Research Article
BibTex RIS Cite

Mobil Uygulamaya Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Uzamsal Becerilerine Etkisi

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 764 - 774, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1151329

Abstract

İçinde bulunduğumuz süreçte meydana gelen ve hâlen süren Covid-19 salgını ile dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de belirli süre uzaktan eğitime geçilmek zorunda kalınmıştır. Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin hem ders esnasında hem ders dışında kullanabildikleri farklı öğrenme arayışlarında bulunulmuştur. Bu amaçla ADDIE tasarım modeli çerçevesinde 7. sınıf matematik dersi Geometri ve Ölçme öğrenme alanı konularının öğrenilmesinde kullanılmak üzere bir mobil uygulaması geliştirilmek istenilmiştir. Geliştirilen mobil uygulama içeriğinde öğrencilerin interaktif olarak yararlandığı etkinlikler oluşturulmuştur. Bu çalışma, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminde İç Anadolu bölgesinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencileriyle uzaktan eğitim sürecinde sağlanmıştır. Araştırma, yarı deneysel desen ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel sürecin etkilerini incelemek için “Uzamsal İlişkiler Testi” kullanılmıştır. Test verileri ilişkisiz örneklemler için t-testi ve ilişkili örneklemler için t-testi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda uzamsal ilişkilere yönelik son uygulama puanlarında mobil uygulama destekli öğretimin gerçekleştiği deney grubu öğrencilerinin ders kitabına dayalı öğretimin gerçekleştiği kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılığa ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin ön uygulama ve son uygulama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülürken, kontrol grubu öğrencilerinin ön uygulama ve son uygulama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırma sonucunda mobil uygulamanın öğrencilerin uzamsal becerilerinin gelişmesine destek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, mobil uygulamaların tasarımında uzamsal yeteneği dikkate almanın öğrenciler üzerinde etkili olacağı önerilmiştir.

References

 • Açıkgül, K. (2019). Matematik öğretmen adaylarının mobil öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9 (2), 566-587. https://doi.org/10.17943/etku.566739
 • Akkoyunlu, B., Altun, A., & Soylu, M. Y. (2008). Öğretim Tasarımı. Ankara: Maya Akademi.
 • Al-Balushi, S. M., Al-Musawi, A. S., Ambusaidi, A. K., & Al-Hajri, F. H. (2017). The effectiveness of interacting with scientific animations in chemistry using mobile devices on grade 12 students’ spatial ability and scientific reasoning skills. Journal of Science Education and Technology, 26, 70-81. https://doi.org/10.1007/s10956-016-9652-2
 • Albalawi, A. S. (2018). The effect of using flipped classroom in teaching calculus on students’ achievement at University of Tabuk. International Journal of Research in Education and Science, 4 (1), 198-207. DOI:10.21890/ijres.383137
 • Aldoobie, N. (2015). ADDIE model. American International Journal of Contemprorary Research, 5(6), 68-72.
 • Arisetyawan, A., Taher, T., & Fauzi, I. (2021). Integrating the Concept of Plane Figure and Baduy Local Wisdom as a Media Alternative of Mathematics Learning In Elementary Schools. Creative-Innovative Mathematics (education) Journal, Kreano 12 (1), 1-13.
 • Arkün, S., Baş, T., Avcı, Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). Addie tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi. Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25. yıl konferansında sunulan bildiri, Ankara.
 • Bayezit, B. (2019). Ortaokul 6. sınıf hacim konusunun öğretiminde teknoloji entegrasyonuna yönelik bir öğretim tasarımının geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi.
 • Berberoğlu, R. (2020). Mobil öğrenmeye dayalı uygulamaların öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarı, tutum, motivasyon ve mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi.
 • Branch, R. M. (2016). Öğretim tasarımı: ADDIE yaklaşımı. (İ. Varank, Çev. Ed.). Eğitim Yayınevi: Konya.
 • Carr, J. M. (2012). Does math achievement h’APP’en when iPads and game-based learning are incorporated into fifth-grade mathematics instruction?. Journal of Information Technology Education: Research, 11 (1), 269-286.
 • Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. D. A. Grouws (Ed.), In Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 420-464). New York: Macmillan.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (4. baskıdan çeviri). (Çev. Ed. Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap. (Orijinal çalışma: Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches, 4th ed., 2014).
 • Çakıroğlu, Ü., & Taşkın, N. (2016). Teaching numbers to preschool students with ınteractive multimedia: An experimental study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 45 (1), 1-22. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/27005/283882
 • Çetin, E. (2020). Uzaktan eğitimde uzamsal görselleştirme: 3 boyutlu tasarım sürecinin uzamsal yeteneğe etkisi. Kastamonu Education Journal, 28 (6), 2295-2304. https://doi.org/10.24106/kefdergi.833530
 • Çetinkaya, L. (2019). Mobil uygulamalar aracılığıyla probleme dayalı matematik öğretiminin başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 44 (197). 65-84. DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8119
 • Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (1996). The Systematic Design of Instruction. (4th Ed.). New York: Harper Collins College Publishers.
 • Dokumacı Sütçü, N., & Oral, B. (2018). Validity and reliability studies for the development of spatial relations test. Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education, 18 (4), 2011-2032.
 • Finn, J. D. (1962). Take-off to Revolution. American Behavioral Scientist, 6 (3), 12-15. doi:10.1177/000276426200600304
 • Fitrani, L. M., & Ekawati, R. (2018). The development of interactive mathematics multimedıa for learning trigonometry wıth realistic mathematics education (RME) approach. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 2 (7), 160-164. DOI: https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v7n2.p160-164
 • Franklin, T., & Peng, L. W. (2008). Mobile math: Math educators and students engage in mobile learning. Journal of computing in higher education, 20 (2), 69-80. DOI: 10.1007/s12528-008-9005-0
 • Gagnè, R. M., Briggs, L., & Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design. Fort Worth: Texas: Harcourt, Brace Jovanovich.
 • Gök, M., İnan, M., & Akbayır, K. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarına Öklid bölmesinin bir mobil oyunla tanıtılması. Cumhuriyet International Journal of Education, 9 (1), 219-242. http://dx.doi.org/10.30703/cije.560761
 • Güven, B., & Kösa, T. (2008). The effect of dynamic geometry software on student mathematics teachers’ spatial visualızation skills. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4), 100-107.
 • Hutauruk, A. J., Situmorang, A. S., & Sitorus, P. (2021, December). Constructing Microlearning Design for Mathematics Learning in School. In 2nd International Conference on Innovation in Education and Pedagogy (ICIEP 2020) (pp. 1-4). Atlantis Press.
 • Karakış, H., Karamete, A., & Okçu, A. (2016). The effects of a computer-assisted teaching material, designed according to the assure instructional design and the ARCS model of motivation, on students' achievement levels in a mathematics lesson and their resulting attitudes. European Journal of Contemporary Education, 15 (1), 105-113. DOI: 10.13187/ejced.2016.15.105
 • Kazu, İ. Y., Aral, H. ve Mertoğlu, B. (2016). Fatih projesi tabletleri ile oluşturulan etkileşimli sınıf ortamının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse katılım motivasyonlarına etkisi. In president of the 4th International Instructional Technologies & Teacher Education symposium (p. 155-162).
 • Kemp, J. E, Morrison, G. R, & Ross, S. M. (1994). Designing effective instruction. New Merrilll: New Jersey.
 • Kestel, S. (2020). Çevrimiçi öğrenme ortamı (Moodle) ile harmanlanmış öğretimin hemşirelik süreci öğrenimine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Kim, J., & Irizarry, J. (2021). Evaluating the use of augmented reality technology to improve construction management student's spatial skills. International Journal of Construction Education and Research, 17 (2), pp. 99-116, doi: 10.1080/15578771.2020.1717680.
 • Kocaoğlu Er, F. S., Zengin, D., & Sezgin Memnun, D., (2019). ADDIE Öğretim Modeline Göre Beşinci Sınıfta Kesirler Konusu İçin Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı. Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri (pp.120-144), Gece Akademi Yayınları: Ankara.
 • Koparan, T. ve Kaleli Yılmaz, G. (2020). Matematik öğretmeni adaylarının mobil öğrenme ile desteklenen öğrenme ortamına yönelik görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 109-128.
 • Martin-Dorta, N., Sanchez-Berriel, I., Bravo, M., Hernandez, J., Saorin, J. S., & Contero, M. (2014). Virtual Blocks: A Serious Game For Spatial Ability Improvement On Mobile Devices. Multimed Tools Appl, 73, 1575–1595. doi: 10.1007/s11042-013-1652-0.
 • Ocak, M. A. (2015). Öğretim Tasarımı Kuramlar, Modeller ve Uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özçakır, B., & Çakıroğlu, E. (2021). An Augmented Reality Learning Toolkit for Fostering Spatial Ability in Mathematics Lesson: Design and Development. European Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 145-167.
 • Özdemir, E., & Uyangör, S. M. (2011). Matematik eğitimi için bir öğretim tasarımı modeli. Education Sciences, 6 (2), 1786-1796. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19820/212100
 • Ramadhani, S., et al. (2022). The development of MONOTIKA (monopoly mathematics) learning media in algebraic material for junior high school students in grade VII. Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA, 12 (1): 111-126. http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v12i1.11959
 • Rosmiati, U., & Siregar, N. (2021, July). Promoting Prezi-PowerPoint presentation in mathematics learning: the development of interactive multimedia by using ADDIE model. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1957, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 • Seels, B., & Glasgow, Z. (1998). Making instructional design decisions. New Jersey: Printice Hall.
 • Semetzidis, K. (2013). Mobile application development to enhanced higher education. Masters Thesis, University of NewYork.
 • Sönmez, A. (2018). Mobil öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kimya dersi kimya her yerde ünitesindeki akademik başarılarına, çevreye ve mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Supandi, Ariyanto, L., Kusumaningsih, W., & Aini, A, N. (2018). Mobile phone application for mathematics learning. Journal of Physics: Conference Series, 983 (1), 1-5, doi:10.1088/1742-6596/983/1/012106
 • Taş, S. (2022). ADDIE tasarım modeline göre 7. sınıf matematik dersi geometri ve ölçme öğrenme alanında öğrenme ortamı tasarlanması. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Toptaş, V., Çelik, S., & Karaca, T. (2012). Improving 8th grades spatial thinking abilities through a 3d modeling program. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (2), 128-134.
 • Toptaş, V. ve Karaca, E. T. (2017). Geometri öğretiminde uzamsal düşünme becerisini geliştirmeye yönelik bilgisayar yazılımlarına genel bir bakış. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS) Özel Sayısı, 8 (28).
 • Widyastuti, E., & Susiana (2019). Using the ADDIE model to develop learning material for actuarial mathematics. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1188, No. 1, p. 012052). IOP Publishing.
 • Wijers, M., Jonker, V., & Drijvers, P. (2010). MobileMath: Exploring mathematics outside the classroom. ZDM, 42 (7), 789-799. DOI: 10.1007/s11858-010-0276-3
 • Yanuarto, W. N., & Iqbal, A. M. (2022). The The Augmented Reality Learning Media to Improve Mathematical Spatial Ability in Geometry Concept. Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika, 12 (01), 30-40. https://doi.org/10.22437/edumatica.v12i01.17615
 • Yazıcı, F. (2017). 6. sınıf görme engelli öğrencilere “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinde yer alan kavramların öğretimi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Yıldırım, C. (2019). Montessori yöntemine dayalı öğretim tasarımının birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına, matematik ve okuma yazma becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

The Effect of Mobile Application-Based Instruction on Students' Spatial Skills

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 764 - 774, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1151329

Abstract

We were forced to transition to distant education for a while in our nation as well as other countries because to the Covid-19 outbreak that happened and is still ongoing in the process we are in. Numerous learning searches were created for students to utilize in and out of the classroom throughout the distance education era. For this reason, it was intended to create a mobile application within the constraints of the ADDIE design paradigm that would be used in the Geometry and Measurement learning area courses of the 7th grade mathematics course. The built in mobile application's content included interactive exercises that students could use. This study was carried out in the distance education process with 7th grade students in a secondary school in the Central Anatolia region in the 2nd semester of the 2020-2021 academic year. The research was conducted using a quasi-experimental methodology. The "Spatial Relationship Test" was used to examine the experimental procedure's findings. The t-test for unrelated samples and the t-test for related samples were used to analyse the test data. Data analysis revealed that the experimental group's final application scores for spatial relations were significantly different from those of the control group, which received textbook-based training instead of mobile application-assisted instruction. The experimental group students' pre-application and post-application scores significantly differed from those of the control group students, but not the other way around. The result of the study concluded that the mobile application supported the development of students' spatial skills. Additionally, it has been suggested that students will benefit from mobile applications that take students' spatial abilities into account while designing them.

References

 • Açıkgül, K. (2019). Matematik öğretmen adaylarının mobil öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9 (2), 566-587. https://doi.org/10.17943/etku.566739
 • Akkoyunlu, B., Altun, A., & Soylu, M. Y. (2008). Öğretim Tasarımı. Ankara: Maya Akademi.
 • Al-Balushi, S. M., Al-Musawi, A. S., Ambusaidi, A. K., & Al-Hajri, F. H. (2017). The effectiveness of interacting with scientific animations in chemistry using mobile devices on grade 12 students’ spatial ability and scientific reasoning skills. Journal of Science Education and Technology, 26, 70-81. https://doi.org/10.1007/s10956-016-9652-2
 • Albalawi, A. S. (2018). The effect of using flipped classroom in teaching calculus on students’ achievement at University of Tabuk. International Journal of Research in Education and Science, 4 (1), 198-207. DOI:10.21890/ijres.383137
 • Aldoobie, N. (2015). ADDIE model. American International Journal of Contemprorary Research, 5(6), 68-72.
 • Arisetyawan, A., Taher, T., & Fauzi, I. (2021). Integrating the Concept of Plane Figure and Baduy Local Wisdom as a Media Alternative of Mathematics Learning In Elementary Schools. Creative-Innovative Mathematics (education) Journal, Kreano 12 (1), 1-13.
 • Arkün, S., Baş, T., Avcı, Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). Addie tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi. Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25. yıl konferansında sunulan bildiri, Ankara.
 • Bayezit, B. (2019). Ortaokul 6. sınıf hacim konusunun öğretiminde teknoloji entegrasyonuna yönelik bir öğretim tasarımının geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi.
 • Berberoğlu, R. (2020). Mobil öğrenmeye dayalı uygulamaların öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarı, tutum, motivasyon ve mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi.
 • Branch, R. M. (2016). Öğretim tasarımı: ADDIE yaklaşımı. (İ. Varank, Çev. Ed.). Eğitim Yayınevi: Konya.
 • Carr, J. M. (2012). Does math achievement h’APP’en when iPads and game-based learning are incorporated into fifth-grade mathematics instruction?. Journal of Information Technology Education: Research, 11 (1), 269-286.
 • Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. D. A. Grouws (Ed.), In Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 420-464). New York: Macmillan.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (4. baskıdan çeviri). (Çev. Ed. Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap. (Orijinal çalışma: Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches, 4th ed., 2014).
 • Çakıroğlu, Ü., & Taşkın, N. (2016). Teaching numbers to preschool students with ınteractive multimedia: An experimental study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 45 (1), 1-22. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/27005/283882
 • Çetin, E. (2020). Uzaktan eğitimde uzamsal görselleştirme: 3 boyutlu tasarım sürecinin uzamsal yeteneğe etkisi. Kastamonu Education Journal, 28 (6), 2295-2304. https://doi.org/10.24106/kefdergi.833530
 • Çetinkaya, L. (2019). Mobil uygulamalar aracılığıyla probleme dayalı matematik öğretiminin başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 44 (197). 65-84. DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8119
 • Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (1996). The Systematic Design of Instruction. (4th Ed.). New York: Harper Collins College Publishers.
 • Dokumacı Sütçü, N., & Oral, B. (2018). Validity and reliability studies for the development of spatial relations test. Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education, 18 (4), 2011-2032.
 • Finn, J. D. (1962). Take-off to Revolution. American Behavioral Scientist, 6 (3), 12-15. doi:10.1177/000276426200600304
 • Fitrani, L. M., & Ekawati, R. (2018). The development of interactive mathematics multimedıa for learning trigonometry wıth realistic mathematics education (RME) approach. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 2 (7), 160-164. DOI: https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v7n2.p160-164
 • Franklin, T., & Peng, L. W. (2008). Mobile math: Math educators and students engage in mobile learning. Journal of computing in higher education, 20 (2), 69-80. DOI: 10.1007/s12528-008-9005-0
 • Gagnè, R. M., Briggs, L., & Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design. Fort Worth: Texas: Harcourt, Brace Jovanovich.
 • Gök, M., İnan, M., & Akbayır, K. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarına Öklid bölmesinin bir mobil oyunla tanıtılması. Cumhuriyet International Journal of Education, 9 (1), 219-242. http://dx.doi.org/10.30703/cije.560761
 • Güven, B., & Kösa, T. (2008). The effect of dynamic geometry software on student mathematics teachers’ spatial visualızation skills. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4), 100-107.
 • Hutauruk, A. J., Situmorang, A. S., & Sitorus, P. (2021, December). Constructing Microlearning Design for Mathematics Learning in School. In 2nd International Conference on Innovation in Education and Pedagogy (ICIEP 2020) (pp. 1-4). Atlantis Press.
 • Karakış, H., Karamete, A., & Okçu, A. (2016). The effects of a computer-assisted teaching material, designed according to the assure instructional design and the ARCS model of motivation, on students' achievement levels in a mathematics lesson and their resulting attitudes. European Journal of Contemporary Education, 15 (1), 105-113. DOI: 10.13187/ejced.2016.15.105
 • Kazu, İ. Y., Aral, H. ve Mertoğlu, B. (2016). Fatih projesi tabletleri ile oluşturulan etkileşimli sınıf ortamının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse katılım motivasyonlarına etkisi. In president of the 4th International Instructional Technologies & Teacher Education symposium (p. 155-162).
 • Kemp, J. E, Morrison, G. R, & Ross, S. M. (1994). Designing effective instruction. New Merrilll: New Jersey.
 • Kestel, S. (2020). Çevrimiçi öğrenme ortamı (Moodle) ile harmanlanmış öğretimin hemşirelik süreci öğrenimine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Kim, J., & Irizarry, J. (2021). Evaluating the use of augmented reality technology to improve construction management student's spatial skills. International Journal of Construction Education and Research, 17 (2), pp. 99-116, doi: 10.1080/15578771.2020.1717680.
 • Kocaoğlu Er, F. S., Zengin, D., & Sezgin Memnun, D., (2019). ADDIE Öğretim Modeline Göre Beşinci Sınıfta Kesirler Konusu İçin Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı. Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri (pp.120-144), Gece Akademi Yayınları: Ankara.
 • Koparan, T. ve Kaleli Yılmaz, G. (2020). Matematik öğretmeni adaylarının mobil öğrenme ile desteklenen öğrenme ortamına yönelik görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 109-128.
 • Martin-Dorta, N., Sanchez-Berriel, I., Bravo, M., Hernandez, J., Saorin, J. S., & Contero, M. (2014). Virtual Blocks: A Serious Game For Spatial Ability Improvement On Mobile Devices. Multimed Tools Appl, 73, 1575–1595. doi: 10.1007/s11042-013-1652-0.
 • Ocak, M. A. (2015). Öğretim Tasarımı Kuramlar, Modeller ve Uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özçakır, B., & Çakıroğlu, E. (2021). An Augmented Reality Learning Toolkit for Fostering Spatial Ability in Mathematics Lesson: Design and Development. European Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 145-167.
 • Özdemir, E., & Uyangör, S. M. (2011). Matematik eğitimi için bir öğretim tasarımı modeli. Education Sciences, 6 (2), 1786-1796. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19820/212100
 • Ramadhani, S., et al. (2022). The development of MONOTIKA (monopoly mathematics) learning media in algebraic material for junior high school students in grade VII. Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA, 12 (1): 111-126. http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v12i1.11959
 • Rosmiati, U., & Siregar, N. (2021, July). Promoting Prezi-PowerPoint presentation in mathematics learning: the development of interactive multimedia by using ADDIE model. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1957, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 • Seels, B., & Glasgow, Z. (1998). Making instructional design decisions. New Jersey: Printice Hall.
 • Semetzidis, K. (2013). Mobile application development to enhanced higher education. Masters Thesis, University of NewYork.
 • Sönmez, A. (2018). Mobil öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kimya dersi kimya her yerde ünitesindeki akademik başarılarına, çevreye ve mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Supandi, Ariyanto, L., Kusumaningsih, W., & Aini, A, N. (2018). Mobile phone application for mathematics learning. Journal of Physics: Conference Series, 983 (1), 1-5, doi:10.1088/1742-6596/983/1/012106
 • Taş, S. (2022). ADDIE tasarım modeline göre 7. sınıf matematik dersi geometri ve ölçme öğrenme alanında öğrenme ortamı tasarlanması. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Toptaş, V., Çelik, S., & Karaca, T. (2012). Improving 8th grades spatial thinking abilities through a 3d modeling program. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (2), 128-134.
 • Toptaş, V. ve Karaca, E. T. (2017). Geometri öğretiminde uzamsal düşünme becerisini geliştirmeye yönelik bilgisayar yazılımlarına genel bir bakış. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS) Özel Sayısı, 8 (28).
 • Widyastuti, E., & Susiana (2019). Using the ADDIE model to develop learning material for actuarial mathematics. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1188, No. 1, p. 012052). IOP Publishing.
 • Wijers, M., Jonker, V., & Drijvers, P. (2010). MobileMath: Exploring mathematics outside the classroom. ZDM, 42 (7), 789-799. DOI: 10.1007/s11858-010-0276-3
 • Yanuarto, W. N., & Iqbal, A. M. (2022). The The Augmented Reality Learning Media to Improve Mathematical Spatial Ability in Geometry Concept. Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika, 12 (01), 30-40. https://doi.org/10.22437/edumatica.v12i01.17615
 • Yazıcı, F. (2017). 6. sınıf görme engelli öğrencilere “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinde yer alan kavramların öğretimi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Yıldırım, C. (2019). Montessori yöntemine dayalı öğretim tasarımının birinci sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına, matematik ve okuma yazma becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Sevinç Taş 0000-0001-5247-8565

Ayşe Yavuz 0000-0002-0469-3786

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Taş, S., & Yavuz, A. (2022). Mobil Uygulamaya Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Uzamsal Becerilerine Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 764-774. https://doi.org/10.30703/cije.1151329

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education