Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrenme Stillerinin Matematik Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 560 - 574, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1108604

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de öğrenme stillerinin matematik başarısına etkisini deneysel yöntemlerle ortaya koyan araştırmaları meta-analiz yöntemi ile birleştirip örneklemi genişleterek sonuçların değerlendirilmesiyle yeni çalışmalara rehberlik edecek kapsamlı bir sonuç ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. 2004-2021 yılları arasında ilgili anahtar kelimeler ile 36 tez ve 222 makale çalışmasına ulaşılmıştır. Belirli ölçütler sonucunda 11 çalışmadan 14 araştırma bulgusu meta-analize dâhil edilmiştir. Meta-analize dâhil edilen çalışmaların genel etki büyüklüğü sabit etkiler modeli ve rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Heterojenlik testi sonucuna (Q=61,637, p=0,000) göre analizin yorumları rastgele etkiler modeline göre yapılmıştır. Çalışmaların yayın türü, öğrenme alanı, eğitim seviyesi, uygulama süresi ve kullanılan öğrenme stilleri ölçeğine göre anlamlı farklılığa sahip olup olmadığını belirlemek için moderatör analizi yapılmış ve yayın yanlılığını belirleme yöntemleri ve yayın yanlılığının etkisini değerlendirme yöntemleri ile yayın yanlılığı değerlendirilmiştir. Öğrenme stillerinin matematik başarısını istatistiksel olarak anlamlı ve geniş düzeyde (Hedge’s g =0,846) etkilediği ve her öğrencinin öğrenme stiline uygun matematik öğretimi yapılması durumunda %78,81 daha yüksek başarı elde edileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca analize dâhil edilen çalışmaların sadece kullanılan öğrenme stil ölçeği türüne göre etki büyüklükleri arasında anlamlı farklılık (Qb=10,635, p=0,031) bulunduğundan kullanılan öğrenme stil ölçeğinin moderatör rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aksoy Kürü, S. (2021). Meta-Analiz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42(1), 215-229.
 • Ardıç, E. Ö. (2013). 8. Sınıf Geometrik Cisimler Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğretim Modelinin Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ay Emanet, E. (2019). Matematik Derslerinde Kullanılan Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntemlerinin Matematik Başarısına, Tutumuna ve Kaygısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Balaban, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Laboratuarına Yönelik Öğrenme Stillerine Uygun Ders Planlamaları ve Portfolyo Uygulamaları. (Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Berber, M. (2021). Rasyonel Sayılar Konusunun Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi ile Öğretiminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Matematik Kaygılarına Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Bilgin, İ., & Durmuş, S. (2003). Öğrenme Stilleri ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2), 381-400.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to Meta-Analysis. West Sussex, UK: Wiley.
 • Boydak, H. A. (2015). Öğrenme stilleri (Vol. 136). Beyaz Yayınları.
 • Bozkurt, O., & Orak, Z. (2016). Türkiye'de Akademik Başarı Değişkeni Alanında Yapılan Öğrenme Stilleriyle İlgili Çalışmaların İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 93-107.
 • Böke, H. (2020). Beden Eğitimi Derslerinde Özel Öğretim Yöntemleri Kullanılmasının Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Card, N. A. (2012). Applied Meta-Analysis For Social Science Research. The Guilford Press, New York, USA.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Cooper, H., Hedges, L. V. ve Valentine, J. C. (2009). The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis (2. Edition). New York: Sage Publication.
 • Cumming, G. (2012). Applied Meta‐Analysis for Social Science Research by Noel A. Card. New York : Guilford Press .
 • Çelik, S. (2013). İlköğretim Matematik Derslerinde Kullanılan Alternatif Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dağyar, M. (2014). Probleme Dayalı Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Doktora Tez). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, S. (2013). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Deniz, S. (2019). Teknoloji Destekli Öğretimin Matematik ve Geometri Alanlarında Başarı ve Tutuma Etkisi Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Dinçer, G. (2017). Kolb Öğrenme Stiline Dayalı Öğretim Uygulamasının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Erişilerine ve Tutumuna Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Pegem: Ankara.
 • Doğru, S. (2013). Matematik Öğretiminde Öğrenme Stilleri ve Ön Koşul Öğrenmelere Dayalı Etkinliklerin Etkisi. (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Dönmez Kaya, D. (2018). 2013–2017 Yılları Arasında Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekinci, O. (2016). Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına Ve Tutumuna Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Elçi, A. N. (2008). Öğrenme Stillerine Uygun Olarak Seçilen Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencinin Başarısına, Matematiğe Yönelik Tutumuna ve Kaygısına Etkileri. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2003). Gelişim ve Öğrenme (12.Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Fer, S. (2011). Öğrenme Stilleri ve Stil Odaklı Öğretim Tasarımı. Fer, S. (Ed.) Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (ss.200-215). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Garcia, A. R. (2000). Meta-analysis: Effects of Opuntia species. University of North Texas Health Science Center at Fort Worth.
 • Glass, G. V. (1976). Primary, Secondary and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • Gündüz, S. (2018). Matematik ve Fen Bilimleri Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Gürsoy, K. (2017). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Akademik Başarıya ve Matematik Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz ve Meta-Sentez Çalışması. (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Hadfield, O.D., Martin, J.V., & Wooden, S. (1992). Mathematics Anxiety and Learning Style of the Navajo Middle School Student. School Science and Mathematics, 92(4), 171-176.
 • Healey, M., & Jenkins, A. (2007) Kolb's Experiential Learning Theory and Its Application in Geography in Higher Education. Journal of Geography, 99(5), 185-195.
 • Jackson, T., Xu, T., & Jia, X. (2020). Arthritis self-efficacy beliefs and functioning among osteoarthritis and rheumatoid arthritis patients: a meta-analytic review. Rheumatology, 59(5), 948-958.
 • Jilardi Damavandi, A., Mahyuddin, R., Elias, H., Daud, S. M., & Shabani, J. (2011). Academic achievements of students with different learning styles. International Journal of Psychological Studies, 3(2), 186-192.
 • Kablan, Z. (2016). The effect of manipulatives on mathematics achievement across different learning styles. Educational Psychology, 36(2), 277-296.
 • Kanadlı, S. (2016). A Meta-Analysis on the Effect of İnstructional Designs based on the Learning Styles Models on Academic Achievement, Attitude and Retention. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(6), 2057-2086.
 • Kavale, K. A., & LeFever, G. B. (2007). Dunn and Dunn Model of Learning-Style Preferences: Critique of Lovelace Meta-Analysis. The Journal of Educational Research, 101(2), 94-97.
 • Kaya, A. (2017). Dinamik Matematik Yazılımı Olan Geogebra'nın Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.
 • Kaya, D. R. (2016). Matematik Eğitiminde Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme: Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Kılıç, H,, Aslan-Tutak, F., & Ertaş, G. (2014). TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 129-141.
 • Klassen, R. M., & Tze, V. M. (2014). Teachers’ Self-Efficacy, Personality, and Teaching Effectiveness: A Meta-Analysis. Educational Research Review, 12, 59-76.
 • Kumar, P., Kumar, A. and Smart,K., 2004, Assessing the Impact of Instructional Methods and Information Technology on Student Learning Styles. Issues in Informing Science and Information Technology, 1, 533-544.
 • Macit, E., & Nacar, S. (2019). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(11), 50-62.
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(17), 1-21.
 • Mutlu, İ. & Okur, M. (2012). Bazı Geometrik Kavramların Öğrenilmesine 4 MAT Öğretim Yöntemi ve Öğrenme Stilinin Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 25-48.
 • Nah, K. O. (1989). Relationship of Korean Students' Learning Style with Residence, Gender, and Achievement. (Doctoral Dissertation). Oklahoma State University.
 • Özdemir, Z. N. (2020). Türkiye'de Gerçekçi Matematik Eğitiminin Matematik Başarısına Etkisi Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, S., Yalın, H. İ., & Sezgin, F. (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel.
 • Özdemirli, G. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özerem, A., & Akkoyunlu, B. (2015). Learning Environments Designed according to Learning Styles and Its Effects on Mathematics Achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 61-80.
 • Özgen, N., Eser Ünaldı, Ü. & Bindak, R. (2011). Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik “Etkili Öğrenme Biçimleri” nin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(4), 303-323.
 • Özgen, K. (2012). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Kapsamında, Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Etkinlikleri Geliştirilmesi: Fonksiyon ve Türev Kavramı Örneklemesi. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özgen, K. (2016). A Theoretical Study on the Mathematical Connection. In International Conference on Research in Education and Science (220-230). Bodrum: ICRES Publishing.
 • Özgözgü, S. ve Altunay, E. (2016). Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Öğretmenlere Yansıyan Sonuçları: Bir Meta-Analiz Çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 259-294.
 • Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning Styles: Concepts and Evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105-119.
 • Peker, M. (2005). İlköğretim Matematik Öğretmenliğini Kazanan Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 21, 200-210.
 • Poyraz, C., Çağırgan Gülten, D., & Soytürk, İ. (2012). Öğrenme Stillerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi. Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 9(1), 1-11.
 • Quilling, K. (2015). Lernstile und Lerntypen. Online: http://www.die-bonn.de/wb/2015-lernstile-01.pdf
 • Özkardeş, H. E. (2008). Geliştirilen Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Rosenthal, R. (1979). The 'File Drawer' Problem And Tolerance For Null Results. Psychological Bulletin, 86, 638-641.
 • Sapancı, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Asian Journal of Instruction (E-AJI), 2(2), 60-68.
 • Searson, R., & Dunn, R. (2001). The Learning-Style Teaching Model. Science and Children, 38(5), 22-26.
 • Sengodan, V., & Iksan, Z. H. (2012). Students' Learning Styles and Intrinsic Motivation in Learning Mathematics. Asian Social Science, 8(16), 17.
 • Shipman, S., & Shipman, V. C. (1985). Cognitive Styles: Some Conceptual, Methodological, and Applied Issues. In E. W. Gordon (Ed.), Review of Research in Education (Vol. 12, pp. 229–291). Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Subaşı, D. (2010). Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Coğrafya Dersi Akademik Başarılarına Etkileri (12.Sınıf). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şen, Ö. (2018). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 852-862.
 • Şimşek, N. (2002). BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to Calculate Effect Sizes from Published Research: A Simplified Methodology. Work-Learning Research, 1, 1-9.
 • Topan, B. (2013). Matematik Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemlerin Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Tosmur, N. (2004). The effect of journal writing on first year engineering students' achievement on integral. (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Turgut, M. (2021). Etkili Okul Özelliklerine İlişkin Bir Meta Analiz Çalışması. (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uyangör, S. M., & Dikkartın, F. T. (2009). 4MAT Öğretim Modelinin Öğrencilerin Erişileri ve Öğrenme Stillerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 178-194.
 • Veznedaroğlu, R. L., & Özgür, A. O. (2005). Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevleri. Elementary Education Online, 4(2), 1-16.
 • Wolf, F. M. (1986). Meta-Analysis: Quantitative methods for research synthesis. California: Sage Publications Inc.
 • Woolfolk, E.A. (1995). Educational Psychology (6th.Edition). Allyn and Bacon: Boston.
 • https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 28.05.2020).
 • http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf (Erişim Tarihi:28.05.2020).

The Effect of Learning Styles on Mathematics Achievement: A Meta Analysis Study

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 560 - 574, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1108604

Öz

In this study, it is aimed to create a comprehensive result that will guide new studies by evaluating the results by combining the studies that reveal the effect of learning styles on mathematics achievement in Turkey with the meta-analysis method and expanding the sample. Meta-analysis method was used in the research. Between 2004-2021, 36 theses and 222 articles were reached with the relevant keywords. As a result of certain criteria, 14 research findings from 11 studies were included in the meta-analysis. The overall effect size of the studies included in the meta-analysis was calculated according to the fixed effects model and random effects model. According to the results of the heterogeneity test (Q=61,637, p=0.000), the interpretations of the analysis were made according to the random effects model. In order to determine whether the studies have a significant difference according to publication type, learning area, education level, duration of application and learning styles scale used, moderator analysis was performed, and publication bias was evaluated with methods for determining publication bias and evaluating the effect of publication bias. It has been concluded that learning styles affect mathematics achievement at a statistically significant and wide level (Hedge's g = 0.846), and that 78.81% higher success will be achieved if mathematics is taught in accordance with each student's learning style. In addition, since there was a significant difference between the effect sizes of the studies included in the analysis only according to the type of learning style scale used (Qb=10.635, p=0.031), it was concluded that the learning style scale used played a moderator role.

Kaynakça

 • Aksoy Kürü, S. (2021). Meta-Analiz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42(1), 215-229.
 • Ardıç, E. Ö. (2013). 8. Sınıf Geometrik Cisimler Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğretim Modelinin Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ay Emanet, E. (2019). Matematik Derslerinde Kullanılan Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntemlerinin Matematik Başarısına, Tutumuna ve Kaygısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Balaban, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Laboratuarına Yönelik Öğrenme Stillerine Uygun Ders Planlamaları ve Portfolyo Uygulamaları. (Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Berber, M. (2021). Rasyonel Sayılar Konusunun Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi ile Öğretiminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Matematik Kaygılarına Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Bilgin, İ., & Durmuş, S. (2003). Öğrenme Stilleri ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(2), 381-400.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to Meta-Analysis. West Sussex, UK: Wiley.
 • Boydak, H. A. (2015). Öğrenme stilleri (Vol. 136). Beyaz Yayınları.
 • Bozkurt, O., & Orak, Z. (2016). Türkiye'de Akademik Başarı Değişkeni Alanında Yapılan Öğrenme Stilleriyle İlgili Çalışmaların İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 93-107.
 • Böke, H. (2020). Beden Eğitimi Derslerinde Özel Öğretim Yöntemleri Kullanılmasının Etkililiğinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Card, N. A. (2012). Applied Meta-Analysis For Social Science Research. The Guilford Press, New York, USA.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Cooper, H., Hedges, L. V. ve Valentine, J. C. (2009). The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis (2. Edition). New York: Sage Publication.
 • Cumming, G. (2012). Applied Meta‐Analysis for Social Science Research by Noel A. Card. New York : Guilford Press .
 • Çelik, S. (2013). İlköğretim Matematik Derslerinde Kullanılan Alternatif Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dağyar, M. (2014). Probleme Dayalı Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Doktora Tez). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, S. (2013). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Deniz, S. (2019). Teknoloji Destekli Öğretimin Matematik ve Geometri Alanlarında Başarı ve Tutuma Etkisi Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Dinçer, G. (2017). Kolb Öğrenme Stiline Dayalı Öğretim Uygulamasının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Erişilerine ve Tutumuna Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Pegem: Ankara.
 • Doğru, S. (2013). Matematik Öğretiminde Öğrenme Stilleri ve Ön Koşul Öğrenmelere Dayalı Etkinliklerin Etkisi. (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Dönmez Kaya, D. (2018). 2013–2017 Yılları Arasında Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekinci, O. (2016). Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına Ve Tutumuna Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Elçi, A. N. (2008). Öğrenme Stillerine Uygun Olarak Seçilen Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencinin Başarısına, Matematiğe Yönelik Tutumuna ve Kaygısına Etkileri. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2003). Gelişim ve Öğrenme (12.Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Fer, S. (2011). Öğrenme Stilleri ve Stil Odaklı Öğretim Tasarımı. Fer, S. (Ed.) Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (ss.200-215). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Garcia, A. R. (2000). Meta-analysis: Effects of Opuntia species. University of North Texas Health Science Center at Fort Worth.
 • Glass, G. V. (1976). Primary, Secondary and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • Gündüz, S. (2018). Matematik ve Fen Bilimleri Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Gürsoy, K. (2017). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Akademik Başarıya ve Matematik Dersine Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz ve Meta-Sentez Çalışması. (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Hadfield, O.D., Martin, J.V., & Wooden, S. (1992). Mathematics Anxiety and Learning Style of the Navajo Middle School Student. School Science and Mathematics, 92(4), 171-176.
 • Healey, M., & Jenkins, A. (2007) Kolb's Experiential Learning Theory and Its Application in Geography in Higher Education. Journal of Geography, 99(5), 185-195.
 • Jackson, T., Xu, T., & Jia, X. (2020). Arthritis self-efficacy beliefs and functioning among osteoarthritis and rheumatoid arthritis patients: a meta-analytic review. Rheumatology, 59(5), 948-958.
 • Jilardi Damavandi, A., Mahyuddin, R., Elias, H., Daud, S. M., & Shabani, J. (2011). Academic achievements of students with different learning styles. International Journal of Psychological Studies, 3(2), 186-192.
 • Kablan, Z. (2016). The effect of manipulatives on mathematics achievement across different learning styles. Educational Psychology, 36(2), 277-296.
 • Kanadlı, S. (2016). A Meta-Analysis on the Effect of İnstructional Designs based on the Learning Styles Models on Academic Achievement, Attitude and Retention. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(6), 2057-2086.
 • Kavale, K. A., & LeFever, G. B. (2007). Dunn and Dunn Model of Learning-Style Preferences: Critique of Lovelace Meta-Analysis. The Journal of Educational Research, 101(2), 94-97.
 • Kaya, A. (2017). Dinamik Matematik Yazılımı Olan Geogebra'nın Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.
 • Kaya, D. R. (2016). Matematik Eğitiminde Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme: Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Kılıç, H,, Aslan-Tutak, F., & Ertaş, G. (2014). TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 129-141.
 • Klassen, R. M., & Tze, V. M. (2014). Teachers’ Self-Efficacy, Personality, and Teaching Effectiveness: A Meta-Analysis. Educational Research Review, 12, 59-76.
 • Kumar, P., Kumar, A. and Smart,K., 2004, Assessing the Impact of Instructional Methods and Information Technology on Student Learning Styles. Issues in Informing Science and Information Technology, 1, 533-544.
 • Macit, E., & Nacar, S. (2019). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(11), 50-62.
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(17), 1-21.
 • Mutlu, İ. & Okur, M. (2012). Bazı Geometrik Kavramların Öğrenilmesine 4 MAT Öğretim Yöntemi ve Öğrenme Stilinin Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 25-48.
 • Nah, K. O. (1989). Relationship of Korean Students' Learning Style with Residence, Gender, and Achievement. (Doctoral Dissertation). Oklahoma State University.
 • Özdemir, Z. N. (2020). Türkiye'de Gerçekçi Matematik Eğitiminin Matematik Başarısına Etkisi Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, S., Yalın, H. İ., & Sezgin, F. (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel.
 • Özdemirli, G. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özerem, A., & Akkoyunlu, B. (2015). Learning Environments Designed according to Learning Styles and Its Effects on Mathematics Achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 61-80.
 • Özgen, N., Eser Ünaldı, Ü. & Bindak, R. (2011). Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik “Etkili Öğrenme Biçimleri” nin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(4), 303-323.
 • Özgen, K. (2012). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Kapsamında, Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Etkinlikleri Geliştirilmesi: Fonksiyon ve Türev Kavramı Örneklemesi. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özgen, K. (2016). A Theoretical Study on the Mathematical Connection. In International Conference on Research in Education and Science (220-230). Bodrum: ICRES Publishing.
 • Özgözgü, S. ve Altunay, E. (2016). Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Öğretmenlere Yansıyan Sonuçları: Bir Meta-Analiz Çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 259-294.
 • Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning Styles: Concepts and Evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105-119.
 • Peker, M. (2005). İlköğretim Matematik Öğretmenliğini Kazanan Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 21, 200-210.
 • Poyraz, C., Çağırgan Gülten, D., & Soytürk, İ. (2012). Öğrenme Stillerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi. Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 9(1), 1-11.
 • Quilling, K. (2015). Lernstile und Lerntypen. Online: http://www.die-bonn.de/wb/2015-lernstile-01.pdf
 • Özkardeş, H. E. (2008). Geliştirilen Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Rosenthal, R. (1979). The 'File Drawer' Problem And Tolerance For Null Results. Psychological Bulletin, 86, 638-641.
 • Sapancı, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Asian Journal of Instruction (E-AJI), 2(2), 60-68.
 • Searson, R., & Dunn, R. (2001). The Learning-Style Teaching Model. Science and Children, 38(5), 22-26.
 • Sengodan, V., & Iksan, Z. H. (2012). Students' Learning Styles and Intrinsic Motivation in Learning Mathematics. Asian Social Science, 8(16), 17.
 • Shipman, S., & Shipman, V. C. (1985). Cognitive Styles: Some Conceptual, Methodological, and Applied Issues. In E. W. Gordon (Ed.), Review of Research in Education (Vol. 12, pp. 229–291). Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Subaşı, D. (2010). Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Coğrafya Dersi Akademik Başarılarına Etkileri (12.Sınıf). (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şen, Ö. (2018). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 852-862.
 • Şimşek, N. (2002). BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to Calculate Effect Sizes from Published Research: A Simplified Methodology. Work-Learning Research, 1, 1-9.
 • Topan, B. (2013). Matematik Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemlerin Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Tosmur, N. (2004). The effect of journal writing on first year engineering students' achievement on integral. (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Turgut, M. (2021). Etkili Okul Özelliklerine İlişkin Bir Meta Analiz Çalışması. (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Uyangör, S. M., & Dikkartın, F. T. (2009). 4MAT Öğretim Modelinin Öğrencilerin Erişileri ve Öğrenme Stillerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 178-194.
 • Veznedaroğlu, R. L., & Özgür, A. O. (2005). Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevleri. Elementary Education Online, 4(2), 1-16.
 • Wolf, F. M. (1986). Meta-Analysis: Quantitative methods for research synthesis. California: Sage Publications Inc.
 • Woolfolk, E.A. (1995). Educational Psychology (6th.Edition). Allyn and Bacon: Boston.
 • https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_timss_2015_on_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 28.05.2020).
 • http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf (Erişim Tarihi:28.05.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şefika ÇULHA> (Sorumlu Yazar)
ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY, INSTITUTE OF GRADUATE PROGRAMS
0000-0002-0007-9033
Türkiye


Bünyamin AYDIN>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0133-9386
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çulha, Ş. & Aydın, B. (2022). Öğrenme Stillerinin Matematik Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (3) , 560-574 . DOI: 10.30703/cije.1108604

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551