Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Yöneticilerinin Sergiledikleri Liderlik Stilleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 460 - 467, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1083005

Öz

Bu araştırmada devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik stilleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Kahramanmaraş merkez ilçelerinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında görev yapan, basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 447 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri Akan, Yıldırım ve Yalçın (2014) tarafından geliştirilen “Liderlik Stilleri Ölçeği” ve Şimşek (2003) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel analizler için aritmetik ortalama, standart sapma; ilişkisel analizler için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi ve çoklu regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının yüksek düzeyde, sürdürümcü liderlik davranışlarının orta düzeyde, serbest bırakıcı liderlik davranışlarının düşük düzeyde şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin de yüksek düzeyde algılandığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik stilleri ile iletişim becerileri arasında anlamlı, pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu araştırmanın bir diğer sonucudur. Dönüşümcü liderlik stilinin iletişim becerilerini anlamlı ve olumlu şekilde yordadığı ancak sürdürümcü liderlik stili ve serbest bırakıcı liderlik stili değişkenlerinin ise iletişim becerilerini anlamlı şekilde yordamadığı görülmüştür. Bu doğrultuda liderlik stilleri ve iletişim becerilerine yönelik olumlu algı olduğu ve bu durumun devamlılığı için eğitim paydaşlarının bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler planlanabilir.

Kaynakça

 • Açıkalın, A. & Şişman, M. (2007). Bir insan olarak okul müdürü. Pegem Akademi.
 • Akan, D., Yıldırım, İ. & Yalçın, S. (2014). Okul müdürleri liderlik stili ölçeğinin geliştirilmesi (OMLSÖ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 392-415. https://doi.org/10.17755/esosder.28743
 • Akan, D. & Azimi, M. (2019). Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(1), 287-300.
 • Akcakoca, A. & Bilgin, K. U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2). 1-23.
 • Akın, U. (2019). Liderlik. N. Cemaloğlu, M. Özdemir (Ed.). Eğitim Yönetimi (2. Baskı) içinde (s.131-160). Pegem Akademi.
 • Aktaş, A. & Özgenel, M. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmen performansına etkisi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2). 1-18.
 • Arpaçay, A. E. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri ile öğretmenlerin saygın okul müdürü algısı arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 161-189.
 • Avolio, B. J. & Bass, B. M. (2004). Multifactor leadership questionnaire (TM). Inc. Menlo Park. Mind Garden.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. & Uysal, Ş. (2013). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına ve iş doyumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2). 795-811.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. Hatiboğlu Yayıncılık.
 • Azımı, M. (2021). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel sessizlik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi], Atatürk Üniversitesi.
 • Bresctick, E. (1999). Yönetim düşüncesinin evriminde liderliğin gelişimi ve dönüşümcü liderlik ve bir uygulama örneği, [Yayımlanmamış doktora tezi], Gazi Üniversitesi.
 • Buluç, B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57(57). 5-34.
 • Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Casiadi, S. (2017). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile çatışma yönetimi konusunda görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Celep, C. (2004). Dönüşümsel liderlik. Anı Yayıncılık.
 • Cemaloğlu, N. & Kılınç, A. (2012). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(23). 132-156.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11. 33-41
 • Çalık, T. (2003). Performans yönetimi tanımlar, kavramlar, ilkeler. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Eğitim Yönetimi, 4(16).
 • Çelik, V. (2003). Eğitimsel liderlik. (3. Baskı). Pegem Akademi.
 • Çelik, V.(2004). Okul kültürü ve yönetimi. Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, İ. (2011). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişki [Yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Demirtaş, M. (2010). Örgütsel iletişimin verimlilik ve etkinliğinde yararlanılan iletişim araçları ve halkla ilişkiler filmleri örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 28(1), 411-444.
 • Elekoğlu, F. & Demirdağ, S. (2020). Okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerileri, iletişim becerileri ve liderlik stillerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 101-117.
 • Erdoğan, İ. (2006). Eğitim ve okul yönetimi. Sistem Yayınları.
 • Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. Beta Yayınları.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde etkili iletişim. Anı Yayınları.
 • Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. McGraw – Hill.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gay, L. R. Mills, G. E. & Airasian, P. (2012). Educational research competencies for analysis and applications (10th ed.). Pearson.
 • Getmez, D. (2018). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Gunter, H. M. (2012). The field of educational administration in England. Brisitsh Journal of Educational Studies. 60(4), 337-356. https://doi.org/10.1080/00071005.2012.729664
 • Gül, H. (2003). Karizmatik liderlik ve örgütsel bağlılık üzerine bir çalışma [Yayımlanmamış doktora tezi], Gebze Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürsel, M. (2007). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Eğitim Yayınevi.
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi (çev. ed. S. Turan). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16, 443-465.
 • Koçel, T. (2020). İşletme yöneticiliği. Beta Yayınevi.
 • Korkmaz, A. (2006). Eğitimin ve ekonomi arasındaki ilişkiler. L. Küçükahmet (Ed.) Eğitim bilimine giriş içinde (s. 96-97). Nobel Yayınevi.
 • Korkmaz, M. (2018). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğrenen örgüt özellikleri arasındaki ilişki üzerine nicel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53(53), 75-98.
 • Lunenburg, F. & Ornstein, A. (2013). Educational administration- eğitim yönetim, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Marşap, A. (1995). Yönetim kontrol sistemleri. KHO Basımı.
 • Memişoğlu, S. P. (2012). Sınıfta iletişim süreci. M. Şişman & S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi (s. 133-146). Pegem Akademi.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Psychology Press.
 • Oskay, U. (2011). İletişim A B C’si. Der Yayınları.
 • Önsal, A. (2012). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler: Eğitimde dönüşüm. (6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Pan, Y, & Jackson, R. T. (2008). Ethnic difference in the relationship between acute inflammation and and serum ferritin in US adult males. Epidemiology and Infection, 136, 421-431.
 • Rowold, J. & Schlotz, W. (2009). Transformational and transactional leadership and followers’ chronic stress. Leadership Review, 9(2), 35-48. Sabuncuoğlu, Z. (1998). Örgütsel psikoloji. Alfa Yayınları.
 • Sarpkaya, R. (Ed). (2018). Eğitim liderliği ve yönetimi kuramları. Pegem Akademi.
 • Saylık, A. & Hazar, S. (2021). X ve Y kuşağı okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (79), 1137-1161. https://doi.org/10.17755/esosder.842683
 • Seyyar, A. & Genç, Y. (2010). Sosyal hizmet terimleri. Sakarya Yayıncılık.
 • Şimşek, Y. (2003). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki. (Eskişehir ili örneği) [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Şimşek, Y. & Altınkurt, Y. (2009). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 17.
 • Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği. (4. Baskı). Pegem Akademi.
 • Topluer, A. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yeterlikleri ile örgütsel çatışma düzeyi arasındaki ilişki “Malatya İli Örneği”, [Yüksek LisansTezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Turan, S. & Bektaş, F. (2014). Liderlik. S. Turan (Ed.), Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama içinde. Pegem Akademi.
 • Uzun, T. (2015). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Investigation on the Relationship Between the Leadership Styles of School Principals’ and Communication Skills

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 460 - 467, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1083005

Öz

In this study, it is aimed to examine the relationship between the leadership styles and communication skills of the school principals according to the perceptions of teachers in public schools. The research has been patterned in the relational survey model. The sample of the study consists of 447 teachers working in Kahramanmaraş central districts in the 2021-2022 academic year, determined by simple random sampling method. Research data were collected through the "Leadership Styles Scale" developed by Akan, Yildirim and Yalcin (2014) and the "Communication Skills Scale" developed by Simsek (2003). Arithmetic mean, standard deviation, Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient analysis and Multiple Regression Analysis methods were used when analyzing the data. As a result of the research, it was determined that the transformational leadership behaviors of the school principals were at a high level, the transactional leadership behaviors were moderate and the laissez faire leadership behaviors were low. In addition, according to teacher perceptions, the communication skills of the school managers are also detected at high levels. It is another result of the research that there is a positively strong relationship between the transformative leadership styles and communication skills of school principals. It has been observed that the transformational leadership style significantly and positively exhausts communication skills, but the transactional leadership style and laissez faire leadership style variables significantly procedural communication skills. In this direction, activities can be planned to raise awareness of education stakeholders for the continuity of this situation and that there is a positive perception of leadership styles and communication skills.

Kaynakça

 • Açıkalın, A. & Şişman, M. (2007). Bir insan olarak okul müdürü. Pegem Akademi.
 • Akan, D., Yıldırım, İ. & Yalçın, S. (2014). Okul müdürleri liderlik stili ölçeğinin geliştirilmesi (OMLSÖ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 392-415. https://doi.org/10.17755/esosder.28743
 • Akan, D. & Azimi, M. (2019). Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(1), 287-300.
 • Akcakoca, A. & Bilgin, K. U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2). 1-23.
 • Akın, U. (2019). Liderlik. N. Cemaloğlu, M. Özdemir (Ed.). Eğitim Yönetimi (2. Baskı) içinde (s.131-160). Pegem Akademi.
 • Aktaş, A. & Özgenel, M. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmen performansına etkisi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2). 1-18.
 • Arpaçay, A. E. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri ile öğretmenlerin saygın okul müdürü algısı arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 161-189.
 • Avolio, B. J. & Bass, B. M. (2004). Multifactor leadership questionnaire (TM). Inc. Menlo Park. Mind Garden.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. & Uysal, Ş. (2013). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına ve iş doyumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2). 795-811.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. Hatiboğlu Yayıncılık.
 • Azımı, M. (2021). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel sessizlik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi], Atatürk Üniversitesi.
 • Bresctick, E. (1999). Yönetim düşüncesinin evriminde liderliğin gelişimi ve dönüşümcü liderlik ve bir uygulama örneği, [Yayımlanmamış doktora tezi], Gazi Üniversitesi.
 • Buluç, B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57(57). 5-34.
 • Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Casiadi, S. (2017). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile çatışma yönetimi konusunda görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Celep, C. (2004). Dönüşümsel liderlik. Anı Yayıncılık.
 • Cemaloğlu, N. & Kılınç, A. (2012). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(23). 132-156.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11. 33-41
 • Çalık, T. (2003). Performans yönetimi tanımlar, kavramlar, ilkeler. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Eğitim Yönetimi, 4(16).
 • Çelik, V. (2003). Eğitimsel liderlik. (3. Baskı). Pegem Akademi.
 • Çelik, V.(2004). Okul kültürü ve yönetimi. Pegem Akademi.
 • Çetinkaya, İ. (2011). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişki [Yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Demirtaş, M. (2010). Örgütsel iletişimin verimlilik ve etkinliğinde yararlanılan iletişim araçları ve halkla ilişkiler filmleri örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 28(1), 411-444.
 • Elekoğlu, F. & Demirdağ, S. (2020). Okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerileri, iletişim becerileri ve liderlik stillerinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 101-117.
 • Erdoğan, İ. (2006). Eğitim ve okul yönetimi. Sistem Yayınları.
 • Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. Beta Yayınları.
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde etkili iletişim. Anı Yayınları.
 • Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. McGraw – Hill.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gay, L. R. Mills, G. E. & Airasian, P. (2012). Educational research competencies for analysis and applications (10th ed.). Pearson.
 • Getmez, D. (2018). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Gunter, H. M. (2012). The field of educational administration in England. Brisitsh Journal of Educational Studies. 60(4), 337-356. https://doi.org/10.1080/00071005.2012.729664
 • Gül, H. (2003). Karizmatik liderlik ve örgütsel bağlılık üzerine bir çalışma [Yayımlanmamış doktora tezi], Gebze Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürsel, M. (2007). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Eğitim Yayınevi.
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi (çev. ed. S. Turan). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16, 443-465.
 • Koçel, T. (2020). İşletme yöneticiliği. Beta Yayınevi.
 • Korkmaz, A. (2006). Eğitimin ve ekonomi arasındaki ilişkiler. L. Küçükahmet (Ed.) Eğitim bilimine giriş içinde (s. 96-97). Nobel Yayınevi.
 • Korkmaz, M. (2018). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğrenen örgüt özellikleri arasındaki ilişki üzerine nicel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53(53), 75-98.
 • Lunenburg, F. & Ornstein, A. (2013). Educational administration- eğitim yönetim, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Marşap, A. (1995). Yönetim kontrol sistemleri. KHO Basımı.
 • Memişoğlu, S. P. (2012). Sınıfta iletişim süreci. M. Şişman & S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi (s. 133-146). Pegem Akademi.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Psychology Press.
 • Oskay, U. (2011). İletişim A B C’si. Der Yayınları.
 • Önsal, A. (2012). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler: Eğitimde dönüşüm. (6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Pan, Y, & Jackson, R. T. (2008). Ethnic difference in the relationship between acute inflammation and and serum ferritin in US adult males. Epidemiology and Infection, 136, 421-431.
 • Rowold, J. & Schlotz, W. (2009). Transformational and transactional leadership and followers’ chronic stress. Leadership Review, 9(2), 35-48. Sabuncuoğlu, Z. (1998). Örgütsel psikoloji. Alfa Yayınları.
 • Sarpkaya, R. (Ed). (2018). Eğitim liderliği ve yönetimi kuramları. Pegem Akademi.
 • Saylık, A. & Hazar, S. (2021). X ve Y kuşağı okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (79), 1137-1161. https://doi.org/10.17755/esosder.842683
 • Seyyar, A. & Genç, Y. (2010). Sosyal hizmet terimleri. Sakarya Yayıncılık.
 • Şimşek, Y. (2003). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki. (Eskişehir ili örneği) [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Şimşek, Y. & Altınkurt, Y. (2009). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 17.
 • Şişman, M. (2012). Öğretim liderliği. (4. Baskı). Pegem Akademi.
 • Topluer, A. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim yeterlikleri ile örgütsel çatışma düzeyi arasındaki ilişki “Malatya İli Örneği”, [Yüksek LisansTezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Turan, S. & Bektaş, F. (2014). Liderlik. S. Turan (Ed.), Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama içinde. Pegem Akademi.
 • Uzun, T. (2015). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bayram BOZKURT> (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9184-0878
Türkiye


Abdulkadir KAYA>
KAHRAMANMARAŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0003-2238-7229
Türkiye

Destekleyen Kurum Çalışma sürecinde herhangi bir kurum tarafından destek alınmamıştır.
Teşekkür İlginiz ve göstereceğiniz çaba için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bozkurt, B. & Kaya, A. (2022). Okul Yöneticilerinin Sergiledikleri Liderlik Stilleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (2) , 460-467 . DOI: 10.30703/cije.1083005

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551