Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Suggestions for Parents in Online Resources to Support the Development of 0-36 Months Old Children

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 468 - 478, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.925337

Öz

One of the factors affecting the development of children in the first three years of life is the environment. Parents in the child's closest environment spend much time with the children. In this process, parents benefit from online resources by using today's technologies because they are easily accessible in learning the developmental characteristics of their children and supporting them in this regard. Online parenting resources contain important and useful child development information for parents of young children. The aim of this study is to examine the online resources related to suggestions for supporting the development of children aged 0-36 months. The research was designed as a qualitative case study, additionally online information gathering method was used. 66 web pages, which were determined by criterion sampling method, formed the study material. The data obtained were analyzed using the descriptive analysis technique according to the categories and codes created from the development areas and indicators included in the MEB Education Program for 0-36 Months Children. As a result of the research, suggestions for the "Social - Emotional Development" category are the most in online parenting resources, and then respectively the suggestions for the "Language Development", "Cognitive Development", "Fine Motor Development" and at least "Gross Motor Development" categories were given in online parenting resources. The development indicator of “accompanying the person playing with him / participating in the game” and the “listening to the stories with his attention” have been the most frequently cited developmental indicators.

Kaynakça

 • Aksoy, A.B. & Dere Çiftçi, H. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Oyun. Ankara: Pegem.
 • Aksoy, A.B. & Koran, N. (2016). Türkiye’de Bebeklik Dönemi İle İlgili Yapılan Araştırmaların Analizi (2004-2014). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 363-376.
 • Arslan Çiftçi, H. (2015). Sosyal - Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48 - 66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aslan, D. (2017).Gelişimle ilgili temel konular. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 içinde (Ed. Aysel Köksal Akyol) Ankara: Anı
 • Atış Akyol, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaş çocuklarının akran ilişkileri ile ilkokula hazırbulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bee, H. & Boyd, B. (2009). Çocuk gelişimi psikolojisi. (O.Gündüz, Çev.) İstanbul: Kaknüs.
 • Berk, L. (2013a) Çocuk Gelişimi. (B.Onur & A. Dönmez, Çev.) Ankara: İmge
 • Berk, L. (2013b) Bebekler ve Çocuklar. (N. Işıkoğlu Erdoğan, Çev.) Ankara: Nobel.
 • Bodrova, E. & Leong, D.J. (2017). Zihnin Araçları: Erken Çocukluk Eğitiminde Vygotsky Yaklaşımı. (Gelengül Haktanır, Çev.Ed.). Ankara: Anı.
 • Büyükaslan, A. & Kınık, A. M. (2017). Sosyal Medya Araştırmaları. İstanbul: Çizgi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Can Yaşar, M. & Kaya, Ü. Ü. (2017). Türkiye’de 0-36 Ay Bebek/Çocuk Profili. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 içinde (Ed. Aysel Köksal Akyol) Ankara: Anı
 • Carter, B. (2007). Parenting: A glut of information. Journal of Child Health Care. 11(2) 82–84.
 • Chang, I.-H., & Chen, R.-S. (2020). The Impact of Perceived Usefulness on Satisfaction with Online Parenting Resources: The Mediating Effects of Liking and Online Interaction. The Asia-Pacific Education Researcher, 29(4), 307. https://doi.org/10.1007/s40299-019-00484-y
 • Cohen, L.J. (2021). Oyuncu Ebeveynlik. (Belgin Selen Haktanır, Çev.). Ankara: Görünmez Adam.
 • Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design. California: Sage Publications
 • Cresswell, J.W. (2016). Educational Research. Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Cüceloğlu, D. (2007). Keşke’siz bir yaşam için iletişim. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Demir, E. (2016). Oyun temelli baba-bebek etkileşim programının baba ve bebek davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demircioğlu, H. (2017). Sosyal Duygusal Gelişim. Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi içinde. (Ed. Nilgün Baysal Metin). Ankara: Pegem.
 • Epstein, R. A., Fonnesbeck, C., Potter, S., Rizzone, K. H., & McPheeters, M. (2015). Psychosocial interventions for child disruptive behaviors: A meta-analysis. Pediatrics, 136(5), 947–960.
 • Eras, Z., Atay, G., Şakrucu, E. D., Bingöler, E. B., & Dilmen, U. (2013). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişimsel destek. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 47(13), 97-103.
 • Feil, E. G., Baggett, K., Davis, B., Landry, S., Sheeber, L., Leve, C., & Johnson, U. (2020). Randomized control trial of an internet-based parenting intervention for mothers of infants. Early Childhood Research Quarterly, 50, 36-44.
 • Festl, R., & Gniewosz, G. (2019). Role of mothers’ and fathers’ Internet parenting for family climate. Journal of Social and Personal Relationships, 36(6), 1764-1784.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (5. Baskı). (Çev. Ed. Ali Ersoy; Pelin Yalçınoğlu), Ankara: Anı.
 • Gültekin, D. (2014). Yaratıcı drama eğitiminin 60-72 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişimine etkisi (Malatya ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Güven Metin, G. (1999). Dramanın 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hao, Y., & Fleer, M. (2016). Pretend Sign Created during Collective Family Play: A Cultural-Historical Study of a Child's Scientific Learning through Everyday Family Play Practices. International Research in Early Childhood Education, 7(2), 38-58.
 • Irak, D. & Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye ve Sosyal Medya. İstanbul : Okyanus
 • Kabakçı, Ö.F. & Owen, F.K. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157).
 • Küçükturan, A.G. & Keleş, S. (2017). Sosyal – Duygusal Gelişim. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 içinde (Ed. Aysel Köksal Akyol) Ankara: Anı.
 • Leslie, A. M. (2004). Who’s for learning? Developmental Science. 7, 417- 419.
 • Lucas, B., Elliot, B., & Landman, T. (2020). Online information search during covid-19. arXiv preprint arXiv:2004.07183.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020. Erişim Adresi:http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2019_2020.pdf
 • Özdemir Beceren, B. (2012). Güçlü başlangıç sosyal duygusal öğrenme programı'nın 5 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özkan Kunduracı, H.K. (2021). Anne Destek Eğitim Programının 24-36 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Ebeveynlik Bilgileri İle Görev Öz Yeterliklerine ve Çocuklarının Gelişimlerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk Samur, A. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Pluye, P., El Sherif, R., Bartlett, G., Granikov, V., Grad, R. M., Doray, G. & Bouthillier, F. (2015). Perceived outcomes of online parenting information according to self-selected participants from a population of website users. In Proceedings of the 78th ASIS&T Annual Meeting: Information Science with Impact: Research in and for the Community. American Society for Information Science.
 • Santrock, J.W. (2021). Çocuk Gelişimi (A. Güre, Çev. Ed.) Ankara: Nobel
 • Santrock, J.W. (2016). Yaşam Boyu Gelişim (G. Yüksel, Çev. Ed.) Ankara: Nobel.
 • Sayımer, İ. (2014). Yeni Medya Araştırmaları. Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar. İstanbul: Literatürk.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Anı.
 • Şahinöz, A., & Bütün Ayhan, A. (2020). Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Journal of Pediatric Disease / Cocuk Hastaliklari Dergisi, 14(3), 249–257. https://doi.org/10.12956/tchd.571468
 • Şimşek, Ş. (2018). Anne eğitim programının işitme engelli çocukların dil gelişimlerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tecanlı Metin, G., & Gökçay, G. (2014). Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi. Journal of the Child / Cocuk Dergisi, 14(3), 89–94. https://doi.org/10.5222/j.child.2014.089
 • Trawick-Smith, J. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim. ( B. Akman, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Ulutaş Avcu, A. (2015). Ev merkezli anne-bebek etkileşim programının annelerin duyarlılık ve karşılıklı etkileşim davranışları ile bebeğin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • UNICEF (2021). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair s%C3%B6zle%C5%9Fme
 • UNICEF (2019). UNICEF 2019 Yıllık Faaliyet Raporu. Erişim Adresi: https://www.unicef.org/turkey/media/10451/file/UNICEF%202019%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Faaliyet%20Raporu.pdf
 • Vamos, J. (2015). Free to move, free to be. American Journal of Psychoanalysis, 75(1), 65–75. https://doi.org/10.1057/ajp.2014.60
 • Weitzman, Z.O. & Snow, C.E. (2001). Lexical output as related to children’s vocabulary acquisition: Effects of sophisticated exposure and support for meaning. Developmental Psychology. 37. 265-279.
 • World Health Organization. (2009). Preventing violence through the development of safe, stable and nurturing relationships between children and their parents and caregivers. Series of briefings on violence prevention: The evidence. Geneva: World Health Organization.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, O. & İpek, İ . (2020). Yeni Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Gündeme Gelen Sosyal İzolasyon ve Gönüllü Karantina Döneminde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2020 (52) , 69-94 . DOI: 10.47998/ikad.788255

0-36 Aylık Çocukların Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Çevrimiçi Kaynaklardaki Önerilerin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 468 - 478, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.925337

Öz

Hızlı bir gelişimin yaşandığı hayatın ilk üç yılında çocukların gelişimini etkileyen faktörlerden biri çevredir. Çocuğun en yakın çevresinde yer alan ebeveynler, çocuklar ile çok zaman geçirirler. Bu süreçte ebeveynler çocuklarının gelişim özelliklerini öğrenme ve onları bu konuda desteklemede kolay ulaşılabilir olması sebebi ile günümüz teknolojilerini kullanarak çevrimiçi kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Çevrimiçi ebeveynlik kaynakları, küçük çocukların ebeveynleri için önemli ve faydalı çocuk gelişimi bilgileri içermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 0-36 aylık çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik öneriler ile ilgili çevrimiçi kaynakların incelenmesidir. Araştırma, nitel bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır, ayrıca çevrimiçi bilgi toplama yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 66 internet sayfası çalışma materyalini oluşturmuştur. Elde edilen veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 0 - 36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı’nda yer alan gelişim alanları ve göstergelerinden oluşturulan kategori ve kodlara göre betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çevrimiçi ebeveynlik kaynaklarında en fazla “Sosyal - Duygusal Gelişim” kategorisine yönelik önerilere yer verildiği, daha sonra sırası ile “Dil Gelişimi”, “Bilişsel Gelişim”, “İnce Motor Gelişim” kategorilerine yönelik önerilere yer verildiği ve en az “Kaba Motor Gelişim” kategorisine yönelik önerilere yer verildiği belirlenmiştir. “Kendisi ile oynayan kişiye eşlik etme /oyuna katılma” gelişim göstergesi ile “anlatılan öyküleri dikkatini vererek dinleme” gelişim göstergesi en fazla önerilerin verildiği göstergeler olmuştur.

Kaynakça

 • Aksoy, A.B. & Dere Çiftçi, H. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Oyun. Ankara: Pegem.
 • Aksoy, A.B. & Koran, N. (2016). Türkiye’de Bebeklik Dönemi İle İlgili Yapılan Araştırmaların Analizi (2004-2014). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 363-376.
 • Arslan Çiftçi, H. (2015). Sosyal - Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48 - 66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aslan, D. (2017).Gelişimle ilgili temel konular. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 içinde (Ed. Aysel Köksal Akyol) Ankara: Anı
 • Atış Akyol, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaş çocuklarının akran ilişkileri ile ilkokula hazırbulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bee, H. & Boyd, B. (2009). Çocuk gelişimi psikolojisi. (O.Gündüz, Çev.) İstanbul: Kaknüs.
 • Berk, L. (2013a) Çocuk Gelişimi. (B.Onur & A. Dönmez, Çev.) Ankara: İmge
 • Berk, L. (2013b) Bebekler ve Çocuklar. (N. Işıkoğlu Erdoğan, Çev.) Ankara: Nobel.
 • Bodrova, E. & Leong, D.J. (2017). Zihnin Araçları: Erken Çocukluk Eğitiminde Vygotsky Yaklaşımı. (Gelengül Haktanır, Çev.Ed.). Ankara: Anı.
 • Büyükaslan, A. & Kınık, A. M. (2017). Sosyal Medya Araştırmaları. İstanbul: Çizgi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Can Yaşar, M. & Kaya, Ü. Ü. (2017). Türkiye’de 0-36 Ay Bebek/Çocuk Profili. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 içinde (Ed. Aysel Köksal Akyol) Ankara: Anı
 • Carter, B. (2007). Parenting: A glut of information. Journal of Child Health Care. 11(2) 82–84.
 • Chang, I.-H., & Chen, R.-S. (2020). The Impact of Perceived Usefulness on Satisfaction with Online Parenting Resources: The Mediating Effects of Liking and Online Interaction. The Asia-Pacific Education Researcher, 29(4), 307. https://doi.org/10.1007/s40299-019-00484-y
 • Cohen, L.J. (2021). Oyuncu Ebeveynlik. (Belgin Selen Haktanır, Çev.). Ankara: Görünmez Adam.
 • Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design. California: Sage Publications
 • Cresswell, J.W. (2016). Educational Research. Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Cüceloğlu, D. (2007). Keşke’siz bir yaşam için iletişim. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Demir, E. (2016). Oyun temelli baba-bebek etkileşim programının baba ve bebek davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demircioğlu, H. (2017). Sosyal Duygusal Gelişim. Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi içinde. (Ed. Nilgün Baysal Metin). Ankara: Pegem.
 • Epstein, R. A., Fonnesbeck, C., Potter, S., Rizzone, K. H., & McPheeters, M. (2015). Psychosocial interventions for child disruptive behaviors: A meta-analysis. Pediatrics, 136(5), 947–960.
 • Eras, Z., Atay, G., Şakrucu, E. D., Bingöler, E. B., & Dilmen, U. (2013). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişimsel destek. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 47(13), 97-103.
 • Feil, E. G., Baggett, K., Davis, B., Landry, S., Sheeber, L., Leve, C., & Johnson, U. (2020). Randomized control trial of an internet-based parenting intervention for mothers of infants. Early Childhood Research Quarterly, 50, 36-44.
 • Festl, R., & Gniewosz, G. (2019). Role of mothers’ and fathers’ Internet parenting for family climate. Journal of Social and Personal Relationships, 36(6), 1764-1784.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (5. Baskı). (Çev. Ed. Ali Ersoy; Pelin Yalçınoğlu), Ankara: Anı.
 • Gültekin, D. (2014). Yaratıcı drama eğitiminin 60-72 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişimine etkisi (Malatya ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Güven Metin, G. (1999). Dramanın 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hao, Y., & Fleer, M. (2016). Pretend Sign Created during Collective Family Play: A Cultural-Historical Study of a Child's Scientific Learning through Everyday Family Play Practices. International Research in Early Childhood Education, 7(2), 38-58.
 • Irak, D. & Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye ve Sosyal Medya. İstanbul : Okyanus
 • Kabakçı, Ö.F. & Owen, F.K. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157).
 • Küçükturan, A.G. & Keleş, S. (2017). Sosyal – Duygusal Gelişim. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 içinde (Ed. Aysel Köksal Akyol) Ankara: Anı.
 • Leslie, A. M. (2004). Who’s for learning? Developmental Science. 7, 417- 419.
 • Lucas, B., Elliot, B., & Landman, T. (2020). Online information search during covid-19. arXiv preprint arXiv:2004.07183.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020. Erişim Adresi:http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2019_2020.pdf
 • Özdemir Beceren, B. (2012). Güçlü başlangıç sosyal duygusal öğrenme programı'nın 5 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özkan Kunduracı, H.K. (2021). Anne Destek Eğitim Programının 24-36 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Ebeveynlik Bilgileri İle Görev Öz Yeterliklerine ve Çocuklarının Gelişimlerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk Samur, A. (2011). Değerler eğitimi programının 6 yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Pluye, P., El Sherif, R., Bartlett, G., Granikov, V., Grad, R. M., Doray, G. & Bouthillier, F. (2015). Perceived outcomes of online parenting information according to self-selected participants from a population of website users. In Proceedings of the 78th ASIS&T Annual Meeting: Information Science with Impact: Research in and for the Community. American Society for Information Science.
 • Santrock, J.W. (2021). Çocuk Gelişimi (A. Güre, Çev. Ed.) Ankara: Nobel
 • Santrock, J.W. (2016). Yaşam Boyu Gelişim (G. Yüksel, Çev. Ed.) Ankara: Nobel.
 • Sayımer, İ. (2014). Yeni Medya Araştırmaları. Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar. İstanbul: Literatürk.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Anı.
 • Şahinöz, A., & Bütün Ayhan, A. (2020). Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Journal of Pediatric Disease / Cocuk Hastaliklari Dergisi, 14(3), 249–257. https://doi.org/10.12956/tchd.571468
 • Şimşek, Ş. (2018). Anne eğitim programının işitme engelli çocukların dil gelişimlerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tecanlı Metin, G., & Gökçay, G. (2014). Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi. Journal of the Child / Cocuk Dergisi, 14(3), 89–94. https://doi.org/10.5222/j.child.2014.089
 • Trawick-Smith, J. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim. ( B. Akman, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Ulutaş Avcu, A. (2015). Ev merkezli anne-bebek etkileşim programının annelerin duyarlılık ve karşılıklı etkileşim davranışları ile bebeğin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • UNICEF (2021). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair s%C3%B6zle%C5%9Fme
 • UNICEF (2019). UNICEF 2019 Yıllık Faaliyet Raporu. Erişim Adresi: https://www.unicef.org/turkey/media/10451/file/UNICEF%202019%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Faaliyet%20Raporu.pdf
 • Vamos, J. (2015). Free to move, free to be. American Journal of Psychoanalysis, 75(1), 65–75. https://doi.org/10.1057/ajp.2014.60
 • Weitzman, Z.O. & Snow, C.E. (2001). Lexical output as related to children’s vocabulary acquisition: Effects of sophisticated exposure and support for meaning. Developmental Psychology. 37. 265-279.
 • World Health Organization. (2009). Preventing violence through the development of safe, stable and nurturing relationships between children and their parents and caregivers. Series of briefings on violence prevention: The evidence. Geneva: World Health Organization.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, O. & İpek, İ . (2020). Yeni Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Gündeme Gelen Sosyal İzolasyon ve Gönüllü Karantina Döneminde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2020 (52) , 69-94 . DOI: 10.47998/ikad.788255

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Belgin AKSOY>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0918-2560
Türkiye


Merve AKSOY> (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi
0000-0002-0143-2935
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Aksoy, A. B. & Aksoy, M. (2022). 0-36 Aylık Çocukların Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Çevrimiçi Kaynaklardaki Önerilerin İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (3) , 468-478 . DOI: 10.30703/cije.925337

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551