Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Systematic Review on The Resource Room in Turkey

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 575 - 586, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1126957

Öz

In this research, it is aimed to examine the studies carried out for the resource room service in Turkey. For this research, Google Scholar, Tübitak Ulakbim and Yök Thesis Center databases were searched using the keywords support training room, resource room. Within the framework of the screening, 38 studies that met the criteria were included in the scope of the study. The research was designed as a systematic compilation in order to examine in depth the studies carried out for the support education room service. As a result of this research, it is seen that there are in-service training for teachers and hardware deficiencies in the field where the application will be made in the studies conducted for the resource room. In addition, it has been concluded that the resource room service is a useful application for the students who benefit from this service despite all the problems experienced.

Kaynakça

 • *Afat, N. (2017). Üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerin eğitiminde destek eğitim odalarının incelenmesi. Social Science Studies, 5(9), 294-303.
 • *Akay, E. (2015). Kaynaştırma ortamındaki işitme engelli öğrencilere destek eğitim odasında uygulanan Türkçe etkinliklerinin incelenmesi. Journal of Education & Special Education Technology, 1(1), 1-14.
 • *Akay, E., Uzuner, Y., & Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleştirilen destek eğitim odası uygulamasındaki sorunlar ve çözüm gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 2(2), 43-68.
 • *Akgül, S., Kumaş, V., & Gökçeer, G. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim odalarında aldıkları eğitimin etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(3), 993-1022.
 • Ataman, A. (2003). Kaynaştırmaya Giriş. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (ss.13-28). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • *Aydın, A. (2015). Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere destek eğitim odasında verilen eğitim hizmetlerine ilişkin öğretmen görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • *Aydın-Dalga, R. (2019). Destek eğitim odasında görev alan öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle yaptıkları eğitim öğretime ilişkin görüş ve önerileri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Batu, E. S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(04).
 • Batu, E. S. & Topsakal, M. (2003). Özel eğitim danışmanlığı süreci ve bir danışmanlık örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(01).
 • Batu, S. & Kırcaali-İftar, G. (2010). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • *Bedur, S., Bilgiç, N., & Taşlıdere, E. (2015). Özel (Üstün) yetenekli öğrencilere sunulan destek eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 159-175.
 • Burns, N. & Grove, S. K. (2007). Understanding nursing research-ebook: Building an evidence-based practice. Elsevier Health Sciences.
 • Christle, C. A., & Yell, M. L. (2010). Individualized education programs: Legal requirements and research findings. Exceptionality, 18(3), 109-123.
 • *Çağlar, N. (2016). İlköğretim kurumlarındaki “destek eğitim odası (deo)” uygulamasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • *Demir, S. & Avcu, Y. E. (2018). Özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odalarına ilişkin öğretmen görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 156-185.
 • Diken, İ. H. (2010). Kaynaştırmaya Giriş. İ. H. Diken (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma içinde (ss.2-23). Ankara: Pegem Akademi.
 • *Ekin-Kotil, B. (2019). Destek eğitim odası uygulamalarının ve fiziki koşullarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • *Filik, R. (2019). Sınıf öğretmenlerinin destek eğitim odaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Friend, M., & Bursuck, W. (2006). Including students with special needs: A practical guide for classroom teachers. Boston: Pearson Education, Inc.
 • *Güven, D. (2019). Zihin yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği destek eğitim odası hizmetine yönelik bir durum çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • *Güven, D. (2020). Destek eğitim odası öğretmeninin rol ve sorumlulukları. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 450-463. Hemingway, P., & Brereton, N. (2009). What is a systematic review, What is Series. Bandolier, April.
 • Heward, W. L., Alber-Morgan, S. R. & Konrad, M. (2017). In Planing and providing special education services. In Exceptional children: An introduction to special education. (8 ed., pp. 36-66): Pearson Education.
 • Higgins, J. P. T., & Green, S. (Eds). (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0.
 • Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2021). Special education in Context: People, concepts, and perspevtives. In Special education in contemporary society: An ıntroduction to exceptionality (7 ed., pp. 90-215): Sage Punlications.
 • *Kale, M., Demir, S. (2017). İlkokullardaki destek oda eğitiminin Türkçe ve matematik derslerindeki başarı üzerindeki etkisinin incelenmesi. TÜBAV Bilim 10(4), 47-57.
 • *Kaptan, Ö. (2019). Kaynaştırma okullarındaki özel gereksinimli bireylere destek eğitim odasında eğitim veren öğretmenlerin süreç içerisinde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber (Systematic review methodology: A Guide to preparing systematic reviews). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(02).
 • *Kırkıç, K. A. &Sayan, A. (2020). Destek eğitim odalarında verilen eğitimin okul öncesi kaynaştırma öğrencilerinin gelişimine olan etkisinin incelenmesi, Turkish Studies, 15(2), 1121-1136.
 • *Kış, H. (2013). Destek eğitim odalarındaki uygulamalara ilişkin rehber öğretmenler ve özel eğitim sınıf öğretmenlerinin görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf adresinden 13.01.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Destek eğitim odası kılavuzu. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_08/03045051_destek_egitim_odasi_kilavuz.pdf adresinden 13.01.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarıgenelgesi.https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/21112929_kaynastirma_genelge.pdf adresinden 13.02.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu. https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf adresinden 21.03.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm adresinden 13.01.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf adresinden 23.02.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2020-2021. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2020_2021.pdf adresinden 15.03.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Moula, P. & Goodman, M. (2009). Nursing Research. (pp. 111-149, 247-261). London: SAGE Publication Ltd.
 • *Nar, B. (2017). Üstün/özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odası: sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ve görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • *Öpengin, E. (2018). İlkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odasının yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm müdahaleleri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Öpengin, E. (2021). Destek eğitim odası hizmetine ilişkin görüşlere odaklanan lisansüstü tezlerin sistematik incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 633-663.
 • *Öpengin, E., Gürgür, H. (2021). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik bir destek eğitim odası programı okul sistemine nasıl entegre edilebilir? Journal of Qualitative Research in Education, 27, 346-373.
 • *Öztürk, S. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının farklı değişkenlere göre destek eğitim odasındaki fen öğretimine ilişkin yeterlik inanç düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • *Pemik, K. & Levent, F. (2019). Üstün yetenekli öğrencilere destek odasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 20(2), 313-338.
 • *Pesen, H. (2019). Destek eğitim odası uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Siirt Üniversitesi.
 • Salend, S. J. (2016). Understanding Inclusion. In Creating inclusive classrooms: Effective, differentiated and reflective practies (8 ed., pp. 9-12): Pearson.
 • *Sarı, H., Seçil-Karamuklu, E. (2021). Destek eğitim odalarında ders veren öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik kullanılan materyal ve teknolojik aletlerin teminine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Special Education Journal: International TSPED. 3(2), 27-53.
 • *Semiz, N. (2018). Özel gereksinimli öğrencilere yönelik destek eğitim odası uygulamalarına ilişkin öğretmen ve aile görüşlerinin belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • *Sezer, A. (2019). Destek eğitim odalarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin destek eğitim programlarına ilişkin görüşleri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • *Şahin, A. & Gürler, B. (2018). Destek eğitim odasında ve kaynaştırma ortamlarında çalışan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecinde yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29).
 • Şahin, V. (2020). Özel eğitimde sınıflandırma, değerlendirme ve yerleştirme. S. Talas (Ed.), Özel eğitim içinde (ss. 135–156). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • *Taş, H. (2021). Destek eğitim odasında görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(1), 207-232.
 • *Talas, S., Kaya, F., Yıldırım, N., Yazıcı, L., Nural, H., Çelebi, İ., Keskin, Ş., Söylemez, T., & Nugay, E. (2016). Destek Eğitim Odaları ve Öğretmenler Üzerine Betimsel Bir Çalışma: Tokat İli Örneği. Journal of European Education –JEE, 6(3).
 • *Tamas, G. (2019). Sınıf öğretmenleri ve velilerin destek eğitim odası uygulamalarına ilişkin görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bayburt Üniversitesi.
 • *Tortop, H. S. & Dinçer, S. (2016). Destek eğitim odalarında üstün/özel yetenekli öğrencilerle çalışan sınıf öğretmenlerinin uygulama hakkındaki görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 11-28.
 • *Tunalı Erkan, D., (2018). Ortaöğretim kurumlarındaki destek eğitim odası uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2(2), 17-30.
 • *Ünal, H. (2008). Birlikte eğitim ortamındaki zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere destek eğitim odasında verilen destek eğitimin etkililiği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • *Ünay, E. (2015). Destek oda eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları üzerine etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40.
 • *Yazarkan, S. K. (2020). İlkokullardaki destek eğitim odası uygulamasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri hakkında bir araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(3), 776-790.
 • *Yazçayır, G. (2020). Özel gereksinimli öğrencilere yönelik destek eğitim odası uygulamalarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Yazıcıoğlu, T. (2018). Kaynaştirma uygulamalarinin tarihsel süreci ve Türkiye’de uygulanan kaynaştirma modelleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), 92-110.
 • *Yazıcıoğlu, T. (2020). Destek eğitim odalarında görev yapan öğretmenlerin destek eğitim odalarının işleyişine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(2), 299-327.
 • *Yavuz, Y. & Yavuz, O. (2016). Destek eğitim odasında uygulanan etkinliklerin ilkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin yaratıcılık becerilerine etkisi. Journal of Gifted Education Research, 4(1), 1-13.
 • Yazıcıoğlu, T. (2020). Destek eğitim odalarında görev yapan öğretmenlerin destek eğitim odalarının işleyişine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(2) 299-327.
 • Yell, M. L., Collins, J., Kumpiene, G., & Bateman, D. (2020). The individualized education program: Procedural and substantive requirements. Teaching Exceptional Children, 52(5), 304-318.
 • Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S., Bond, M., & Buntins, K.(Eds.). (2020). Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application. Springer.
 • Wiederholt, J.L. & Chamberlain, S.P. (1989) ‘A critical analysis of resource programs’, Remedial and Special Education, Vol. 10, pp.15–37.

Türkiye’de Destek Eğitim Odası Üzerine Sistematik Bir Derleme

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 575 - 586, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1126957

Öz

Bu araştırmada Türkiye’de destek eğitim odası hizmetine yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma için Google Scholar (Google Akademik), Tübitak Ulakbim ve Yök Tez Merkezi veri tabanlarında “destek eğitim odası, kaynak oda ve resource room” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama çerçevesinde ölçütleri karşılayan 38 araştırma çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma, destek eğitim odası hizmetine yönelik gerçekleştirilmiş olan çalışmaları derinlemesine incelemek amacıyla sistematik derleme şeklinde tasarlanmıştır. Araştırma sonucunda destek eğitim odasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda öğretmenlere ilişkin hizmet içi eğitim ve uygulamanın yapılacağı alana yönelik donanımsal eksiklikler yaşandığı görülmektedir. Ayrıca destek eğitim odası hizmetinin yaşanılan tüm aksaklıklara rağmen bu hizmetten yararlanan öğrenciler açısından faydalı bir uygulama olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • *Afat, N. (2017). Üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerin eğitiminde destek eğitim odalarının incelenmesi. Social Science Studies, 5(9), 294-303.
 • *Akay, E. (2015). Kaynaştırma ortamındaki işitme engelli öğrencilere destek eğitim odasında uygulanan Türkçe etkinliklerinin incelenmesi. Journal of Education & Special Education Technology, 1(1), 1-14.
 • *Akay, E., Uzuner, Y., & Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleştirilen destek eğitim odası uygulamasındaki sorunlar ve çözüm gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 2(2), 43-68.
 • *Akgül, S., Kumaş, V., & Gökçeer, G. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim odalarında aldıkları eğitimin etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(3), 993-1022.
 • Ataman, A. (2003). Kaynaştırmaya Giriş. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (ss.13-28). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • *Aydın, A. (2015). Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere destek eğitim odasında verilen eğitim hizmetlerine ilişkin öğretmen görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • *Aydın-Dalga, R. (2019). Destek eğitim odasında görev alan öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle yaptıkları eğitim öğretime ilişkin görüş ve önerileri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Batu, E. S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(04).
 • Batu, E. S. & Topsakal, M. (2003). Özel eğitim danışmanlığı süreci ve bir danışmanlık örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(01).
 • Batu, S. & Kırcaali-İftar, G. (2010). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • *Bedur, S., Bilgiç, N., & Taşlıdere, E. (2015). Özel (Üstün) yetenekli öğrencilere sunulan destek eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 159-175.
 • Burns, N. & Grove, S. K. (2007). Understanding nursing research-ebook: Building an evidence-based practice. Elsevier Health Sciences.
 • Christle, C. A., & Yell, M. L. (2010). Individualized education programs: Legal requirements and research findings. Exceptionality, 18(3), 109-123.
 • *Çağlar, N. (2016). İlköğretim kurumlarındaki “destek eğitim odası (deo)” uygulamasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • *Demir, S. & Avcu, Y. E. (2018). Özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odalarına ilişkin öğretmen görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 156-185.
 • Diken, İ. H. (2010). Kaynaştırmaya Giriş. İ. H. Diken (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma içinde (ss.2-23). Ankara: Pegem Akademi.
 • *Ekin-Kotil, B. (2019). Destek eğitim odası uygulamalarının ve fiziki koşullarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • *Filik, R. (2019). Sınıf öğretmenlerinin destek eğitim odaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Friend, M., & Bursuck, W. (2006). Including students with special needs: A practical guide for classroom teachers. Boston: Pearson Education, Inc.
 • *Güven, D. (2019). Zihin yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği destek eğitim odası hizmetine yönelik bir durum çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • *Güven, D. (2020). Destek eğitim odası öğretmeninin rol ve sorumlulukları. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 450-463. Hemingway, P., & Brereton, N. (2009). What is a systematic review, What is Series. Bandolier, April.
 • Heward, W. L., Alber-Morgan, S. R. & Konrad, M. (2017). In Planing and providing special education services. In Exceptional children: An introduction to special education. (8 ed., pp. 36-66): Pearson Education.
 • Higgins, J. P. T., & Green, S. (Eds). (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0.
 • Gargiulo, R. M. & Bouck, E. C. (2021). Special education in Context: People, concepts, and perspevtives. In Special education in contemporary society: An ıntroduction to exceptionality (7 ed., pp. 90-215): Sage Punlications.
 • *Kale, M., Demir, S. (2017). İlkokullardaki destek oda eğitiminin Türkçe ve matematik derslerindeki başarı üzerindeki etkisinin incelenmesi. TÜBAV Bilim 10(4), 47-57.
 • *Kaptan, Ö. (2019). Kaynaştırma okullarındaki özel gereksinimli bireylere destek eğitim odasında eğitim veren öğretmenlerin süreç içerisinde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber (Systematic review methodology: A Guide to preparing systematic reviews). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.
 • Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(02).
 • *Kırkıç, K. A. &Sayan, A. (2020). Destek eğitim odalarında verilen eğitimin okul öncesi kaynaştırma öğrencilerinin gelişimine olan etkisinin incelenmesi, Turkish Studies, 15(2), 1121-1136.
 • *Kış, H. (2013). Destek eğitim odalarındaki uygulamalara ilişkin rehber öğretmenler ve özel eğitim sınıf öğretmenlerinin görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf adresinden 13.01.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Destek eğitim odası kılavuzu. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_08/03045051_destek_egitim_odasi_kilavuz.pdf adresinden 13.01.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarıgenelgesi.https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/21112929_kaynastirma_genelge.pdf adresinden 13.02.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu. https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf adresinden 21.03.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm adresinden 13.01.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf adresinden 23.02.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2020-2021. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/10141326_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2020_2021.pdf adresinden 15.03.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Moula, P. & Goodman, M. (2009). Nursing Research. (pp. 111-149, 247-261). London: SAGE Publication Ltd.
 • *Nar, B. (2017). Üstün/özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odası: sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ve görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • *Öpengin, E. (2018). İlkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odasının yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm müdahaleleri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Öpengin, E. (2021). Destek eğitim odası hizmetine ilişkin görüşlere odaklanan lisansüstü tezlerin sistematik incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 633-663.
 • *Öpengin, E., Gürgür, H. (2021). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik bir destek eğitim odası programı okul sistemine nasıl entegre edilebilir? Journal of Qualitative Research in Education, 27, 346-373.
 • *Öztürk, S. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının farklı değişkenlere göre destek eğitim odasındaki fen öğretimine ilişkin yeterlik inanç düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • *Pemik, K. & Levent, F. (2019). Üstün yetenekli öğrencilere destek odasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 20(2), 313-338.
 • *Pesen, H. (2019). Destek eğitim odası uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Siirt Üniversitesi.
 • Salend, S. J. (2016). Understanding Inclusion. In Creating inclusive classrooms: Effective, differentiated and reflective practies (8 ed., pp. 9-12): Pearson.
 • *Sarı, H., Seçil-Karamuklu, E. (2021). Destek eğitim odalarında ders veren öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerine yönelik kullanılan materyal ve teknolojik aletlerin teminine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Special Education Journal: International TSPED. 3(2), 27-53.
 • *Semiz, N. (2018). Özel gereksinimli öğrencilere yönelik destek eğitim odası uygulamalarına ilişkin öğretmen ve aile görüşlerinin belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • *Sezer, A. (2019). Destek eğitim odalarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin destek eğitim programlarına ilişkin görüşleri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • *Şahin, A. & Gürler, B. (2018). Destek eğitim odasında ve kaynaştırma ortamlarında çalışan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama sürecinde yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29).
 • Şahin, V. (2020). Özel eğitimde sınıflandırma, değerlendirme ve yerleştirme. S. Talas (Ed.), Özel eğitim içinde (ss. 135–156). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • *Taş, H. (2021). Destek eğitim odasında görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(1), 207-232.
 • *Talas, S., Kaya, F., Yıldırım, N., Yazıcı, L., Nural, H., Çelebi, İ., Keskin, Ş., Söylemez, T., & Nugay, E. (2016). Destek Eğitim Odaları ve Öğretmenler Üzerine Betimsel Bir Çalışma: Tokat İli Örneği. Journal of European Education –JEE, 6(3).
 • *Tamas, G. (2019). Sınıf öğretmenleri ve velilerin destek eğitim odası uygulamalarına ilişkin görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bayburt Üniversitesi.
 • *Tortop, H. S. & Dinçer, S. (2016). Destek eğitim odalarında üstün/özel yetenekli öğrencilerle çalışan sınıf öğretmenlerinin uygulama hakkındaki görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 11-28.
 • *Tunalı Erkan, D., (2018). Ortaöğretim kurumlarındaki destek eğitim odası uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2(2), 17-30.
 • *Ünal, H. (2008). Birlikte eğitim ortamındaki zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere destek eğitim odasında verilen destek eğitimin etkililiği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • *Ünay, E. (2015). Destek oda eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları üzerine etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40.
 • *Yazarkan, S. K. (2020). İlkokullardaki destek eğitim odası uygulamasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri hakkında bir araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(3), 776-790.
 • *Yazçayır, G. (2020). Özel gereksinimli öğrencilere yönelik destek eğitim odası uygulamalarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Yazıcıoğlu, T. (2018). Kaynaştirma uygulamalarinin tarihsel süreci ve Türkiye’de uygulanan kaynaştirma modelleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), 92-110.
 • *Yazıcıoğlu, T. (2020). Destek eğitim odalarında görev yapan öğretmenlerin destek eğitim odalarının işleyişine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(2), 299-327.
 • *Yavuz, Y. & Yavuz, O. (2016). Destek eğitim odasında uygulanan etkinliklerin ilkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin yaratıcılık becerilerine etkisi. Journal of Gifted Education Research, 4(1), 1-13.
 • Yazıcıoğlu, T. (2020). Destek eğitim odalarında görev yapan öğretmenlerin destek eğitim odalarının işleyişine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(2) 299-327.
 • Yell, M. L., Collins, J., Kumpiene, G., & Bateman, D. (2020). The individualized education program: Procedural and substantive requirements. Teaching Exceptional Children, 52(5), 304-318.
 • Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S., Bond, M., & Buntins, K.(Eds.). (2020). Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application. Springer.
 • Wiederholt, J.L. & Chamberlain, S.P. (1989) ‘A critical analysis of resource programs’, Remedial and Special Education, Vol. 10, pp.15–37.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm İnceleme
Yazarlar

Sertan TALAS>
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0003-1635-9707
Türkiye


Gizem TÜRKOĞLU> (Sorumlu Yazar)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0002-8614-1714
Türkiye


Emine SEÇİL KARAMUKLU>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0002-6010-8406
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Talas, S. , Türkoğlu, G. & Seçil Karamuklu, E. (2022). Türkiye’de Destek Eğitim Odası Üzerine Sistematik Bir Derleme . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (3) , 575-586 . DOI: 10.30703/cije.1126957

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551