Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 159 - 168, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1181471

Abstract

Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet, mezun oldukları ortaöğretim kurumunun türü, akademik başarı puanı, mesleğe ilişkin iş yapma durumu, öğrenim gördükleri üniversite ve aylık gelir değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcılar sekiz devlet üniversitesinde son sınıf öğrencisi olan 81 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü T-Testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Sonuçlar, müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik tutumlarının herhangi bir değişkene göre değişmediğini ve her koşulda aynı düzeyde olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler ilgili başlıklar altında tablolar halinde sunulmuştur.

References

 • Balım, A. G. & Aydın, H. S. G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 33-41.
 • Bulut, D. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 651-674.
 • Cabı, E. (2016). Dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1229-1244.
 • Cinpolat, T., Alıncak, F. & Abakay, U. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.
 • Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 298-305.
 • Çiçek Sağlam, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step bystep: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Pearson.
 • Hammer, D. P. (2000). Professional attitudes and behaviors: the" A'sandB's" of professionalism. American Journal of Pharmaceutical Education, 64(4), 455-464.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. 20. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatekin, K., Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-96.
 • Kayış A. (2009). Güvenirlik analizi, Ş. Kalaycı (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (4. Baskı, ss. 403-419). Asil Yayın Dağıtım.
 • Kılıç S. (2016). Cronbach’salphareliabilitycoefficient, Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-49.
 • Kıroğlu, K. (2012). Eğitim bilimine giriş. Demirel, Ö., Kaya, Z. (ed.), Pegem Akademi.
 • MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler. Pegem Akademi.
 • Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 253-275.
 • Papanastasiou, C. (2002). School, teachingandfamilyınfluence on studentattitudestowardscience: based on TIMSS data forcyprus. Studies in Eucational Evaluation, 28, 71-86.
 • Pektaş, M. & Kamer, S. T. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 829-850.
 • Semerci, N. & Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
 • Şişman, M. (2015). Eğitim bilimine giriş. 15. Baskı. Pegem Akademi.
 • Tufan, E. & Güdek, B. (2008). Müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 25-40.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler- yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. 3. Baskı. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Yıldız, M., Efek, E. & Özbar, N. (2020). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(49), 49-58.

The Investigation of Music Teacher Candidates’ Attitudes towards Teaching Profession in Terms of Different Variables

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 159 - 168, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1181471

Abstract

This study aimed to examine the attitudes of music teacher candidates towards the teaching profession in terms of gender, the type of secondary education institution they graduated from, their academic achievement score, the status of doing a job related to the profession, the university they studied at and the monthly income variables. The participants consisted of 81 teacher candidates who were senior students in eight state universities. "Attitude Scale towards Music Teaching Profession" and personal information form were used to collect data. One-way T-Test and ANOVA tests were used in the analysis of the data. The results indicated that the attitudes of music teacher candidates towards music teaching did not change according to any variable and were at the same level in all conditions. The data obtained were presented in tables under the relevant headings.

References

 • Balım, A. G. & Aydın, H. S. G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 33-41.
 • Bulut, D. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 651-674.
 • Cabı, E. (2016). Dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1229-1244.
 • Cinpolat, T., Alıncak, F. & Abakay, U. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.
 • Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 298-305.
 • Çiçek Sağlam, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step bystep: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Pearson.
 • Hammer, D. P. (2000). Professional attitudes and behaviors: the" A'sandB's" of professionalism. American Journal of Pharmaceutical Education, 64(4), 455-464.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. 20. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatekin, K., Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-96.
 • Kayış A. (2009). Güvenirlik analizi, Ş. Kalaycı (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (4. Baskı, ss. 403-419). Asil Yayın Dağıtım.
 • Kılıç S. (2016). Cronbach’salphareliabilitycoefficient, Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-49.
 • Kıroğlu, K. (2012). Eğitim bilimine giriş. Demirel, Ö., Kaya, Z. (ed.), Pegem Akademi.
 • MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler. Pegem Akademi.
 • Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 253-275.
 • Papanastasiou, C. (2002). School, teachingandfamilyınfluence on studentattitudestowardscience: based on TIMSS data forcyprus. Studies in Eucational Evaluation, 28, 71-86.
 • Pektaş, M. & Kamer, S. T. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 829-850.
 • Semerci, N. & Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
 • Şişman, M. (2015). Eğitim bilimine giriş. 15. Baskı. Pegem Akademi.
 • Tufan, E. & Güdek, B. (2008). Müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 25-40.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler- yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. 3. Baskı. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Yıldız, M., Efek, E. & Özbar, N. (2020). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(49), 49-58.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Bilgehan SONSEL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5814-4363
Türkiye


Begüm SİVRİ ÖZKARADİĞİN
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
0000-0002-5207-9991
Türkiye

Publication Date March 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Sonsel, Ö. B. & Sivri Özkaradiğin, B. (2023). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 12 (1) , 159-168 . DOI: 10.30703/cije.1181471

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education