Research Article
BibTex RIS Cite

Müzik Öğretmenliği Programlarındaki Müzik Teknolojisi ile ilgili Ders İçeriklerine İlişkin Öğretim Üyesi Görüşleri

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 412 - 425, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1323758

Abstract

Günümüzde eğitim, politika, strateji ve yöntemlerini de belirleyen kavram ve değerler 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edilmektedir. 21. yüzyıl becerileri; yaratıcılıktan girişimciliğe, eleştirel düşünceden teknoloji kaynaklarını doğru ve verimli kullanma becerilerine kadar geniş bir alanın ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dallarında da müzik teknolojilerini içeren derslerin yeni programlarda yer almaya başladığı görülmektedir. Ancak ilgili dersler programda yer almasına rağmen, üniversitelerin web sitelerinde, bilgi paketlerinde ders içeriklerine ilişkin bilgilerin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, müzik eğitimi ana bilim dalı programlarında yer alan müzik teknoloji derslerinin kazanımlarının, materyallerinin, öğretim yöntemlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin öğretim üyesi görüşlerine göre belirlenmesidir. Nitel betimsel araştırma türünde durum çalışması desenine sahip çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeye Türkiye’de müzik eğitimi ana bilim dallarında müzik teknoloji içerikli dersleri yürüten 7 öğretim üyesi katılmıştır. Sonuç olarak müzik teknoloji ile ilgili altyapı, fiziksel ve teknolojik imkânların sınırlı olduğu, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin beklenenin altında olduğu, öğretim üyelerinin ses kayıt ve düzenleme programları ile nota yazım programlarını konu olarak ele aldıkları, öğretim yöntemi olarak anlatım ve gösterip-yaptırma yöntemlerini kullandıkları, ölçme değerlendirme için test, uygulama sınavı ve proje portfolyo değerlendirme araçlarını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretim üyeleri ileriki dönemlerde dersin geliştirilmesi için teknolojik ve fiziksel altyapı eksikliklerinin giderilmesi, öğretim üyesi eksiğinin giderilmesi, sadece bir dönem olan dersin süresinin uzatılması ve proje ödevleri ile dersin işlenmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

References

 • Alpar, D., Batdal, G., & Avcı, Y. (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim Teknolojileri Uygulamaları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7), 19-31. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93075
 • Arapgirlioğlu, H. (2003, 30-31 Ekim). Müzik teknolojisi ve yeni yüzyılda müzik eğitimi [Sözlü bildiri]. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/H-Arapgir.html
 • Asma İpekçiler, B., & Öztosun Çaydere, Ö. (2022). Müzik öğretmenliği programlarındaki müzik teknolojisi derslerine ilişkin bir inceleme. Online Journal Of Music Sciences, 7(1), 6-19. https://doi.org/10.31811/ojomus.1118506
 • Avşar, Y. (2014). Müzik teknolojilerinin örgün müzik eğitiminde kullanılma durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri: Burdur ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Aydın, F. & Silik, Y. (2018). Teknoloji Okuryazarlığı: Tarihsel Bir Betimleme. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 107-126. http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/download/article-file/612561
 • Aydın, S. (2014). Olgu bilim araştırması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara
 • Battatelle for Kids (2019). [Image] Framework for 21st Century Learning. https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
 • Baytemir, B. & Delen, H. (2020). Ses Eğitimi Öğretim Elemanlarının Müzik Teknolojileri Araç Gereç ve Yazılımları Kullanım Durumları (İç Anadolu Bölgesi Örneği). Kesit Akademi Dergisi, 6(22), 521-260. http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40465
 • Bloom, B. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Ed. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bölükoğlu, H. İ. (2002). Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim-İş Eğitiminin Genel Bir Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 247-259. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/77413
 • Dammers, R. J. (2012). Technology-based music classes in high schools in the United States. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (194), 73-90. https://doi.org/10.5406/bulcouresmusedu.194.0073
 • Dargut, T., & Çelik, G. (tarih yok). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education, 2(2), 28-41. https://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/14843
 • Delikara, A. (2019). Türkiye’de Müzik Teknolojileri Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler. EKEV Akademi Dergisi, 0(79), 1-16. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2583651
 • Doğru, M., Şeren, N., & Koçulu, A. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Avrasya Sosyal Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(12), 464-472. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/982600
 • Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108. https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-de6e3db8-1472.pdf
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Meteksan Yayınları, Ankara.
 • Gelen, İ. (2017). P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/33877/348852
 • Gorgoretti, B. (2019). The use of technology in music education in North Cyprus, according to student music teachers. South African Journal of Education, 39(1), 1-10. https://doi.org/10.15700/saje.v39n1a1436
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., & Serhatlıoğlu, B. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin materyal hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 1-16. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70177
 • Güdek, B. (2018, 19-21 Ekim). Müzik eğitiminde teknolojinin kullanılması: İPad uygulamaları [Sözlü bildiri]. 4. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla. https://www.academia.edu/40268736/Müzik_Eğitiminde_Teknolojinin_Kullanılması_Ipa d_Uygulamaları
 • Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S., & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 195-213. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4899
 • Günay, E. & Özdemir, M. A. (2012). Müzik öğretimi teknolojisi ve materyal geliştirme. Bağlam, İstanbul.
 • Gürer, M., & Bilgin, S. (2021). Müzik teorisi ve işitme eğitimine yönelik çalışma sayfası musictheory.net’in içerik yönünden incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 6(1), 5-43. https://doi.org/10.31811/ojomus.913774
 • Gürer, M., & Bilgin, S. (2023). Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Becerilerinin Gelişmesine Yönelik Kullanılan Mobil Uygulamalar. Ahmet Doğanay ve Oğuz Kutlu (Ed.), Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları VII içinde (s. 63-86). Akademisyen Yayınevi. https://doi.org/10.37609/akya.2570
 • Harari, Y. N. (2018). 21. Yüzyıl İçin 21 Ders, Kolektif Kitap, İstanbul.
 • Ho, W. (2004). Use of information technology and music learning in the search for quality education. British Journal of Educational Technology. 35(1), 57-67. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2004.00368.x
 • Kasap Tecimer, B. (2007, 10-15 Eylül). Müzik eğitiminde teknolojik yaklaşımlar [Sözlü bildiri]. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara.
 • Katrancı, M., & Uygun, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, (11), 773-797. https://doi.org/10.14520/adyusbd.460
 • Kaya, Ö. (2019). Akademik Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Derslerinde Müzik Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. İdil, (57), 703-711. http://doi.org/10.7816/idil-08-57-15
 • Kibici, V. B. & Sarıkaya, M. (2021). Readiness levels of music teachers for online learning during the COVID 19 pandemic. International Journal of Technology in Education (IJTE), 4(3), 501-515. https://doi.org/10.46328/ijte.192
 • Metin, E. (2018a). Eğitimde Teknoloji Kullanımı Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Metin, E. (2018b). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması. Journal of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-103. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488404
 • Nacakcı, Z., & Dalkıran, E. (2011). Müzik öğretmenliği programında yer alan “bilgisayar” dersinin işlevselliği. E-journal of New World Sciences Academy, 6(2), 187-198. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/186568
 • Öztürk, G., & Öztürk, Ö. (2019). Müzik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları (Tokat ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1921-1934. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3001
 • Parasız, G., & Aras, T. (2012, 25-27 Nisan). Teknolojinin müzik ve müzik eğitimi alanındaki yeri ve önemi [Sözlü bildiri] 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde. https://www.researchgate.net/publication/322387100_TEKNOLOJININ_MUZIK_VE_MUZIK_EGITIMI_ALANINDAKI_YERI_ve_ONEMI
 • Siew, N. M., Amir, N. & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM to teaching science. SpringerPlus,4(8), 1-20. https://springerplus.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/2193-1801-4-8.pdf
 • Stevens, J., & Goldberg, D. (2001). For the learners’ sake: Brain based instruction for the 21st century. Zephyr Press, Arizona.
 • Şahin, M. C., & Arslan Namlı, N. (2019). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanma Tutumlarının İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 95-112. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695306
 • Şen, Ü. S., & Şentürk, N. (2014). İlköğretim Müzik Öğretiminde Kullanılmak Üzere (Programlı Öğretim Yöntemine Göre) Geliştirilen Öğretim Yazılımı Modeli. Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 170-192. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441972
 • Topaloğlu, S. (2008). Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Tutumları: Adapazarı Örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. John Wiley & Sons, San Francisco.
 • Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER),1(2), 2. https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=jpeer
 • Yalçın, S. (2018). 21. Yüzyıl Becerileri ve Bu Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar ve Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and method (4th ed.) Sage, CA.

Instructor Perspectives on the Course Content of Music Technology in Music Education Programs

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 412 - 425, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1323758

Abstract

Today, the concepts and values that determine education, politics, strategy, and methods are expressed as 21st-century skills. These skills encompass many areas, including creativity, entrepreneurship, critical thinking, and the ability to use technology resources correctly and efficiently. In this context, it is observed that music education departments affiliated with universities' faculties of education have started to include courses involving music technologies in their new programs. However, despite containing relevant courses in the curriculum, the information about the course content could be more extensive on universities' websites and information packages. In this context, the research aims to determine instructors’ perceptions regarding the outcomes, materials, teaching methods, and assessment methods of music technology courses included in the music education department programs. A qualitative descriptive research study with a case study design was conducted, and a semi-structured interview form was used as the data collection tool. Seven instructors who teach music technology courses in music education departments in Turkey participated in the interviews. As a result, it was revealed that there was limited infrastructure, physical, and technological resources related to music technology, and students' preparedness levels were below expectations. Moreover instructors focus on focused on sound recording and editing programs as well as music notation programs, they used instructional methods such as lecture and demonstration-practice, and they employed assessment tools such as tests, practical exams, and project portfolios. The instructors stated that to improve the course in the future, it is necessary to address the deficiencies in technological and physical infrastructure, address the shortage of instructors, extend the course duration (which currently lasts only one semester), and incorporate project assignments.

References

 • Alpar, D., Batdal, G., & Avcı, Y. (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim Teknolojileri Uygulamaları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7), 19-31. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93075
 • Arapgirlioğlu, H. (2003, 30-31 Ekim). Müzik teknolojisi ve yeni yüzyılda müzik eğitimi [Sözlü bildiri]. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/H-Arapgir.html
 • Asma İpekçiler, B., & Öztosun Çaydere, Ö. (2022). Müzik öğretmenliği programlarındaki müzik teknolojisi derslerine ilişkin bir inceleme. Online Journal Of Music Sciences, 7(1), 6-19. https://doi.org/10.31811/ojomus.1118506
 • Avşar, Y. (2014). Müzik teknolojilerinin örgün müzik eğitiminde kullanılma durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri: Burdur ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Aydın, F. & Silik, Y. (2018). Teknoloji Okuryazarlığı: Tarihsel Bir Betimleme. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 107-126. http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/download/article-file/612561
 • Aydın, S. (2014). Olgu bilim araştırması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara
 • Battatelle for Kids (2019). [Image] Framework for 21st Century Learning. https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
 • Baytemir, B. & Delen, H. (2020). Ses Eğitimi Öğretim Elemanlarının Müzik Teknolojileri Araç Gereç ve Yazılımları Kullanım Durumları (İç Anadolu Bölgesi Örneği). Kesit Akademi Dergisi, 6(22), 521-260. http://dx.doi.org/10.29228/kesit.40465
 • Bloom, B. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Ed. A. Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bölükoğlu, H. İ. (2002). Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim-İş Eğitiminin Genel Bir Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 247-259. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/77413
 • Dammers, R. J. (2012). Technology-based music classes in high schools in the United States. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (194), 73-90. https://doi.org/10.5406/bulcouresmusedu.194.0073
 • Dargut, T., & Çelik, G. (tarih yok). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education, 2(2), 28-41. https://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/14843
 • Delikara, A. (2019). Türkiye’de Müzik Teknolojileri Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler. EKEV Akademi Dergisi, 0(79), 1-16. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2583651
 • Doğru, M., Şeren, N., & Koçulu, A. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Avrasya Sosyal Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(12), 464-472. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/982600
 • Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108. https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-de6e3db8-1472.pdf
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Meteksan Yayınları, Ankara.
 • Gelen, İ. (2017). P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/33877/348852
 • Gorgoretti, B. (2019). The use of technology in music education in North Cyprus, according to student music teachers. South African Journal of Education, 39(1), 1-10. https://doi.org/10.15700/saje.v39n1a1436
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., & Serhatlıoğlu, B. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin materyal hazırlama ilkelerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 1-16. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70177
 • Güdek, B. (2018, 19-21 Ekim). Müzik eğitiminde teknolojinin kullanılması: İPad uygulamaları [Sözlü bildiri]. 4. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Muğla. https://www.academia.edu/40268736/Müzik_Eğitiminde_Teknolojinin_Kullanılması_Ipa d_Uygulamaları
 • Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S., & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 195-213. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4899
 • Günay, E. & Özdemir, M. A. (2012). Müzik öğretimi teknolojisi ve materyal geliştirme. Bağlam, İstanbul.
 • Gürer, M., & Bilgin, S. (2021). Müzik teorisi ve işitme eğitimine yönelik çalışma sayfası musictheory.net’in içerik yönünden incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 6(1), 5-43. https://doi.org/10.31811/ojomus.913774
 • Gürer, M., & Bilgin, S. (2023). Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Becerilerinin Gelişmesine Yönelik Kullanılan Mobil Uygulamalar. Ahmet Doğanay ve Oğuz Kutlu (Ed.), Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları VII içinde (s. 63-86). Akademisyen Yayınevi. https://doi.org/10.37609/akya.2570
 • Harari, Y. N. (2018). 21. Yüzyıl İçin 21 Ders, Kolektif Kitap, İstanbul.
 • Ho, W. (2004). Use of information technology and music learning in the search for quality education. British Journal of Educational Technology. 35(1), 57-67. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2004.00368.x
 • Kasap Tecimer, B. (2007, 10-15 Eylül). Müzik eğitiminde teknolojik yaklaşımlar [Sözlü bildiri]. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara.
 • Katrancı, M., & Uygun, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, (11), 773-797. https://doi.org/10.14520/adyusbd.460
 • Kaya, Ö. (2019). Akademik Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Derslerinde Müzik Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. İdil, (57), 703-711. http://doi.org/10.7816/idil-08-57-15
 • Kibici, V. B. & Sarıkaya, M. (2021). Readiness levels of music teachers for online learning during the COVID 19 pandemic. International Journal of Technology in Education (IJTE), 4(3), 501-515. https://doi.org/10.46328/ijte.192
 • Metin, E. (2018a). Eğitimde Teknoloji Kullanımı Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Metin, E. (2018b). Eğitimde Teknoloji Kullanımında Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması. Journal of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-103. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488404
 • Nacakcı, Z., & Dalkıran, E. (2011). Müzik öğretmenliği programında yer alan “bilgisayar” dersinin işlevselliği. E-journal of New World Sciences Academy, 6(2), 187-198. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/186568
 • Öztürk, G., & Öztürk, Ö. (2019). Müzik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları (Tokat ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1921-1934. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3001
 • Parasız, G., & Aras, T. (2012, 25-27 Nisan). Teknolojinin müzik ve müzik eğitimi alanındaki yeri ve önemi [Sözlü bildiri] 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde. https://www.researchgate.net/publication/322387100_TEKNOLOJININ_MUZIK_VE_MUZIK_EGITIMI_ALANINDAKI_YERI_ve_ONEMI
 • Siew, N. M., Amir, N. & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM to teaching science. SpringerPlus,4(8), 1-20. https://springerplus.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/2193-1801-4-8.pdf
 • Stevens, J., & Goldberg, D. (2001). For the learners’ sake: Brain based instruction for the 21st century. Zephyr Press, Arizona.
 • Şahin, M. C., & Arslan Namlı, N. (2019). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanma Tutumlarının İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 95-112. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695306
 • Şen, Ü. S., & Şentürk, N. (2014). İlköğretim Müzik Öğretiminde Kullanılmak Üzere (Programlı Öğretim Yöntemine Göre) Geliştirilen Öğretim Yazılımı Modeli. Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 170-192. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441972
 • Topaloğlu, S. (2008). Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Tutumları: Adapazarı Örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. John Wiley & Sons, San Francisco.
 • Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER),1(2), 2. https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=jpeer
 • Yalçın, S. (2018). 21. Yüzyıl Becerileri ve Bu Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar ve Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and method (4th ed.) Sage, CA.
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fine Arts Education
Journal Section Research Article
Authors

Mert Gürer 0000-0002-8758-1551

Yaren Nejla Ekdi 0000-0003-3554-2566

Gülce Yılmaz 0000-0002-5002-6976

Gizem Gedik 0000-0002-1153-0889

Gülşah Sever 0000-0003-0559-6993

Publication Date June 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Gürer, M., Ekdi, Y. N., Yılmaz, G., Gedik, G., et al. (2024). Müzik Öğretmenliği Programlarındaki Müzik Teknolojisi ile ilgili Ders İçeriklerine İlişkin Öğretim Üyesi Görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(2), 412-425. https://doi.org/10.30703/cije.1323758

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education