Review
PDF BibTex RIS Cite

Öğretmenlerin Politik Becerileri: Sistematik Bir İnceleme

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 732 - 742, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1264720

Abstract

Öğretmenlerin politik becerileri dikkat çeken ve sistematik inceleme çalışmalarının konusu olan araştırma alanlarından biridir. Ancak öğretmenlerin politik becerilerine ilişkin Türkçe yayınların içerik, yöntem ve sonuçlarını inceleyen bir çalışmanın olmaması alan yazında büyük bir eksikliktir. Bu çalışmanın amacı, 2000-2023 yılları arasında ortaya çıkan öğretmenlerin politik becerilerine ilişkin Türkçe literatürde yer alan yayınları kapsamlı bir şekilde incelemek, bu alandaki araştırma durumuna ışık tutmak ve gelecekteki çalışmalar için potansiyel araştırma alanlarını belirlemektir. Bu çalışmada PRISMA modeli uygulanmış ve belirlenen dahil etme kriterlerini karşılayan 14 yayın araştırmaya dahil edilmiştir. İncelenen çalışmaların yayın yılı, yayın türü, araştırma modeli, örnekleme yöntemi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve araştırma bulguları değerlendirilmiştir. Sonuçlar, literatürde az sayıda çalışmanın olduğunu ve çoğunun 2016-2019 yılları arasında yayınlandığını göstermektedir. Nitel veya karma araştırma modeline rastlanmamıştır. Öğretmenlerin politik becerilerinin öğrenci/okul başarısı üzerindeki etkisine ilişkin literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma nitel araştırmaya öncelik verilmesini ve öğretmenlerin politik becerilerinin öğrenci/okul başarısı üzerindeki etkilerine odaklanılmasını önermektedir.

References

 • Ahearn, K. K., Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Douglas, C. & Ammeter, A. P. (2004) Leader political skill and team performance. Journal of Management, 30, 309-327.
 • Alev, S. (2019). Okul kültürü ile politik beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi: proaktif kişiliğin aracılık rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 455-472. https://doi.org/10.17860/mersinefd.527377
 • Altunay, E. (2019). Okulların finansman yönetimi açısından okul yöneticilerinin politik becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2019050204
 • Aslan, H. & Pektaş, V. (2017). İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerin politik beceri düzeyleri. Scientific Educational Studies, 1(1), 85-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/33534/367273
 • Bacharach, N., Heck, T. W., & Dahlberg, K. (2010). Researching the use of coteaching in the student teaching experience. Coteaching in international contexts: Research and practice, 35-52. DOI: 10.1007/978-90-481-3707-7_3
 • Bayraktar, F. (2020). Okul yöneticilerinin özyeterlilikleri ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Bektaş, Ö. ve Zabun, E. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Politik Becerileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(63), 769-796. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3324
 • Bostanci, A. B. (2020). The relationship between teachers’ political skills and work engagement. International Journal of Education and Literacy Studies, 8(4), 53-63. DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.8n.4p.53
 • Bozkurt, B. N. (2019). Okul mutluluğunu etkileyen bir faktör. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. Sage.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). The SAGE handbook of qualitative research. Sage
 • Doğan, P. (2019). Öğretmenlerin politik becerileri ile çatışma yönetimi stratejileri kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Düzyol, S. ve Ada, Ş. (2021) Öğretmenlerin politik becerileri ile çatışma yönetimi stratejilerini kullanmaları arasındaki ilişki. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, s. 452-469. Retrieved https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/65608/979536
 • Eğitim Reformu Girişimi (2016). Eğitim izleme raporu 2016-2017. ERG 2016.pdf adresinden 10.05.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Ferris, G. R., Davidson S. L.,Perrewe, P. L. ve Atay, S. ( 2010) İş yaşamında politik yeti. (2. Baskı). Namar Yayınları
 • Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky. R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C. ve Frink, D. D. (2005), Journal of Management, 31:126 DOI: 10.1177/0149206304271386
 • Ferris, Ger Gerald R. Treadway, Darren C. Perrewe', Pamela L. Brouer, R.L. Douglas, Ceasar Lux, S. (2007), "Political Skill in Organizations", Journal of Management, Vol. 33, No. 3, p. 290-320.
 • Gül Biçer, Y. (2019). Okul yöneticilerinin epistemolojik inançları ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Gülcü, C. (2019). Okul yöneticilerinin politik yeti düzeyleri ile informel iletişimi kullanma biçimleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491-525. DOI: 10.3102/0034654308325693
 • Kaplan, V. ve Cemaloğlu, N. (2020). Okul yöneticilerinin politik beceri düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Management and Administration, 4(8), 382-397. DOI: 10.29064/ijma.792775
 • Karaca, E. (2018). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Konay, D. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin politik beceri ve dalkavukluk hakkındaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurt, Ş. (2018). Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Moher, D. Liberati, A Tetzlaff, J. Altman, DG. (2009). The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Ann Intern Med. Available at: http:// www.annals.org/cgi/content/ full/151/4/264.
 • Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 13-22. DOI: 10.1177/160940690200100202
 • Nair, A. (2018). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile politik becerileri arasındaki ilişki (Tekirdağ örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, G. (2021). Okul yöneticilerinin politik becerileri: yönetim süreçleri bağlamında. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25(3), 927-940.
 • Özdemir, M ve Gören, S.Ç. (2016). Politik beceri ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 333-345.
 • Özdemir, M. (2018). Liderlik yönelimi ve politik beceri arasındaki ilişkinin okul müdürlerinin görüşlerine göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi / Ege Journal of Education, 19(1), 116-134. Doi: 10.12984/egeefd.347616
 • Özgenel, M. & Bozkurt, B. N. (2020). Öğretmenlerin politik becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15. DOI:10.46762/mamulebd.731052
 • Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology, 101(1), 115. DOI: 10.1037/a0013383
 • Sümer, V. (2020). Öğretmenlerin duygusal zeka ve öz yeterlik düzeylerinin politik becerilerine etkisi: Mardin İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Taliadorou, N., & Pashiardis, P. (2015). Examing the relationship of emotional intelligence and political skill to educational leadership and their effects to teachers ‘jobsatisfaction’. Journal of Educational Administration 53 (5), 642-666. DOI:10.1108/JEA-02-2014-0025
 • Taş, A. 2022 Politik Yeti: Literatür taraması ve bibliyometrik analiz. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(3), 2254-2288 doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1955
 • Tümkaya, C., Aykın, A.G. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin politik beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Social Science Development Journal 6(27), 303-319. Doi Number : http://dx.doi.org/10.31567/ssd.489.
 • Uğurlu, E. (2017). Öğretmenlerin politik yetileri ile örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak
 • Yıldız, H. (2019). Politik yeti ile ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi. Sixth International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VI), 3(5), 255-272, Milan, İtalya.
 • Yıldıztaşı, M.B. (2017). Politik Beceri ile Örgütsel Tükenmişlik ilişkisinin ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi (Yalova ili Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zengin, T., Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2022). Öğretmenlerin politik becerileri ve öznel iyi oluşları arasındaki ilişki, Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), 1267-1288

Political Skills of Teachers: A Systematic Review

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 732 - 742, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1264720

Abstract

Teachers' political skill is one of the research areas that attracts attention and is the subject of systematic review studies. However, the lack of a study that examines the content, methods, and results of Turkish publications on teachers' political skills is a major gap in the literature. The purpose of this study is to comprehensively analyse the publications in Turkish literature on teachers' political skills that appeared between 2000 and 2023, to shed light on the research situation in this area, and to identify potential research areas for future studies. In this study, the PRISMA model was applied and 14 publications that met the established inclusion criteria were examined in the study. The year of publication, type of publication, research model, sampling method, data collection instruments, data analysis methods, and research findings of the studies examined were evaluated. The results show that there are few studies in the literature and most of them were published between 2016-2019. No qualitative or mixed research models were found. Studies on the effect of teachers' political skills on student/school achievement are limited in the literature. This study recommends prioritizing qualitative research and focusing on the effects of teachers' political skills on student/school achievement.

References

 • Ahearn, K. K., Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Douglas, C. & Ammeter, A. P. (2004) Leader political skill and team performance. Journal of Management, 30, 309-327.
 • Alev, S. (2019). Okul kültürü ile politik beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi: proaktif kişiliğin aracılık rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 455-472. https://doi.org/10.17860/mersinefd.527377
 • Altunay, E. (2019). Okulların finansman yönetimi açısından okul yöneticilerinin politik becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2019050204
 • Aslan, H. & Pektaş, V. (2017). İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerin politik beceri düzeyleri. Scientific Educational Studies, 1(1), 85-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/33534/367273
 • Bacharach, N., Heck, T. W., & Dahlberg, K. (2010). Researching the use of coteaching in the student teaching experience. Coteaching in international contexts: Research and practice, 35-52. DOI: 10.1007/978-90-481-3707-7_3
 • Bayraktar, F. (2020). Okul yöneticilerinin özyeterlilikleri ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli
 • Bektaş, Ö. ve Zabun, E. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Politik Becerileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(63), 769-796. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3324
 • Bostanci, A. B. (2020). The relationship between teachers’ political skills and work engagement. International Journal of Education and Literacy Studies, 8(4), 53-63. DOI: 10.7575/aiac.ijels.v.8n.4p.53
 • Bozkurt, B. N. (2019). Okul mutluluğunu etkileyen bir faktör. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. Sage.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). The SAGE handbook of qualitative research. Sage
 • Doğan, P. (2019). Öğretmenlerin politik becerileri ile çatışma yönetimi stratejileri kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Düzyol, S. ve Ada, Ş. (2021) Öğretmenlerin politik becerileri ile çatışma yönetimi stratejilerini kullanmaları arasındaki ilişki. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, s. 452-469. Retrieved https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/65608/979536
 • Eğitim Reformu Girişimi (2016). Eğitim izleme raporu 2016-2017. ERG 2016.pdf adresinden 10.05.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Ferris, G. R., Davidson S. L.,Perrewe, P. L. ve Atay, S. ( 2010) İş yaşamında politik yeti. (2. Baskı). Namar Yayınları
 • Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky. R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C. ve Frink, D. D. (2005), Journal of Management, 31:126 DOI: 10.1177/0149206304271386
 • Ferris, Ger Gerald R. Treadway, Darren C. Perrewe', Pamela L. Brouer, R.L. Douglas, Ceasar Lux, S. (2007), "Political Skill in Organizations", Journal of Management, Vol. 33, No. 3, p. 290-320.
 • Gül Biçer, Y. (2019). Okul yöneticilerinin epistemolojik inançları ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Gülcü, C. (2019). Okul yöneticilerinin politik yeti düzeyleri ile informel iletişimi kullanma biçimleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491-525. DOI: 10.3102/0034654308325693
 • Kaplan, V. ve Cemaloğlu, N. (2020). Okul yöneticilerinin politik beceri düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Management and Administration, 4(8), 382-397. DOI: 10.29064/ijma.792775
 • Karaca, E. (2018). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile politik becerileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Konay, D. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin politik beceri ve dalkavukluk hakkındaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurt, Ş. (2018). Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Moher, D. Liberati, A Tetzlaff, J. Altman, DG. (2009). The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Ann Intern Med. Available at: http:// www.annals.org/cgi/content/ full/151/4/264.
 • Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 13-22. DOI: 10.1177/160940690200100202
 • Nair, A. (2018). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile politik becerileri arasındaki ilişki (Tekirdağ örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, G. (2021). Okul yöneticilerinin politik becerileri: yönetim süreçleri bağlamında. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25(3), 927-940.
 • Özdemir, M ve Gören, S.Ç. (2016). Politik beceri ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 333-345.
 • Özdemir, M. (2018). Liderlik yönelimi ve politik beceri arasındaki ilişkinin okul müdürlerinin görüşlerine göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi / Ege Journal of Education, 19(1), 116-134. Doi: 10.12984/egeefd.347616
 • Özgenel, M. & Bozkurt, B. N. (2020). Öğretmenlerin politik becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15. DOI:10.46762/mamulebd.731052
 • Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology, 101(1), 115. DOI: 10.1037/a0013383
 • Sümer, V. (2020). Öğretmenlerin duygusal zeka ve öz yeterlik düzeylerinin politik becerilerine etkisi: Mardin İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Taliadorou, N., & Pashiardis, P. (2015). Examing the relationship of emotional intelligence and political skill to educational leadership and their effects to teachers ‘jobsatisfaction’. Journal of Educational Administration 53 (5), 642-666. DOI:10.1108/JEA-02-2014-0025
 • Taş, A. 2022 Politik Yeti: Literatür taraması ve bibliyometrik analiz. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(3), 2254-2288 doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1955
 • Tümkaya, C., Aykın, A.G. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin politik beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Social Science Development Journal 6(27), 303-319. Doi Number : http://dx.doi.org/10.31567/ssd.489.
 • Uğurlu, E. (2017). Öğretmenlerin politik yetileri ile örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak
 • Yıldız, H. (2019). Politik yeti ile ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi. Sixth International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VI), 3(5), 255-272, Milan, İtalya.
 • Yıldıztaşı, M.B. (2017). Politik Beceri ile Örgütsel Tükenmişlik ilişkisinin ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi (Yalova ili Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zengin, T., Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2022). Öğretmenlerin politik becerileri ve öznel iyi oluşları arasındaki ilişki, Trakya Eğitim Dergisi, 12(3), 1267-1288

Details

Primary Language Turkish
Subjects Teacher Education and Professional Development of Educators
Journal Section Research Article
Authors

Burcu TAŞ
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
0009-0001-5741-8067
Türkiye


Ahmet Salih ŞİMŞEK
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9764-3285
Türkiye

Publication Date September 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA
TAŞ, B., & ŞİMŞEK, A. S. (2023). Öğretmenlerin Politik Becerileri: Sistematik Bir İnceleme. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 732-742. https://doi.org/10.30703/cije.1264720

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education