Yazım Kuralları

1. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisine değerlendirilmek üzere gönderilecek çalışmaların aşağıda belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

2. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

3. Bir çalışmanın uzunluğu ana metin, kaynakça ve ekler dahil 8.000 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.

4. Dergiye gönderilecek çalışmalarda kısa özet Türkçe ve İngilizce 150-200 sözcük olmalı ve ayrıca en az 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır. Ayrıca Türkçe ve ya İngilizce gönderilecek çalışmaların tümünde 750-1000 sözcük arası İngilizce/ Türkçe uzun özete de yer verilmelidir. Uzun özet içermeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Özgün araştırma makalelerinde uzun İngilizce/ Türkçe özet; amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıklarını içermelidir.

5. Yazılar aşağıda belirtilen dergi kurallarına uygun olarak herhangi bir biçimlendirme yapılmamış Word dosyası şeklinde hazırlanmalıdır.

6. Gönderilen tablo ve şekillerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve APA-7 stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bir tablo veya şekil bir sonraki sayfaya taşmamalıdır. Eğer sayfa sonuna geliyor ve bir kısmı taşıyorsa takip eden sayfaya yerleştirilmelidir. Ayrıca tablo ve şekillerde 10 punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

7. Yazılar, Word formatında, A4 boyutunda 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, her sayfanın dört kenarında 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Lütfen makalenizin metninin çift aralıklı olduğundan ve ardışık satır numaralandırmasına sahip olduğundan emin olunuz. Her sayfa numaralandırılmalıdır.

8. Ampirik çalışmalara ait ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içerebilir. Yöntem kısmında desen, evren ve örneklem, çalışma grubu ya da katılımcılar, veri toplama araçları ve verilerin analizi vb. alt bölümleri bulunmalıdır.

9. Derleme türü çalışmalarda konu özgün ve güncel olması ve problem açık bir şekilde ortaya konulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli ve tartışılmalıdır. Daha önce üzerinde çalışılmış, alana yenilik getirmeyen ve kritik bir bakış açısı içermeyen derleme çalışmaları kabul edilmeyecektir.

10. Kaynakça, metin içi atıflar, başlıklar, tablolar, şekiller için APA (7. Baskı) stili kullanılmalıdır.

11. Sisteme yüklenen dosyanın içerisinde yazar(lar)a ait bilgiler bulunmamalıdır. Microsoft Word belgelerinde Dosya menüsünden Genel > Seçenekler sekmesinden kullanıcı adı kaldırılmalı ve yazarı belirlemeyi mümkün kılacak bilgiler yer almamalıdır. 

12. Yayınlanmak için kabul edilen makalelere yönelik Etik Taahhütnamesi aşağıda sunulmuştur.

Etik Taahhütnamesi

13. Tüm aday makaleler gönderilmeden önce iThenticate© ve Turnitin© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile birlikte sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %20'den aşağıda olmalıdır. CUED akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.

Not: Bu metinde verilen bağlantılar öneri niteliğindedir ve bu bağlantılara tıklayarak eriştiğiniz web sayfalarının içeriğinden dergimiz sorumlu değildir. 

Yayına Kabul edilen makalelerin aşağıda verilen dergi şablonuna göre düzenlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergi Şablonu

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25900


e-ISSN: 2147-1606

14550        14551