Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Investigation Into Math Teachers’ Readiness Levels of Stem Education Approach

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 59 - 72, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1136007

Abstract

The purpose of this study was to address the readiness status of the mathematics teachers for the STEM education approach. In the study, the case study method, one of qualitative research methods, was used. The study group was made up of 11 mathematics teachers from different provinces of Turkey in the academic year of 2021-2022. The data were collected using a semi-structured interview form and analyzed with the content analysis method. During the analysis, appropriate codes and categories were created and presented in the form of tables. According to the findings obtained in the study, the mathematics teachers demonstrated a positive attitude towards this educational approach. It was found that the participants adopted the affective domain most out of the three domains and that the level of their attitudes in the cognitive domain was lowest. It was also seen that their attitudes in the behavioral field were at a moderate level. The necessary conditions (tools) must be created for the richness of the content in the behavioral dimension. The readiness of experienced individuals who have received STEM education in terms of integrating this approach into their lessons could be the focus of further studies.

References

 • Abdullah, A. H., Hamzah, M. H., Hussin, R. H. S. R., Kohar, U. H. A., Abd Rahman, S. N. S., & Junaidi, J. (2017). Teachers' Readiness in Implementing Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education From The Cognitive, Affective and Behavioural Aspects. 2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE) (ss. 6-12).
 • Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayi, A., & Türk, Z. (2015). STEM Egitimi Calistay Raporu: Turkiye STEM Egitimi Uzerine Kapsamli Bir Degerlendirme (The Report of STEM Education Workshop: An Assessment on STEM Education ,in Turkey)[White Paper]. Istanbul, Turkey: Istanbul Aydin University STEM Merkezi ve Egitim Fakultesi
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Önder, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu “Günün Modası mı Yoksa Gereksinimi mi?”. İstanbul: Scala Basım.
 • Akgündüz, D. (2018). Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akpınar, B. ve Aydın, K. (2007). Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları. Eğitim ve Bilim, (Educational and Science), 32(144), 71-80
 • Alkan, V. (2011). Etkili Matematik Öğretiminin Gerçekleştirilmesindeki Engellerden Biri: Kaygı ve Nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 89-107.
 • Arı, R. (2008). Eğitim Psikolojisi – Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aydagül, Bahadır, Tosun Terzioğlu (2014). Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Önemi. TÜSİAD Görüş Dergisi. c. 85: 13-19.
 • Bahçeşehir Üniversitesi (2016, Mart 2). STEM öğretmen eğitimi programıhttp://stem.bahcesehir.edu.tr/projeler_STEM_ogretmen_egitim_programi.html. adresinden alındı.
 • Baker, P. H. (2002). The Role of Self-Efficacy in Teacher Readiness for Differentiating Discipline in Classroom Settings, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Graduate College of Bowling Green State University
 • Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11. doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00109.x
 • Buang, N. A., & Bahari, M. (2011). Conceptualizing teachers’ readiness: What’s there for mastery learning. Social Science, 6(5), 361-367.
 • Buyruk ve Korkmaz (2016). FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.
 • Bozkurt Altan, E., Yamak, H., ve Buluş Kırıkkaya, E. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Bybee, R. W. (2010). What is STEM Education. Science, 329(5995), 996-996. Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Sage Publications.
 • Çavaş, P., Ayar, A., Tupurlu, S. B. ve Gürcan, G. (2020). Türkiye’de STEM eğitimi üzerine yapılan araştırmaların durumu üzerine bir çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 823-854.
 • Çepni, S. (2018). Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çınar, S. Pırasa, N., Uzun, N. ve Erenler, S. (2016). The effect of STEM education on pre-service science teachers’ perception of interdisciplinary education. Journal of Turkish Science Education, 13(special issue), 118-142.
 • Çiftçi, M. (2018). Geliştirilen STEM etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeylerine, STEM disiplinlerini anlamalarına ve STEM mesleklerini fark etmelerine etkisi (Tez No. 505921) [Yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çorlu, M. A., & Corlu, M. S. (2012). Professional development models through scientific inquiry in teacher education. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 5-20
 • Çorlu, M. S. (2012). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitimi teorik çerçevesi [A theoretical framework for STEM education]. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: implications for educating our teachers for the age of innovation. Egitim ve Bilim, 39(171)
 • Değirmenci, S. (2020). STEM eğitimi almış öğretmenlerin stem öz yeterliliklerinin ve uygulamalarında tekoloji ve mühendislik entegrasyonu açısından yaşadıkları sorunların belierlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • DeCoito, I., & Myszkal, P. (2018). Connecting science instruction and teachers’ self-efficacy and beliefs in STEM education. Journal of Science Teacher Education, 29(6), 485-503.
 • Deniz, D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Doğan, A., Kıs, E., & Cançelik, M. (2015, Aralık 25). Mayıs 23, 2022 tarihinde www.kodokuluweebly.com.adresinden alındı.
 • Doruk, B. K. (2011). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ekstam, U., Korhonen, J., Linnanmäki, K., & Aunio, P. (2018). Special education and subject teachers’ self‐perceived readiness to teach mathematics to low-performing middle school students. Journal of Research in Special Educational Needs, 18(1), 59-69.
 • Ensari, Ö. (2017). Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimi ve FeTeMM Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Eroğlu, M. (2019). Öğretmenlerin Mesleki Gelişime Katılımlarıyla, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları, Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Bulunuşlukları ve Destekleyici Okul Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi.
 • Erturan, D. (2007). 7. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçindeki Matematik Başarıları İle Günlük hayatta Matematiği Fark Edebilmeleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara
 • Gazibeyoğlu, T. (2018). STEM uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesindeki başarılarına ve fen bilimleri dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Gazioğlu, T. (2018). STEM uygulamalarının 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesindeki başarılarına ve fen bilimleri dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
 • Hynes, M. M., & Santos, A. D. (2007). Effective teacher professional development: Middle school engineering content. International Journal of Engineering Education, 23(1), 24–2.
 • Herdem, K., & Ünal, İ. (2018). STEM eğitimi üzerine yapılan çalışmaların analizi: Bir metasentez çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48(48), 145-163.
 • İbrahim, M. (2020). Türkiye ve Gana Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Fen Eğitimi ve FeTeMM Etkinliklerine Yönelik Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Jesus, S.N. and Lens W.(2005). “An İntegrated Model Forth Study of Teacher Motivation, Applied Psychology”. An İnter National Review, 54(1), 119-134.
 • Jusoh, R. (2012). Effects of teachers' readiness in teaching and learning of entrepreneurship education in primary schools. International Interdisciplinary Journal of Education, 1(7), 98-102.
 • Kaya, G. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının STEM Hakkındaki Görüşleri ve STEM Uygulamalarına Yönelik İhtiyaç Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Kaya, A. (2020). Türkiye Örneklemindeki STEM Çalışmalarının Meta Sentezi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Üniversitesi. Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Đstanbul.
 • Kurt, K. ve Pehlivan, M. (2013). Integrated programs for science and mathematics: review of related literature. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(2), 116-121.
 • Marshall, C. ve Rossman, G.B. (2006). Designing qualitative research (Fourth edition). California: Sage Publications
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2016). TIMMS 2015 Ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 14.
 • MEB. (2018). Dünyada eğitim trendleri ve ülkemizde STEM öğrenme etkinlikleri: MEB K12 okulları örneği. Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (C. 16). New York: Sage publications
 • NRC. (2014). Developing assessments for the next generation science standards. Washington, D.C: National Academies Press
 • Ozüdoğru, M., & Bümen, N. (2016). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 377-398
 • Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.
 • Smith, J. ve Karr-Kidwell, P. (2000). The interdisciplinary curriculum: a literary review ve a manual for administrators ve teachers. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED443172.pdf
 • Sönmez, E., & Akgül, H. (2015). Üniversite öğrencilerinin teknolojiye hazır bulunuşluk düzeyi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki: Erciyes Üniversitesi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 305-327.
 • Sönmez, V. (2020). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Swearer, S. M., Wang, C., Berry, B., & Myers, Z. R. (2014). Reducing bullying: Application of social cognitive theory. Theory into practice, 53(4), 271-277.
 • Şardağ, M., Ecevit, T., Top, G., Kaya, G. & Çakmakcı, G. (2018). Fen ve mühendislik uygulamaları. In G. Çakmakcı & A. Tekbıyık (Eds.), Güncel öğretim programlarına uygun ve STEM destekli fen bilimleri öğretimi (s. 239-264). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Tabar, V. (2018). Ülkemizde FeTeMM alanında yapılmış olan çalışmaların içerik analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
 • Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3625770).
 • Turner, K. (2013). Northeast Tennessee Educators’ Perception of STEM Education Implementation, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Doğu Tennessee Eyalet Üniversitesi.
 • Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) ıntegration. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3494678)
 • White, D. (2014). What Is STEM Education and Why Is It Important? Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-9.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yenilik, M. E. B., & Müdürlüğü, E. T. G. (2016). STEM eğitimi raporu. Ankara: MEB.
 • Yenilmez, K., & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. ve Altun, Y., (2014, Haziran). STEM eğitimi üzerine derleme çalışması: Fen bilimleri alanında örnek ders uygulamaları. VI. International Congress of Education Research, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Yıldırım, B. (2018). STEM uygulamalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 42-53.

Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 59 - 72, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1136007

Abstract

Bu çalışmanın amacı STEM eğitimi yaklaşımına yönelik matematik öğretmenlerinin hazırbulunuşluk durumlarını ele almaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 11 matematik öğretmeni oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Hazırbdulunuşluk durumları içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde elde edilen veriler doğrultusunda uygun kodlar ve kategoriler oluşturularak tablolar şeklinde sunulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre matematik öğretmenlerinin bu eğitim yaklaşımına yönelik olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür. Matematik alanını diğer alanlara entegrasyon konusunda bireylerin yetiştirilmesi gerektiği ortak düşüncelerindendir. Duyuşsal, davranışsal, bilişsel alanlarındaki tutumlarına göre en çok duyuşsal alanı benimsedikleri görülmüştür. Bilişsel alandaki tutumlarına ait düzeyin en az olduğu görülmüştür. Öğretmenlerden alınan görüşlere göre gerekli eğitimi almadıklarından kaynaklanmaktadır. Davranışsal alandaki tutumlarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Davranışsal boyuttaki içeriğin zenginliği için gerekli koşulların(araç gereçler) oluşturulması gerekir. Stem eğitimi almış tecrübeli bireylerin bu yaklaşımı derslerine entegre etme boyutundaki hazırbulunuşluk durumları sonraki çalışmalar için ele alınabilir.

References

 • Abdullah, A. H., Hamzah, M. H., Hussin, R. H. S. R., Kohar, U. H. A., Abd Rahman, S. N. S., & Junaidi, J. (2017). Teachers' Readiness in Implementing Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education From The Cognitive, Affective and Behavioural Aspects. 2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE) (ss. 6-12).
 • Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayi, A., & Türk, Z. (2015). STEM Egitimi Calistay Raporu: Turkiye STEM Egitimi Uzerine Kapsamli Bir Degerlendirme (The Report of STEM Education Workshop: An Assessment on STEM Education ,in Turkey)[White Paper]. Istanbul, Turkey: Istanbul Aydin University STEM Merkezi ve Egitim Fakultesi
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Önder, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu “Günün Modası mı Yoksa Gereksinimi mi?”. İstanbul: Scala Basım.
 • Akgündüz, D. (2018). Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akpınar, B. ve Aydın, K. (2007). Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları. Eğitim ve Bilim, (Educational and Science), 32(144), 71-80
 • Alkan, V. (2011). Etkili Matematik Öğretiminin Gerçekleştirilmesindeki Engellerden Biri: Kaygı ve Nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 89-107.
 • Arı, R. (2008). Eğitim Psikolojisi – Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aydagül, Bahadır, Tosun Terzioğlu (2014). Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Önemi. TÜSİAD Görüş Dergisi. c. 85: 13-19.
 • Bahçeşehir Üniversitesi (2016, Mart 2). STEM öğretmen eğitimi programıhttp://stem.bahcesehir.edu.tr/projeler_STEM_ogretmen_egitim_programi.html. adresinden alındı.
 • Baker, P. H. (2002). The Role of Self-Efficacy in Teacher Readiness for Differentiating Discipline in Classroom Settings, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Graduate College of Bowling Green State University
 • Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11. doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00109.x
 • Buang, N. A., & Bahari, M. (2011). Conceptualizing teachers’ readiness: What’s there for mastery learning. Social Science, 6(5), 361-367.
 • Buyruk ve Korkmaz (2016). FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.
 • Bozkurt Altan, E., Yamak, H., ve Buluş Kırıkkaya, E. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Bybee, R. W. (2010). What is STEM Education. Science, 329(5995), 996-996. Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Sage Publications.
 • Çavaş, P., Ayar, A., Tupurlu, S. B. ve Gürcan, G. (2020). Türkiye’de STEM eğitimi üzerine yapılan araştırmaların durumu üzerine bir çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 823-854.
 • Çepni, S. (2018). Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çınar, S. Pırasa, N., Uzun, N. ve Erenler, S. (2016). The effect of STEM education on pre-service science teachers’ perception of interdisciplinary education. Journal of Turkish Science Education, 13(special issue), 118-142.
 • Çiftçi, M. (2018). Geliştirilen STEM etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeylerine, STEM disiplinlerini anlamalarına ve STEM mesleklerini fark etmelerine etkisi (Tez No. 505921) [Yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çorlu, M. A., & Corlu, M. S. (2012). Professional development models through scientific inquiry in teacher education. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 5-20
 • Çorlu, M. S. (2012). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitimi teorik çerçevesi [A theoretical framework for STEM education]. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: implications for educating our teachers for the age of innovation. Egitim ve Bilim, 39(171)
 • Değirmenci, S. (2020). STEM eğitimi almış öğretmenlerin stem öz yeterliliklerinin ve uygulamalarında tekoloji ve mühendislik entegrasyonu açısından yaşadıkları sorunların belierlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • DeCoito, I., & Myszkal, P. (2018). Connecting science instruction and teachers’ self-efficacy and beliefs in STEM education. Journal of Science Teacher Education, 29(6), 485-503.
 • Deniz, D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine uygun etkinlik oluşturabilme ve uygulayabilme yeterlikleri. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Doğan, A., Kıs, E., & Cançelik, M. (2015, Aralık 25). Mayıs 23, 2022 tarihinde www.kodokuluweebly.com.adresinden alındı.
 • Doruk, B. K. (2011). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ekstam, U., Korhonen, J., Linnanmäki, K., & Aunio, P. (2018). Special education and subject teachers’ self‐perceived readiness to teach mathematics to low-performing middle school students. Journal of Research in Special Educational Needs, 18(1), 59-69.
 • Ensari, Ö. (2017). Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimi ve FeTeMM Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Eroğlu, M. (2019). Öğretmenlerin Mesleki Gelişime Katılımlarıyla, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları, Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Bulunuşlukları ve Destekleyici Okul Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi.
 • Erturan, D. (2007). 7. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçindeki Matematik Başarıları İle Günlük hayatta Matematiği Fark Edebilmeleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara
 • Gazibeyoğlu, T. (2018). STEM uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesindeki başarılarına ve fen bilimleri dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Gazioğlu, T. (2018). STEM uygulamalarının 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesindeki başarılarına ve fen bilimleri dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
 • Hynes, M. M., & Santos, A. D. (2007). Effective teacher professional development: Middle school engineering content. International Journal of Engineering Education, 23(1), 24–2.
 • Herdem, K., & Ünal, İ. (2018). STEM eğitimi üzerine yapılan çalışmaların analizi: Bir metasentez çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48(48), 145-163.
 • İbrahim, M. (2020). Türkiye ve Gana Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Fen Eğitimi ve FeTeMM Etkinliklerine Yönelik Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Jesus, S.N. and Lens W.(2005). “An İntegrated Model Forth Study of Teacher Motivation, Applied Psychology”. An İnter National Review, 54(1), 119-134.
 • Jusoh, R. (2012). Effects of teachers' readiness in teaching and learning of entrepreneurship education in primary schools. International Interdisciplinary Journal of Education, 1(7), 98-102.
 • Kaya, G. (2019). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının STEM Hakkındaki Görüşleri ve STEM Uygulamalarına Yönelik İhtiyaç Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Kaya, A. (2020). Türkiye Örneklemindeki STEM Çalışmalarının Meta Sentezi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Üniversitesi. Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Đstanbul.
 • Kurt, K. ve Pehlivan, M. (2013). Integrated programs for science and mathematics: review of related literature. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(2), 116-121.
 • Marshall, C. ve Rossman, G.B. (2006). Designing qualitative research (Fourth edition). California: Sage Publications
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2016). TIMMS 2015 Ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 14.
 • MEB. (2018). Dünyada eğitim trendleri ve ülkemizde STEM öğrenme etkinlikleri: MEB K12 okulları örneği. Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Morgan, D. L. (1996). Focus groups as qualitative research (C. 16). New York: Sage publications
 • NRC. (2014). Developing assessments for the next generation science standards. Washington, D.C: National Academies Press
 • Ozüdoğru, M., & Bümen, N. (2016). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 377-398
 • Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.
 • Smith, J. ve Karr-Kidwell, P. (2000). The interdisciplinary curriculum: a literary review ve a manual for administrators ve teachers. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED443172.pdf
 • Sönmez, E., & Akgül, H. (2015). Üniversite öğrencilerinin teknolojiye hazır bulunuşluk düzeyi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki: Erciyes Üniversitesi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 305-327.
 • Sönmez, V. (2020). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Swearer, S. M., Wang, C., Berry, B., & Myers, Z. R. (2014). Reducing bullying: Application of social cognitive theory. Theory into practice, 53(4), 271-277.
 • Şardağ, M., Ecevit, T., Top, G., Kaya, G. & Çakmakcı, G. (2018). Fen ve mühendislik uygulamaları. In G. Çakmakcı & A. Tekbıyık (Eds.), Güncel öğretim programlarına uygun ve STEM destekli fen bilimleri öğretimi (s. 239-264). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Tabar, V. (2018). Ülkemizde FeTeMM alanında yapılmış olan çalışmaların içerik analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
 • Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to ıntegrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3625770).
 • Turner, K. (2013). Northeast Tennessee Educators’ Perception of STEM Education Implementation, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Doğu Tennessee Eyalet Üniversitesi.
 • Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) ıntegration. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest. (3494678)
 • White, D. (2014). What Is STEM Education and Why Is It Important? Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-9.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yenilik, M. E. B., & Müdürlüğü, E. T. G. (2016). STEM eğitimi raporu. Ankara: MEB.
 • Yenilmez, K., & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. ve Altun, Y., (2014, Haziran). STEM eğitimi üzerine derleme çalışması: Fen bilimleri alanında örnek ders uygulamaları. VI. International Congress of Education Research, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
 • Yıldırım, B. (2018). STEM uygulamalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 42-53.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Elif ERTEM AKBAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi
0000-0002-4004-1697
Türkiye


Hülya CANAN
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAN
0000-0002-1891-1254
Türkiye

Publication Date March 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Ertem Akbaş, E. & Canan, H. (2023). Matematik Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 12 (1) , 59-72 . DOI: 10.30703/cije.1136007

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education