Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Dijital Destekli Kavram Karikatürlerinin Özel Yetenekli 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Motivasyonlarına Etkisi: Karma Yöntem Araştırması

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 406 - 419, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1204421

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özel yetenekli öğrenciler tarafından dijital ortamda matematik kazanımları temelinde hazırlanan ve sunulan kavram karikatürlerinin öğrencilerin matematik dersi motivasyon düzeyleri üzerindeki etkisini tespit etmek ve bu yönteme yönelik öğrencilerin görüşlerini almaktır. Karma araştırma desenlerinden iç içe desenin kullanıldığı araştırmanın nicel çalışma grubunu Destek-2 programı 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 17 öğrenci, nitel çalışma grubunu ise deney grubunda yer alan öğrencilerden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiş 8 öğrenci oluşturmaktadır. Nicel kısımda öğrencilerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla “Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği”, nitel kısımda ise öğrencilerin görüşlerini almak için “Yarı-yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Ölçek dışsal motivasyon, motivasyonsuzluk ve içsel motivasyon olmak üzere üç faktör içermektedir. Elde edilen verilerin analizinde fark puanlarının oluşturduğu veri dizileri normal dağılım gösterdiği için bağımlı örneklem t-testi kullanılmıştır. Görüşme verileri ise içerik analiziyle çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda matematik kazanımları temelinde dijital ortamda hazırlanan ve sunulan kavram karikatürleri öğrencilerin içsel motivasyon alt boyutunda anlamlı bir etki ortaya koymuştur. Öğrenciler dijital ortamda hazırladıkları bu etkinlikleri eğlenceli, öğretici, bireysel gelişime katkı ve matematiğe yönelik ilgi olmak üzere dört kategoride avantajlı bulurken; iletişim problemi ve teknik problemler olmak üzere iki kategoride dezavantajlı bulmuşlardır.

References

 • Akarsu, F. (2004). Üstün yetenekliler. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili (Ed.), I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi makaleler kitabı içinde (ss. 127-154). Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Akbaba, S., & Aktaş, A. (2005). İçsel motivasyonun bazı değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 19-42.
 • Akkaya, A. (2011). Karikatürlerle dilbilgisi öğretimi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arabacı, S. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitim algısı ve öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
 • Ataman, A. (2000). Üstün yetenekli çocuklar. Özel eğitime giriş. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Atılğanlar, N. (2014). Kavram karikatürlerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Aşık, T. (2017). Üslü ve köklü ifadelerdeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesinde kavram karikatürlerinin kullanılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi.
 • Balantekin, Y., & Oksal, A. (2014). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için matematik dersi motivasyon ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 102-113.
 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Batdal Karaduman, G., & Elgün Ceviz, A. (2018). Matematik öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1268-1277. https://doi.org/10.17755/esosder.407222
 • Boran, A. İ., & Aslaner, R. (2008). Problem-based learning in teaching mathematics at the science-art centers. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(15), 15-32.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (28. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (7. Baskı). Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2. Baskı). Erlbaum.
 • Creswell, J. W. (2007). Five qualitative approaches to inquiry. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 2, 53-80.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Çev. Ed. Y. Dede & S. B. Demir). Anı Yayıncılık.
 • Çekirdekçi, S., & Çilingir, S. K. (2020). Matematik öğretiminde kuram, yaklaşım ve yöntemler. V. Toptaş, S. Olkun, S. Çekirdekçi & M. H. Sarı (Ed.), İlkokulda matematik öğretimi içinde (ss. 50-92). Vizetek Yayıncılık.
 • Çok, C. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin özyeterlik algısı ve pandemi sürecinde uzaktan eğitimde karşılaştıkları engeller [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Çokyaman, M., & Çelebi, M. (2021). Yabancı dil öğretiminde dijital hikâye anlatımının (DHA) akademik başarıya etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 994-1035.
 • Dalacosta, K., Kamariotaki-Papparrigopoulou, M., Palyvos, J. A., & Spyrellis, N. (2009). Mulitmedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education. Computers and Education, 52, 741-748.
 • Delice, A. (2018). Karma yöntem desen seçimi. Y. Dede & S. B. Demir (Çev. Ed.), Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi içinde (ss. 61-116). Anı Yayıncılık.
 • Dönmez, N. (2004). Bilim Sanat Merkezleri’nin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler. A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili & M. R. Şirin (Ed.), I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı içinde. Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Girgin, D. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için gereken yeterlilikler: Sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), 895-915.
 • Göksu, F. C. (2014). Doğrular, açılar ve çokgenler konularının kavram karikatür destekli yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Hodges, C. B. (2004). Designing to motivate: Motivational techniques to incorporate in E-Learning experiences. The Journal of Interactive Online Learning, 2(3), 1-7.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim (4. Baskı). Pegem Akademi.
 • İzgi, Ü. (2012). Öğretmen adaylarının eğitiminde ve ilköğretim I. kademe fen eğitiminde kavram karikatürü kullanımının etkileri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Karaboğa, M. T. (2019). Dijital medya okuryazarlığında anne ve baba eğitimi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 2040-2073. https://doi.org/10.26466/opus.601942
 • Karaca, Z. (2019). Matematik öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
 • Karakuş, F., & Baki, A. (2020). From chaotic to order: Using chaos game in mathematics teaching. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Advanced publication. http://doi.org/10.16949/turkbilmat.541136
 • Karakuş, U., Palaz, T., Kılcan, B., & Çepni, O. (2012). Sosyal bilgiler müfredatında yer alan “çevre sorunları” konularının öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 363-367.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999) Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of Science Education, 21, 431-446. https://doi.org/10.1080/095006999290642
 • Keogh, B., Naylor, S., De Boo, M., & Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in science education-past, present and future, formative assesment using concept cartoons: Initial teacher training in the UK. Kluwer Academic Publishers.
 • Kılıç Özün (2010). Hayat bilgisi dersinde kavram karikatürü yaklaşımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Koçoğlu, E. (2012). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının erişiye göre değerlendirmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Koğ, U. O., & Başer, N. (2011). Görselleştirme yaklaşımının matematikte öğrenilmiş çaresizliğe ve soyut düşünceye etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1, 89-108.
 • MEB (2018a). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://ttkb.meb.gov.tr/
 • MEB (2018b). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_07072018.pdf
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. Epsilon Yayınları.
 • Özçelik, H. (2019). Kavram karikatürleri ile desteklenen Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) yönteminin ortaokul öğrencilerinin sorgulama becerileri, bilimsel süreç becerileri ve kavram öğrenmelerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage.
 • Renzulli, J. S. (1986). The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. University of Cambridge.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamasının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: A practical handbook. Sage.
 • Soy, O. (2019). Kavram karikatürleri aracılığıyla İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Stephenson, P., & Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students’ understanding of light. Physics Education 37(2), 135-141.
 • Şengül, K. (2021). Matematiği nasıl öğrenmeli nasıl öğretmeliyiz? Vizetek Yayıncılık.
 • Şengül, S. (2011). Kavram karikatürlerinin 7. sınıf öğrencilerin matematiksel öz-yeterlik düzeylerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4).
 • Şengül, S., & Aydın, Y. (2013). Kavram karikatürleriyle zenginleştirilmiş öğrenme ortamının öğrencilerinin matematik kaygılarına etkisinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 639-659.
 • Şenocak, K. Z. (2018). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının 5. sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Şişman, M. (2006). Eğitim bilimlerine giriş. Pegem Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Tomlison, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the the needs of all learners. Assosiation for supervision and curriculum development.
 • Tuncer, Z. (2021). Uzaktan eğitimle uygulamalı ders alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüş ve tutumlarının belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Türel, Y. K. (2008). Öğrenme nesneleri ile zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının öğrenci başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Uzoğlu, M. ,Yıldız, A., Demir, Y., & Büyükkasap, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ışıkla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesinde kavram karikatürlerinin ve açık uçlu soruların etkililiklerinin karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 367-388.
 • VanTassel-Baska, J., & Stambaugh, T. (2009). What works: 20 years of curriculum development and research for advanced learners, 1988-2008. Center for Gifted Education, College of William and Mary.
 • Wlodkowski, R. (1997). Motivation with a mission: Understanding motivation and culture in workshop design. New Directions for Adult and Continuing Education, 76, 19-31.
 • Yadigar, G. (2010). Uzaktan eğitim programlarının etkinliliğinin değerlendirilmesi (GÜ Bilişim Sistemleri uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yağıcı, G. (2019). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinde kavram karikatürlerinin matematik dersindeki akademik başarıya etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Yamık, G. (2015). Fen eğitiminde kavram karikatürü uygulamasının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin motivasyonları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi.
 • Yavuz, S., & Büyükekşi, C. (2011). Kavram karikatürlerinin ısı-sıcaklık kavramlarının öğretiminde kullanımı. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 25-30.
 • Yetim-Karaca, S., & Türk, T. (2020). Ortaokul matematik dersi öğretim programının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 241-279.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık. Yıldız, B. (2010). Herzberg’in çift faktör kuramı açısından ilköğretim I. kademe öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Beykent Üniversitesi.
 • Yürekli, A. (2020). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin tam sayılar konusundaki işlemlere ait kavram yanılgılarının belirlenmesi ve kavram karikatürleri ile giderilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.

The Effect of Digitally Supported Concept Cartoons on the Mathematics Lesson Motivation of Gifted 4th Grade Students: A Mixed Method Research

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 406 - 419, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1204421

Abstract

The aim of this research was to determine the effect of concept cartoons prepared and presented by gifted students based on mathematics achievements in the digital environment on the motivation levels of students in mathematics lessons, and to get the opinions of students about this method. The quantitative study group of the research, in which nested design, one of the mixed research designs, was used, consisted of 17 students studying at the 4th-grade level of the Support-2 program, and the qualitative study group consisted of 8 students from the experimental group who were determined by convenience sampling. In the quantitative part, the "Mathematic Motivation Scale" was used to determine the students' motivation levels. In the qualitative part, the "Semi-structured Interview Form" was used to get the students' opinions. The scale included three factors: external, without, and internal motivation. In the analysis of the data obtained, the dependent sample t-test was used since the data series formed by the difference scores showed normal distribution. The interview data were analyzed by content analysis. As a result of the based on data analysis, concept cartoons prepared and presented based on mathematics achievements in the digital environment revealed a significant effect on the students' internal motivation sub-dimension. While the students found the activities they prepared in the digital environment advantageous in four categories as entertaining, instructive, contributing to individual development, and interest in mathematics, they highlighted disadvantageous in two categories as communication problems and technical problems.

References

 • Akarsu, F. (2004). Üstün yetenekliler. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili (Ed.), I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi makaleler kitabı içinde (ss. 127-154). Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Akbaba, S., & Aktaş, A. (2005). İçsel motivasyonun bazı değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 19-42.
 • Akkaya, A. (2011). Karikatürlerle dilbilgisi öğretimi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arabacı, S. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitim algısı ve öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
 • Ataman, A. (2000). Üstün yetenekli çocuklar. Özel eğitime giriş. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Atılğanlar, N. (2014). Kavram karikatürlerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Aşık, T. (2017). Üslü ve köklü ifadelerdeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesinde kavram karikatürlerinin kullanılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi.
 • Balantekin, Y., & Oksal, A. (2014). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için matematik dersi motivasyon ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 102-113.
 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Batdal Karaduman, G., & Elgün Ceviz, A. (2018). Matematik öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1268-1277. https://doi.org/10.17755/esosder.407222
 • Boran, A. İ., & Aslaner, R. (2008). Problem-based learning in teaching mathematics at the science-art centers. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(15), 15-32.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (28. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (7. Baskı). Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2. Baskı). Erlbaum.
 • Creswell, J. W. (2007). Five qualitative approaches to inquiry. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 2, 53-80.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Çev. Ed. Y. Dede & S. B. Demir). Anı Yayıncılık.
 • Çekirdekçi, S., & Çilingir, S. K. (2020). Matematik öğretiminde kuram, yaklaşım ve yöntemler. V. Toptaş, S. Olkun, S. Çekirdekçi & M. H. Sarı (Ed.), İlkokulda matematik öğretimi içinde (ss. 50-92). Vizetek Yayıncılık.
 • Çok, C. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin özyeterlik algısı ve pandemi sürecinde uzaktan eğitimde karşılaştıkları engeller [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Çokyaman, M., & Çelebi, M. (2021). Yabancı dil öğretiminde dijital hikâye anlatımının (DHA) akademik başarıya etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 994-1035.
 • Dalacosta, K., Kamariotaki-Papparrigopoulou, M., Palyvos, J. A., & Spyrellis, N. (2009). Mulitmedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education. Computers and Education, 52, 741-748.
 • Delice, A. (2018). Karma yöntem desen seçimi. Y. Dede & S. B. Demir (Çev. Ed.), Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi içinde (ss. 61-116). Anı Yayıncılık.
 • Dönmez, N. (2004). Bilim Sanat Merkezleri’nin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler. A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili & M. R. Şirin (Ed.), I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi, üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı içinde. Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Girgin, D. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için gereken yeterlilikler: Sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), 895-915.
 • Göksu, F. C. (2014). Doğrular, açılar ve çokgenler konularının kavram karikatür destekli yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Hodges, C. B. (2004). Designing to motivate: Motivational techniques to incorporate in E-Learning experiences. The Journal of Interactive Online Learning, 2(3), 1-7.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim (4. Baskı). Pegem Akademi.
 • İzgi, Ü. (2012). Öğretmen adaylarının eğitiminde ve ilköğretim I. kademe fen eğitiminde kavram karikatürü kullanımının etkileri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Karaboğa, M. T. (2019). Dijital medya okuryazarlığında anne ve baba eğitimi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 2040-2073. https://doi.org/10.26466/opus.601942
 • Karaca, Z. (2019). Matematik öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
 • Karakuş, F., & Baki, A. (2020). From chaotic to order: Using chaos game in mathematics teaching. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Advanced publication. http://doi.org/10.16949/turkbilmat.541136
 • Karakuş, U., Palaz, T., Kılcan, B., & Çepni, O. (2012). Sosyal bilgiler müfredatında yer alan “çevre sorunları” konularının öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 363-367.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999) Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of Science Education, 21, 431-446. https://doi.org/10.1080/095006999290642
 • Keogh, B., Naylor, S., De Boo, M., & Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in science education-past, present and future, formative assesment using concept cartoons: Initial teacher training in the UK. Kluwer Academic Publishers.
 • Kılıç Özün (2010). Hayat bilgisi dersinde kavram karikatürü yaklaşımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
 • Koçoğlu, E. (2012). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının erişiye göre değerlendirmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Koğ, U. O., & Başer, N. (2011). Görselleştirme yaklaşımının matematikte öğrenilmiş çaresizliğe ve soyut düşünceye etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1, 89-108.
 • MEB (2018a). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://ttkb.meb.gov.tr/
 • MEB (2018b). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_07072018.pdf
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. Epsilon Yayınları.
 • Özçelik, H. (2019). Kavram karikatürleri ile desteklenen Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) yönteminin ortaokul öğrencilerinin sorgulama becerileri, bilimsel süreç becerileri ve kavram öğrenmelerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage.
 • Renzulli, J. S. (1986). The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. University of Cambridge.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamasının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: A practical handbook. Sage.
 • Soy, O. (2019). Kavram karikatürleri aracılığıyla İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Stephenson, P., & Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students’ understanding of light. Physics Education 37(2), 135-141.
 • Şengül, K. (2021). Matematiği nasıl öğrenmeli nasıl öğretmeliyiz? Vizetek Yayıncılık.
 • Şengül, S. (2011). Kavram karikatürlerinin 7. sınıf öğrencilerin matematiksel öz-yeterlik düzeylerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4).
 • Şengül, S., & Aydın, Y. (2013). Kavram karikatürleriyle zenginleştirilmiş öğrenme ortamının öğrencilerinin matematik kaygılarına etkisinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 639-659.
 • Şenocak, K. Z. (2018). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının 5. sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Şişman, M. (2006). Eğitim bilimlerine giriş. Pegem Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Tomlison, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the the needs of all learners. Assosiation for supervision and curriculum development.
 • Tuncer, Z. (2021). Uzaktan eğitimle uygulamalı ders alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüş ve tutumlarının belirlenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Türel, Y. K. (2008). Öğrenme nesneleri ile zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının öğrenci başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Uzoğlu, M. ,Yıldız, A., Demir, Y., & Büyükkasap, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ışıkla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesinde kavram karikatürlerinin ve açık uçlu soruların etkililiklerinin karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 367-388.
 • VanTassel-Baska, J., & Stambaugh, T. (2009). What works: 20 years of curriculum development and research for advanced learners, 1988-2008. Center for Gifted Education, College of William and Mary.
 • Wlodkowski, R. (1997). Motivation with a mission: Understanding motivation and culture in workshop design. New Directions for Adult and Continuing Education, 76, 19-31.
 • Yadigar, G. (2010). Uzaktan eğitim programlarının etkinliliğinin değerlendirilmesi (GÜ Bilişim Sistemleri uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yağıcı, G. (2019). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinde kavram karikatürlerinin matematik dersindeki akademik başarıya etkileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Yamık, G. (2015). Fen eğitiminde kavram karikatürü uygulamasının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin motivasyonları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi.
 • Yavuz, S., & Büyükekşi, C. (2011). Kavram karikatürlerinin ısı-sıcaklık kavramlarının öğretiminde kullanımı. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 25-30.
 • Yetim-Karaca, S., & Türk, T. (2020). Ortaokul matematik dersi öğretim programının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 241-279.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık. Yıldız, B. (2010). Herzberg’in çift faktör kuramı açısından ilköğretim I. kademe öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Beykent Üniversitesi.
 • Yürekli, A. (2020). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin tam sayılar konusundaki işlemlere ait kavram yanılgılarının belirlenmesi ve kavram karikatürleri ile giderilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ramazan DİVRİK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7126-7664
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
DİVRİK, R. (2023). Dijital Destekli Kavram Karikatürlerinin Özel Yetenekli 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Motivasyonlarına Etkisi: Karma Yöntem Araştırması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(2), 406-419. https://doi.org/10.30703/cije.1204421

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education