Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Primary school Teachers' perspectives on peer bullying and immigrant/refugee students

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 1 - 15, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1061680

Abstract

The success of children in establishing healthy communication with their peers is one of the important factors in terms of adapting to the society in the socialization processes. Aggression and violence that cause peer bullying in school negatively affect not only bully and victim students, but also other students attending the school physically, socially and spiritually. The aim of this research was to determine the perspective of teachers on immigrant/refugee students and peer bullying. The participants of the study consisted of 8 teachers from 4 different schools in Gaziantep, Sahinbey during the 2020-2021 academic year. The research employed a case study design. In this research a semi-structured interview form was used to collect data. The obtained data were analyzed through content analysis. The findings highlighted that immigrant/refugee students got bullied by their Turkish peers. The reason for immigrant/refugee students to be bullied was explained as the lack of communication due to language, the prejudiced attitudes of Turkish families in their children and the inability of immigrant/refugee students to adapt. The teachers’ suggestions on reducing peer bullying underlined that Turkish students can be brought to school without prejudice by raising the awareness of families, there should also be socialisation activities that would give the opportunity for both families and students to get to know each other, and for children group studies and empathy activities could take place to give the opportunity to share. These would help reduce the peer bullying between the Turkish and immigrant/refugee students.

References

 • Akcan, E. (2022). Culturally responsive education as a sustainable educational approach: Reflections from primary school teachers’ life science course practices. Journal of Pedagogical Research, 6 (3), 88-102. https://doi.org/10.33902/JPR.202215416
 • Aksoy, G. (2019). Okullarda yaşanan akran zorbalığının nedenlerine ve müdahale yöntemlerine ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi. Akyüz, E. (2018). Çocuk Hukuku. Pegem Akademi.
 • Alikasifoğlu, M., Erginoz, E., Ercan, O., Uysal, O., Kaymak, D. A., & Ilter, O. (2004). Violent behaviour among Turkish high school students and correlates of physical fighting. The European Journal of Public Health, 14 (2), 173-177. DOI: 10.1093/eurpub/14.2.173
 • Altıntaş, M. E. (2018). DKAB öğretmenlerine göre Suriyeli çocukların devlet okullarında karşılaştıkları sorunlar (nitel bir araştırma). Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 18 (2), 469-499. DOI: 10.33420/marife.460366
 • Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin uyumu ve gelecek beklentileri: Mardin örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mardin Artuklu Üniversitesi.
 • Atamtürk, M. S. (2019). Türk ve Suriyeli çocuklarda benlik saygısı, akran zorbalığı ve sosyal destek. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Nişantaşı Üniversitesi.
 • Atış Akyol, N., Yıldız, C. & Akman, B. (2018). Öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin görüşleri ve zorbalıkla baş etme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (2), 439-459. DOI: 10.16986/HUJE.2017032926
 • Aybek, Z., Ercan, B., Güven, E. & Salar, R. (2022). Farklı okul türlerinde okul iklimi nasıl değişmektedir? Başkent University Journal of Education, 9 (2), 193-206.
 • Balak, D. (2017). İlkokul öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile akran zorbalığı ve okula aidiyet duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Bakır, K. F. & Akcan, E. (2021). Hayat bilgisi ders kitaplarında yer alan metinlerin çokkültürlü eğitim bağlamında incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19 (2), 1323-1343. https://doi.org/10.37217/tebd.970889
 • Bulgurcu, S., (2011). İstanbul ilinde bir ilköğretim okulunda 6–8. Sınıflarda Akran zorbalığı sıklığının araştırılması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Bulut, S., Kanat Soysal, Ö. & Gülçicek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak: Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7 (2), 1210-1238. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/503702 erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Ceylan, Ö. (2017). Anne baba tutumları ile çocuğun sosyalleşme süreci arasındaki ilişki: Okul öncesi örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 • Creswell, J. W., (2016). Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün ve SB Demir, Çev. (Eds.). Siyasal Kitabevi.
 • Çankaya, İ. (2011). İlköğretimde akran zorbalığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 81-92. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153431 erişilmiştir.
 • Çınkır, S. (2006). Okullarda zorbalık: Türleri, etkileri ve önleme stratejileri. I. Şiddet ve Okul Sempozyumu, MEB ve Unicef İş birliği, İstanbul.
 • Delen, A. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu ilkokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Doğan Çevirgen, B. (2018). Geleneksel akran zorbalığı, sanal zorbalık ve ebeveyn izlemesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Doll, B., Song, B., & Siemers, E. (2004). Classroom ecologies that support or discourage bullying. İçinde, D. Espelage & S. Swearer (Ed.), Bullying in American School: An ecological perspective on prevention and intervention (161–183). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Dowling, E. (2018). Theoretical framework: a joint systems approach to educational problems with children. In The family and the school (pp. 1-29). Routledge.
 • Dündar, Z. S. (2011). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı ve kaygıyla ilişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-42. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319194 erişilmiştir.
 • Genç, G., (2007). Genel liselerde akran zorbalığı ve yönetimi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Gökler, R., (2009). Okullarda akran zorbalığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 511-537. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/565/436/ erişilmiştir.
 • Gülay, H. (2009). Okul öncesi dönemde akran ilişkileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (22), 82-93. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/857167 erişilmiştir.
 • Gültekin, Z. (2003). Akran zorbalığını belirleme ölçeği geliştirme çalışması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Hamlin, D. (2020). Can a positive school climate promote student attendance? Evidence from New York City. American Educational Research Journal, 58 (2), 315–342. https://doi.org/10.3102/00028312209240
 • Hamurcu, H., (2020). İlkokul öğrencilerinde akran zorbalığı: Ankara Pursaklar örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
 • Kalafat, M., (2018). Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığı ve yönetici davranışları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Düzce Üniversitesi.
 • Kapçı, E. G. 2004. İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma turunun ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 1–13. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/509200 erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Akademi.
 • Karataş, F. (2019). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin mülteci akranlarının sorunlarına yönelik algıları: Burdur örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Kasen, S., Berenson, K., Cohen, P., & Johnson, J. (2004). The effects of school climate on changes in aggressive and other behaviors related to bullying. İçinde, D. Espelage & S. Swearer (Eds.), Bullying in American School: An ecological perspective on prevention and intervention (187–210). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kepenekçi, Y. K., & Çınkır, Ş. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9 (2), 236-253. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108438 erişilmiştir.
 • Keskin, T. (2010). İlköğretim okullarındaki öğrencilerin akran zorbalığının benlik saygısıyla ilişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Maltepe Üniversitesi.
 • Keskinkılıç Kara, S. B. & Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 44 (5), 236-250. DOI: 10.16992/ASOS.12138
 • Kocatürk, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ile siber zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Kristensen, S. M., & Smith, P. K. (2003). The use of coping strategies by Danish children classed as bullies, victims, bully/victims, and not involved, in response to different (hypothetical) types of bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 44 (5), 479-488.
 • Küpeli, H. D. (2020). Öğretmen adaylarının akran zorbalığına ilişkin görüşlerinin hikâyeleştirilmiş durumlar ile incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi.
 • Mercan Uzun, E. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 72-83. http://ijeces.hku.edu.tr/tr/download/article-file/155147 erişilmiştir.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publication.
 • Mischel, J. & Kitsantas, A. (2020). Middle school students’ perceptions of school climate, bullying prevalence, and social support and coping. Social Psychology of Education, (23), 51-72. https://doi.org/10.1007/s11218-019-09522-5
 • Olafsen, R.N. & Viemerö, V. (2000). Bully/victim problems and coping with stress in school among 10-to 12-year-old pupils in Aland, Finland. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Reserch on Aggression, 26 (1), 57-65.
 • Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know and what we can do? Blackwell pub.
 • Özkan, Y. & Çifci, E. G. (2010). Düşük sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim okullarında akran zorbalığı. Elemantry Education Online, 9 (2), 576-586. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/90762 erişilmiştir.
 • Öztürk, H. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin akran zorbalığı ilişkisinde zorba ve kurban olma durumlarını etkileyen faktörler ve okul sosyal hizmeti [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
 • Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler, 2 (2),531-562. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpFME1qST0=/okul-zorbaligi-tanimi-turleri-iliskili-oldugu-faktorler-ve-alinabilecek-onlemler erişilmiştir.
 • Rigby, K. (2003). Consequences of bullying in schools. The Canadian journal of psychiatry, 48 (9), 583-590.
 • Rigby, K., & Johnson, B. (2005). Student bystanders in Australian schools. Pastoral Care in Education, 23 (2), 10-16.
 • Rodkin, P. (2004). Peer ecologies of aggression and bullying. İçinde, D. Espelage & S. Swearer (Eds.), Bullying in American School: An ecological perspective on prevention and intervention (87–106). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Saklan, E. (2018). Türkiye’deki Suriyeli eğitim çağı çocuklarının eğitim süreçleri üzerine bir çözümleme [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Salle T. P. L., Wang C., Parris, L. & Brown, J. A. (2017). Associations between school climate, suicidal thoughts, and behaviors and ethnicity among middle school students. Wiley Periodicals, 54 (10), 1294–1301. https://doi.org/10.1002/pits.22078
 • Salmivalli, C., Huttunen, A. & Lagerspetz, K. M. (1997). Peer networks and bullying in schools. Scandinavian Journal of Psychology, 38 (4), 305-312.
 • Semke, C. A., & Sheridan, S. M. (2012). Family-school connections in rural educational settings: A systematic review of the empirical literature. School Community Journal, 22(1), 21-47.
 • Sezen, M. F. (2018). Ergenlerde akran zorbalığı, internet bağımlılığı ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Şahin, M. & Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda fen bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Nitel bir çalışma. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1 (1), 13-33. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611608 erişilmiştir.
 • Tekce, T., (2019). İlkokul çocuklarında akran zorbalığı ve arkadaşlık niteliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ. ve Yıldız, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eğitim sorunları, eğitim ve din eğitiminden beklentileri: Eskişehir örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 107-133. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457087
 • Turan, R. (2019). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Pegem Akademi.
 • Yavuzer, Y. (2011). Okullarda saldırganlık/şiddet: okul ve öğretmenle ilgili risk faktörleri ve önleme stratejileri. Milli Eğitim Dergisi, 41 (192), 43-61. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442415 erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yüce, E. (2018). Geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin okula uyumları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi

Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Akran Zorbalığı ve Göçmen/Mülteci Çocuklar

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 1 - 15, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1061680

Abstract

Çocukların akranları ile sağlıklı iletişim kurma konusunda başarılı olmaları sosyalleşebilme ve yaşamlarının sonraki süreçlerinde topluma uyum sağlayabilmeleri açısından önemlidir. Okul içerisinde akran zorbalığına sebep olan saldırganlık ve şiddet yalnızca zorba ve mağdur öğrencileri değil aynı zamanda okula devam eden diğer öğrencileri de fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda göçmen/mülteci öğrencileri ve akran zorbalığını incelemektir. Çalışmanın katılımcı grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ilçesindeki dört okulda görev yapmakta olan 8 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma, durum çalışması deseni kapsamında yürütülmüştür. Yapılan araştırmada verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada göçmen/mülteci öğrencilerin Türk akranları tarafından çeşitli zorbalıklara uğradıkları sonucuna ulaşılmıştır. Göçmen/mülteci öğrencilerin uğradıkları akran zorbalıklarının nedenlerinin dilden kaynaklanan iletişim yetersizliği, Türk ailelerin ön yargılı tutumlarının çocuklarını etkilemesi ve göçmen/mülteci öğrencilerin uyum sağlayamamasından kaynaklandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin akran zorbalıklarını azaltmaya yönelik önerileri incelendiğinde, ailelerin bilinçlendirilmesi ile Türk öğrencilerin okula ön yargısız gelmesinin sağlanabileceği, sonrasında gerek aileler gerekse öğrenciler için birbirini tanımaya fırsat verecek sosyalleşme etkinliklerinin olması gerektiği, öğrenciler için ise paylaşım olanağının yoğun olduğu grup çalışmaları ve empati çalışmalarının Türk ve göçmen/mülteci öğrenciler arasındaki zorbalık vakalarını azaltabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akcan, E. (2022). Culturally responsive education as a sustainable educational approach: Reflections from primary school teachers’ life science course practices. Journal of Pedagogical Research, 6 (3), 88-102. https://doi.org/10.33902/JPR.202215416
 • Aksoy, G. (2019). Okullarda yaşanan akran zorbalığının nedenlerine ve müdahale yöntemlerine ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi. Akyüz, E. (2018). Çocuk Hukuku. Pegem Akademi.
 • Alikasifoğlu, M., Erginoz, E., Ercan, O., Uysal, O., Kaymak, D. A., & Ilter, O. (2004). Violent behaviour among Turkish high school students and correlates of physical fighting. The European Journal of Public Health, 14 (2), 173-177. DOI: 10.1093/eurpub/14.2.173
 • Altıntaş, M. E. (2018). DKAB öğretmenlerine göre Suriyeli çocukların devlet okullarında karşılaştıkları sorunlar (nitel bir araştırma). Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 18 (2), 469-499. DOI: 10.33420/marife.460366
 • Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin uyumu ve gelecek beklentileri: Mardin örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mardin Artuklu Üniversitesi.
 • Atamtürk, M. S. (2019). Türk ve Suriyeli çocuklarda benlik saygısı, akran zorbalığı ve sosyal destek. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Nişantaşı Üniversitesi.
 • Atış Akyol, N., Yıldız, C. & Akman, B. (2018). Öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin görüşleri ve zorbalıkla baş etme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (2), 439-459. DOI: 10.16986/HUJE.2017032926
 • Aybek, Z., Ercan, B., Güven, E. & Salar, R. (2022). Farklı okul türlerinde okul iklimi nasıl değişmektedir? Başkent University Journal of Education, 9 (2), 193-206.
 • Balak, D. (2017). İlkokul öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile akran zorbalığı ve okula aidiyet duyguları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Bakır, K. F. & Akcan, E. (2021). Hayat bilgisi ders kitaplarında yer alan metinlerin çokkültürlü eğitim bağlamında incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19 (2), 1323-1343. https://doi.org/10.37217/tebd.970889
 • Bulgurcu, S., (2011). İstanbul ilinde bir ilköğretim okulunda 6–8. Sınıflarda Akran zorbalığı sıklığının araştırılması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Bulut, S., Kanat Soysal, Ö. & Gülçicek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak: Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7 (2), 1210-1238. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/503702 erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Ceylan, Ö. (2017). Anne baba tutumları ile çocuğun sosyalleşme süreci arasındaki ilişki: Okul öncesi örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 • Creswell, J. W., (2016). Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün ve SB Demir, Çev. (Eds.). Siyasal Kitabevi.
 • Çankaya, İ. (2011). İlköğretimde akran zorbalığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 81-92. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153431 erişilmiştir.
 • Çınkır, S. (2006). Okullarda zorbalık: Türleri, etkileri ve önleme stratejileri. I. Şiddet ve Okul Sempozyumu, MEB ve Unicef İş birliği, İstanbul.
 • Delen, A. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu ilkokullarda istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Doğan Çevirgen, B. (2018). Geleneksel akran zorbalığı, sanal zorbalık ve ebeveyn izlemesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Doll, B., Song, B., & Siemers, E. (2004). Classroom ecologies that support or discourage bullying. İçinde, D. Espelage & S. Swearer (Ed.), Bullying in American School: An ecological perspective on prevention and intervention (161–183). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Dowling, E. (2018). Theoretical framework: a joint systems approach to educational problems with children. In The family and the school (pp. 1-29). Routledge.
 • Dündar, Z. S. (2011). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı ve kaygıyla ilişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-42. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319194 erişilmiştir.
 • Genç, G., (2007). Genel liselerde akran zorbalığı ve yönetimi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Gökler, R., (2009). Okullarda akran zorbalığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 511-537. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/565/436/ erişilmiştir.
 • Gülay, H. (2009). Okul öncesi dönemde akran ilişkileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (22), 82-93. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/857167 erişilmiştir.
 • Gültekin, Z. (2003). Akran zorbalığını belirleme ölçeği geliştirme çalışması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Hamlin, D. (2020). Can a positive school climate promote student attendance? Evidence from New York City. American Educational Research Journal, 58 (2), 315–342. https://doi.org/10.3102/00028312209240
 • Hamurcu, H., (2020). İlkokul öğrencilerinde akran zorbalığı: Ankara Pursaklar örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
 • Kalafat, M., (2018). Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığı ve yönetici davranışları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Düzce Üniversitesi.
 • Kapçı, E. G. 2004. İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma turunun ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 1–13. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/509200 erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Akademi.
 • Karataş, F. (2019). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin mülteci akranlarının sorunlarına yönelik algıları: Burdur örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Kasen, S., Berenson, K., Cohen, P., & Johnson, J. (2004). The effects of school climate on changes in aggressive and other behaviors related to bullying. İçinde, D. Espelage & S. Swearer (Eds.), Bullying in American School: An ecological perspective on prevention and intervention (187–210). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kepenekçi, Y. K., & Çınkır, Ş. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9 (2), 236-253. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108438 erişilmiştir.
 • Keskin, T. (2010). İlköğretim okullarındaki öğrencilerin akran zorbalığının benlik saygısıyla ilişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Maltepe Üniversitesi.
 • Keskinkılıç Kara, S. B. & Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 44 (5), 236-250. DOI: 10.16992/ASOS.12138
 • Kocatürk, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ile siber zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Kristensen, S. M., & Smith, P. K. (2003). The use of coping strategies by Danish children classed as bullies, victims, bully/victims, and not involved, in response to different (hypothetical) types of bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 44 (5), 479-488.
 • Küpeli, H. D. (2020). Öğretmen adaylarının akran zorbalığına ilişkin görüşlerinin hikâyeleştirilmiş durumlar ile incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi.
 • Mercan Uzun, E. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 72-83. http://ijeces.hku.edu.tr/tr/download/article-file/155147 erişilmiştir.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publication.
 • Mischel, J. & Kitsantas, A. (2020). Middle school students’ perceptions of school climate, bullying prevalence, and social support and coping. Social Psychology of Education, (23), 51-72. https://doi.org/10.1007/s11218-019-09522-5
 • Olafsen, R.N. & Viemerö, V. (2000). Bully/victim problems and coping with stress in school among 10-to 12-year-old pupils in Aland, Finland. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Reserch on Aggression, 26 (1), 57-65.
 • Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know and what we can do? Blackwell pub.
 • Özkan, Y. & Çifci, E. G. (2010). Düşük sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim okullarında akran zorbalığı. Elemantry Education Online, 9 (2), 576-586. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/90762 erişilmiştir.
 • Öztürk, H. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin akran zorbalığı ilişkisinde zorba ve kurban olma durumlarını etkileyen faktörler ve okul sosyal hizmeti [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
 • Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler, 2 (2),531-562. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpFME1qST0=/okul-zorbaligi-tanimi-turleri-iliskili-oldugu-faktorler-ve-alinabilecek-onlemler erişilmiştir.
 • Rigby, K. (2003). Consequences of bullying in schools. The Canadian journal of psychiatry, 48 (9), 583-590.
 • Rigby, K., & Johnson, B. (2005). Student bystanders in Australian schools. Pastoral Care in Education, 23 (2), 10-16.
 • Rodkin, P. (2004). Peer ecologies of aggression and bullying. İçinde, D. Espelage & S. Swearer (Eds.), Bullying in American School: An ecological perspective on prevention and intervention (87–106). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Saklan, E. (2018). Türkiye’deki Suriyeli eğitim çağı çocuklarının eğitim süreçleri üzerine bir çözümleme [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Salle T. P. L., Wang C., Parris, L. & Brown, J. A. (2017). Associations between school climate, suicidal thoughts, and behaviors and ethnicity among middle school students. Wiley Periodicals, 54 (10), 1294–1301. https://doi.org/10.1002/pits.22078
 • Salmivalli, C., Huttunen, A. & Lagerspetz, K. M. (1997). Peer networks and bullying in schools. Scandinavian Journal of Psychology, 38 (4), 305-312.
 • Semke, C. A., & Sheridan, S. M. (2012). Family-school connections in rural educational settings: A systematic review of the empirical literature. School Community Journal, 22(1), 21-47.
 • Sezen, M. F. (2018). Ergenlerde akran zorbalığı, internet bağımlılığı ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Şahin, M. & Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda fen bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Nitel bir çalışma. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1 (1), 13-33. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611608 erişilmiştir.
 • Tekce, T., (2019). İlkokul çocuklarında akran zorbalığı ve arkadaşlık niteliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ. ve Yıldız, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eğitim sorunları, eğitim ve din eğitiminden beklentileri: Eskişehir örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 107-133. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457087
 • Turan, R. (2019). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Pegem Akademi.
 • Yavuzer, Y. (2011). Okullarda saldırganlık/şiddet: okul ve öğretmenle ilgili risk faktörleri ve önleme stratejileri. Milli Eğitim Dergisi, 41 (192), 43-61. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442415 erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yüce, E. (2018). Geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin okula uyumları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Ayşe KARATAŞTAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1839-4012
Türkiye


Emrullah AKCAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5492-4159
Türkiye

Thanks Emeklerinize sağlık. Kolaylıklar dilerim. Saygılarımla.
Publication Date March 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Karataştan, A. & Akcan, E. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Akran Zorbalığı ve Göçmen/Mülteci Çocuklar . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 12 (1) , 1-15 . DOI: 10.30703/cije.1061680

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education