Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen-Akademisyen İş Birliği Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 327 - 338, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1275414

Abstract

Okullar ile üniversiteler birbirini destekleyen ve tamamlayan bir eğitim kültürünün parçalarıdır. Öyle ki üniversitelerde yapılan eğitim araştırmaları hem okulları etkilemekte hem de okullardan etkilenmektedir. Ancak diğer taraftan alan yazın incelendiğinde, bilimsel bilgilerin üretildiği üniversiteler ile öğrenme-öğretme uygulamalarının yapıldığı yerler olan okullar arasında önemli bir kopukluk da söz konusudur. Bu kopukluğun giderilmesi için ise, etkili bir iş birliği yapılması önerilmektedir. Bu noktada öğretmenlerin akademisyenlerle iş birliğine yönelik eğilimleri merak edilmiş ve alan yazında öğretmen akademisyen iş birliğini ölçen bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Buradan hareketle öğretmenlerin akademisyenlerle iş birliği yapmaya ilişkin yönelimlerini ölçmek için öğretmen akademisyen iş birliği tutum ölçeği geliştirilmiştir. Bu kapsamda farklı branşlarda öğretmenlik yapan 822 kişilik çalışma grubundan elde edilen verilerle çalışılmış geçerlik ve güvenirliğe ilişkin analizler yapılmıştır. Buna göre 24 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler ilgili alanyazın incelenerek “Mesleki Öğrenme”, “Duygu Durumu” ve “Motivasyon” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin tümü için iç tutarlık kat sayısı .947, KMO değeri, .969 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin faktörlerinin açıkladığı toplam varyans oranı 63.56’dır. Bu bulgulardan hareketle; ölçeğin, öğretmenlerin akademisyenlerle iş birliğine yönelik tutumlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir olduğu, bu doğrultuda ölçülmek istenen özelliğe sahip olan ile olmayanı ayırt edebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler tartışılmış ve ölçeğin farklı özelliklere sahip farklı çalışma gruplarında uygulanması önerilmiştir.

References

 • Aiken, R. L. (1985). Psychological testing and assesment. Allyn and Bacon, Inc.
 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletin, 84(5), 888–918. https://doi.org/10.1037/0033-2909.84.5.888
 • Alpar, R. (2018). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay yayıncılık.
 • Arkün Kocadere, S. & Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.
 • Ateş, S. & Yıldırım, K. (2015). Türk öğretmenlerin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 110-132.
 • Baş, F. & Işık, A. (2014). Öğretmen ve akademisyenler arasında oluşturulan web-tabanlı ve yüz-yüze bilgi paylaşım ortamlarının katılımcılar perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 231-258.
 • Bauer, K. & Fischer, F. (2007). The educational research-practice interface revisited: A scripting perspective. Educational Research and Evaluation, 13(3), 221-236. https://doi.org/10.1080/13803610701626150
 • Baumgartner, H. & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.
 • Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual review of psychology, 31(1), 419-456.
 • Bentler, P. M. ve Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588.
 • Biesta, G. (2007). Bridging the gap between educational research and educational practice: The need for critical distance. Educational Research and Evaluation, 13(3), 295-301. https://doi.org/10.1080/13803610701640227
 • Bostrom, R. N. (1970). Affective, cognitive, and behavioral dimensions of communicative attitudes. Journal of Communication, 20(4), 359-369. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1970.tb00894.x
 • Broekkamp, H. & van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation, 13(3), 203-220. https://doi.org/10.1080/13803610701626127
 • Browne, M. W., Cudeck, R., Bollen, K. A. & Long, J. S. (1993). Testing structural equation models. SAGE Publications.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2nd ed). Hillsdale, Erlbaum.
 • Çekiç, O., Öztürk, H. & Apaydın, S. (2018). Öğretmenlerin eğitim araştırmalarına ilişkin görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 856-879.
 • Çelebi, N., Vuranok, T. T. & Hasekioğlu Turgut, I. (2016). Zümre öğretmenlerinin işbirliği düzeyini belirleme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 803-820.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications. Sage Publications, Inc.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar (T. Totan, Çev. Ed.). Nobel Akademi Yayınları.
 • Ekiz, D. (2006). Primary school teachers' attitudes towards educational research. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2).
 • Erdem, E. & Erdoğan, Ü. I. (2012). Okul ve üniversite işbirliği yönünden öğretmenlik ygulamalarının irdelenmesi: Kimya eğitimi örneği [Özel Sayı]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 167-176.
 • Erkuş, A., Sünbül, Ö., Sünbül, S. Ö., Yormaz, S. & Aşiret, S. (2017). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-II ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ve ölçme kuramları. Pegem.
 • Field, A. (2005). Exploring data. Discovering statistics using SPSS, 2, 63-106.
 • Goodwin, L. D. (1999). The role of factor analysis in the estimation of construct validity. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 3(2), 85-100.
 • Gökdere M. & Çepni S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma; bilim sanat merkezi örneklemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.
 • Güzel, H., Ceri̇t Berber, N. & Oral, İ. (2010). Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 19-36.
 • Hemsley-Brown, J. & Sharp, C. (2003). The use of research to improve professional practice: A systematic review of the literature. Oxford Review of Education, 29(4), 449-470. https://doi.org/10.1080/0305498032000153025
 • Henson, R. K. & Roberts, J. K. (2006). Exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 393-416.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. & Çemalcılar, Z. (2014). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş Evrim.
 • Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Routledge.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
 • Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. In M. Williams & W. P. Vogt (Eds.), Innovation in social research methods, (pp. 562-567). SAGE Publications.
 • Kothandapani, V. (1971). Validation of feeling, belief, and intention to act as three components of attitude and their contribution to prediction of contraceptive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 19(3), 321– 333. https://doi.org/10.1037/h0031448
 • Landry, R., Amara, N. & Lamari, M. (2001). Utilization of social science research knowledge in Canada. Research Policy, 30(2), 333-349. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00081-0
 • Levin, B. (2013). To know is not enough: Research knowledge and its use. Review of Education, 1(1), 2-31. https://doi.org/10.1002/rev3.3001
 • Macduff, N. & Netting, F. E. (2000). Lessons learned from a practitioner-academician collaboration. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), 46-60.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J. & Peschar, J. L. (2006). OECD's brief self-report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). The assessment of reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292.
 • Ostrom, T. M. (1969). The relationship between the affective, behavioral, and cognitive components of attitude. Journal of Experimental Social Psychology, 5(1), 12-30.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenhead.
 • Pedhazur, E. J. & Pedhazur Schmelkin, L. (1991). Measurement, design and analysis: an integrated approach. Lawrence Erlbaum Association, Inc.
 • Pett, M. A., Lackey, N. R. & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Sage.
 • Pickens, J. (2005). Attitudes and perceptions. Organizational Behavior in Health Care, 4(7), 43-76.
 • Raykov, T. & Marcoulides, G. A. (2008). Principal component analysis. An ıntroduction to applied multivariate analysis. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers. Routledge
 • Roschelle, J. & Teasley, S. D. (1995). The construction of shared knowledge in collaborative problem solving. In C. O’Malley (Ed.), Computer supported collaborative learning (pp. 69-100). Springer.
 • Smith, M. B. (1968). Attitude change. International Encyclopedia of the Social Sciences, 1(17), 458-467.
 • Şahin Ü. (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bir model önerisi [Yayınlanmamış doktora tezi], Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Aydın.
 • Şendağ, S. & Gedik, N. (2015). Yükseköğretim dönüşümünün eşiğinde Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunları: Bir model önerisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 70-91.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (2. baskı). Nobel Yayınları.
 • Taylor, S. E., Peplau, L. A. & Sears, D. O. (2007). Sosyal psikoloji (A. Dönmez, Çev.). İmge.
 • Tinsley, H. E. & Kass, R. A. (1979). The latent structure of the need satisfying properties of leisure activities. Journal of Leisure Research, 11(4), 278-291.
 • Turgut, F. (1980). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Gül Yayınevi.
 • Urbina, S. (2004). Essentials of psychological testing. John Wiley ve Sons, Inc.
 • Vanderlinde, R. & van Braak, J. (2013). The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316. https://doi.org/10.1080/01411920902919257
 • Worthington, R. & Whittaker, T. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. Counseling Psychologist, 34, 806-838.

Teacher-Academician Collaboration Attitude Scale: Validity and Reliability Study

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 327 - 338, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1275414

Abstract

Schools and universities are part of an educational culture that supports and complements each other. So much so that academic research conducted in universities affects and is affected by schools. However, when the literature is examined, there is a significant disconnection between universities, where scientific knowledge is produced and schools where learning-teaching practices are done. Effective cooperation is recommended to overcome this disconnection. In this sense, teachers' trends towards cooperation with academicians were wondered, and no measurement tool in the literature that measures teacher-academic cooperation was found. Thus, a teacher-academician collaboration attitude scale was developed to measure teachers' tendencies towards cooperation with academicians. In this context, validity and reliability analyses were made using data from the study group of 822 teachers from different branches. Accordingly, a three-factor structure consisting of 24 items was obtained. These factors were named as “Vocational Learning”, “Emotional State”, and “Motivation” by examining the relevant literature. The internal consistency coefficient for the whole scale was .947, and the KMO value was .969. In addition, the total variance ratio explained by the factors of the scale was 63.56. The study concluded that the scale was valid and reliable for determining teachers' attitudes towards cooperation with academicians. In this direction, the scale can distinguish between those with the feature to be measured and those without. The data obtained from the study were discussed and applying the scale to different study groups with different characteristics was suggested.

References

 • Aiken, R. L. (1985). Psychological testing and assesment. Allyn and Bacon, Inc.
 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological Bulletin, 84(5), 888–918. https://doi.org/10.1037/0033-2909.84.5.888
 • Alpar, R. (2018). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay yayıncılık.
 • Arkün Kocadere, S. & Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.
 • Ateş, S. & Yıldırım, K. (2015). Türk öğretmenlerin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 110-132.
 • Baş, F. & Işık, A. (2014). Öğretmen ve akademisyenler arasında oluşturulan web-tabanlı ve yüz-yüze bilgi paylaşım ortamlarının katılımcılar perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 231-258.
 • Bauer, K. & Fischer, F. (2007). The educational research-practice interface revisited: A scripting perspective. Educational Research and Evaluation, 13(3), 221-236. https://doi.org/10.1080/13803610701626150
 • Baumgartner, H. & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161.
 • Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual review of psychology, 31(1), 419-456.
 • Bentler, P. M. ve Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588.
 • Biesta, G. (2007). Bridging the gap between educational research and educational practice: The need for critical distance. Educational Research and Evaluation, 13(3), 295-301. https://doi.org/10.1080/13803610701640227
 • Bostrom, R. N. (1970). Affective, cognitive, and behavioral dimensions of communicative attitudes. Journal of Communication, 20(4), 359-369. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1970.tb00894.x
 • Broekkamp, H. & van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation, 13(3), 203-220. https://doi.org/10.1080/13803610701626127
 • Browne, M. W., Cudeck, R., Bollen, K. A. & Long, J. S. (1993). Testing structural equation models. SAGE Publications.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2nd ed). Hillsdale, Erlbaum.
 • Çekiç, O., Öztürk, H. & Apaydın, S. (2018). Öğretmenlerin eğitim araştırmalarına ilişkin görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 856-879.
 • Çelebi, N., Vuranok, T. T. & Hasekioğlu Turgut, I. (2016). Zümre öğretmenlerinin işbirliği düzeyini belirleme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 803-820.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications. Sage Publications, Inc.
 • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar (T. Totan, Çev. Ed.). Nobel Akademi Yayınları.
 • Ekiz, D. (2006). Primary school teachers' attitudes towards educational research. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2).
 • Erdem, E. & Erdoğan, Ü. I. (2012). Okul ve üniversite işbirliği yönünden öğretmenlik ygulamalarının irdelenmesi: Kimya eğitimi örneği [Özel Sayı]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 167-176.
 • Erkuş, A., Sünbül, Ö., Sünbül, S. Ö., Yormaz, S. & Aşiret, S. (2017). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-II ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ve ölçme kuramları. Pegem.
 • Field, A. (2005). Exploring data. Discovering statistics using SPSS, 2, 63-106.
 • Goodwin, L. D. (1999). The role of factor analysis in the estimation of construct validity. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 3(2), 85-100.
 • Gökdere M. & Çepni S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma; bilim sanat merkezi örneklemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.
 • Güzel, H., Ceri̇t Berber, N. & Oral, İ. (2010). Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 19-36.
 • Hemsley-Brown, J. & Sharp, C. (2003). The use of research to improve professional practice: A systematic review of the literature. Oxford Review of Education, 29(4), 449-470. https://doi.org/10.1080/0305498032000153025
 • Henson, R. K. & Roberts, J. K. (2006). Exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 393-416.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. & Çemalcılar, Z. (2014). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş Evrim.
 • Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Routledge.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
 • Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. In M. Williams & W. P. Vogt (Eds.), Innovation in social research methods, (pp. 562-567). SAGE Publications.
 • Kothandapani, V. (1971). Validation of feeling, belief, and intention to act as three components of attitude and their contribution to prediction of contraceptive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 19(3), 321– 333. https://doi.org/10.1037/h0031448
 • Landry, R., Amara, N. & Lamari, M. (2001). Utilization of social science research knowledge in Canada. Research Policy, 30(2), 333-349. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00081-0
 • Levin, B. (2013). To know is not enough: Research knowledge and its use. Review of Education, 1(1), 2-31. https://doi.org/10.1002/rev3.3001
 • Macduff, N. & Netting, F. E. (2000). Lessons learned from a practitioner-academician collaboration. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), 46-60.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J. & Peschar, J. L. (2006). OECD's brief self-report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). The assessment of reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292.
 • Ostrom, T. M. (1969). The relationship between the affective, behavioral, and cognitive components of attitude. Journal of Experimental Social Psychology, 5(1), 12-30.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenhead.
 • Pedhazur, E. J. & Pedhazur Schmelkin, L. (1991). Measurement, design and analysis: an integrated approach. Lawrence Erlbaum Association, Inc.
 • Pett, M. A., Lackey, N. R. & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Sage.
 • Pickens, J. (2005). Attitudes and perceptions. Organizational Behavior in Health Care, 4(7), 43-76.
 • Raykov, T. & Marcoulides, G. A. (2008). Principal component analysis. An ıntroduction to applied multivariate analysis. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers. Routledge
 • Roschelle, J. & Teasley, S. D. (1995). The construction of shared knowledge in collaborative problem solving. In C. O’Malley (Ed.), Computer supported collaborative learning (pp. 69-100). Springer.
 • Smith, M. B. (1968). Attitude change. International Encyclopedia of the Social Sciences, 1(17), 458-467.
 • Şahin Ü. (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bir model önerisi [Yayınlanmamış doktora tezi], Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Aydın.
 • Şendağ, S. & Gedik, N. (2015). Yükseköğretim dönüşümünün eşiğinde Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunları: Bir model önerisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 70-91.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (2. baskı). Nobel Yayınları.
 • Taylor, S. E., Peplau, L. A. & Sears, D. O. (2007). Sosyal psikoloji (A. Dönmez, Çev.). İmge.
 • Tinsley, H. E. & Kass, R. A. (1979). The latent structure of the need satisfying properties of leisure activities. Journal of Leisure Research, 11(4), 278-291.
 • Turgut, F. (1980). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Gül Yayınevi.
 • Urbina, S. (2004). Essentials of psychological testing. John Wiley ve Sons, Inc.
 • Vanderlinde, R. & van Braak, J. (2013). The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316. https://doi.org/10.1080/01411920902919257
 • Worthington, R. & Whittaker, T. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. Counseling Psychologist, 34, 806-838.
There are 58 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Scale Development
Journal Section Research Article
Authors

Kübra Kanat 0000-0001-6259-755X

Ümmühan Akpınar Afşin 0000-0001-8107-6004

Merve Bulut Öngen 0000-0001-8753-9399

Hatice Paslı 0000-0001-5474-3967

Publication Date June 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Kanat, K., Akpınar Afşin, Ü., Bulut Öngen, M., Paslı, H. (2024). Öğretmen-Akademisyen İş Birliği Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(2), 327-338. https://doi.org/10.30703/cije.1275414

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education