Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effect of Pedagogical Knowledge and Skill Levels and Professional Beliefs of Physical Education Teachers on Work Performance in the Covid-19 Process

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 269 - 280, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1124233

Abstract

References

 • Altuntaş, E. A., Kul, M., ve Karataş, İ. (2016). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 196-215.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
 • Bayram N. (2004) Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Bayramoğlu, G., Uysal, E., ve Karkı, A. (2020). Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel stresin iş performansı üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü. Journal of Organizational Behavior Review, 2(2), 115-137.
 • Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme öğretmen teknikleri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Bingöl, D. (2003). İnsan kaynakları yönetimi (5. bs.). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Bozkurt, A., ve Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6.
 • Brown, C. A., ve Cooney, T. J. (1982). Research on teacher education: A philosophical orientation. Journal of Research and Development in Education, 15(4), 13-18.
 • Bülbül, H., ve Demirer, Ö. (2008). Hizmet kalitesi ölçüm modelleri servqual ve serperfin karşılaştırmalı analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 181-198.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri, (23. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chang, G. C., ve Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the adresinden 22 Ağustos 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Choy, D., Lim, K. M., Chong, S., ve Wong-Angela, F. L. (2012). A confirmatory factor analytic approach on perceptions of knowledge and Skills in teaching (PKST). Psychological Reports, 110(2), 589-597.
 • Collie, R. J., ve Martin, A. J. (2017). Teachers sense of adaptability: Examining links with perceived autonomy support, teachers psychological functioning, and students numeracy achievement. Learning and Individual Differences, 55, 29-39.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35–46.
 • Demirel, Ö., ve Kaya, Z. (2018). Eğitimle ilgili temel kavramlar. Ö. Demirel, ve Z. Kaya (Ed.), Eğitime giriş içinde (s. 9-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirsoy, S. (2016). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri ile öğretmenlerin teknolojik pedagojik bilgi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.
 • Dikmen, S., ve Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Dilbaz-Sayın, S. (2017). Okul iklimi ile öğretmen performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale.
 • Dilek, Ç. (2020). Öğretmen Adaylarının Program Okuryazarlık Düzeyleri ile Pedagojik Bilgi ve Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Dündar, S. (2014). Reasons for choosing the teaching profession and beliefs about teaching: A study with elementary school teacher candidates. College Student Journal, 48(3), 445– 460.
 • Fan, Y., Keating, X. D., Liu, J., Zhou, K., Shangguan, R., ve Knipe, R. (2018). Development of a scale measuring Chinese preservice physical education teachers beliefs about the physical education profession. Asia-Pacific Education Researcher, 27(5), 365–372.
 • Gökçek, T., ve Yılmaz, A. (2019). The adaptation of the pedagogical knowledge and skills survey into Turkish: Validity and reliability study. Turkish Journal of Education, 8(1), 52-70.
 • Güler, F. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının pedagojik bilgilerine ve pedagojik alan bilgilerine ilişkin algılarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hill, H. C., Rowan, B., ve Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge on student achievement. American Educational Research Journal, 4(2), 371–406.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (6. bs.). Ankara: Asil Yayınları.
 • Karamustafaoğlu, O., ve Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 35-49.
 • Kirkman, B. L., ve Rosen, B. (1999). Beyond self-management: the antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42(1), 58 –74.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Kline, P. (2005). An essay guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.
 • Krejcie, R. V., ve Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Kul, M., ve Hergüner, G. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları ve performanslarına etkileri: Sakarya ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 971-996.
 • Lev, S., ve Koslowsky, M. (2012). On-the-job embeddedness as a mediator between conscientiousness and school teachers contextual performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 21(1), 57-83.
 • Limon, İ. (2019). Eğitim örgütlerinde değişim yorgunluğu, eğitim politikaları bağlamında moral yitimi ve iş performansı arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Meriç, G. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda özgüven seviyelerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 352-367.
 • Myers, R. (1992). The twelve who survive: Strengthening programmes of early childhood development in the third world. London: Routledge, in cooperation with UNESCO.
 • Özdemir, O., Birer, İ., ve Akkoç, İ. (2019). Lider desteği ve örgütsel adalet algısının iş performansına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 77-106.
 • Özgen, B. (2012). Öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki inançları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özgenel, M., ve Aktaş, A. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmen performansına etkisi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 01-18.
 • Özmutlu, E. B. (2018). Öğretmenlerin mesleki inançları, mesleki inançlarının kaynakları ve mesleki inançlar temelinde öğretmen tiplerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Polat, Ş., ve Abaslı, K. (2019). Öğretmen algılarına göre örgütsel özdeşleşme iş performansı ve psikolojik kırılganlık arasındaki ilişki. S. Olkun, M. E. Deniz, M. Toran, M. H. Sarı, ve H. Kamışlı (Ed.), İlköğretim çalışmaları: Bütünsel açıdan çocuk içinde (s. 451-475). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pop, M. M., ve Turner, J. E. (2009). “To be or not to be … a teacher? Exploring levels of commitment related to perceptions of teaching among students enrolled in a teacher education program.” Teachers and Teaching, 15(6), 683–700.
 • Sağlık Bakanlığı, (2020, January 22). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi, T.C. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/covid-19 rehberi.html.
 • Sevin, D. H., ve Şen, K. (2019). Öğretmenlerin rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyleri ile yaşam mutluluğu ve iş performansları arasındaki ilişki. Dini Araştırmalar Dergisi, 22(55), 213-232.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit ofstructuralequationmodels: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23.
 • Sigler, T. H., ve Pearson, C. M. (2000). Creating an empowering culture: Examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment. Journal of Quality Management, 5(1), 27–52.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitli modelleri:Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk psikoloji yazıları, 3(6), 49-74
 • Steinberg, M. P., ve Garrett, R. (2016). Classroom composition and measured teacher performance: What do teacher observation scores really measure? Educational Evaluation and Policy Analysis, 38(2), 293-317.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L.S. (2007). Multivariate analysis of variance and covariance. Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Taiwo, A. A., ve Tyolo, J. B. (2002). The effect of pre-school education on academic performance in primary school: A case study of grade one pupils in Botswana. International Journal of Educational Development, 22(2), 169-180.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington, DC, US: American Psychological Association
 • Tosuntaş, Ş. B. (2017). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına etki eden faktörler ve öğretmen performansına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tutar, H., ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: Ostim imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 196-218.
 • Tümkaya, S., ve Uştu, H. (2016). Tükenmişliğin mesleğe bağlılıkla ilişkisi: Sınıf öğretmenleri üzerine bir araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 272–289.
 • Uğraş, S., ve Dindar M. D. (2019). Beden eğitimi öğretmenliği mesleki inanç ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 23-34.
 • Ulusoy, A., Aytar-Güngör, A., Köksal Akyol, A., Subaşı, G., Bağcıoğlu-Ünver, G., ve Erdamar-Koç, G. (2008). Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Uşak, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Viswesvaran, C., ve Ones, D. S. (2000). Perspectives on models of job performance. International Journal of Selection and Assessment, 8(4), 216-226.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2010). Örgütlerde iş tatmini ve işgören performansı ilişkisi: Türkiye ve Kazakistan karşılaştırması. Bilig, Güz (55), 243-264.
 • Yılmaz, A., ve Namlı, S. (2017). Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 14(3), 3061-3077.

Covid-19 Sürecinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pedagojik Bilgi ve Beceri Düzeyleri ile Mesleki İnançlarının İş Performansına Etkisi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 269 - 280, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1124233

Abstract

Bu araştırmanın amacı covid 19 Pandemi döneminde beden eğitimi öğretmenlerinin pedagojik bilgi ve beceri düzeyleri ile mesleğe ilişkin inançlarının iş performansları üzerine etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel tarama deseni ile tasarlanmıştır. Trabzon ilinde farklı eğitim kademelerinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri araştırmaya katılmıştır. Veriler “Mesleki İnanç”, “Pedagojik Bilgi ve Beceri” ve “İş Performansı” ölçekleriyle toplanmıştır. Veri analizinde SPSS 21.0 ve Lisrel 8.8 programı kullanılmıştır. Analizlerde; betimsel istatistik, t-testi, çoklu regresyon ve Pearson momentler çarpım korelasyonundan faydalanılmıştır. Pedagojik bilgi ve beceri ölçeğinin öğrenci öğrenimi ve ders planlama boyutlarından elde edilen puan ortalamaları kadın öğretmenlerin lehine farklılık göstermektedir. Pedagojik bilgi ve beceri ile mesleki inanç arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. İş performansı ile pedagojik bilgi ve beceri arasında orta düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır. Pedagojik bilgi ve beceri ile mesleki inançın öğretmenlerin iş performansını yordadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların pedagojik bilgi ve becerilari ile mesleki inançlarına yönelik uygulamaların mesleğin uygulanmasını olumlu etkileyeceği söylenebilir.

References

 • Altuntaş, E. A., Kul, M., ve Karataş, İ. (2016). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 196-215.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
 • Bayram N. (2004) Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Bayramoğlu, G., Uysal, E., ve Karkı, A. (2020). Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel stresin iş performansı üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü. Journal of Organizational Behavior Review, 2(2), 115-137.
 • Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme öğretmen teknikleri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Bingöl, D. (2003). İnsan kaynakları yönetimi (5. bs.). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Bozkurt, A., ve Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6.
 • Brown, C. A., ve Cooney, T. J. (1982). Research on teacher education: A philosophical orientation. Journal of Research and Development in Education, 15(4), 13-18.
 • Bülbül, H., ve Demirer, Ö. (2008). Hizmet kalitesi ölçüm modelleri servqual ve serperfin karşılaştırmalı analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 181-198.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri, (23. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chang, G. C., ve Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the adresinden 22 Ağustos 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Choy, D., Lim, K. M., Chong, S., ve Wong-Angela, F. L. (2012). A confirmatory factor analytic approach on perceptions of knowledge and Skills in teaching (PKST). Psychological Reports, 110(2), 589-597.
 • Collie, R. J., ve Martin, A. J. (2017). Teachers sense of adaptability: Examining links with perceived autonomy support, teachers psychological functioning, and students numeracy achievement. Learning and Individual Differences, 55, 29-39.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35–46.
 • Demirel, Ö., ve Kaya, Z. (2018). Eğitimle ilgili temel kavramlar. Ö. Demirel, ve Z. Kaya (Ed.), Eğitime giriş içinde (s. 9-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirsoy, S. (2016). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri ile öğretmenlerin teknolojik pedagojik bilgi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.
 • Dikmen, S., ve Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Dilbaz-Sayın, S. (2017). Okul iklimi ile öğretmen performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale.
 • Dilek, Ç. (2020). Öğretmen Adaylarının Program Okuryazarlık Düzeyleri ile Pedagojik Bilgi ve Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Dündar, S. (2014). Reasons for choosing the teaching profession and beliefs about teaching: A study with elementary school teacher candidates. College Student Journal, 48(3), 445– 460.
 • Fan, Y., Keating, X. D., Liu, J., Zhou, K., Shangguan, R., ve Knipe, R. (2018). Development of a scale measuring Chinese preservice physical education teachers beliefs about the physical education profession. Asia-Pacific Education Researcher, 27(5), 365–372.
 • Gökçek, T., ve Yılmaz, A. (2019). The adaptation of the pedagogical knowledge and skills survey into Turkish: Validity and reliability study. Turkish Journal of Education, 8(1), 52-70.
 • Güler, F. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının pedagojik bilgilerine ve pedagojik alan bilgilerine ilişkin algılarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hill, H. C., Rowan, B., ve Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge on student achievement. American Educational Research Journal, 4(2), 371–406.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (6. bs.). Ankara: Asil Yayınları.
 • Karamustafaoğlu, O., ve Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 35-49.
 • Kirkman, B. L., ve Rosen, B. (1999). Beyond self-management: the antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42(1), 58 –74.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Kline, P. (2005). An essay guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.
 • Krejcie, R. V., ve Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Kul, M., ve Hergüner, G. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları ve performanslarına etkileri: Sakarya ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 971-996.
 • Lev, S., ve Koslowsky, M. (2012). On-the-job embeddedness as a mediator between conscientiousness and school teachers contextual performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 21(1), 57-83.
 • Limon, İ. (2019). Eğitim örgütlerinde değişim yorgunluğu, eğitim politikaları bağlamında moral yitimi ve iş performansı arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Meriç, G. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda özgüven seviyelerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 352-367.
 • Myers, R. (1992). The twelve who survive: Strengthening programmes of early childhood development in the third world. London: Routledge, in cooperation with UNESCO.
 • Özdemir, O., Birer, İ., ve Akkoç, İ. (2019). Lider desteği ve örgütsel adalet algısının iş performansına etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 77-106.
 • Özgen, B. (2012). Öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki inançları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özgenel, M., ve Aktaş, A. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmen performansına etkisi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 01-18.
 • Özmutlu, E. B. (2018). Öğretmenlerin mesleki inançları, mesleki inançlarının kaynakları ve mesleki inançlar temelinde öğretmen tiplerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Polat, Ş., ve Abaslı, K. (2019). Öğretmen algılarına göre örgütsel özdeşleşme iş performansı ve psikolojik kırılganlık arasındaki ilişki. S. Olkun, M. E. Deniz, M. Toran, M. H. Sarı, ve H. Kamışlı (Ed.), İlköğretim çalışmaları: Bütünsel açıdan çocuk içinde (s. 451-475). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pop, M. M., ve Turner, J. E. (2009). “To be or not to be … a teacher? Exploring levels of commitment related to perceptions of teaching among students enrolled in a teacher education program.” Teachers and Teaching, 15(6), 683–700.
 • Sağlık Bakanlığı, (2020, January 22). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi, T.C. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/covid-19 rehberi.html.
 • Sevin, D. H., ve Şen, K. (2019). Öğretmenlerin rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyleri ile yaşam mutluluğu ve iş performansları arasındaki ilişki. Dini Araştırmalar Dergisi, 22(55), 213-232.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit ofstructuralequationmodels: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23.
 • Sigler, T. H., ve Pearson, C. M. (2000). Creating an empowering culture: Examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment. Journal of Quality Management, 5(1), 27–52.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitli modelleri:Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk psikoloji yazıları, 3(6), 49-74
 • Steinberg, M. P., ve Garrett, R. (2016). Classroom composition and measured teacher performance: What do teacher observation scores really measure? Educational Evaluation and Policy Analysis, 38(2), 293-317.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L.S. (2007). Multivariate analysis of variance and covariance. Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Taiwo, A. A., ve Tyolo, J. B. (2002). The effect of pre-school education on academic performance in primary school: A case study of grade one pupils in Botswana. International Journal of Educational Development, 22(2), 169-180.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington, DC, US: American Psychological Association
 • Tosuntaş, Ş. B. (2017). Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına etki eden faktörler ve öğretmen performansına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tutar, H., ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: Ostim imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 196-218.
 • Tümkaya, S., ve Uştu, H. (2016). Tükenmişliğin mesleğe bağlılıkla ilişkisi: Sınıf öğretmenleri üzerine bir araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 272–289.
 • Uğraş, S., ve Dindar M. D. (2019). Beden eğitimi öğretmenliği mesleki inanç ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 23-34.
 • Ulusoy, A., Aytar-Güngör, A., Köksal Akyol, A., Subaşı, G., Bağcıoğlu-Ünver, G., ve Erdamar-Koç, G. (2008). Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Uşak, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Viswesvaran, C., ve Ones, D. S. (2000). Perspectives on models of job performance. International Journal of Selection and Assessment, 8(4), 216-226.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2010). Örgütlerde iş tatmini ve işgören performansı ilişkisi: Türkiye ve Kazakistan karşılaştırması. Bilig, Güz (55), 243-264.
 • Yılmaz, A., ve Namlı, S. (2017). Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 14(3), 3061-3077.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ferdi ŞEKERTAĞ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1809-8531
Türkiye


Aynur YILMAZ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7562-9469
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
ŞEKERTAĞ, F., & YILMAZ, A. (2023). Covid-19 Sürecinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pedagojik Bilgi ve Beceri Düzeyleri ile Mesleki İnançlarının İş Performansına Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(2), 269-280. https://doi.org/10.30703/cije.1124233

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education