Research Article
BibTex RIS Cite

Relationships Between Teachers' Levels of Curriculum Literacy, Learning-Teaching Process Competencies, Achievement Objectives, and Curriculum Commitment

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 426 - 437, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1326230

Abstract

This study's objective is to determine the relationships between teachers' curriculum literacy, curriculum commitment, learning-teaching process competencies, and achievement objectives. According to the relational survey and structural equation model, the investigation was conducted. The research sample comprises of 712 teachers from elementary, middle, and high schools in the provinces of Afyon and Elazıg. The study found that teachers' levels of curriculum literacy, curriculum commitment, achievement objectives, and learning-teaching process competencies were generally high. In addition, it was observed that female teachers had significantly higher average levels of commitment to the curriculum than male teachers. In addition, it was discovered that there was a positive, medium-level significant relationship between teachers' commitment to the curriculum and their competencies in the learning and teaching process. It was found that there was no significant correlation between program commitment and objective achievement.In the study, a model for assessing the effect of learning-teaching process competencies and achievement objectives on curriculum commitment through levels of curriculum literacy was developed. According to the fit criteria, the model was determined to have a great fit. Since curriculum literacy skills and learning-teaching process competencies influence curriculum adherence, curriculum literacy seminars can be offered. In addition, more information can be provided to teachers by including queries on these topics in the specialist and head teacher examinations.

References

 • Akın, A., Gündüz, H. B., & Çetin, B. (2008). Öz-duyarlık ile tükenmişlik: Yapısal eşitlik modeliyle bir inceleme. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 3-5 Eylül, İstanbul.
 • Akyıldız, S. (2020). Öğretim Programı Okuryazarlığı Kavramının Kavramsal Yönde Anali̇zi̇:Bi̇r Ölçek Geli̇şti̇rme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 73, 315-332. https://doi.org/10.17755/esosder.554205
 • Altun, T., & Şahin, M. (2009). Değişen ilköğretim programlarının sınıf öğretmenleri üzerindeki psikolojik etkilerinin incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 15-32.
 • Alparslan, M. A., Taş, A. M., & Yastıoğlu, S. (2017). Bireysel ve sosyal başarı motivasyonunu açıklayan temel değerler: bir alan araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 133–151.
 • Biglan, A., & Taylor, T. K. (2000). Increasing the use of science to improve child- rearing. Journal of Primary Prevention, 21, 207–226.
 • Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program Okuryazarlıkları ile öğretim programına bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 3(1), 88–108. http://www.anadoluturkegitim.com
 • Butakın, V., & Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi: Diyarbakır ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82–94.
 • Bümen, N. T., Çakar, E., & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 219–228. https://doi.org/10.12738/estp.2014.1.2020
 • Büyükbaş, N. (1995). Öğretim programlarının planlanıp uygulanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(4), 1–3.
 • Byrne BM. Testing For The Factorial Validity of a Theoretical Construct. Structural Equation Modeling with Amos: Basic Concepts, Applications, and Programming. 2nd ed. New York: Routledge; 2010. p.74-82
 • Camuzcu, S., & Duruhan, K. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmetiçi eğitim ihtiyaçları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15–29.
 • Caner, A., & Tertemiz, N. (2010). Uygulamayı etkileyen faktörler açısından ilköğretim 1. kademe öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi: Sınıf öğretmeni görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(5), 155-187.
 • Cantrell, S. G., Almasi, J. F., Carter, J. C., & Rintamaa, M. (2013). Reading intervention in middle and high schools: Implementation fidelity, teacher efficacy and student achievement. Reading Psychology, 34(1), 26–58.
 • Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation Science, 2, 1-9.
 • Century, J., Rudnick, M., & Freeman, C. (2010). A framework for measuring fidelity of implementation: A foundation for shared language and accumulation of knowledge. American Journal of Education, 3, 199-218.
 • Çiltaş, A., & Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(4), 64-72–72.
 • Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme. Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi.
 • Dusenbury, L., Brannigan, R., Falco, M., & Hansen, W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), 237-256.
 • Ekinci, A., Yıldırım, M., Bindak, R., Öter, Ö. M., Özdaş, F., & Akın, M. A. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(3), 723-734.
 • Elliot, A., & Harackiewicz, J. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: a mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 461-475.
 • Erden, M. (1998a). Eğitimde program değerlendirme (3 bs.). Anı yayıncılık.
 • Erden, M. (1998b). Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım yayınları.
 • Fırat Durdukoca, Ş., Yardımcıel, E., Beşeren, H., & Özbek, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algı ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 397–411.
 • Fullan, M., & Pomfret, A. (1997). Research on curriculum and instruction implementation. Review of Educational Research, 47(2), 335-397.
 • Gerstner, J. J., & Finney, S. J. (2013). Measuring the implementation fidelity of student affairs programs: A critical component of the outcomes assessment cycle. Research & Practice in Assessment, 8, 15–28.
 • Gravetter, F. J., & Forzano, L. B. (2012). Research Methods for the Behavioral Sciences (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Güleş, E. (2022). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlıkları ve öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Güneş, B., & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanmasından yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 192–205.
 • Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling 1999;6(1):1-55.
 • Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin Öğreti̇m Programi Okuryazarliğina Yöneli̇k Yeterli̇k Düzeyleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme. Journal of International Social Research, 12(65), 827–840. https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3495
 • Karasar, N. (2009). Bilmsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaymakci, S. (2015). Öğretmen görüşleri ışığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler öğretim programlarındaki değişimi anlamak. Egitim ve Bilim, 40(181), 293–309. https://doi.org/10.15390/EB.2015.3901
 • Keith, R. E., Hopp, F. P., Subramanian, U., Wiitala, W., & Lowery, J. C. (2010). Fidelity of implementation: Development and testing of a measure. Implementation Science, 5(99), 1–11.
 • Kelloway EK. Assessing Model Fit. Using Lisrel for Structural Equation Modeling. 3rd ed. USA: Sage Publications; 1998. p.23-40.
 • Keskin, A. & Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Sözlü Bildiri, Muğla.
 • Kline RB. Hypothesis Testing. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 3rd ed. New York: The Guilford Press; 2011. p.7,192- 209, 342.
 • Lipsey, R. E. (1999). The role of Foreign Direct Investment in International Capital Flows.
 • Mihalic, S. (2004). The importance of implementation fidelity. Emotional & Behavioral Disorders in Youth, 4, 83–86 and 99–105.
 • O‟Donnell, C. L. (2008). Defining, conceptualizing and measuring fidelity of implementation and its relationship to outcomes in K-12 curriculum intervention research. Review of Educational Research, 78(1), 33–84.
 • Pintrich, P. & Schunk, D. (1996). Motivation in education: Theory, research, and applications.
 • Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. Humanities Social.
 • Putnam, R. T. & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Research, 29(1), 4–15.
 • Reisinger, Y. & Turner, L., (1999). Structural Equation Modeling with LISREL: Aplication in Tourism, Tourism Management, Vol.20, pp.71-88.
 • Ryu, M. (2015). Action Research on Elementary Music Class By Pre-service Teachers Based on Curriculum Literacy. International Journal of u-and e- Service. Science and Technology, 8(8), 65–76.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim (Teacher competencies and professional development). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58(October), 40–45.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.).
 • Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Wiles, J. (2016). Eğitim program liderliği (M. B. Acat, çev. ed.) (N. Yayıncılık (ed.)).
 • Yaşar, M. D., & Sözbilir, M. (2012). 9.sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması. International Journal of Social Science, 5(7), 789–807.
 • Yılmaz, G., & Kahramanoğlu, R. (2021). Öğretmenlerin Program Okuryazarlık Düzeyleri, Program Yönelimleri ve Programa Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 178–187.
 • Zengin, M. (2010). Yeni ilköğretim DKAB öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(22), 121–160

Öğretmenlerin Program Okuryazarlık, Öğrenme Öğretme Süreci Yeterlikleri, Başarı Hedefleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 426 - 437, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1326230

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğretim program okuryazarlıkları, programa bağlılıkları, öğrenme öğretme süreci yeterlikleri ve başarı hedefleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama ve yapısal eşitlik modeline göre yürütülmüştür. Araştırma örneklemini Afyon ve Elâzığ illerinde, ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 712 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, programa bağlılıkları, başarı hedefleri ve öğrenme öğretme süreci yeterliklerinin genel olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri ile programa bağlılıkları ve öğrenme öğretme süreci yeterlikleri arasında pozitif yönlü orta düzey, başarı hedefleri arasında ise pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin öğretim programına bağlılıkları ile öğrenme öğretme süreci yeterlikleri arasında da pozitif yönlü orta düzey anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Programa bağlılık ve başarı hedefleri arasında ise anlamlı ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada öğrenme öğretme süreci yeterlikleri ve başarı hedeflerinin program okuryazarlık düzeyleri üzerinden öğretim programına bağlılığa etkisini ölçen model kurulmuştur. Uyum kriterlerine göre modelin mükemmel uyum gösterdiği belirlenmiştir. Program okuryazarlık becerisi ve öğrenme öğretme süreci yeterlikleri programa bağlılığı etkilediğinden program okuryazarlığı konusunda seminerler verilebilir. Ayrıca uzman ve başöğretmenlik sınavında bu konulardan sorular sorularak öğretmenlerin daha fazla bilgilenmesi sağlanabilir.

References

 • Akın, A., Gündüz, H. B., & Çetin, B. (2008). Öz-duyarlık ile tükenmişlik: Yapısal eşitlik modeliyle bir inceleme. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 3-5 Eylül, İstanbul.
 • Akyıldız, S. (2020). Öğretim Programı Okuryazarlığı Kavramının Kavramsal Yönde Anali̇zi̇:Bi̇r Ölçek Geli̇şti̇rme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 73, 315-332. https://doi.org/10.17755/esosder.554205
 • Altun, T., & Şahin, M. (2009). Değişen ilköğretim programlarının sınıf öğretmenleri üzerindeki psikolojik etkilerinin incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 15-32.
 • Alparslan, M. A., Taş, A. M., & Yastıoğlu, S. (2017). Bireysel ve sosyal başarı motivasyonunu açıklayan temel değerler: bir alan araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 133–151.
 • Biglan, A., & Taylor, T. K. (2000). Increasing the use of science to improve child- rearing. Journal of Primary Prevention, 21, 207–226.
 • Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program Okuryazarlıkları ile öğretim programına bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 3(1), 88–108. http://www.anadoluturkegitim.com
 • Butakın, V., & Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi: Diyarbakır ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82–94.
 • Bümen, N. T., Çakar, E., & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 219–228. https://doi.org/10.12738/estp.2014.1.2020
 • Büyükbaş, N. (1995). Öğretim programlarının planlanıp uygulanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(4), 1–3.
 • Byrne BM. Testing For The Factorial Validity of a Theoretical Construct. Structural Equation Modeling with Amos: Basic Concepts, Applications, and Programming. 2nd ed. New York: Routledge; 2010. p.74-82
 • Camuzcu, S., & Duruhan, K. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmetiçi eğitim ihtiyaçları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15–29.
 • Caner, A., & Tertemiz, N. (2010). Uygulamayı etkileyen faktörler açısından ilköğretim 1. kademe öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi: Sınıf öğretmeni görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(5), 155-187.
 • Cantrell, S. G., Almasi, J. F., Carter, J. C., & Rintamaa, M. (2013). Reading intervention in middle and high schools: Implementation fidelity, teacher efficacy and student achievement. Reading Psychology, 34(1), 26–58.
 • Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation Science, 2, 1-9.
 • Century, J., Rudnick, M., & Freeman, C. (2010). A framework for measuring fidelity of implementation: A foundation for shared language and accumulation of knowledge. American Journal of Education, 3, 199-218.
 • Çiltaş, A., & Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(4), 64-72–72.
 • Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme. Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi.
 • Dusenbury, L., Brannigan, R., Falco, M., & Hansen, W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), 237-256.
 • Ekinci, A., Yıldırım, M., Bindak, R., Öter, Ö. M., Özdaş, F., & Akın, M. A. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(3), 723-734.
 • Elliot, A., & Harackiewicz, J. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: a mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 461-475.
 • Erden, M. (1998a). Eğitimde program değerlendirme (3 bs.). Anı yayıncılık.
 • Erden, M. (1998b). Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım yayınları.
 • Fırat Durdukoca, Ş., Yardımcıel, E., Beşeren, H., & Özbek, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme yeterliklerine ilişkin algı ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 397–411.
 • Fullan, M., & Pomfret, A. (1997). Research on curriculum and instruction implementation. Review of Educational Research, 47(2), 335-397.
 • Gerstner, J. J., & Finney, S. J. (2013). Measuring the implementation fidelity of student affairs programs: A critical component of the outcomes assessment cycle. Research & Practice in Assessment, 8, 15–28.
 • Gravetter, F. J., & Forzano, L. B. (2012). Research Methods for the Behavioral Sciences (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Güleş, E. (2022). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlıkları ve öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Güneş, B., & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanmasından yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 192–205.
 • Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling 1999;6(1):1-55.
 • Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin Öğreti̇m Programi Okuryazarliğina Yöneli̇k Yeterli̇k Düzeyleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme. Journal of International Social Research, 12(65), 827–840. https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3495
 • Karasar, N. (2009). Bilmsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaymakci, S. (2015). Öğretmen görüşleri ışığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler öğretim programlarındaki değişimi anlamak. Egitim ve Bilim, 40(181), 293–309. https://doi.org/10.15390/EB.2015.3901
 • Keith, R. E., Hopp, F. P., Subramanian, U., Wiitala, W., & Lowery, J. C. (2010). Fidelity of implementation: Development and testing of a measure. Implementation Science, 5(99), 1–11.
 • Kelloway EK. Assessing Model Fit. Using Lisrel for Structural Equation Modeling. 3rd ed. USA: Sage Publications; 1998. p.23-40.
 • Keskin, A. & Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Sözlü Bildiri, Muğla.
 • Kline RB. Hypothesis Testing. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 3rd ed. New York: The Guilford Press; 2011. p.7,192- 209, 342.
 • Lipsey, R. E. (1999). The role of Foreign Direct Investment in International Capital Flows.
 • Mihalic, S. (2004). The importance of implementation fidelity. Emotional & Behavioral Disorders in Youth, 4, 83–86 and 99–105.
 • O‟Donnell, C. L. (2008). Defining, conceptualizing and measuring fidelity of implementation and its relationship to outcomes in K-12 curriculum intervention research. Review of Educational Research, 78(1), 33–84.
 • Pintrich, P. & Schunk, D. (1996). Motivation in education: Theory, research, and applications.
 • Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. Humanities Social.
 • Putnam, R. T. & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Research, 29(1), 4–15.
 • Reisinger, Y. & Turner, L., (1999). Structural Equation Modeling with LISREL: Aplication in Tourism, Tourism Management, Vol.20, pp.71-88.
 • Ryu, M. (2015). Action Research on Elementary Music Class By Pre-service Teachers Based on Curriculum Literacy. International Journal of u-and e- Service. Science and Technology, 8(8), 65–76.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim (Teacher competencies and professional development). Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58(October), 40–45.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.).
 • Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Wiles, J. (2016). Eğitim program liderliği (M. B. Acat, çev. ed.) (N. Yayıncılık (ed.)).
 • Yaşar, M. D., & Sözbilir, M. (2012). 9.sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması. International Journal of Social Science, 5(7), 789–807.
 • Yılmaz, G., & Kahramanoğlu, R. (2021). Öğretmenlerin Program Okuryazarlık Düzeyleri, Program Yönelimleri ve Programa Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 178–187.
 • Zengin, M. (2010). Yeni ilköğretim DKAB öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(22), 121–160
There are 52 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Teacher Education and Professional Development of Educators
Journal Section Research Article
Authors

Ramazan Tanaş 0000-0002-7822-582X

Murat Tuncer 0000-0001-9136-6355

Publication Date June 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Tanaş, R., & Tuncer, M. (2024). Öğretmenlerin Program Okuryazarlık, Öğrenme Öğretme Süreci Yeterlikleri, Başarı Hedefleri ve Programa Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(2), 426-437. https://doi.org/10.30703/cije.1326230

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education