Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of Primary Education Students', Reasoning on Socioscientific Issues Supported by Online Forums

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 522 - 535, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1095121

Öz

This study aims to scrutinize the reasoning skills of primary education students studying at the 1st. grade in socio-scientific issues supported with online form. This study was carried out during the environmental education course of the first grade in the 2020-2021 Academic Year Spring Term at Dicle University. The online environmental education course discussed agricultural issues, genetically modified organisms (GMO), using pesticides in food production, importing plastic waste, and using rock gas as an alternative energy source. Within the scope of the research issues, the scenarios and articles with the socio-scientific theme were uploaded to the automation system of the university and were discussed by the students for two weeks. Afterwards, the students completed the process by participating in an online debate form which included scenarios with socio-scientific issues. The students' views on socio-scientific matters were analyzed by the complexity, multidimensionality, questioning, and suspiciousness subscales. Findings were presented in accordance with social, economic, ecological and health domains. As the result of the research, the students accepted that GMO products would lead to several health problems, while they expressed that the GMO products could be used to survive. The students put forward that using GMO products had to be controlled by the authorities. Most of the students indicated that it was required to produce recyclable plastic instead of importing plastic waste and improving environmental waste management systems. They also determined that using rock gas as an energy source would bring about environmental pollution; alternative energy sources would be prefered rather than rock gas. Furthermore, they expressed that using pesticides could damage nature and the environment; however, pesticides could reproduce durable plant species if taken necessary precautions.

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. G. (1998). Improving science teachers’ conceptions of the nature of science: A critical review of the literature. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Diego.
 • Ahıshali, M.A. (2013). Kaya gazı: Dünya enerji düzenine etkileri ve Türkiye potansiyeli. Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of Social Sciences 3, 12-34.
 • Altıkat, A., Turan, T., Torun, F. E., & Bingül, Z. (2009). Türkiye’de pestisit kullanımı ve çevreye olan etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2), 87-92.
 • Amos, R., Knippels, M. C., & Levinson, R. (2020). Socio-scientific inquiry-based learning: Possibilities and challenges for teacher education. In Science teacher education for responsible citizenship (pp. 41-61). Springer.
 • Bell, P. (2013). Promoting students' argument construction and collaborative debate in the science classroom. In Internet environments for science education (pp. 143-172). Routledge.
 • Cansız, N. (2020). Sosyobilimsel muhakemenin değerlendirilmesi. Genç. M. (Eds.). Kuramdan uygulamaya sosyobilimsel konular (211-234). Nobel Akademi.
 • Christensen, L. B. Johnson, B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. Anı Yayıncılık.
 • Cook, K. L., & Buck, G. A. (2013). Pre-service teachers’ understanding of the nature of science through socio-scientific inquiry. The Electronic Journal for Research in Science & Mathematics Education, 17(1).
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., Turgut, C., & Burçak, A. (2005). Türkiye’de pestisit kullanımı, kalıntı ve organizmalarda duyarlılık analizi sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği, 6, 3-7.
 • Dert, S. T., & Değiştirilmiş, G. (2006). Organizmalar ve halk sağlığına etkileri. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry–Turk J Biochem], 31(3), 151-155.
 • Dolan, T. J., Nichols, B. H., & Zeidler, D. L. (2009). Using socioscientific issues in primary classrooms. Journal of Elementary Science Education, 21(3), 1-12.
 • Elmastaş, N. (2015). Türkiye'nin enerji sektörü açısından şeyl (kaya) gazı potansiyeli ve önemi. Electronic Turkish Studies, 10 (14).
 • Erik, N. Y. (2016). Şeyl gazı (kaya gazı) ve çevresel etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 37(4), 426-438.
 • Kahn, S., & Zeidler, D. L. (2019). A conceptual analysis of perspective taking in support of socioscientific reasoning. Science & Education, 28(6), 605-638.
 • Kolstø, S. D., Bungum, B., Arnesen, E., Isnes, A., Kristensen, T., Mathiassen, K., & Ulvik, M. (2006). Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues. Science Education, 90(4), 632-655. https://doi.org/10.1002/sce.20133
 • Lederman, N. G., Antink, A., & Bartos, S. (2014). Nature of science, scientific inquiry, and socio-scientific issues arising from genetics: A pathway to developing a scientifically literate citizenry. Science & Education, 23(2), 285-302.
 • Levinson, R. (2018). Introducing socio-scientific inquiry-based learning (SSIBL). School Science Review, 100(371), 31-35.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. S. Akbababa Altun ve A. Ersoy). Pegem Akademi.
 • Önder, S., Günal, Ç., & Dinçel, A. S. (2020). Plastikleri attığımızda ne oluyor? Mikroplastikler. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(4), 181-186.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods.(3rd ed.) Sage Publications.
 • Sadler, T. D., & Donnelly, L. A. (2006). Socioscientific argumentation: The effects of content knowledge and morality. International Journal of Science Education, 28(12), 1463-1488. https://doi.org/10.1080/09500690600708717.
 • Sadler, T. D., & Zeidler, D. L. (2004). The morality of socioscientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science education, 88(1), 4-27. https://doi.org/10.1002/sce.10101
 • Sadler, T. D., Barab, S. A., & Scott, B. (2007). What do students gain by engaging in socioscientific inquiry?. Research in Science Education, 37(4), 371-391.
 • Sarıhan, A. Y. (Kasım, 2019). Dünya Atık Ticareti ve Türkiye’nin Durumu. 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 309-316. İstanbul.
 • Shin, S., Brush, T. A., & Glazewski, K. D. (2017). Designing and implementing web-based scaffolding tools for technology-enhanced socioscientific inquiry. Journal of Educational Technology & Society, 20 (1), 1-12.
 • Söyler, N., İpar, M. S., & Kocatepe, D. (2021). Hastane çalışanlarının genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), farkındalık düzeylerinin belirlenmesi: Sinop örneği. Food and Health, 7(1), 1-14.
 • Suwono, H., Rofi’Ah, N. L., Saefi, M., & Fachrunnisa, R. (2021). Interactive socio-scientific inquiry for promoting scientific literacy, enhancing biological knowledge, and developing critical thinking. Journal of Biological Education, 1-16.
 • Tal, T., & Kedmi, Y. (2006). Teaching socioscientific issues: Classroom culture and students’ performances. Cultural Studies of Science Education, 1(4), 615-644.
 • Verhoeff, R. P. (2017). The use of drama in socio-scientific ınquiry-based learning. In Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research (pp. 117-126). Springer, Cham.
 • Walker, K. A., & Zeidler, D. L. (2003, March). Students’ understanding of the nature of science and their reasoning on socioscientific issues: A Web-based learning inquiry. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association of Research in Science Teaching, Philadelphia, PA. https://eric.ed.gov/?id=ED474454
 • Wan, Y., & Bi, H. (2020). What major “socio-scientific topics” should the science curriculum focused on? A Delphi study of the expert community in China. International Journal of Science and Mathematics Education, 18(1), 61-77.
 • Yurtsever, M. (2018). Küresel plastik kirliliği nano-mikroplastik tehlikesi ve sürdürülebilirlik. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, Basım sayısı, 1, 171-197.
 • Zeidler, D. L. (2014). Socioscientific issues as a curriculum emphasis: Theory, research and practice. In N. G. Lederman, & S. K. Abell (Eds.), Handbook of research on science education, volume II, (pp. 697–726). Routledge.
 • Zeidler, D. L., & Nichols, B. H. (2009). Socioscientific issues: Theory and practice. Journal Of Elementary Science Education, 21(2), 49.
 • Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). Beyond STS: A research‐based framework for socioscientific issues education. Science Education, 89(3), 357-377.

Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Çevrimiçi Forum Destekli Sosyobilimsel Konulara İlişkin Muhakemelerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 522 - 535, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1095121

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf eğitimi 1. sınıf öğrencilerinin çevirimiçi forum destekli sosyobilimsel konulara ilişkin muhakemelerinin incelenmesine yöneliktir. Araştırma, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf çevre eğitimi dersinde yürütülmüştür. Çevrimiçi işlenen çevre eğitimi dersinde; tarımsal sorunlar ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), besin üretiminde pestisit kullanımı, plastik atık ithalatı ve alternatif enerji kaynağı olarak kaya gazı kullanımı gibi konular ele alınmıştır. Araştırma kapsamındaki konulara ilişkin sosyo-bilimsel içerikli senaryolar ve ilgili makaleler otomasyon sistemine yüklenmiş ve iki hafta boyunca öğrenciler tarafından tartışılmıştır. Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri, sosyo-bilimsel içerikli sorulardan oluşan senaryoların yüklendiği çevrimiçi tartışma formuna katılarak süreci tamamlamıştır. Öğrencilerin sosyobilimsel konulara ilişkin görüşleri, karmaşıklık, çok boyutluluk, sorgulama temelli ve şüphecilik alt boyutlarına göre analiz edilmiş ve ortaya çıkan bulgular, toplumsal, ekonomik, ekolojik ve sağlık alanlarına göre sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sağlık açısından GDO’lu ürünlerin birtakım sorunlar oluşturduğunu kabul etmekle birlikte, açlıktan ölmektense kullanılabileceği yönünde görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, GDO’lu ürünlerin kullanımının denetime bağlı olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Öğrencilerin çoğu plastik atık ithalatı yerine geri dönüşüme uygun plastik üretilmesi ve çevre atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kaya gazının enerji kaynağı olarak kullanılması bazı çevre kirliliklerine yol açabileceğinden dolayı bunun yerine alternatif enerji kaynakların tercih edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler pestisit kullanımının doğaya ve çevreye zarar verebileceğini ancak gerekli önlemler alınırsa dirençli bitki türlerini çoğaltabileceğini de belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. G. (1998). Improving science teachers’ conceptions of the nature of science: A critical review of the literature. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Diego.
 • Ahıshali, M.A. (2013). Kaya gazı: Dünya enerji düzenine etkileri ve Türkiye potansiyeli. Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of Social Sciences 3, 12-34.
 • Altıkat, A., Turan, T., Torun, F. E., & Bingül, Z. (2009). Türkiye’de pestisit kullanımı ve çevreye olan etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2), 87-92.
 • Amos, R., Knippels, M. C., & Levinson, R. (2020). Socio-scientific inquiry-based learning: Possibilities and challenges for teacher education. In Science teacher education for responsible citizenship (pp. 41-61). Springer.
 • Bell, P. (2013). Promoting students' argument construction and collaborative debate in the science classroom. In Internet environments for science education (pp. 143-172). Routledge.
 • Cansız, N. (2020). Sosyobilimsel muhakemenin değerlendirilmesi. Genç. M. (Eds.). Kuramdan uygulamaya sosyobilimsel konular (211-234). Nobel Akademi.
 • Christensen, L. B. Johnson, B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. Anı Yayıncılık.
 • Cook, K. L., & Buck, G. A. (2013). Pre-service teachers’ understanding of the nature of science through socio-scientific inquiry. The Electronic Journal for Research in Science & Mathematics Education, 17(1).
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., Turgut, C., & Burçak, A. (2005). Türkiye’de pestisit kullanımı, kalıntı ve organizmalarda duyarlılık analizi sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği, 6, 3-7.
 • Dert, S. T., & Değiştirilmiş, G. (2006). Organizmalar ve halk sağlığına etkileri. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry–Turk J Biochem], 31(3), 151-155.
 • Dolan, T. J., Nichols, B. H., & Zeidler, D. L. (2009). Using socioscientific issues in primary classrooms. Journal of Elementary Science Education, 21(3), 1-12.
 • Elmastaş, N. (2015). Türkiye'nin enerji sektörü açısından şeyl (kaya) gazı potansiyeli ve önemi. Electronic Turkish Studies, 10 (14).
 • Erik, N. Y. (2016). Şeyl gazı (kaya gazı) ve çevresel etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 37(4), 426-438.
 • Kahn, S., & Zeidler, D. L. (2019). A conceptual analysis of perspective taking in support of socioscientific reasoning. Science & Education, 28(6), 605-638.
 • Kolstø, S. D., Bungum, B., Arnesen, E., Isnes, A., Kristensen, T., Mathiassen, K., & Ulvik, M. (2006). Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues. Science Education, 90(4), 632-655. https://doi.org/10.1002/sce.20133
 • Lederman, N. G., Antink, A., & Bartos, S. (2014). Nature of science, scientific inquiry, and socio-scientific issues arising from genetics: A pathway to developing a scientifically literate citizenry. Science & Education, 23(2), 285-302.
 • Levinson, R. (2018). Introducing socio-scientific inquiry-based learning (SSIBL). School Science Review, 100(371), 31-35.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. S. Akbababa Altun ve A. Ersoy). Pegem Akademi.
 • Önder, S., Günal, Ç., & Dinçel, A. S. (2020). Plastikleri attığımızda ne oluyor? Mikroplastikler. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(4), 181-186.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods.(3rd ed.) Sage Publications.
 • Sadler, T. D., & Donnelly, L. A. (2006). Socioscientific argumentation: The effects of content knowledge and morality. International Journal of Science Education, 28(12), 1463-1488. https://doi.org/10.1080/09500690600708717.
 • Sadler, T. D., & Zeidler, D. L. (2004). The morality of socioscientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science education, 88(1), 4-27. https://doi.org/10.1002/sce.10101
 • Sadler, T. D., Barab, S. A., & Scott, B. (2007). What do students gain by engaging in socioscientific inquiry?. Research in Science Education, 37(4), 371-391.
 • Sarıhan, A. Y. (Kasım, 2019). Dünya Atık Ticareti ve Türkiye’nin Durumu. 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 309-316. İstanbul.
 • Shin, S., Brush, T. A., & Glazewski, K. D. (2017). Designing and implementing web-based scaffolding tools for technology-enhanced socioscientific inquiry. Journal of Educational Technology & Society, 20 (1), 1-12.
 • Söyler, N., İpar, M. S., & Kocatepe, D. (2021). Hastane çalışanlarının genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), farkındalık düzeylerinin belirlenmesi: Sinop örneği. Food and Health, 7(1), 1-14.
 • Suwono, H., Rofi’Ah, N. L., Saefi, M., & Fachrunnisa, R. (2021). Interactive socio-scientific inquiry for promoting scientific literacy, enhancing biological knowledge, and developing critical thinking. Journal of Biological Education, 1-16.
 • Tal, T., & Kedmi, Y. (2006). Teaching socioscientific issues: Classroom culture and students’ performances. Cultural Studies of Science Education, 1(4), 615-644.
 • Verhoeff, R. P. (2017). The use of drama in socio-scientific ınquiry-based learning. In Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research (pp. 117-126). Springer, Cham.
 • Walker, K. A., & Zeidler, D. L. (2003, March). Students’ understanding of the nature of science and their reasoning on socioscientific issues: A Web-based learning inquiry. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association of Research in Science Teaching, Philadelphia, PA. https://eric.ed.gov/?id=ED474454
 • Wan, Y., & Bi, H. (2020). What major “socio-scientific topics” should the science curriculum focused on? A Delphi study of the expert community in China. International Journal of Science and Mathematics Education, 18(1), 61-77.
 • Yurtsever, M. (2018). Küresel plastik kirliliği nano-mikroplastik tehlikesi ve sürdürülebilirlik. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, Basım sayısı, 1, 171-197.
 • Zeidler, D. L. (2014). Socioscientific issues as a curriculum emphasis: Theory, research and practice. In N. G. Lederman, & S. K. Abell (Eds.), Handbook of research on science education, volume II, (pp. 697–726). Routledge.
 • Zeidler, D. L., & Nichols, B. H. (2009). Socioscientific issues: Theory and practice. Journal Of Elementary Science Education, 21(2), 49.
 • Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). Beyond STS: A research‐based framework for socioscientific issues education. Science Education, 89(3), 357-377.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elçin AYAZ> (Sorumlu Yazar)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2488-6777
Türkiye


İlhami BULUT>
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1040-6405
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ayaz, E. & Bulut, İ. (2022). Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Çevrimiçi Forum Destekli Sosyobilimsel Konulara İlişkin Muhakemelerinin İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (3) , 522-535 . DOI: 10.30703/cije.1095121

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551