Research Article
BibTex RIS Cite

Effectiveness of Play and Activity-Based Preschool Values Education Practices: An Experimental Study

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 305 - 315, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1276700

Abstract

The current study aims to investigate a values education program consisting of game and activity-based activities prepared using age-appropriate methods and techniques such as educational games, presentations, stories, question-answer sessions, drama, and discussions from various fields such as music, science, nature, and mathematics to support the child's cognitive, social, physical, emotional, and moral development. This research aims to examine the effects of the program on children’s attitudes and behaviors regarding values. The study was carried out as a quasi-experimental design with a pretest and a posttest control group. The study group consisted of 33 experimental groups including a total of 71 children, 38 of whom are in the control group. A six-session values education program was applied to the children in the experimental group. There was a difference between the children’s awareness levels of values education after the play-based values education practices of the competencies of the experimental group and the control group for values education. To examine the difference between the pre-test and post-test mean scores in the sub-dimension, the t-test was conducted for independent samples, and the examination of the mean scores with the post-test was analyzed with the t-test for dependent samples. The play-based practices carried out to improve the awareness of values education improved the awareness level of preschool children towards values education, and the level of consciousness towards values increased.

References

 • Akitsu, Y., & Keiichi. (2018). An integrated model approach: Exploring the energy literacy & values of lower secondary students in Japan. International Journal of Educational Methodology, 4(3), 161-186. https://doi.org/10.12973/ijem.4.3.161
 • Topçuoğlu, A., & Aksan, G. (2019). Üniversite Gençliğinin Değerleri: 20 Yıl Sonra Ne Değişti?. OPUS International Journal of Society Researches, 11(18), 2241-2274. https://doi.org/10.26466/opus.571209
 • Aral, N. & Kadan, G. (2018). 2013 okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 113-131. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182159
 • Aydın, M. Z., & Akyol-Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Balcı, A., & Yanpar-Yelken, T. (2013). İlköğretim Sosyal Bilgiler programında yer alan değerler & değerler eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 195-213. https://doi.org/10.48174/buaad.52.1
 • Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. International Journal of Educational Research, 50(3), 153-158. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003
 • Blaikie. N.W. H. (2003). Analyzing Quantitative Data. Sage Publications Inc
 • Brownlee, J.L., Scholes, L., Walker, S. &Johansson, E. (2016). Critical values education in the early years: Alignment of teachers’ personal epistemologies & practices for active citizenship. Teaching & Teacher Education, 56, 261-273.
 • Cevizci, A. (2013). Değer, Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cook, T. D. (2015). Quasi‐experimental design. Wiley encyclopedia of management, 1-2.
 • Çengelci, T., Hancı, B. & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen & öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.
 • Demircioğlu E., & Demircioğlu İ. H. (2014). “Türk Dünyası Bilgeleri & Değer Eğitimi”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi içinde (s. 339-343), Eskişehir, Türkiye, 26-28 Mayıs.
 • Dereli-İman, E. (2014). Değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkisi: Sosyal beceri, psikososyal gelişim & sosyal problem çözme becerisi. Kuram & Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 249-268.
 • Doherty S., & Dybik, O. (2020), Küçük Kaplan Saygı. Koala Kitap.
 • Fichter, J. (2006). Sosyoloji Nedir, (çev. N. Çelebi), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gitmez, A., S. (2020). Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntembilim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning & teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169- 202.
 • Hasanah, U., & Deiniatur, M. (2020). Character education in early childhood based on family. Early Childhood Research Journal (ECRJ), 2(1), 29-42. https://doi.org/10.23917/ecrj.v2i1.6578.
 • Herdem, K., & Çinici, A. (2021). Fen Bilimleri dersi konularıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin değer gelişimine etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 114-138.
 • İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf matematik öğretim programi ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarisinin etkililiğinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Karagöz, Y. (2021). SPSS AMOS META uygulamalı biyoistatistik analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, M., & Taşkın, O. (2016). Teoriden pratiğe değerler eğitimi. Okulda değerler eğitimi (ss. 131-157) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017). Value based interactive multimedia development through integrated practice for the formation of students’ character. The Turkish Online Journal Educational Technology, 16(4), 179-186.
 • Körükçü, Ö., Acun-Kapıkıran, N. &Aral, N. (2016). Schwartz’ın modeline göre 3-6 yaş resimli çocuk kitaplarında değerlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 133-151
 • Lickona, T., Schaps, E. & Lewis, C. (2007). CEP’s eleven principles of effective character education. Washington: Character Education Partnership.
 • Lovat, T., & Clement, N. (2008). Quality teaching & values education: coalescing for effective learning. Journal of Moral Education, 37(1), 1-16.
 • Makhmalbaf, A., & Yi-Luen, Do, E. (2007). Physical environment & creativity: comparing children’s drawing behavior at home & at the bookstore. International Association of Societies of Design Research the Honkong Polytechnic University, 1-22.
 • Neslitürk, S., & Çeliköz, N. (2015). Okulöncesi değerler ölçeği aile & öğretmen formunun geçerlik & güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 19-42.
 • Nucci, L., & Turiel, E. (2009). Capturing the complexity of moral development & education. Mind, Brain, & Education, 3(3), 151-159.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Özbay, M. &Taysi-Karakuş, E. (2011). Dede Korkut hikayelerinin Türkçe öğretimi & değer aktarımı açısından önemi. Pegem Eğitim & Öğretim Dergisi, 1(1), 21-31
 • Öztürk-Samur, A. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal & duygusal gelişimlerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Pedük, Ş. (2011). Psikomotor gelişim. N. Aral &G. Baran (ed). İçinde Çocuk gelişimi. (ss: 71-93). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Santrock, J. W. (2017). Educational psychology. USA: McGraw-Hill Education.
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure & content of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.
 • Schwartz, S. H. (2007). Basic human values: Theory, measurement, & applications. Revue Française de Sociologie, 47(4), 929-968.
 • Segers, M., & Dochy, F. (2010). New assessment forms in problem-based learning: Thevalue-added of thestudents' perspective. Studies in Higher Education, 2(3), 327-343.
 • Shadish, W., Cook, T. D. & Campbell, D. T. (2002). Experimental & quasi-experimental designs for generalized causal inference. ABD: Houghton Mifflin.
 • Thornberg, R., & Oğuz, E. (2013).Teachers’ views on values education: A qualitative study in Sweden & Turkey. International Journal of Educational Research, 59(1), 49-56.
 • Topaç, N. (2022). Şarkı ağırlıklı değerler eğitimi programının (ŞADEP) 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Uludağ Üniversitesi.
 • Turan, S., & Aktan, D. (2008). Okul hayatında var olan & olması düşünülen sosyal değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259.
 • Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2014). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ulusoy, K., & Arslan, A. (2014). Değerli bir kavram olarak “Değer & değerler eğitimi”. Editör R. Turan & K. Ulusoy. Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, (s. 1-16). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Uzunkol, E. (2014). Hayat Bilgisi öğretiminde uygulanan değerler eğitimi programının öğrencilerin özsaygı düzeyleri, sosyal problem çözme becerileri & empati düzeylerine etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Van Krieken Robson, J. (2019). Participatory pedagogy for values education in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 27(3), 420-431.
 • Witt, S. D., & Kimple, K. P. (2008). ‘How does your garden grow?’ Teaching preschool children about the environment. Early Child Development & Care, 178(1), 41-48.
 • Yavuz, M., Dilmaç, B. & Derinbay, D. (2015). Okul yöneticilerinin & öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin demografik özellikleri açısından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 29(13), 561-583.
 • Yavuzer, H. (2019). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşil, R., & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem & zamanlama. TSA Dergisi, 11(2), 65-84.
 • Yığcı, E. M. (2018). Dürüst Olmak İstiyorum. İstanbul: Minimo Yayıncılık

Oyun ve Etkinlik Temelli Okul Öncesi Değerler Eğitimi Uygulamalarının Etkililiği: Deneysel Bir Çalışma

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 305 - 315, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1276700

Abstract

Bu çalışma, çocuğun bilişsel, sosyal, fiziksel, duygusal ve ahlaki gelişimini desteklemek amacıyla müzik, bilim, doğa, matematik gibi çeşitli alanlardan gelen eğitici oyunlar, sunumlar, hikayeler, soru-cevap oturumları, drama ve tartışmalar gibi yaşa uygun yöntem ve tekniklerle hazırlanan oyun ve etkinlik tabanlı bir değerler eğitimi programını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma ayrıca, programın öğrencilerin değerlere ilişkin tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini araştırmayı hedeflemektedir. Çalışma, ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 38'i kontrol grubu olmak üzere toplam 71 öğrenci olmak üzere 33 deney grubundan oluşmuştur. Deney grubundaki öğrencilere altı oturumluk değerler eğitimi programı uygulanmıştır. Deney grubu ve kontrol grubunun değerler eğitimine yönelik yeterliklerinin oyun temelli değerler eğitimi uygulamalarından sonra öğrencilerin değerler eğitimine yönelik farkındalık düzeyleri arasında farklılık bulunmuştur. Alt boyutta ön test sontest puan ortalamaları arasındaki farkı incelemek amacıyla bağımsız örneklemler için t-Testi yapılmıştır. Sontest ile puan ortalamalarının incelenmesi bağımlı örnekler için t-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre değerler eğitimi farkındalığını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik temelli uygulamaların, okul öncesi öğrencilerin değerler eğitimine yönelik farkındalık düzeylerini geliştirdiği ve değerlere yönelik bilinç düzeyinin arttığı belirlenmiştir.

References

 • Akitsu, Y., & Keiichi. (2018). An integrated model approach: Exploring the energy literacy & values of lower secondary students in Japan. International Journal of Educational Methodology, 4(3), 161-186. https://doi.org/10.12973/ijem.4.3.161
 • Topçuoğlu, A., & Aksan, G. (2019). Üniversite Gençliğinin Değerleri: 20 Yıl Sonra Ne Değişti?. OPUS International Journal of Society Researches, 11(18), 2241-2274. https://doi.org/10.26466/opus.571209
 • Aral, N. & Kadan, G. (2018). 2013 okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 113-131. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182159
 • Aydın, M. Z., & Akyol-Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Balcı, A., & Yanpar-Yelken, T. (2013). İlköğretim Sosyal Bilgiler programında yer alan değerler & değerler eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 195-213. https://doi.org/10.48174/buaad.52.1
 • Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. International Journal of Educational Research, 50(3), 153-158. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003
 • Blaikie. N.W. H. (2003). Analyzing Quantitative Data. Sage Publications Inc
 • Brownlee, J.L., Scholes, L., Walker, S. &Johansson, E. (2016). Critical values education in the early years: Alignment of teachers’ personal epistemologies & practices for active citizenship. Teaching & Teacher Education, 56, 261-273.
 • Cevizci, A. (2013). Değer, Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cook, T. D. (2015). Quasi‐experimental design. Wiley encyclopedia of management, 1-2.
 • Çengelci, T., Hancı, B. & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen & öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.
 • Demircioğlu E., & Demircioğlu İ. H. (2014). “Türk Dünyası Bilgeleri & Değer Eğitimi”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi içinde (s. 339-343), Eskişehir, Türkiye, 26-28 Mayıs.
 • Dereli-İman, E. (2014). Değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkisi: Sosyal beceri, psikososyal gelişim & sosyal problem çözme becerisi. Kuram & Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 249-268.
 • Doherty S., & Dybik, O. (2020), Küçük Kaplan Saygı. Koala Kitap.
 • Fichter, J. (2006). Sosyoloji Nedir, (çev. N. Çelebi), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gitmez, A., S. (2020). Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntembilim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning & teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169- 202.
 • Hasanah, U., & Deiniatur, M. (2020). Character education in early childhood based on family. Early Childhood Research Journal (ECRJ), 2(1), 29-42. https://doi.org/10.23917/ecrj.v2i1.6578.
 • Herdem, K., & Çinici, A. (2021). Fen Bilimleri dersi konularıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin değer gelişimine etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 114-138.
 • İpekçi, S. (2018). Altıncı sınıf matematik öğretim programi ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi program tasarisinin etkililiğinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Karagöz, Y. (2021). SPSS AMOS META uygulamalı biyoistatistik analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, M., & Taşkın, O. (2016). Teoriden pratiğe değerler eğitimi. Okulda değerler eğitimi (ss. 131-157) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017). Value based interactive multimedia development through integrated practice for the formation of students’ character. The Turkish Online Journal Educational Technology, 16(4), 179-186.
 • Körükçü, Ö., Acun-Kapıkıran, N. &Aral, N. (2016). Schwartz’ın modeline göre 3-6 yaş resimli çocuk kitaplarında değerlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 133-151
 • Lickona, T., Schaps, E. & Lewis, C. (2007). CEP’s eleven principles of effective character education. Washington: Character Education Partnership.
 • Lovat, T., & Clement, N. (2008). Quality teaching & values education: coalescing for effective learning. Journal of Moral Education, 37(1), 1-16.
 • Makhmalbaf, A., & Yi-Luen, Do, E. (2007). Physical environment & creativity: comparing children’s drawing behavior at home & at the bookstore. International Association of Societies of Design Research the Honkong Polytechnic University, 1-22.
 • Neslitürk, S., & Çeliköz, N. (2015). Okulöncesi değerler ölçeği aile & öğretmen formunun geçerlik & güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 19-42.
 • Nucci, L., & Turiel, E. (2009). Capturing the complexity of moral development & education. Mind, Brain, & Education, 3(3), 151-159.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Özbay, M. &Taysi-Karakuş, E. (2011). Dede Korkut hikayelerinin Türkçe öğretimi & değer aktarımı açısından önemi. Pegem Eğitim & Öğretim Dergisi, 1(1), 21-31
 • Öztürk-Samur, A. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal & duygusal gelişimlerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Pedük, Ş. (2011). Psikomotor gelişim. N. Aral &G. Baran (ed). İçinde Çocuk gelişimi. (ss: 71-93). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Santrock, J. W. (2017). Educational psychology. USA: McGraw-Hill Education.
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure & content of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.
 • Schwartz, S. H. (2007). Basic human values: Theory, measurement, & applications. Revue Française de Sociologie, 47(4), 929-968.
 • Segers, M., & Dochy, F. (2010). New assessment forms in problem-based learning: Thevalue-added of thestudents' perspective. Studies in Higher Education, 2(3), 327-343.
 • Shadish, W., Cook, T. D. & Campbell, D. T. (2002). Experimental & quasi-experimental designs for generalized causal inference. ABD: Houghton Mifflin.
 • Thornberg, R., & Oğuz, E. (2013).Teachers’ views on values education: A qualitative study in Sweden & Turkey. International Journal of Educational Research, 59(1), 49-56.
 • Topaç, N. (2022). Şarkı ağırlıklı değerler eğitimi programının (ŞADEP) 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Uludağ Üniversitesi.
 • Turan, S., & Aktan, D. (2008). Okul hayatında var olan & olması düşünülen sosyal değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259.
 • Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2014). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ulusoy, K., & Arslan, A. (2014). Değerli bir kavram olarak “Değer & değerler eğitimi”. Editör R. Turan & K. Ulusoy. Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, (s. 1-16). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Uzunkol, E. (2014). Hayat Bilgisi öğretiminde uygulanan değerler eğitimi programının öğrencilerin özsaygı düzeyleri, sosyal problem çözme becerileri & empati düzeylerine etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Van Krieken Robson, J. (2019). Participatory pedagogy for values education in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 27(3), 420-431.
 • Witt, S. D., & Kimple, K. P. (2008). ‘How does your garden grow?’ Teaching preschool children about the environment. Early Child Development & Care, 178(1), 41-48.
 • Yavuz, M., Dilmaç, B. & Derinbay, D. (2015). Okul yöneticilerinin & öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin demografik özellikleri açısından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 29(13), 561-583.
 • Yavuzer, H. (2019). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşil, R., & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem & zamanlama. TSA Dergisi, 11(2), 65-84.
 • Yığcı, E. M. (2018). Dürüst Olmak İstiyorum. İstanbul: Minimo Yayıncılık
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Early Childhood Education
Journal Section Research Article
Authors

Emine Merve Uslu 0000-0001-9727-4160

Tuba Özgün 0000-0003-4259-2908

Publication Date June 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Uslu, E. M., & Özgün, T. (2024). Effectiveness of Play and Activity-Based Preschool Values Education Practices: An Experimental Study. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(2), 305-315. https://doi.org/10.30703/cije.1276700

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education