Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitiminde Kişilerarası Davranışlar Ölçeği: Türkçe’ ye Uyarlama Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2024, Cilt: 13 Sayı: 1, 16 - 26, 27.03.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1324964

Öz

Bu çalışmada, Beden Eğitiminde Kişilerarası Davranışlar Ölçeğinin, Türkçeye ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Burgueño ve Medina-Casaubón(2021) tarafından geliştirilmiş ölçek, üç destekleyici, üç engelleyici boyut olmak üzere toplamda altı alt boyut ve 24 maddeden oluşmaktadır. Destekleyici boyutları oluşturan 12 maddelik yapı, Hambleton ve Patsula’nın (1999) kriterlerine göre uyarlanmıştır. Çalışma nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modeli ile zaman boyutunda kesitsel olarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu ölçüt örneklemesi ile belirlenen 476 ortaokul ve lise öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada yapı geçerliği, yakınsak ve ıraksak geçerlilik ile güvenirliğe ilişkin analizler yürütülerek ölçme aracının psikometrik özellikleri incelenmiştir. Mevcut çalışmadan elde edilen verilerin analizi ile modelin açıklayıcılığına ve hatalara ilişkin uyum İndeksleri arasında iki düzeyli tanımlanan yapının yüksek düzeyde model-veri uyumuna sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçüm sonuçlarının güvenirliğine ilişkin Cronbach Alpha ve McDonalds Omega katsayıları, ölçüm sonuçlarının yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermiştir (Birinci düzey: Özerklik α =,90 ve ω = ,90; Yeterlik α = ,90 ve ω = ,91, İlişkisellik α = ,90 ve ω = ,91; İkinci düzey: Destekleyici α =,96 ve ω = ,97). Analizler neticesinde elde edilen 12 madde ve birinci düzeyde üç alt boyut ve ikinci düzeyde tek boyuttan oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Alışır, Z. N., Dogan, O., Yılmaz, Z., ve Çakır, M. (2022). Öğrencilerin öğrenme ortamı ve öğretmenlerinin kişilerarası davranışına yönelik algılarının fen başarı ve tutumlarına etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-29. https://dergipark.org.tr/en/pub/iauefd/issue/70954/1031308 adresinden alındı.
 • Arslan, M. (2007). Constructivist approaches in education. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 40(1), 41-61. doi: 10.1501/Egifak_0000000150
 • Aslan, A. K. (2001). Eğitimin Toplumsal Temelleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(5), 16-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50351/652123 adresinden alındı.
 • Aybek, A., İmamoğlu, O., ve Taşmektepligil, M. (2011). Öğrencilerin beden eğitimi dersine ve ders dişi etkinliklere yönelik tutumlarinin değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 51-59. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/20452/217793
 • Bentler, P. M., and Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
 • Bingölbalı, A., ve Kızılkaya Namlı, A. (2023). Eğitim ve Psikoloji. A. Kızılkaya Namlı (Ed.), Eğitimin Kavramsal Temelleri 8: Eğitim Psikolojisi içinde (ss.7-18). Efe Akademi.
 • Burgueño, R., and Medina-Casaubón, J. (2021). Validity and Reliability of the Interpersonal Behaviors Questionnaire in Physical Education With Spanish Secondary School Students. Perceptual and motor skills, 128(1), 522–545. https://doi.org/10.1177/0031512520948286
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö., ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (7. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dacica, L. (2015). The formative role of physical education and sports. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1242-1247. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.256.
 • Deci E. L., and Ryan, R.M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268, doi: 10.1207/S15327965PLI1104_01
 • Deci, E. L., Ryan, R. M., and Koestner, R. (2001). The pervasive negative effects of rewards on intrinsic motivation: response to. Review of Educational Research, 71(1), 43–51. https://doi.org/10.3102/00346543071001043
 • Esentürk, O. K. (2019). Antrenör kişilerarası davranış tarzı ölçeği: geçerlik-güvenirlik çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (2), 304-314. doi: 10.33459/cbubesbd.626318
 • Fidan, N., (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme (3. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Ed.). Mc Graw HIll.
 • Goh, S. C., and Fraser, B. J. (2000). Teacher ınterpersonal behavior and elementary students' outcomes, Journal of Research in Childhood Education, 14(2), 216-231, doi: 10.1080/02568540009594765
 • Hambleton, R. K., and Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Association of Test Publishers, 1(1), 1-13.
 • International Test Commission [ITC]. (2018). Guidelines for translating and adapting tests. International Journal of Testing, 18(2), 101–134. doi: 10.1080/15305058. 2017.1398166.
 • Karagöz, Y. (2019). Spss-Amos-Meta uygulamalı istatistiksel analizler. Nobel Yayıncılık.
 • Keleş, M., ve Yoncalık, O. (2019). Beden eğitimi ve spor dersi ve ilköğretim sekizinci sinif öğrencilerinde değerler eğitimi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 230-237. https://dergipark.org.tr/en/pub/bsd/issue/50922/664493 adresinden alındı.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th Ed.). Guilford Press.
 • Küçükibiş, H. F. (2016). Rol model alma davranışlarının ve fiziksel aktivite tutumlarının ders seçimleri üzerine etkisi (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Larry, T., and Wendt, J.L. (2022). Predictive relationship between gender, ethnicity, science self-efficacy, teacher interpersonal behaviors, and science achievement of students in a diverse urban high school. Learning Environ Res 25, 141–157. https://doi.org/10.1007/s10984-021-09354-1
 • Maulana, R., Opdenakker, M. C., den Brok, P., and Bosker, R. J. (2012). Teacher–student interpersonal behavior in secondary mathematics classes in Indonesia. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 21-47. https://doi.org/10.1007/s10763-011-9276-1
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (1. baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Öztürk Karataş, E., Savaş, B. Ç., ve Karataş, Ö. (2021). Beden eğitimi, spor ve oyunun sosyalleşme üzerine etkisi. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kafkassbd/issue/64360/933808
 • Pérez-González, A. M., Valero-Valenzuela, A., Moreno-Murcia, J. A., and Sánchez-Alcaraz, B. J. (2019). Systematic review of autonomy support in physical education. Apunts. Educació Física i Esports, 138, 51-61. doi: 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.04
 • Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2009). Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-being. In K. R. Wenzel and A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 171–195). Routledge/Taylor and Francis Group.
 • Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2017). Self-determination theory. Basic psychological needs in motivation, development and wellness. Guilford Press.
 • Ryan, Richard M., and Deci. Edward L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860, ISSN 0361-476X, doi: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of sturctural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures.. Methods of Psychological Research Online, 8, 23–74.
 • Senemoğlu, N. (2016). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (23. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Şimşek, A., ve Eroğlu, Ö. (2013). Davranış Bilimleri. Eğitim Yayınevi.
 • Şişman, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş (3. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sivan, A., and Chan, D. W. K. (2021). A qualitative study of secondary-school students’ perceptions of interpersonal teacher behaviour in Hong Kong. Learning Environments Research. https://doi.org/10.1007/s10984-021-09372-z
 • Sztejnberg, A., den Brok, P., and Hurek, J. (2004). Preferred teacher-student interpersonal behavior: differences between polish primary and higher education students’ perceptions. The Journal of Classroom Interaction, 39(2), 32–40. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23869635
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2013) Using Multivariate Statistics (6th Ed.). Pearson Education Inc.
 • Tang Y., and Hu J. (2022). The impact of teacher attitude and teaching approaches on student demotivation: Disappointment as a mediator. Front. Psychol. 13, 985859. doi: 10.3389/fpsyg.2022.985859
 • Tenenbaum, G., Naidu, S., Jegede, O., and Austin, J. (2001). Constructivist pedagogy in conventional on-campus and distance learning practice: An exploratory investigation. Learning and Instruction, 11(2), 87-111. doi: 10.1016/S0959-4752(00)00017-7.
 • Tóth-Király, I., Morin, A. J., Gillet, N., Bőthe, B., Nadon, L., Rigó, A., and Orosz, G. (2020). Refining the assessment of need supportive and need thwarting interpersonal behaviors using the bifactor exploratory structural equation-modeling framework. Current Psychology, 41, 2998–3012. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00828-8
 • World Health Organization (WHO). (2017). Process of translation and adaptation of instruments. Retrieved from http://www. who. Int/substance_abuse/research_tools/translation/en/.
 • Wubbels, T., and Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher–student relationships in class. Int. J. Educ. Res., 43, 6-24. doi: 10.1016/j.ijer.2006.03.003
 • Yıldız, M., ve Şenel, E. (2018). Sporda kişiler arası davranışlar ölçeği (SKD); Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 219-231. https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/39519/426088 adresinden alındı.
 • Zhu, C. (2013). Students' and teachers' thinking styles and preferred teacher interpersonal behavior. The Journal of Educational Research, 106(5), 399-407, doi: 10.1080/00220671.2012.736431

Interpersonal Behaviours Questionnaire in Physical Education: Turkish Adaptation Validity and Reliability Study

Yıl 2024, Cilt: 13 Sayı: 1, 16 - 26, 27.03.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1324964

Öz

This study aimed to adapt the Interpersonal Behaviours Questionnaire in Physical Education into Turkish and to conduct a validity and reliability study. The scale developed by Burgueno and Medina-Casaubon (2021) consisted of a total of six sub-dimensions, three supportive and three obstructive dimensions, and 24 items. The 12-item structure of the supportive dimensions was adapted according to the criteria of Hambleton and Patsula (1999). The study was conducted cross-sectionally in time dimension with the survey model, one of the quantitative research approaches. The study group consisted of 476 secondary and high school students determined using criterion sampling. In the study, the psychometric properties of the measurement tool were examined by conducting analyses on construct validity, convergent and divergent validity and reliability. With the analysis of the data obtained from the current study, the fit indices related to the explanatory model and the fit indices related to the errors showed that the structure defined at two levels had a high level of model-data fit. Besides, Cronbach Alpha and McDonalds Omega coefficients related to the reliability of the measurement results showed that the measurement results were highly reliable (First level: Autonomy α =.90 and ω = .90; Competence α = .90 and ω = .91, Relatedness α = .90 and ω = .91; Second level: Supportive α =.96 and ω = .97). The study concluded that the scale consisting of 12 items and three sub-dimensions at the first level and one dimension at the second level was a valid and reliable measurement tool.

Kaynakça

 • Alışır, Z. N., Dogan, O., Yılmaz, Z., ve Çakır, M. (2022). Öğrencilerin öğrenme ortamı ve öğretmenlerinin kişilerarası davranışına yönelik algılarının fen başarı ve tutumlarına etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-29. https://dergipark.org.tr/en/pub/iauefd/issue/70954/1031308 adresinden alındı.
 • Arslan, M. (2007). Constructivist approaches in education. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 40(1), 41-61. doi: 10.1501/Egifak_0000000150
 • Aslan, A. K. (2001). Eğitimin Toplumsal Temelleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(5), 16-30. https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50351/652123 adresinden alındı.
 • Aybek, A., İmamoğlu, O., ve Taşmektepligil, M. (2011). Öğrencilerin beden eğitimi dersine ve ders dişi etkinliklere yönelik tutumlarinin değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 51-59. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuspd/issue/20452/217793
 • Bentler, P. M., and Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
 • Bingölbalı, A., ve Kızılkaya Namlı, A. (2023). Eğitim ve Psikoloji. A. Kızılkaya Namlı (Ed.), Eğitimin Kavramsal Temelleri 8: Eğitim Psikolojisi içinde (ss.7-18). Efe Akademi.
 • Burgueño, R., and Medina-Casaubón, J. (2021). Validity and Reliability of the Interpersonal Behaviors Questionnaire in Physical Education With Spanish Secondary School Students. Perceptual and motor skills, 128(1), 522–545. https://doi.org/10.1177/0031512520948286
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö., ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (7. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dacica, L. (2015). The formative role of physical education and sports. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1242-1247. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.256.
 • Deci E. L., and Ryan, R.M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268, doi: 10.1207/S15327965PLI1104_01
 • Deci, E. L., Ryan, R. M., and Koestner, R. (2001). The pervasive negative effects of rewards on intrinsic motivation: response to. Review of Educational Research, 71(1), 43–51. https://doi.org/10.3102/00346543071001043
 • Esentürk, O. K. (2019). Antrenör kişilerarası davranış tarzı ölçeği: geçerlik-güvenirlik çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (2), 304-314. doi: 10.33459/cbubesbd.626318
 • Fidan, N., (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme (3. Baskı), Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Ed.). Mc Graw HIll.
 • Goh, S. C., and Fraser, B. J. (2000). Teacher ınterpersonal behavior and elementary students' outcomes, Journal of Research in Childhood Education, 14(2), 216-231, doi: 10.1080/02568540009594765
 • Hambleton, R. K., and Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Association of Test Publishers, 1(1), 1-13.
 • International Test Commission [ITC]. (2018). Guidelines for translating and adapting tests. International Journal of Testing, 18(2), 101–134. doi: 10.1080/15305058. 2017.1398166.
 • Karagöz, Y. (2019). Spss-Amos-Meta uygulamalı istatistiksel analizler. Nobel Yayıncılık.
 • Keleş, M., ve Yoncalık, O. (2019). Beden eğitimi ve spor dersi ve ilköğretim sekizinci sinif öğrencilerinde değerler eğitimi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 230-237. https://dergipark.org.tr/en/pub/bsd/issue/50922/664493 adresinden alındı.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th Ed.). Guilford Press.
 • Küçükibiş, H. F. (2016). Rol model alma davranışlarının ve fiziksel aktivite tutumlarının ders seçimleri üzerine etkisi (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Larry, T., and Wendt, J.L. (2022). Predictive relationship between gender, ethnicity, science self-efficacy, teacher interpersonal behaviors, and science achievement of students in a diverse urban high school. Learning Environ Res 25, 141–157. https://doi.org/10.1007/s10984-021-09354-1
 • Maulana, R., Opdenakker, M. C., den Brok, P., and Bosker, R. J. (2012). Teacher–student interpersonal behavior in secondary mathematics classes in Indonesia. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 21-47. https://doi.org/10.1007/s10763-011-9276-1
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (1. baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Öztürk Karataş, E., Savaş, B. Ç., ve Karataş, Ö. (2021). Beden eğitimi, spor ve oyunun sosyalleşme üzerine etkisi. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-16. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kafkassbd/issue/64360/933808
 • Pérez-González, A. M., Valero-Valenzuela, A., Moreno-Murcia, J. A., and Sánchez-Alcaraz, B. J. (2019). Systematic review of autonomy support in physical education. Apunts. Educació Física i Esports, 138, 51-61. doi: 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.04
 • Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2009). Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-being. In K. R. Wenzel and A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 171–195). Routledge/Taylor and Francis Group.
 • Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2017). Self-determination theory. Basic psychological needs in motivation, development and wellness. Guilford Press.
 • Ryan, Richard M., and Deci. Edward L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860, ISSN 0361-476X, doi: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of sturctural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures.. Methods of Psychological Research Online, 8, 23–74.
 • Senemoğlu, N. (2016). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (23. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Şimşek, A., ve Eroğlu, Ö. (2013). Davranış Bilimleri. Eğitim Yayınevi.
 • Şişman, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş (3. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sivan, A., and Chan, D. W. K. (2021). A qualitative study of secondary-school students’ perceptions of interpersonal teacher behaviour in Hong Kong. Learning Environments Research. https://doi.org/10.1007/s10984-021-09372-z
 • Sztejnberg, A., den Brok, P., and Hurek, J. (2004). Preferred teacher-student interpersonal behavior: differences between polish primary and higher education students’ perceptions. The Journal of Classroom Interaction, 39(2), 32–40. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23869635
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2013) Using Multivariate Statistics (6th Ed.). Pearson Education Inc.
 • Tang Y., and Hu J. (2022). The impact of teacher attitude and teaching approaches on student demotivation: Disappointment as a mediator. Front. Psychol. 13, 985859. doi: 10.3389/fpsyg.2022.985859
 • Tenenbaum, G., Naidu, S., Jegede, O., and Austin, J. (2001). Constructivist pedagogy in conventional on-campus and distance learning practice: An exploratory investigation. Learning and Instruction, 11(2), 87-111. doi: 10.1016/S0959-4752(00)00017-7.
 • Tóth-Király, I., Morin, A. J., Gillet, N., Bőthe, B., Nadon, L., Rigó, A., and Orosz, G. (2020). Refining the assessment of need supportive and need thwarting interpersonal behaviors using the bifactor exploratory structural equation-modeling framework. Current Psychology, 41, 2998–3012. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00828-8
 • World Health Organization (WHO). (2017). Process of translation and adaptation of instruments. Retrieved from http://www. who. Int/substance_abuse/research_tools/translation/en/.
 • Wubbels, T., and Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher–student relationships in class. Int. J. Educ. Res., 43, 6-24. doi: 10.1016/j.ijer.2006.03.003
 • Yıldız, M., ve Şenel, E. (2018). Sporda kişiler arası davranışlar ölçeği (SKD); Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 219-231. https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/39519/426088 adresinden alındı.
 • Zhu, C. (2013). Students' and teachers' thinking styles and preferred teacher interpersonal behavior. The Journal of Educational Research, 106(5), 399-407, doi: 10.1080/00220671.2012.736431
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ölçek Geliştirme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Fatih Küçükibiş 0000-0002-3973-2837

Yasin Altın 0000-0002-5854-8007

Burhan Özkurt 0000-0001-9745-9624

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Küçükibiş, H. F., Altın, Y., & Özkurt, B. (2024). Beden Eğitiminde Kişilerarası Davranışlar Ölçeği: Türkçe’ ye Uyarlama Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(1), 16-26. https://doi.org/10.30703/cije.1324964

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551