Urbani, J. M. (2015, Haziran). Developing and assessing 21st-century skills across teacher education programs. California Council on Teacher Education Newsletter, pp. 36–37
 • Orhan Göksün, D., & Aşkım Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7089
 • Ormrod, J. E., Anderman, E. M., & Anderman, L. (2017). Educational psychology: Developing learners (9th ed.). Pearson.
 • Öztürk, B. (2023a). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 204-219.
 • Öztürk, B. (2023b). Relation of 21st-Century Skills with Science Education: Prospective Elementary Teachers’ Evaluation. Educational Academic Research, (50), 126-139.
 • Parette, H. P., Quesenberry, A. C., & Blum, C. (2010). Missing the boat with technology usage in early childhood settings: A 21st century view of developmentally appropriate practice. Early Childhood Education Journal, 37(5), 335-343. https://doi.org/10.1007/s10643-009-0352-x
 • P21-A Network of Battelle for Kids (2019). 21st century learning for early childhood guide. 15 Temmuz 2023 tarihinde http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhoodGuide.pdf adresinden erişildi.
 • Ross, D. (2017). Helping young children build 21st-century skills. 15 Temmuz 2023 tarihinde https://www.gettingsmart.com/2017/09/ten-strategiesto-help-children-build-21st-century-skills/ adresinden erişildi.
 • Siraj, I. (2017). Teaching kids 21st century skills early will help prepare them for their future. The Conversation. 10 Temmuz 2023 tarihinde https://theconversation.com/teaching-kids-21st-century-skills-early-willhelp-prepare-them-for-their-future-87179 adresinden erişildi.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics (Vol. 6, pp. 497-516). Pearson.
 • Tan, C. T. (2017). Enhancing the quality of kindergarten education in Singapore: Policies and strategies in the 21st century. International Journal of Child Care and Education Policy, 11(1), 1-22. https://doi.org/10.1186/s40723-017-0033-y
 • Tandika, P. B. (2022). Instructional materials and the development of young children’s 21st century skills: Perspectives from early educators in Ukerewe, Tanzania. Journal of Research in Childhood Education, 36(1), 31-45. https://doi.org/10.1080/02568543.2020.1834473
 • Tezel Şahin, F. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öz düzenleme yeterliliklerinin incelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 3(4), 425-438.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim, 1(4), 29-38.
 • Tutkun, C. (2023). 21st century skills in early childhood. N. Ramo Akgün (Ed.). Education & Science 2023-II içinde (ss. 7-24). Efe Akademik Publishing
 • Tutkun, C. Tezel Şahin, F. & Işıktekiner, S. (2016). Dört-beş yaş çocuklarının öz düzenleme becerilerinin incelenmesi. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (ss. 459–473). Ankara: Pegem Akademi.
 • Urbani, J. M., Roshandel, S., Michaels, R., & Truesdell, E. (2017). Developing and modeling 21st-century skills with preservice teachers. Teacher Education Quarterly, 44(4), 27-50.
 • Valtonen, T., Hoang, N., Sointu, E., Näykki, P., Virtanen, A., Pöysä-Tarhonen, J., ... & Kukkonen, J. (2021). How pre-service teachers perceive their 21st-century skills and dispositions: A longitudinal perspective. Computers in Human Behavior, 116, 106643. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106643
 • Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., & Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22(5), 2055-2069. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9529-2
There are 63 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Early Childhood Education
Journal Section Research Article
Authors

Cansu Tutkun 0000-0002-2722-2274

Publication Date June 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Tutkun, C. (2024). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ve Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(2), 478-488. https://doi.org/10.30703/cije.1338342

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education