Research Article
BibTex RIS Cite

Tendencies of Realistic Mathematics Education Research in Türkiye: Content Analysis

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 787 - 802, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1163143

Abstract

Realistic Mathematics Education (RME), which was developed to remedy learning problems arising from abstract structure of mathematic’s an approach that objectifies mathematics learning with examples from daily life through ensuring active participation of the student in the learning process. The purpose of this study is to determine the general tendencies of domestic studies in the scope of RME approach which showed up about half a century ago and was adopted by many researchers from many countries around the world. For this purpose 101 studies published between 2010 and 2021 were analysed in terms of publication year, purpose, method, sample, sample wide, data collection tools, data analysis methods, mathematics subjects to which GME is applied, obtained results and mathematization process. Accordingly, it was found that the most publications in the field of RME field occurred in 2019, the number of studies carried out with undergraduate students and teachers was relatively high. In this study, it was also determined that the researches made with RME focused on the learning field of numbers, and in particular, fractions came to the fore. It was observed that quantitative research methods were dominant in aforementioned studies and accordingly, the preferred data collection tools were achievement tests and attitude scales. On the other hand, it was seen that the frequency of the studies examining the relationship between RME and academic achievement was high and almost all of these research results reported the positive effect of RME on academic achievement. In addition, it was determined that 73% of the studies used horizontal and vertical mathematization together in accordance with the nature of RME. Furthermore, the results of the study revealed that mathematical literacy, which has a close relationship with RME, and advanced mathematics subjects, applied in real life situations, weren’t studied at the expected level. It has been suggested to carry out studies on mathematical literacy, which can be explained as the mathematical interpretation of real life situations.

References

 • Abbasoğlu, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarının eğitsel veri madenciliği yöntemleri ile tahmini . Veri Bilimi , 3(1) , 1-10 .
 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların gerçekçi matematik eğitimi ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Atasoy, M. (2017). Türkiye ve Singapur ortaokul son sınıf matematik ders kitaplarının analizi: Gerçekçi matematik eğitimi perspektifi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, N. G (2014). Gerçekçi matematik eğitiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya kalıcılığa ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bayazıt, İ. (2013). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin gerçek-yaşam problemlerini çözerken sergiledikleri yaklaşımlar ve kullandıkları strateji ve modellerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1903- 1927.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.
 • Çavuş-Erdem, Z., & Gürbüz, R. (2019). Matematiksel modellemeye giriş. R. Gürbüz & M. F. Doğan (Ed.), Matematiksel modellemeye disiplinler arası bakış: Bir stem yaklaşımı içinde (s. 10-13). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, A. (2016). Koniklerin gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımı ile öğretimi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.
 • Çetin, R. (2018). Ortaokul altıncı sınıf tam sayılar konusunda uygulanan gerçekçi matematik eğitiminin öğrencilerin motivasyonlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Çilingir-Altıner, E., & Dinç-Artut, P. (2016). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin başarılarına, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(3), 578-600.
 • Çilingir-Altıner, E. (2021). Gerçekçi matematik eğitimi üzerine bir kuramsal çalışma . Eğitim ve Teknoloji , 3 (1), 48-73 .
 • De Lange, J. (1996) Using and Applying Mathematics in Education, International Handbook of Mathematics Education: Part One, eds. Alan J. Bishop, Ken Clements, Christine Keitel, Jeremy Kilpatrick and Colette Laborde, pp. 49-97, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
 • Doğan, M., & Kurt, E. S. (2019, Ekim). Gerçekçi matematik eğitimine yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. OMÜ Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu.https://www.researchgate.net/profile/MevluedeDogan/publication/344205182_15
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 81-103.
 • Ersoy, E. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin 7. sınıf olasılık ve istatistik kazanımlarının öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: Reidel.
 • Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. China lectures. Kluwer, Dordrecht.
 • Julie, C., & Gierdien, M. F. (2016). Reflections on realistic mathematics education in South Africa. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematics Education (ICME), Hamburg: Germany.
 • Kablan, Z. & Bozkuş, F. (2021). Liselere giriş sınavı matematik problemlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 11-231.
 • Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & Öztürk, M. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206.
 • Kaya, A. (2018). 9.sınıf öğrencilerine gerçekçi matematik eğitimi ile Fonksiyon öğretimi: bir eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaylak, S. (2014). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı ders etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M. D. (2012). Inquiry based teaching in Turkey: A Content analysis of research reports. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 599-617.
 • Kurtuluş-Kayan, A. (2019). Yüzdeler öğretiminde matematiksel modelleme etkinlikleri kullanımının öğrencilerin başarısı ve matematiği günlük hayatla ilişkilendirme becerisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2015). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nelissen, Jo M. C., & Tomic, W. (1998). Representations in mathematics education. ERIC Document Reproduction Service No. ED428950
 • Özaltun-Çelik, A., & Bukova-Güzel, E. (2018). Doğrusal fonksiyonun öğrenilmesine yönelik tasarlanan matematiksel modelleme etkinliği üzerine çalışan öğrencilerin nicel muhakemeleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (8),53-85.
 • Özdemir, Z., N. (2020). Türkiye’de gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısına etkisi üzerine bir meta analiz çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özkaya, A. (2016). 5. sınıf matematik dersinde gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin öğrenci başarısına, tutumuna ve matematik öz bildirimine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Streefland, L. (1991). Realistic Mathematics Education in Primary Schools, Freudenthal Institute, Utrecht.
 • Tabak, S. (2019). Türkiye’de “gerçekçi matematik eğitimi” ne ilişkin araştırma eğilimleri: tematik içerik analizi çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 481-526.
 • Tamur, M., Juandi, D., & Adem, A. M. G. (2020). Realistic mathematics education in Indonesia and recommendations for future implementation: A meta-analysis study. JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika), 4(1), 17-27. https://doi.org/10.31764/jtam.v4i1.1786
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul:Epsilon Yayıncılık.
 • Turgut, S. (2021). A Meta-analysis of the effects of realistic mathematics education-based teaching on mathematical achievement of students in turkey. Journal of Computer and Education Research, 9(17), 300-326.
 • Yağmur-Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.

Türkiye’deki Gerçekçi Matematik Eğitimi Araştırmalarının Eğilimleri: İçerik Analizi

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 787 - 802, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1163143

Abstract

Matematiğin soyut yapısından kaynaklanan öğrenme sorunlarına çare olabilmesi için geliştirilen Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayarak matematik öğrenimi günlük yaşamdan örneklerle somutlaştıran bir yaklaşımdır. Bu araştırmanın amacı yaklaşık yarım asır önce ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesindeki araştırmacılarca benimsenen GME yaklaşımı kapsamında Türkiye’de yapılan çalışmaların genel eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2010-2021 yılları arasında yayınlanan 101 çalışma; yayın yılı, amaç, yöntem, örneklem, örneklem genişliği, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, GME’nin uygulandığı matematik konuları, elde edilen sonuçlar ve matematikleştirme süreci boyutlarına göre analiz edilmiştir. Buna göre, GME alanında en çok yayın 2019 yılında gerçekleşirken araştırmalar en çok lisans öğrencileri ve öğretmenler ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ayrıca, GME ile yapılan araştırmaların Sayılar öğrenme alanında yoğunlaştığı, bu alan özelinde ise kesirlerin öne çıktığı belirlenmiştir. Çalışmalarda nicel araştırma yöntemlerinin baskın olduğu ve buna bağlı olarak tercih edilen veri toplama araçlarının başarı testleri ve tutum ölçekleri olduğu görülmüştür. Diğer yandan GME’nin akademik başarı ile ilişkisini inceleyen çalışmaların frekansının yüksek olduğu ve bu araştırma sonuçlarının neredeyse tamamına yakınının GME’nin akademik başarıya olumlu etkisini bildirdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca çalışmaların %73’ünde GME’nin doğasına uygun olarak yatay ve dikey matematikleştirmenin birlikte kullanıldığı belirlenmiştir. Diğer yandan çalışmanın sonuçları, GME ile sıkı ilişkisi olan matematik okuryazarlığı, gerçek yaşam durumlarında uygulama alanı olan ileri matematik konularının beklenilen düzeyde çalışılmadığını ortaya çıkarmıştır. Gerçek yaşam durumlarının matematiksel olarak yorumlanması olarak açıklanabilen matematik okuryazarlığına ilişkin çalışmalar yapılması önerilebilir.

References

 • Abbasoğlu, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarının eğitsel veri madenciliği yöntemleri ile tahmini . Veri Bilimi , 3(1) , 1-10 .
 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların gerçekçi matematik eğitimi ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Atasoy, M. (2017). Türkiye ve Singapur ortaokul son sınıf matematik ders kitaplarının analizi: Gerçekçi matematik eğitimi perspektifi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, N. G (2014). Gerçekçi matematik eğitiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya kalıcılığa ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bayazıt, İ. (2013). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin gerçek-yaşam problemlerini çözerken sergiledikleri yaklaşımlar ve kullandıkları strateji ve modellerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1903- 1927.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.
 • Çavuş-Erdem, Z., & Gürbüz, R. (2019). Matematiksel modellemeye giriş. R. Gürbüz & M. F. Doğan (Ed.), Matematiksel modellemeye disiplinler arası bakış: Bir stem yaklaşımı içinde (s. 10-13). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, A. (2016). Koniklerin gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımı ile öğretimi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik.
 • Çetin, R. (2018). Ortaokul altıncı sınıf tam sayılar konusunda uygulanan gerçekçi matematik eğitiminin öğrencilerin motivasyonlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Çilingir-Altıner, E., & Dinç-Artut, P. (2016). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin başarılarına, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(3), 578-600.
 • Çilingir-Altıner, E. (2021). Gerçekçi matematik eğitimi üzerine bir kuramsal çalışma . Eğitim ve Teknoloji , 3 (1), 48-73 .
 • De Lange, J. (1996) Using and Applying Mathematics in Education, International Handbook of Mathematics Education: Part One, eds. Alan J. Bishop, Ken Clements, Christine Keitel, Jeremy Kilpatrick and Colette Laborde, pp. 49-97, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
 • Doğan, M., & Kurt, E. S. (2019, Ekim). Gerçekçi matematik eğitimine yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. OMÜ Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu.https://www.researchgate.net/profile/MevluedeDogan/publication/344205182_15
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 81-103.
 • Ersoy, E. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin 7. sınıf olasılık ve istatistik kazanımlarının öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: Reidel.
 • Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. China lectures. Kluwer, Dordrecht.
 • Julie, C., & Gierdien, M. F. (2016). Reflections on realistic mathematics education in South Africa. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematics Education (ICME), Hamburg: Germany.
 • Kablan, Z. & Bozkuş, F. (2021). Liselere giriş sınavı matematik problemlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 11-231.
 • Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & Öztürk, M. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206.
 • Kaya, A. (2018). 9.sınıf öğrencilerine gerçekçi matematik eğitimi ile Fonksiyon öğretimi: bir eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaylak, S. (2014). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı ders etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M. D. (2012). Inquiry based teaching in Turkey: A Content analysis of research reports. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 599-617.
 • Kurtuluş-Kayan, A. (2019). Yüzdeler öğretiminde matematiksel modelleme etkinlikleri kullanımının öğrencilerin başarısı ve matematiği günlük hayatla ilişkilendirme becerisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2015). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nelissen, Jo M. C., & Tomic, W. (1998). Representations in mathematics education. ERIC Document Reproduction Service No. ED428950
 • Özaltun-Çelik, A., & Bukova-Güzel, E. (2018). Doğrusal fonksiyonun öğrenilmesine yönelik tasarlanan matematiksel modelleme etkinliği üzerine çalışan öğrencilerin nicel muhakemeleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (8),53-85.
 • Özdemir, Z., N. (2020). Türkiye’de gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısına etkisi üzerine bir meta analiz çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özkaya, A. (2016). 5. sınıf matematik dersinde gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin öğrenci başarısına, tutumuna ve matematik öz bildirimine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Streefland, L. (1991). Realistic Mathematics Education in Primary Schools, Freudenthal Institute, Utrecht.
 • Tabak, S. (2019). Türkiye’de “gerçekçi matematik eğitimi” ne ilişkin araştırma eğilimleri: tematik içerik analizi çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 481-526.
 • Tamur, M., Juandi, D., & Adem, A. M. G. (2020). Realistic mathematics education in Indonesia and recommendations for future implementation: A meta-analysis study. JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika), 4(1), 17-27. https://doi.org/10.31764/jtam.v4i1.1786
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul:Epsilon Yayıncılık.
 • Turgut, S. (2021). A Meta-analysis of the effects of realistic mathematics education-based teaching on mathematical achievement of students in turkey. Journal of Computer and Education Research, 9(17), 300-326.
 • Yağmur-Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Leyla Aydurmuş 0000-0001-5188-6225

Aydan Kurtuluş Kayan 0000-0002-9451-1367

Selahattin Arslan 0000-0001-8557-2507

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Aydurmuş, L., Kurtuluş Kayan, A., & Arslan, S. (2022). Türkiye’deki Gerçekçi Matematik Eğitimi Araştırmalarının Eğilimleri: İçerik Analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 787-802. https://doi.org/10.30703/cije.1163143

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education