Research Article
BibTex RIS Cite

Looking at the Concept of Culture through the Eyes of Social Studies Teacher Candidates

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 438 - 447, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1327811

Abstract

The transfer of culture, which is the accumulation of material and spiritual heritage that makes a community a nation, to future generations is essential for the preservation of the survival of nations. This transfer is carried out through various means. One of the most important means of cultural transmission is education, which is given through a number of lessons in schools in a planned manner. The social studies course is among the primary courses used for culture transfer. For this reason, prospective teachers who will be the teachers of this course in the future should have a proper understanding of the concept of culture. This study, which was conducted in order to evaluate the concept of culture from the point of view of social studies teacher candidates, was conducted using a qualitative method. The participant group of the research consisted of 16 social studies teacher candidates who were receiving education at all grade levels. The data obtained by conducting a semi-structured interview were analyzed by descriptive analysis method. From the findings obtained, it was concluded that the participants had a proper understanding of the concept of culture.

References

 • Akpınar, M., & Genç, İ. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25/1, 249-268. https://doi:10.24106/kefdergi.309046.
 • Alver, K., (2018). Siyasal Eylem Alanı Olarak Kültür. İçinde K. Alver ve N. Doğan (ed.), Kültür Sosyolojisi, (ss.157-167). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Aydın, M., (2018). Kültür Sosyolojisinin Temel Kavramları. İçinde K. Alver ve N. Doğan (ed.), Kültür Sosyolojisi, (ss. 39-57). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Aydoğan, İ., (2016). Kültür Temelli Eğitim. Harf Yayınları.
 • Baltacı, A., (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3/1, 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/30008/290583
 • Deveci, H., (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürden Yararlanma: Öğretmen Adaylarının Kültür Portfolyolarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8/28, 1-19. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6142/82422
 • DiMaggio, P., (1997)., Culture and Cognition Annual Review of Sociology. Department of Sociology, Princeton University, 2-N-2 Green Hall, Princeton, New Jersey 08544; Vol. 23,263-287. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.263.
 • Doğan, M., (2016). Dil Kültür Yabancılaşma. (6. Baskı) Yazar Yayınları.
 • Erdilmen Ocak, Ş., Çiydem, E., & Mindivanli Akdoğan, E., (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kimlik ve Kültür Kavramlarına Yönelik Metafor Algıları. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4/3, 59-71. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387810 .
 • Ertan, G., & Sansarcı, E., (2017). Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı. A. T. Çam(ed.), (2. Baskı), Alternatif Yayıncılık.
 • Erişti, S. D, & Belet, Ş. D., (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatım ve Resimlerinde Kültür Algıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9/33, 245‐264. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6147/82534
 • Fichter, J.H., (2016). Sosyoloji Nedir. (Çev. N. Çelebi). (3. Baskı), Anı Yayınları.
 • Gezon, L., & Kottak, C., (2016). Kültür. (2. Baskıdan çeviri). (Çev. ed. A. Gürsoy). Nobel Yayıncılık.
 • Gökalp, Z., (2010). Kültür ve Medeniyet Türkleşmek, İslamlaşmak, Muassırlaşmak. (1. Baskı), Gençlik kitabevi Yayınları.
 • Gökalp, Z., (2015). Türk Medeniyeti Tarihi. (2. Baskı) Ötüken Neşriyat.
 • Güngör, E., (2011). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik. (17. Baskı), Ötüken Yayıncılık.
 • Gürel, D. & Çetin, T. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Ve Kültür Aktarımında Edindiği Rol Üzerine Bir İnceleme, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6 /2, 22-40. dergipark.gov.tr/ajeli
 • Gürel, D. & Çetin, T., (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Somut Olmayan Kültürel Mirasa Yönelik Tutum ve Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55/4, 2190-2205. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1432
 • Güvenç, B., (1984). İnsan ve Kültür.(4. Baskı), Remzi Kitabevi.
 • Güvenç, B., (1985). Kültür Konusu ve Sorunlarımız. (2. Baskı) Remzi Kitabevi.
 • İbrahimoğlu, Z., (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına ve Farklı Kültürlere Yaklaşımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ,31/1,119-152. http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/uufader.htm
 • Jenks, C., (2007). Altkültür, Toplumsalın Parçalanışı. (Çev. N. Demirkol). (1. Baskı), Ayrıntı Yayınları.
 • Kafesoğlu, İ., (2016). Türk Milli Kültürü. (40. Baskı), Ötüken Yayıncılık.
 • Kaplan, M., (2015). Kültür ve Dil. (33. Baskı), Dergâh Yayınları.
 • Kocaoğlu, M., (2015). Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür. Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Kongar, E., (1982). Kültür Üzerine. (1. Baskı), Çağdaş Yayınları.
 • Köktürk, M., (2017). Toplum ve Kültür (Eleştirel Yazılar 3). Ötüken Neşriyat A.Ş.
 • Malinowski, B. (2016). Bilimsel Bir Kültür Teorisi, (çev. D. Uludağ), Doğu Batı Yayınları.
 • Matters, C. R., (2008). Countries and culture in behavioral finance. In. In CFA Institute Conference Proceedings Quarterly, 25/3, 38-44.https://scholar.google.com.tr/scholar?q=Countries+and+Culture+in+Behavioral+Finance&hl=tr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
 • Meriç, C., (2016). Kültürden İrfana. (4. Baskı), İletişim Yayınları.
 • Örnek, S. V., (1971). Etnoloji Sözlüğü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Özbudun, S. & Uysal, G., (2012) .50 Soruda Antropoloji.7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik.
 • Sayım, F., (2019). Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri. (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık.
 • Smith, P., (2007). Kültürel Kuram. (Çev. S. Güzelsarı& İ. Gündoğdu). (2. Baskı), Babil Yayınları.
 • Swartz, D., (2011). Kültür ve İktidar, Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi. (Çev. E. Gen) (1. Baskı), İletişim Yayınları.
 • Şahin, Ç., (2015). Verilerin Analizi. İçinde R. Y. Kıncal (ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (4. Baskı), (ss.183-217). Nobel Yayınları.
 • Şahin, M. (2019). Kültür Aktarımında Toplumsal Cinsiyetin Rolü, Akademik Hassasiyetler, 6711, ss. 233-249. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/533562
 • Tanrıkulu, M., (2014). Coğrafya ve Kültür. Edge Akademi.
 • Topçu, N., (2016). Kültür ve Medeniyet. (11. Baskı), Dergâh Yayınları.
 • Tuna, K. (2018)., “Dil ve Kimlik”, içinde Kültür Sosyolojisi, K. Alver & N. Doğan (ed.), (ss.191-201), Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Turhan, M., (2016) . Kültür Değişmeleri. (2. Baskı), Altınordu Yayınları.
 • Ulu, T., (2008). Nasıl Bir Kültür. İçinde Sanat, Estetik, Politika (Kültür-Sanat Konferansı Tebliği), (1. Baskı), Sorun Yayınları.
 • Ünlü, İ. & Örten, H., (2013). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algılarının İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 287-302. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47941/606532
 • Ünlü, İ., (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kültür Algılarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13/1, 77-92. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59493/855094
 • Ünlü, İ. (2012). “Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Kültür Aktarımı Konuları Öğretiminin Yeterlik Düzeyinin İncelenmesi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi.
 • Yıldırım. A. & Şimşek. H., (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (11. Baskı), Seçkin Yayıncılık
 • Ziesing, M., (Tarihsiz), “Cultural Lıteracy And Language Fluency”.1-14. https://fliphtml5.com/auep/xapq/basic.

Kültür Kavramına Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünden Bakmak

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 438 - 447, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1327811

Abstract

Bir topluluğu millet yapan maddi ve manevi miras birikimi olan kültürün gelecek nesillere aktarılması milletlerin bekasının korunması için elzemdir. Bu aktarım çeşitli araçlar yoluyla yapılmaktadır. En önemli kültür aktarım araçlarından biri planlı şekilde okullarda birtakım dersler aracılığıyla verilen eğitimdir. Kültür aktarımı için kullanılan derslerin başında sosyal bilgiler dersi gelmektedir. Bu nedenle bu dersin gelecekte öğreticisi olacak olan aday öğretmenlerin, kültür kavramını doğru öğrenmesi gerekmektedir. Kültür kavramını sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışma nitel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu bütün sınıf düzeylerinde eğitim almakta olan 16 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulardan araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültür kavramına ilişkin bilgilerinin doğru olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Akpınar, M., & Genç, İ. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25/1, 249-268. https://doi:10.24106/kefdergi.309046.
 • Alver, K., (2018). Siyasal Eylem Alanı Olarak Kültür. İçinde K. Alver ve N. Doğan (ed.), Kültür Sosyolojisi, (ss.157-167). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Aydın, M., (2018). Kültür Sosyolojisinin Temel Kavramları. İçinde K. Alver ve N. Doğan (ed.), Kültür Sosyolojisi, (ss. 39-57). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Aydoğan, İ., (2016). Kültür Temelli Eğitim. Harf Yayınları.
 • Baltacı, A., (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3/1, 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/30008/290583
 • Deveci, H., (2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kültürden Yararlanma: Öğretmen Adaylarının Kültür Portfolyolarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8/28, 1-19. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6142/82422
 • DiMaggio, P., (1997)., Culture and Cognition Annual Review of Sociology. Department of Sociology, Princeton University, 2-N-2 Green Hall, Princeton, New Jersey 08544; Vol. 23,263-287. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.263.
 • Doğan, M., (2016). Dil Kültür Yabancılaşma. (6. Baskı) Yazar Yayınları.
 • Erdilmen Ocak, Ş., Çiydem, E., & Mindivanli Akdoğan, E., (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kimlik ve Kültür Kavramlarına Yönelik Metafor Algıları. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4/3, 59-71. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387810 .
 • Ertan, G., & Sansarcı, E., (2017). Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı. A. T. Çam(ed.), (2. Baskı), Alternatif Yayıncılık.
 • Erişti, S. D, & Belet, Ş. D., (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatım ve Resimlerinde Kültür Algıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9/33, 245‐264. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6147/82534
 • Fichter, J.H., (2016). Sosyoloji Nedir. (Çev. N. Çelebi). (3. Baskı), Anı Yayınları.
 • Gezon, L., & Kottak, C., (2016). Kültür. (2. Baskıdan çeviri). (Çev. ed. A. Gürsoy). Nobel Yayıncılık.
 • Gökalp, Z., (2010). Kültür ve Medeniyet Türkleşmek, İslamlaşmak, Muassırlaşmak. (1. Baskı), Gençlik kitabevi Yayınları.
 • Gökalp, Z., (2015). Türk Medeniyeti Tarihi. (2. Baskı) Ötüken Neşriyat.
 • Güngör, E., (2011). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik. (17. Baskı), Ötüken Yayıncılık.
 • Gürel, D. & Çetin, T. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Ve Kültür Aktarımında Edindiği Rol Üzerine Bir İnceleme, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6 /2, 22-40. dergipark.gov.tr/ajeli
 • Gürel, D. & Çetin, T., (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Somut Olmayan Kültürel Mirasa Yönelik Tutum ve Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55/4, 2190-2205. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1432
 • Güvenç, B., (1984). İnsan ve Kültür.(4. Baskı), Remzi Kitabevi.
 • Güvenç, B., (1985). Kültür Konusu ve Sorunlarımız. (2. Baskı) Remzi Kitabevi.
 • İbrahimoğlu, Z., (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına ve Farklı Kültürlere Yaklaşımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ,31/1,119-152. http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/uufader.htm
 • Jenks, C., (2007). Altkültür, Toplumsalın Parçalanışı. (Çev. N. Demirkol). (1. Baskı), Ayrıntı Yayınları.
 • Kafesoğlu, İ., (2016). Türk Milli Kültürü. (40. Baskı), Ötüken Yayıncılık.
 • Kaplan, M., (2015). Kültür ve Dil. (33. Baskı), Dergâh Yayınları.
 • Kocaoğlu, M., (2015). Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür. Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Kongar, E., (1982). Kültür Üzerine. (1. Baskı), Çağdaş Yayınları.
 • Köktürk, M., (2017). Toplum ve Kültür (Eleştirel Yazılar 3). Ötüken Neşriyat A.Ş.
 • Malinowski, B. (2016). Bilimsel Bir Kültür Teorisi, (çev. D. Uludağ), Doğu Batı Yayınları.
 • Matters, C. R., (2008). Countries and culture in behavioral finance. In. In CFA Institute Conference Proceedings Quarterly, 25/3, 38-44.https://scholar.google.com.tr/scholar?q=Countries+and+Culture+in+Behavioral+Finance&hl=tr&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
 • Meriç, C., (2016). Kültürden İrfana. (4. Baskı), İletişim Yayınları.
 • Örnek, S. V., (1971). Etnoloji Sözlüğü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Özbudun, S. & Uysal, G., (2012) .50 Soruda Antropoloji.7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik.
 • Sayım, F., (2019). Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri. (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık.
 • Smith, P., (2007). Kültürel Kuram. (Çev. S. Güzelsarı& İ. Gündoğdu). (2. Baskı), Babil Yayınları.
 • Swartz, D., (2011). Kültür ve İktidar, Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi. (Çev. E. Gen) (1. Baskı), İletişim Yayınları.
 • Şahin, Ç., (2015). Verilerin Analizi. İçinde R. Y. Kıncal (ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (4. Baskı), (ss.183-217). Nobel Yayınları.
 • Şahin, M. (2019). Kültür Aktarımında Toplumsal Cinsiyetin Rolü, Akademik Hassasiyetler, 6711, ss. 233-249. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/533562
 • Tanrıkulu, M., (2014). Coğrafya ve Kültür. Edge Akademi.
 • Topçu, N., (2016). Kültür ve Medeniyet. (11. Baskı), Dergâh Yayınları.
 • Tuna, K. (2018)., “Dil ve Kimlik”, içinde Kültür Sosyolojisi, K. Alver & N. Doğan (ed.), (ss.191-201), Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Turhan, M., (2016) . Kültür Değişmeleri. (2. Baskı), Altınordu Yayınları.
 • Ulu, T., (2008). Nasıl Bir Kültür. İçinde Sanat, Estetik, Politika (Kültür-Sanat Konferansı Tebliği), (1. Baskı), Sorun Yayınları.
 • Ünlü, İ. & Örten, H., (2013). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algılarının İncelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 287-302. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47941/606532
 • Ünlü, İ., (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kültür Algılarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13/1, 77-92. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59493/855094
 • Ünlü, İ. (2012). “Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Kültür Aktarımı Konuları Öğretiminin Yeterlik Düzeyinin İncelenmesi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi.
 • Yıldırım. A. & Şimşek. H., (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (11. Baskı), Seçkin Yayıncılık
 • Ziesing, M., (Tarihsiz), “Cultural Lıteracy And Language Fluency”.1-14. https://fliphtml5.com/auep/xapq/basic.
There are 47 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Studies Education
Journal Section Research Article
Authors

Demet Kılıç 0000-0001-9071-8013

Nurettin Birol 0000-0002-9510-2442

Publication Date June 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Kılıç, D., & Birol, N. (2024). Kültür Kavramına Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünden Bakmak. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(2), 438-447. https://doi.org/10.30703/cije.1327811

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education