Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Investigation of Secondary School Teachers' Views on Law and Justice Textbook

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 328 - 338, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1184695

Abstract

In this study aims to determine the secondary schools 6. 7. and 8. the aim of the Law and Justice course, which is given as an elective course in the classrooms, is to determine the teacher's opinions in terms of program suitability, scientific content, language, and expression. The working group of the research is the first of the 2021–2022 academic year. 13 teachers are working in five secondary schools in the Sultanbeyli district teach elective Law and Justice courses during their term. In the research, the opinions and evaluations of the teachers about the suitability of the Law and Justice Curriculum, scientific content, language, and expression were obtained by using a semi-structured interview form and the results were analysed according to the descriptive analysis technique. NVivo program was used in the analysis of the data. According to the evaluation made in terms of the language and expression of the Law and Justice textbook, the participants stated that the textbook was very suitable, clear, and understandable for the students, and they evaluated that the content, goals, and acquisitions in the Law and Justice textbook were designed in accordance with the Law and Justice Curriculum. In addition, the participating teachers evaluated that the Law and Justice textbook's content, goals, and achievements were designed by the Law and Justice Curriculum. Accordingly, according to the evaluation results obtained from the research, various suggestions were made for the law and justice course education program.

References

 • Adalet Bakanlığı (2021). 2019-2023 stratejik plan. https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/1656/191020201128481102020112645STRATEJ%C4%B0K%20PLAN%202019-2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Akyol Kasapoğlu, P. (2015). Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) ve eğitim: Halk kültürü dersi örneği. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Alıcı, H. A. (2015). Ortaokul hukuk ve adalet dersinin öğrencilerdeki hukuk bilincini geliştirmeye etkisi. (Doktora Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Alkayış, M. (2019). Ortaokul seçmeli hukuk ve adalet dersi öğretim programı ve uygulamasının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 97-113. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47955/606752.
 • Aycıl, S., & Sönmez, Ö. F. (2018). Ortaokul öğrencilerinin hukuk ve adalet dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 7(20), 541-576. https://dergipark.org.tr/en/pub/egitimvetoplum/issue/43432/530194.
 • Aygün, M., & İlhan, G. O. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının blokzinciri üzerine görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 908-932. https://doi.org/10.26466/opus.494009
 • Bağcı, H. (2007). Dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojileri ders kitabının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68. https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4378/60009.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/290583.
 • Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Öğretmen yeterlilikleri. S. Baştürk (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (sf. 403-424). Vize Yayıncılık.
 • Brinkmann, S. (2014). Unstructured and semi-structured ınterviewing. In P. Leavy (Eds.). The Oxford Handbook of Qualitative Research (pp. 277-300). Oxford University Press.
 • Candan, D. G., & Ergen, G. (2014). 3. sınıf hayat bilgisi ders kitaplarının temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 134-161. https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21639/232578.
 • Creswell, J., W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches. Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Çetinkaya, V. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metin ve etkinliklerin tür ile kazanımlar açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çolak, İ. (2020). Düşünme eğitimi dersine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Deniz, K., Tarakcı, R., & Karagöl, E. (2019). Okuma kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 688-708. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22958.
 • Doğan, Y., & Tuğ, O. (2017). Uluslararası sınavlarda başarılı ülkeler ve Türkiye’nin sosyal bilgiler ders kitaplarının tasarım boyutu açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 1(1), 56-79. https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/34271/377806.
 • Dolmaz, M. (2022). Can a philosophical letter be used in values education? letters from seneca to lucilius. Shanlax International Journal of Education, 10(2), 29-40. https://doi.org/10.34293/education.v10i2.4258.
 • Erol, B., & Kıroğlu, K. (2012). Hayat bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 155-176. https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26246/276445.
 • Falduto, V. R. (2008). A content analysis of contemporary college algebra textbooks: Applications of visualization strategies. (Doctoral Dissertation). Nova Southeastern University Nova Southeastern University Fischler School of Education and Human Services in Partial Fulfillment of the Requirements, Florida (USA).
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım [Research methods in applied settings an integrated approach to design and analysis] (2. baskı). (S. Turan, Çev. Edt.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal kitabın yayın tarihi 2009).
 • Gözütok, F. D. (1999). Program değerlendirme MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Yayına hazırlayan) Cumhuriyet Döneminde Eğitim (II içinde 160-174), MEB Yayınları.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe, yöntem, analiz. Seçkin Yayıncılık.
 • Güriz, A. (2009). Hukuk başlangıcı. Siyasal Kitabevi.
 • İbrahimoğlu, Z. (2018). Middle school students’ conceptual perceptions of the social studies course, and their transfer of the outcomes to daily life. The Journal of Educational Research, 112(1), 131-139. https://doi.org/10.1080/00220671.2018.1469112
 • İpek, İ. (2011). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık eğitiminin sosyal bilgiler öğretim programındaki hedeflere uygunluğu yönünden değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İrşi, E. (2017). Ortaokul hukuk ve adalet dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İrşi, E., & Sönmez, Ö. F. (2019). Ortaokul hukuk ve adalet dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1457-1469. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2928.
 • İşbilir, F. O. (2019). 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kalın, Z. T., & Nalçacı, A. (2017). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 293-304. https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/30012/304143.
 • Kansızoğlu, H. B. (2016). Türkçe Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 15(2), 469-486. Doı: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.43360.
 • Kılıç, A., & Seven, S. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi. (4. Baskı). Pegem Yayıncılık.
 • Kubat, U. (2015). Beşinci sınıf fen bilimleri öğretim programının içerik ve kazanım ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11), 1061-1070. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8661.
 • Malhotra, M., & Sharma, J. B., Tripathii, R., Arora, P., ve Arora, R. (2004). Maternal and fetal outcome in valvular heart disease. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 84(1), 11-16. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(03)00317-5.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan), Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017) Hukuk ve adalet dersi öğretim programı, http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2017111153856850-HUKUK%20VE%20ADALET%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%201Kas%C4%B1m2017.pdf.
 • Morgeson, F. P., Delaney-Klinger, K., & Hemingway, M. A. (2005). The Importance of Job Autonomy, Cognitive Ability, and Job-Related Skill for Predicting Role Breadth and Job Performance. Journal of Applied Psychology, 90(2), 399–406. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.2.399.
 • Öngören, H., & Nurdoğan, A. (2022). Göç durumu ve göç nedeni ekseninde ortaokul öğrencilerinin hukuk ve adalet dersi teorik bilgi düzeyleri ve davranış eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4(9), 579-601. https://doi.org/10.47994/usbad.1119319.
 • Radbruch, G. (2015). Hukuk kavramı. (Çev.) M. Aydın, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), 144-150. https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56710/791782
 • Schick, A., & Cierpka, M. (2005). Faustlos: Evaluation of a curriculum to prevent violence in elementary schools. Applied and Preventive Psychology, 11(3), 157-165. https://doi.org/10.1016/j.appsy.2005.05.001.
 • Shahinpoor, S., & Bangir A. G. (2021). Türkiye ve İran'daki ders kitaplarının incelenmesi: Görsel öge, sayfa ve kapak tasarımları. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(2), 255-280. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.931939.
 • Sönmez, Ö. F., İrşi, E., Önlen, M., & Polat, U. (2019). 2018 Ortaokul öğretim programlarının hukuk okuryazarlığı açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 906-928. https://doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.012.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz A.R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23-37. https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3367/46487
 • Ulger, M. (2013). İnsan hakları ve vatandaşlık eğitimi ara disiplin alanı uygulamasının sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 2(3), 14-29. https://doi.org/10.19128/turje.181061.
 • Ünlütepe, M. (2016). Temel ve ortaöğretim kurumlarında hukuk eğitimi üzerine. Legal Hukuk Dergisi, 14(161), 2393-2407. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/73153.
 • Valcke, M., Rots, I., Verbeke, M., & Van Braak, J. (2007). ICT teacher training: Evaluation of the curriculum and training approach in Flanders. Teaching and teacher Education, 23(6), 795-808. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.02.004.
 • Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. Sage Publications.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Ortaokul Öğretmenlerinin Hukuk ve Adalet Ders Kitabına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 328 - 338, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1184695

Abstract

Bu çalışmada amaç, ortaokul 6. 7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak verilen Hukuk ve Adalet dersinin program uygunluğu, bilimsel içerik, dil ve anlatım açısından öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının I. döneminde seçmeli Hukuk ve Adalet dersi veren Sultanbeyli ilçesindeki beş ortaokulda görevli toplam 13 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programının uygunluğu, bilimsel içerik, dil ve anlatım ile alakalı görüş ve değerlendirmeleri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş ve elde edilen sonuçlar betimsel analiz tekniğine göre analiz edilmiştir. Verilerin analiz aşamasında NVivo programından yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcı öğretmenler, Hukuk ve Adalet ders kitabının içerik açısından ders kitabının içeriğini mevcut haliyle yeterli görmekte fakat içerikte sadeleştirme, seyreltilme yapılması ve örnek olayların çoğaltılması gerektiğini belirtmiştir. Hukuk ve Adalet ders kitabının dil ve anlatımı yönünden yapılan değerlendirmeye göre katılımcılar ders kitabının öğrenciler adına gayet uygun, açık ve anlaşılır olduğunu belirtmiş Hukuk ve Adalet ders kitabındaki içerik, hedef ve kazanımların Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programına uygun bir şekilde tasarlandığı değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Buna göre araştırmadan elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre Hukuk ve Adalet Dersi Eğitim Programına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Adalet Bakanlığı (2021). 2019-2023 stratejik plan. https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/1656/191020201128481102020112645STRATEJ%C4%B0K%20PLAN%202019-2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Akyol Kasapoğlu, P. (2015). Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) ve eğitim: Halk kültürü dersi örneği. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Alıcı, H. A. (2015). Ortaokul hukuk ve adalet dersinin öğrencilerdeki hukuk bilincini geliştirmeye etkisi. (Doktora Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Alkayış, M. (2019). Ortaokul seçmeli hukuk ve adalet dersi öğretim programı ve uygulamasının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 97-113. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47955/606752.
 • Aycıl, S., & Sönmez, Ö. F. (2018). Ortaokul öğrencilerinin hukuk ve adalet dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 7(20), 541-576. https://dergipark.org.tr/en/pub/egitimvetoplum/issue/43432/530194.
 • Aygün, M., & İlhan, G. O. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının blokzinciri üzerine görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 908-932. https://doi.org/10.26466/opus.494009
 • Bağcı, H. (2007). Dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojileri ders kitabının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68. https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4378/60009.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/290583.
 • Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Öğretmen yeterlilikleri. S. Baştürk (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (sf. 403-424). Vize Yayıncılık.
 • Brinkmann, S. (2014). Unstructured and semi-structured ınterviewing. In P. Leavy (Eds.). The Oxford Handbook of Qualitative Research (pp. 277-300). Oxford University Press.
 • Candan, D. G., & Ergen, G. (2014). 3. sınıf hayat bilgisi ders kitaplarının temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 134-161. https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21639/232578.
 • Creswell, J., W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches. Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Çetinkaya, V. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metin ve etkinliklerin tür ile kazanımlar açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çolak, İ. (2020). Düşünme eğitimi dersine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Deniz, K., Tarakcı, R., & Karagöl, E. (2019). Okuma kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 688-708. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.22958.
 • Doğan, Y., & Tuğ, O. (2017). Uluslararası sınavlarda başarılı ülkeler ve Türkiye’nin sosyal bilgiler ders kitaplarının tasarım boyutu açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 1(1), 56-79. https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/34271/377806.
 • Dolmaz, M. (2022). Can a philosophical letter be used in values education? letters from seneca to lucilius. Shanlax International Journal of Education, 10(2), 29-40. https://doi.org/10.34293/education.v10i2.4258.
 • Erol, B., & Kıroğlu, K. (2012). Hayat bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 155-176. https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26246/276445.
 • Falduto, V. R. (2008). A content analysis of contemporary college algebra textbooks: Applications of visualization strategies. (Doctoral Dissertation). Nova Southeastern University Nova Southeastern University Fischler School of Education and Human Services in Partial Fulfillment of the Requirements, Florida (USA).
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım [Research methods in applied settings an integrated approach to design and analysis] (2. baskı). (S. Turan, Çev. Edt.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal kitabın yayın tarihi 2009).
 • Gözütok, F. D. (1999). Program değerlendirme MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Yayına hazırlayan) Cumhuriyet Döneminde Eğitim (II içinde 160-174), MEB Yayınları.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe, yöntem, analiz. Seçkin Yayıncılık.
 • Güriz, A. (2009). Hukuk başlangıcı. Siyasal Kitabevi.
 • İbrahimoğlu, Z. (2018). Middle school students’ conceptual perceptions of the social studies course, and their transfer of the outcomes to daily life. The Journal of Educational Research, 112(1), 131-139. https://doi.org/10.1080/00220671.2018.1469112
 • İpek, İ. (2011). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık eğitiminin sosyal bilgiler öğretim programındaki hedeflere uygunluğu yönünden değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İrşi, E. (2017). Ortaokul hukuk ve adalet dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İrşi, E., & Sönmez, Ö. F. (2019). Ortaokul hukuk ve adalet dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1457-1469. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2928.
 • İşbilir, F. O. (2019). 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kalın, Z. T., & Nalçacı, A. (2017). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 293-304. https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/30012/304143.
 • Kansızoğlu, H. B. (2016). Türkçe Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 15(2), 469-486. Doı: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.43360.
 • Kılıç, A., & Seven, S. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi. (4. Baskı). Pegem Yayıncılık.
 • Kubat, U. (2015). Beşinci sınıf fen bilimleri öğretim programının içerik ve kazanım ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11), 1061-1070. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8661.
 • Malhotra, M., & Sharma, J. B., Tripathii, R., Arora, P., ve Arora, R. (2004). Maternal and fetal outcome in valvular heart disease. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 84(1), 11-16. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(03)00317-5.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan), Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017) Hukuk ve adalet dersi öğretim programı, http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2017111153856850-HUKUK%20VE%20ADALET%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%201Kas%C4%B1m2017.pdf.
 • Morgeson, F. P., Delaney-Klinger, K., & Hemingway, M. A. (2005). The Importance of Job Autonomy, Cognitive Ability, and Job-Related Skill for Predicting Role Breadth and Job Performance. Journal of Applied Psychology, 90(2), 399–406. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.2.399.
 • Öngören, H., & Nurdoğan, A. (2022). Göç durumu ve göç nedeni ekseninde ortaokul öğrencilerinin hukuk ve adalet dersi teorik bilgi düzeyleri ve davranış eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4(9), 579-601. https://doi.org/10.47994/usbad.1119319.
 • Radbruch, G. (2015). Hukuk kavramı. (Çev.) M. Aydın, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), 144-150. https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56710/791782
 • Schick, A., & Cierpka, M. (2005). Faustlos: Evaluation of a curriculum to prevent violence in elementary schools. Applied and Preventive Psychology, 11(3), 157-165. https://doi.org/10.1016/j.appsy.2005.05.001.
 • Shahinpoor, S., & Bangir A. G. (2021). Türkiye ve İran'daki ders kitaplarının incelenmesi: Görsel öge, sayfa ve kapak tasarımları. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(2), 255-280. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.931939.
 • Sönmez, Ö. F., İrşi, E., Önlen, M., & Polat, U. (2019). 2018 Ortaokul öğretim programlarının hukuk okuryazarlığı açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 906-928. https://doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.012.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz A.R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23-37. https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3367/46487
 • Ulger, M. (2013). İnsan hakları ve vatandaşlık eğitimi ara disiplin alanı uygulamasının sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 2(3), 14-29. https://doi.org/10.19128/turje.181061.
 • Ünlütepe, M. (2016). Temel ve ortaöğretim kurumlarında hukuk eğitimi üzerine. Legal Hukuk Dergisi, 14(161), 2393-2407. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/73153.
 • Valcke, M., Rots, I., Verbeke, M., & Van Braak, J. (2007). ICT teacher training: Evaluation of the curriculum and training approach in Flanders. Teaching and teacher Education, 23(6), 795-808. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.02.004.
 • Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. Sage Publications.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Hakan ÖNGÖREN
Emniyet Genel Müdürlüğü
0000-0003-3142-8184
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
ÖNGÖREN, H. (2023). Ortaokul Öğretmenlerinin Hukuk ve Adalet Ders Kitabına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(2), 328-338. https://doi.org/10.30703/cije.1184695

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education