Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Covıd-19 Sürecinin Dünü, Bugünü, Yarını: Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitimle İlgili Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 687 - 700, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1251631

Abstract

Öğretmen adaylarının algılarına göre Covid-19 sürecinin dününü, bugününü ve yarınını incelemeyi amaçlayan bu araştırıma nitel modelde tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni 2022- 2023 Akademik yılı güz döneminde bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde ise ölçüt örneklem yoluyla seçilen 90 öğretmen adayı yer almaktadır. Araştırmada ölçüt 4. Sınıf öğrencisi olmaktır. Araştırmada veriler, odak grup görüşmesiyle toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunlar, akademik, kişisel ve teknik; uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunlara getirdikleri çözüm önerileri teknik, akademik ve psikolojik; uzaktan eğitimden sonra gerçekleşen yüz yüze eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar, kişisel, akademik ve teknik; uzaktan eğitimden sonra gerçekleşen yüz yüze eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri, akademik ve teknik; gelecekteki olası bir uzaktan eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik öneriler, akademik, teknik ve toplumsal; uzaktan eğitimden sonra geçilecek olası bir yüz yüze eğitim sürecinin kalitesini arttırmaya yönelik öneriler akademik, teknik ve psiko-sosyal temaları altında toplanmıştır. Araştırmanın sonunda çevirim içi ve yüz yüze eğitimde etkililiği ve kaliteyi artırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.

References

 • Afşar, B, & Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 161-182.
 • Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Olson, L. S. (2007). Summer learning and its implications: Insights from the beginning school study. New Directions for Youth Development, 114(1), 11-32. https://doi.org/10.1002/yd.210
 • Altınpulluk, H. (2021). Türkiye’deki öğretim üyelerinin Covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-89.
 • Altuntaş, E.Y., Başaran, M., Özeke, B. ve Yılmaz, H. (2020). COVID – 19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejilerine ve öğrenme deneyimlerine ilişkin algı düzeyleri. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3(2) 8-23.
 • Armbruster, B. B., & Anderson, T. H. (1988). On selecting ´considerate` content area textbooks. Remedial and Special Education, 9(1), 47-52. https://doi.org/10.1177/074193258800900109
 • Arslan, A., & Özdamar, N. (2020). Yükseköğretimde programlama derslerine yönelik bir otomatik ödev notlandırma sistemi önerisi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 3(2), 42-51.
 • Ataizi, M., & Sever, N. S. (2017). Aldıkları eğitimle ilgili üniversite öğrencilerinin algı, görüş ve değerlendirmeleri. Journal of Selcuk Communication, 9(4), 129-140. https://doi.org/10.18094/ si.57885
 • Barnes, S. (2001). Ladder to learning or stairway to stress: A study of grade homework practices [Unpublished Master Thesis], Prince Edward University.
 • Baumgartner, D., Bryan, T., Donahue, M., & Nelson, C. (1993). Thanks for asking: Parent comments about homework, tests, and grades. Exceptionality: A Research Journal, 4(3), 177–185. https://doi.org/10.1207/s15327035ex0403_3
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK). (2019). 2019-2023 Stratejik Planı. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/ yayinlar-stratejik-planlar/bilgiteknolojileri-ve-iletisim-kurumu-2019-2023-stratejik-plani-published-revised-at-27-05-19.pdf
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK). (2020). Pazar verileri. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/ceyrek-raporu-2020-4-ceyrek-26-03-21-kurum-disi.pdf
 • Borman, G. D., Benson, J., & Overman, L. T. (2005). Families, schools, and summer learning. The Elementary School Journal, 106(1), 131-150. https://doi.org/ 10.1086/499195
 • Bozpolat, E., Uğurlu, C. T., Usta, H. G., & Şimşek, A. S. (2016). Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 83-95. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.690
 • Chen, L., Wang, L., Qiu, X.H., Yang, X.X., Qiao, Z.X., Yang, Y.J.,& Liang, Y. (2013). Depression among Chinese university students: Prevalence and socio-demographic correlates. PLoS One, 8(3). https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0058379.
 • Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J. C., & Muhlenbruck, L. (2000). Making the most of summer school: A metaanalytic and narrative review. Monographs of the Society for Research in Child Development, 65, 119-127.
 • Correia, A. P. (2020). Healing the digital divide during the Covid-19 Pandemic. Quarterly Review of Distance Education, 21(1), 13-21.
 • Cullen, W., Gulati, G., & Kelly, B. D. (2020). Mental health in the covid-19 pandemic. QJM: An International Journal of Medicine, 113(5), 311–314. https://doi.org/10.1093/ qjmed/hcaa110 Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: the discipline and practice of qualitative research. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), In the sage handbook of qualitative research (pp. 1–32). Sage Publications Ltd.
 • Dikmen, M., & Bahadır, F. (2021). University students' views on the effectiveness of learning through homework. International Online Journal of Educational Sciences, 13(3), 689-704. https://doi.org/10.15345/ iojes.2021.03.005
 • Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry, 7(4), 300–302. https://doi.org/10.1016/ S2215-0366(20)30073-0
 • Dubey, S., Biswas, P., Ghosh, R., Chatterjee, S., Dubey, M. J., Chatterjee, S., & Lavie, C. J. (2020). Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome, 14(5), 779–788 https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035
 • Dukette, D., & Cornish, D. (2009). The essential 20: Twenty components of an excellent health care team. Rosedog Books
 • Ellis, H. C., & Hunt, R. R. (1993). Fundamentals of cognitive psychology. Brown and Benchmar Publishers.
 • Erdem, A., & Koç, E. S. (2019). Active learning methods and techniques preferred by teacher candidates. Journal of Education and Future, 16(1), 29-38. https://doi.org/10.30786/jef.596000
 • Ersoy, A., & Özden, M. (2011). Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 608-619.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gurung, R.A.R (2006). Health psychology: A cultural approach. Thomson Wadsworth.
 • Hennink, M. M. (2014). Focus group discussions. Oxford University Press.
 • İhtiyaroğlu, N. (2018). Can I grow up as an effective teacher? A mixed method study. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(3), 627–660. https://doi.org/10.12738/ estp.2018.3.0192
 • İhtiyaroğlu, N. (2021). Yirmi birinci yüzyılda eğitim alanındaki yönelimler. N. Cemaloğlu & F. Şahin (Eds.). Eğitime giriş içinde (ss. 429-482). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kaçan, A. ve Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması (TÜMA) 2020. https://www.uniar.net/ _files/ugd/779fe1_673141f15a3c480d9a3266a0c4cb1067.pdf
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğren¬cilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirim¬lerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Koç, E. S. (2021). Nasıl bir uzaktan eğitim? 1 yılın sonunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal, 7(2), 13-26.
 • Kralovac, E., & Buell, J. (2001). End homework now. Educational Leadership, 58(7), 39-42.
 • Larcombe, W., Finch, S., Sore, R., Murray, C.M., Kentish, S., Mulder, R.A.,… Williams, D. A. (2014). Prevalence and socio-demographic correlates of psychological distress among students at an Australian university. Studies in Higher Education, 41(6), 1074-1091. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.966072
 • Lawton, B. (2020). COVID-19 Illustrates need to close the digital divide. S. Burris, S. de Guia, L. Gable, D.E. Levin, W.E. Parmet, N.P. Terry, (Eds.) In assessing legal responses to COVID-19. (s. 222-227). Public Health Law Watch.
 • Leman, J. (2019). Robot helps perform first long-distance heart surgery. https://www.popularmechanics.com/ technology/robots/a28941179/robot-performs-first-long-distance-heart-surgery/
 • Luke, M. (2013). Grading homework and its effects on the 21st Century Learner. University of Saint Joseph
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü (O. A. Hay çev.). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Micks, J., & Mcllwaine, J. (2020). Keeping the world’s children learning through COVID-19. https://www.unicef.org/ coronavirus/keeping-worlds-children-learningthrough-covid-19
 • Nahid, O. W. & Sarkis, E. (1994). Types of social support: relation to stress and academic achievement among prospective teachers. Canadian Journal of Behavioral Science, 26(1), 1-20. https://doi.org/10.1037/0008-400X.26.1.1
 • OECD. (2019). PISA 2018 database. https://www.oecd.org/ pisa/data/2018database
 • Özer, M., & Suna, E. (2020). COVID-19 salgını ve eğitim. M. Şeker, A. Özer ve C. Korkut (Eds.) Küresel salgının anatomisi: İnsan ve toplumun geleceği içinde. (ss. 171-192) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Sage.
 • Safree, M. A., Yasin, M., & Dzulkifli, M. A. (2011). Differences in depression, anxiety and stress between low and high-achieving students. Journal of Sustainability Science and Management, 6(1), 169-178
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627. https://doi.org/10.16986/HUJE.2016015868
 • Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 37-54.
 • Şimşek, H., & Ataş Akdemir, Ö. (2015). Üniversite öğrencilerinde okula yabancılaşma. Curr Res Educ, 1(1), 1-12.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. https://tedmem.org/yayin/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri
 • TEDMEM. (2021). Türkiye’nin telafi eğitimi yol haritası. https://tedmem.org/yayin/turkiyenin-telafi-egitimi-yol-haritasi adresinden erişildi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2020). Hane halkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-
 • Turanlı, A. S. (2007). Gerçek bir ikilem: Ödev vermek ya da vermemek. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1), 136-154. https://doi.org/10.19129/sbad.86
 • United Nations Children’s Fund [UNICEF]. (2020). COVID-19 salgını devam ederken okula dönüş nasıl olacak? https://www.unicef.org/turkiye/hikayeler/covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1-devam-ederken-okula-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F-nas%C4%B1l-olacak
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2020). COVID-19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/ covid19/ educationresponse.
 • Yaşin, İ., Tan, M., Çolakoğlu, F. F., & Çolakoğlu, T. (2019, 13-16 Kasım). Spor sosyal destek algısını etkiler mi? Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya.
 • Yavuz, K. (2014). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dumlupınar Üniversitesi.
 • Yeşilpınar, M., & Doğanay, A. (2018). Öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 186- 209. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.334542
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (2020a). YÖK başkanı Saraç üniversitelerde verilecek olan uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı (18.03.2020). https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktanegitime-iliskin-aciklama.aspx YÖK. (2020b). Uzaktan eğitimde kalite güvencesi ölçütleri ve değerlendirme rehberi 2020. Https://Api.Yokak.Gov.Tr/ Storage/Announcementfiles/07092020/156/Uzaktan%20 Egitim%20v3.Pdf
 • YÖK. (2020c). Yükseköğretim Kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar https://www.yok.gov.tr/ Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Uzaktan_ogretim/yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf
 • YÖK. (2021a). Yükseköğretim Kurumları 2020 yılı uzaktan eğitimde kalite güvencesi durum raporu. https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/18032021/192/Uzaktan%20egitimde%20kalite%20guvencesi%20raporu_v6.pdf
 • YÖK. (2021b). Pandemi sürecinde online eğitimin verimliliğine ilişkin öğretim elemanı anket raporu.https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/Haber%20%c4%b0%c3%a7erisindeki%20Belgeler/Dosyalar/2021/ogretim-elemani-anket-sonuclari.pdf
 • Yu, Y. G., & Mukhamadieva, F. (2020). Methods and models of distance learning. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 6(6), 81-87.
 • Zatonatska, T., Wołowiec, T., & Anisimova, O. (2020). Distance learning: models and prospects. Osvitnia analityka Ukrainy Educational analytics of Ukraine, 1(8), 88-103. https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-88-103
 • Zorluoğlu, S. L., Devecioğlu, G., & Sayın, İ. (2021). Uzaktan eğitimin öğretim elemanları açısından değerlendirilmesi: Covid-19 pandemi süreci. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 1007-1025. https://doi.org/10.31592/aeusbed.913291

Past, Present and Tomorrow of the Covid-19 Process: A Case Study on Pre-service Teachers' Views on Distance Education

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 687 - 700, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1251631

Abstract

Qualitative research method was adopted in this study. Study participants included 90 senior teacher candidates who were selected through criterion sampling. Data were collected through focus group interview and analysed by content analysis. The problems experienced by teacher candidates in the distance education process were grouped under academic, personal and technical themes. The solution suggestions they brought to the problems they experienced in distance education were grouped under technical, academic and psychological themes. The problems they encountered in the face-to-face education process after distance education were grouped under personal, academic and technical themes. Solution suggestions for the problems they encountered in the face-to-face education process after distance education were categorized under academic and technical themes. Suggestions to improve the quality of a possible future distance education were classified under academic, technical and social themes. Suggestions to increase the quality of a possible face-to-face education process to be passed after distance education in the future were grouped under academic, technical and psycho-social themes. At the end of the study, suggestions were presented to increase the effectiveness and quality of online and face-to-face education after online education.

References

 • Afşar, B, & Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 161-182.
 • Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Olson, L. S. (2007). Summer learning and its implications: Insights from the beginning school study. New Directions for Youth Development, 114(1), 11-32. https://doi.org/10.1002/yd.210
 • Altınpulluk, H. (2021). Türkiye’deki öğretim üyelerinin Covid-19 küresel salgın sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-89.
 • Altuntaş, E.Y., Başaran, M., Özeke, B. ve Yılmaz, H. (2020). COVID – 19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejilerine ve öğrenme deneyimlerine ilişkin algı düzeyleri. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3(2) 8-23.
 • Armbruster, B. B., & Anderson, T. H. (1988). On selecting ´considerate` content area textbooks. Remedial and Special Education, 9(1), 47-52. https://doi.org/10.1177/074193258800900109
 • Arslan, A., & Özdamar, N. (2020). Yükseköğretimde programlama derslerine yönelik bir otomatik ödev notlandırma sistemi önerisi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 3(2), 42-51.
 • Ataizi, M., & Sever, N. S. (2017). Aldıkları eğitimle ilgili üniversite öğrencilerinin algı, görüş ve değerlendirmeleri. Journal of Selcuk Communication, 9(4), 129-140. https://doi.org/10.18094/ si.57885
 • Barnes, S. (2001). Ladder to learning or stairway to stress: A study of grade homework practices [Unpublished Master Thesis], Prince Edward University.
 • Baumgartner, D., Bryan, T., Donahue, M., & Nelson, C. (1993). Thanks for asking: Parent comments about homework, tests, and grades. Exceptionality: A Research Journal, 4(3), 177–185. https://doi.org/10.1207/s15327035ex0403_3
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK). (2019). 2019-2023 Stratejik Planı. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/ yayinlar-stratejik-planlar/bilgiteknolojileri-ve-iletisim-kurumu-2019-2023-stratejik-plani-published-revised-at-27-05-19.pdf
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK). (2020). Pazar verileri. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/ceyrek-raporu-2020-4-ceyrek-26-03-21-kurum-disi.pdf
 • Borman, G. D., Benson, J., & Overman, L. T. (2005). Families, schools, and summer learning. The Elementary School Journal, 106(1), 131-150. https://doi.org/ 10.1086/499195
 • Bozpolat, E., Uğurlu, C. T., Usta, H. G., & Şimşek, A. S. (2016). Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 83-95. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.690
 • Chen, L., Wang, L., Qiu, X.H., Yang, X.X., Qiao, Z.X., Yang, Y.J.,& Liang, Y. (2013). Depression among Chinese university students: Prevalence and socio-demographic correlates. PLoS One, 8(3). https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0058379.
 • Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J. C., & Muhlenbruck, L. (2000). Making the most of summer school: A metaanalytic and narrative review. Monographs of the Society for Research in Child Development, 65, 119-127.
 • Correia, A. P. (2020). Healing the digital divide during the Covid-19 Pandemic. Quarterly Review of Distance Education, 21(1), 13-21.
 • Cullen, W., Gulati, G., & Kelly, B. D. (2020). Mental health in the covid-19 pandemic. QJM: An International Journal of Medicine, 113(5), 311–314. https://doi.org/10.1093/ qjmed/hcaa110 Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: the discipline and practice of qualitative research. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), In the sage handbook of qualitative research (pp. 1–32). Sage Publications Ltd.
 • Dikmen, M., & Bahadır, F. (2021). University students' views on the effectiveness of learning through homework. International Online Journal of Educational Sciences, 13(3), 689-704. https://doi.org/10.15345/ iojes.2021.03.005
 • Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry, 7(4), 300–302. https://doi.org/10.1016/ S2215-0366(20)30073-0
 • Dubey, S., Biswas, P., Ghosh, R., Chatterjee, S., Dubey, M. J., Chatterjee, S., & Lavie, C. J. (2020). Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome, 14(5), 779–788 https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035
 • Dukette, D., & Cornish, D. (2009). The essential 20: Twenty components of an excellent health care team. Rosedog Books
 • Ellis, H. C., & Hunt, R. R. (1993). Fundamentals of cognitive psychology. Brown and Benchmar Publishers.
 • Erdem, A., & Koç, E. S. (2019). Active learning methods and techniques preferred by teacher candidates. Journal of Education and Future, 16(1), 29-38. https://doi.org/10.30786/jef.596000
 • Ersoy, A., & Özden, M. (2011). Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 608-619.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Gurung, R.A.R (2006). Health psychology: A cultural approach. Thomson Wadsworth.
 • Hennink, M. M. (2014). Focus group discussions. Oxford University Press.
 • İhtiyaroğlu, N. (2018). Can I grow up as an effective teacher? A mixed method study. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(3), 627–660. https://doi.org/10.12738/ estp.2018.3.0192
 • İhtiyaroğlu, N. (2021). Yirmi birinci yüzyılda eğitim alanındaki yönelimler. N. Cemaloğlu & F. Şahin (Eds.). Eğitime giriş içinde (ss. 429-482). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kaçan, A. ve Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması (TÜMA) 2020. https://www.uniar.net/ _files/ugd/779fe1_673141f15a3c480d9a3266a0c4cb1067.pdf
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğren¬cilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirim¬lerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Koç, E. S. (2021). Nasıl bir uzaktan eğitim? 1 yılın sonunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal, 7(2), 13-26.
 • Kralovac, E., & Buell, J. (2001). End homework now. Educational Leadership, 58(7), 39-42.
 • Larcombe, W., Finch, S., Sore, R., Murray, C.M., Kentish, S., Mulder, R.A.,… Williams, D. A. (2014). Prevalence and socio-demographic correlates of psychological distress among students at an Australian university. Studies in Higher Education, 41(6), 1074-1091. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.966072
 • Lawton, B. (2020). COVID-19 Illustrates need to close the digital divide. S. Burris, S. de Guia, L. Gable, D.E. Levin, W.E. Parmet, N.P. Terry, (Eds.) In assessing legal responses to COVID-19. (s. 222-227). Public Health Law Watch.
 • Leman, J. (2019). Robot helps perform first long-distance heart surgery. https://www.popularmechanics.com/ technology/robots/a28941179/robot-performs-first-long-distance-heart-surgery/
 • Luke, M. (2013). Grading homework and its effects on the 21st Century Learner. University of Saint Joseph
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü (O. A. Hay çev.). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Micks, J., & Mcllwaine, J. (2020). Keeping the world’s children learning through COVID-19. https://www.unicef.org/ coronavirus/keeping-worlds-children-learningthrough-covid-19
 • Nahid, O. W. & Sarkis, E. (1994). Types of social support: relation to stress and academic achievement among prospective teachers. Canadian Journal of Behavioral Science, 26(1), 1-20. https://doi.org/10.1037/0008-400X.26.1.1
 • OECD. (2019). PISA 2018 database. https://www.oecd.org/ pisa/data/2018database
 • Özer, M., & Suna, E. (2020). COVID-19 salgını ve eğitim. M. Şeker, A. Özer ve C. Korkut (Eds.) Küresel salgının anatomisi: İnsan ve toplumun geleceği içinde. (ss. 171-192) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Sage.
 • Safree, M. A., Yasin, M., & Dzulkifli, M. A. (2011). Differences in depression, anxiety and stress between low and high-achieving students. Journal of Sustainability Science and Management, 6(1), 169-178
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-627. https://doi.org/10.16986/HUJE.2016015868
 • Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 37-54.
 • Şimşek, H., & Ataş Akdemir, Ö. (2015). Üniversite öğrencilerinde okula yabancılaşma. Curr Res Educ, 1(1), 1-12.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. https://tedmem.org/yayin/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri
 • TEDMEM. (2021). Türkiye’nin telafi eğitimi yol haritası. https://tedmem.org/yayin/turkiyenin-telafi-egitimi-yol-haritasi adresinden erişildi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2020). Hane halkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-
 • Turanlı, A. S. (2007). Gerçek bir ikilem: Ödev vermek ya da vermemek. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1), 136-154. https://doi.org/10.19129/sbad.86
 • United Nations Children’s Fund [UNICEF]. (2020). COVID-19 salgını devam ederken okula dönüş nasıl olacak? https://www.unicef.org/turkiye/hikayeler/covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1-devam-ederken-okula-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F-nas%C4%B1l-olacak
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2020). COVID-19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/ covid19/ educationresponse.
 • Yaşin, İ., Tan, M., Çolakoğlu, F. F., & Çolakoğlu, T. (2019, 13-16 Kasım). Spor sosyal destek algısını etkiler mi? Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya.
 • Yavuz, K. (2014). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dumlupınar Üniversitesi.
 • Yeşilpınar, M., & Doğanay, A. (2018). Öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 186- 209. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.334542
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (2020a). YÖK başkanı Saraç üniversitelerde verilecek olan uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı (18.03.2020). https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ universitelerde-uygulanacak-uzaktanegitime-iliskin-aciklama.aspx YÖK. (2020b). Uzaktan eğitimde kalite güvencesi ölçütleri ve değerlendirme rehberi 2020. Https://Api.Yokak.Gov.Tr/ Storage/Announcementfiles/07092020/156/Uzaktan%20 Egitim%20v3.Pdf
 • YÖK. (2020c). Yükseköğretim Kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar https://www.yok.gov.tr/ Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Uzaktan_ogretim/yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf
 • YÖK. (2021a). Yükseköğretim Kurumları 2020 yılı uzaktan eğitimde kalite güvencesi durum raporu. https://api.yokak.gov.tr/Storage/AnnouncementFiles/18032021/192/Uzaktan%20egitimde%20kalite%20guvencesi%20raporu_v6.pdf
 • YÖK. (2021b). Pandemi sürecinde online eğitimin verimliliğine ilişkin öğretim elemanı anket raporu.https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/Haber%20%c4%b0%c3%a7erisindeki%20Belgeler/Dosyalar/2021/ogretim-elemani-anket-sonuclari.pdf
 • Yu, Y. G., & Mukhamadieva, F. (2020). Methods and models of distance learning. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. 6(6), 81-87.
 • Zatonatska, T., Wołowiec, T., & Anisimova, O. (2020). Distance learning: models and prospects. Osvitnia analityka Ukrainy Educational analytics of Ukraine, 1(8), 88-103. https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-88-103
 • Zorluoğlu, S. L., Devecioğlu, G., & Sayın, İ. (2021). Uzaktan eğitimin öğretim elemanları açısından değerlendirilmesi: Covid-19 pandemi süreci. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 1007-1025. https://doi.org/10.31592/aeusbed.913291

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Neslin İHTİYAROĞLU
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3872-0922
Türkiye


Necati CEMALOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7753-2222
Türkiye

Publication Date September 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA
İHTİYAROĞLU, N., & CEMALOĞLU, N. (2023). Covıd-19 Sürecinin Dünü, Bugünü, Yarını: Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitimle İlgili Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 687-700. https://doi.org/10.30703/cije.1251631

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education