Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Öykü Yazma Becerilerinin Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 488 - 499, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1014397

Öz

Bu çalışmada okuma güçlüğü olan öğrencilerin öykü yazma becerileri gelişimsel bakış açısıyla öykü elementleri, biçimbirim bilgisi ve sözcük dağarcığı bakımından karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada okuma güçlüğü olan 183 öğrencinin (dördüncü sınıf 50, altıncı sınıf 71 ve sekizinci sınıf 62), okuma güçlüğü olmayan 192 öğrencinin (dördüncü sınıf 55, altıncı sınıf 74 ve sekizinci sınıf 63) yazdıkları öyküler incelenmiştir. Öğrenciler izledikleri bir sessiz film hakkında öykü yazmışlardır. Bu çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından karşılaştırmalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tüm sınıf düzeylerinde okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma güçlüğü olmayan akranlarından öykü elementleri ölçeğinden daha düşük puanlar aldıkları ve dördüncü sınıf ile sekizinci sınıf arasında okuma güçlüğü olmayan öğrencilerin yazılı ürünlerinde öykü elementleri açısından farklılık olduğu, okuma güçlüğü olan öğrencilerde ise farklılık olmadığı görülmüştür. Çalışmanın sonucunda okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin yanı sıra yazma becerilerinin de akranlarından düşük seviyede olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, okuma güçlüğü olmayan öğrencilerin grup ortalamalarının sınıf düzeylerinin ilerlemesiyle arttığı görülmektedir. Bu durum okuma ve yazma arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Okumada başarılı olan öğrenciler, yazdıkları öykülerde öykü elementlerine yer vermede, Toplam ve Farklı Sözcük Sayılarında ve Ortalama Sözce Uzunluklarında okuma güçlüğü olan akranlarından daha başarılı olsalar da okumada başarılı olan öğrencilerin de öykü yazmada sorunları olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Ağın Haykır, H. (2012). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi İle Yazılı Anlatım Becerisi Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Akdal, D. (2011). Metinler Arası Okuma Yaklaşımının İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Akyol, H., & Yıldız, M. (2010). Okuma Bozukluğu Olan Bir Öğrencinin Okuma Ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması. 9. New World Sciences Academy, 5(4), 1690-1700. Erişim adresi: https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=121065
 • Arı, G. (2008). Öğrencilerin Hikâye Edici Metinlerinin Çözümleyici Puanlama Yönergesine Göre Değerlendirilmesi (6. ve 7. Sınıf Örneği), (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Aslan, C. ve Çakmak, S. (2020). Metin Türleri Bağlamında Az Gören, Görme Engelli ve Gören Öğrencilerin Yazılı İfade Becerilerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 868-885. Erişim adresi: http://www.anadiliegitimi.com
 • Aydın, O. ve Cavkaytar, A. (2018). Yazma Güçlüğü Görülen Öğrencilerin El Yazısı Okunaklık Düzeylerinin Arttırılmasında İpucunun Giderek Artırılması Uygulamasıyla Sunulan Öğretimin Etkililiği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; (36); 1-23. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/41883
 • Bahap Kudret, Z., & Baydık, B. (2016). Başarılı ve başarısız dördüncü sınıf okuyucularının okuduğunu anlama ve özetleme becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 317- 346. Doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.268558
 • Balcı, E. (2017). Okuma Güçlüğü Çeken/Disleksili Öğrencilerin Yazılı Anlatım Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12(28). 91-116. Doi: 10/7827/TurkishStudies.12499
 • Bayraktar, A. & Seçkin, Ş. (2012). Yazma Güçlükleri ve Öğretim Yöntemleri. S.S. Yıldırım Doğru (Editör), Öğrenme Güçlükleri (ss. 167-197). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bishop, D. V. M., & Adams, C. (1999). A prospective study of the relationship between specific language impairment, phonological disorders and reading retardation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31(7), 1027-1050. doi: 10.1111/j.1469- 7610.1990.tb00844.x.
 • Burman, D., Evans, D., Nunes, T. and Bell, D. (2008). Assessing deaf children's writing in primary school: Grammar and story development. Deafness & Education International, 10(2), 93-110. doi:10.1179/146431508790559814
 • Cain, K. and Oakhill, J. (2011). Matthew effects in young readers: Reading comprehension and reading experience aid vocabulary development. Journal of learning disabilities, 44(5), 431-443. doi: 10.1177/0022219411410042
 • Can, R. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Paragraf Düzeyinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Catts, H. W., Fey, M. E., Zhang, X. and Tomblin, J. B. (1999). Language basis of reading and reading disabilities: Evidence from a longitudinal investigation. Scientific Studies Of Reading, 3(4), 331-361. doi: 10.1207/s1532799xssr0304_2
 • Catts, H. W., Fey, M. E., Tomblin, J. B. and Zhang, X. (2002). A longitudinal investigation of reading outcomes in children with language impairments. Journal of speech, Language, and hearing Research, 45(6), 1142-1157. doi: 10.1044/1092-4388(2002/093)
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık Ve Metin Elementleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Coşkun, İ. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Editörler), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (ss. 49-91). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çelikpazu, E. E. (2006). Erzurum Merkez İlçe İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Delimehmet-Dada, Ş. ve Ergül, C. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Bilgisi ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.544840
 • Elleman, A. M., Oslund, E. L., Griffin, N. M. and Myers, K. E. (2019). A review of middle school vocabulary interventions: Five research-based recommendations for practice. Language, speech, and hearing services in schools, 50(4), 477-492. doi: 10.1044/2019_LSHSS-VOIA-18-0145
 • Englert, C. S., & Hiebert, E. H. (1984). Children's developing awareness of text structures in expository materials. Journal of educational psychology, 76(1), 65.doi: 10.1037/0022-0663.76.1.65
 • Erdoğan, Ö., Gülay, A. ve Uzuner, F. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Güçlüğüne İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 16(61), 700-718. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292096
 • Erkan, Ç. E. R. ve Ağrelim, H. T. (2016). 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Sözvarlığı ve Sözcük Sıklığı Dağılımı Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 83-99. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/683935
 • Fitzgerald, J., Shanahan, T. (2000). Reading and writing relations and their development. Educational Psychologist, 35, 39–50. doi: 10.1207/S15326985EP3501_5
 • Foorman, B. R., Petscher, Y. and Herrera, S. (2018). Unique and common effects of decoding and language factors in predicting reading comprehension in grades 1–10. Learning and Individual Differences, 63, 12-23. doi: 10.1016/j.lindif.2018.02.011
 • Garcia, J.N. and Fidalgo, R. (2008). Changes in the calibration of writing self-efficacy in students with learning disabilities by gender. The Spanish Journal of Psychology, 11(2), 432-444. Retrieved from: https://www.cambridge.org/
 • Gillespie, A. and Graham, S. (2014). A meta-analysis of writing interventions for students with learning disabilities. Exceptional children, 80(4), 454-473. doi: 10.1177/0014402914527238
 • Graham, S. and Harris, K.R. (1997). Self regulation and writing: Where do we go from here? Contemporary Educational Psychology, 89(1), 170-182. doi: 10.1006/ceps.1997.0920
 • Graham, S. and Harris, K. (2005). Writing better: effective strategies for teaching students with learning difficulties. Baltimore, MD: Brookes Publishing Company.
 • Graham, S. and Santangelo, T. (2014). Does spelling instruction make students better spellers, readers, and writers? A meta-analytic review. Reading and Writing, 27(9), 1703-1743. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-014-9517-0
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195. Erişim adresi: https://www.sosyalarastirmalar.com
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel-Özmen. R. (1999). Öykü Yapısı ve Öykü Yapısının Okuduğunu Anlama Öğretiminde Kullanılması. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 105-119. Erişim adresi: http://bilig.yesevi.edu.tr/shw_artcl-3461.html
 • Guzel-Ozmen, R. (2006). The effectiveness of modified cognitive strategy instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(3), 281-297.doi: 10.1177/001440290607200302
 • Güzel-Özmen, R. (2010). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler. İbrahim H. Diken (Editör), Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (367-399). Ankara: Pegem Akademi.
 • Harris, K. R. and Graham, S. (1996). Making the writing process work: Strategies for composition and self-regulation. Cambridge, MA: Brookline Books.
 • Herbert, K. E., Massey-Garrison, A. and Geva, E. (2020). A developmental examination of narrative writing in el and el1 school children who are typical readers, poor decoders, or poor comprehenders. Journal of Learning Disabilities, 53(1), 36-47. doi: 10.1177/0022219419881625
 • Hulme, C., Nash, H. M., Gooch, D., Lervag, A. and Snowling, M. J. (2015). The foundations of literacy development in children at familial risk of dyslexia. Psychological science, 26(12), 1877-1886. doi: 10.1177/0956797615603702
 • İlker, Ö. ve Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim Döneminde Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Yazma Becerilerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602.
 • İnce, V. M. (2006). İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Kantemir, E. (1997). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.
 • Karakete, E. (2006). Yaratıcı Dramanın İlköğretim II. Kademede 6.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasu, H. P. (2004). Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Beceri Düzeylerini Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Karasu, P., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2013). Formel Olmayan Okuma Envanteri. Ankara: Nobel Akademi.
 • Karatay, H. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları. Journal of Türklük Bilimi Arastirmalari, 27. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157003
 • Koutsoftas, A. D. and Gray, S. (2013). A structural equation model of the writing process in typically-developing sixth grade children. Reading and Writing, 26(6), 941-966. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-012-9399-y
 • Kavcar, C. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kavcar, C. O., Oğuzkan, F. F. ve Sever, S.(2004). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Engin Yayıncılık.
 • Keklik, S. (2009). On Bir Yaşına Kadar Çocukta Dil Edinimi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Kodan, H. (2016). Yazma Güçlüğü Olan Üçüncü Sınıf Öğrencisinin El Yazısı Okunaklılığının Geliştirilmesi: Eylem Araştırması. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 20(2), 523-539. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/24724/261482
 • Kolaç, E. (2009). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 594-626. Erişim adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/268072254.pdf
 • Konopak, B.C., Martin, M.A. and Martin S.H. (1987). Reading and writing: Aids to learning in the content areas. Journal of Reading, 31(2), 109-115. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/40029822?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Kılıç, B. (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazdıkları Öyküleyici Metinler Üzerine Bir İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye
 • Kırbaş, A. (2006). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Kim, Y. S. G., & Schatschneider, C. (2017). Expanding the developmental models of writing: A direct and indirect efects model of developmental writing (DIEW). Journal of Educational Psychology, 109, 35–50. Doi:10.1037/edu0000129.
 • Kuşdemir, Y., Kurban,H. ve Bulut, P. (2018). Yazma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrenci ile İlgili Eylem Araştırması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1190-1209. doi: 10.7884/teke.4172
 • Lee, J. H., & Macaro, E. (2013). Investigating age in the use of L1 or English‐only instruction: Vocabulary acquisition by Korean EFL learners. The Modern Language Journal, 97(4), 887-901.doi: 10.1111/j.1540-4781.2013.12044.x
 • Maden, A., & Önal, A. (2020). Use of Listening Strategies in Advertising: The Case of Middle School Students. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 16(2), 207-222.
 • Meyer, B. J., & Poon, L. W. (2001). Effects of structure strategy training and signaling on recall of text. Journal of educational psychology, 93(1), 141.
 • Mercer, C. D., & Mercer, A. R. (2005). Teaching students with learning problems (7th ed.). United States of America: Pearson
 • Mercer, C.D., & Pullen, P.C. (2005). Teaching students with learning disabilities. (6th ed.) New Jersey, USA: Pearson Education.
 • Miller, T. L., & Lignugaris-Kraft, B. (2002). The effects of text structure discrimination training on the writing performance of students with learning disabilities. Journal of Behavioral Education, 11(4), 203-230.doi:
 • Mortensen, L., Smith-Lock, K. and Nickels, L. (2009). Text structure and patterns of cohesion in narrative texts written by adults with a history of language impairment. Reading and Writing, 22(6), 735-752. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-008-9150-x
 • Muter, V., Hulme, C., Snowling, M. J. and Stevenson, J. (2004). Phonemes, rimes, vocabulary, and grammatical skills as foundations of early reading development: evidence from a longitudinal study. Developmental psychology, 40(5), 665. https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.5.665
 • Nagy, W. E., Carlisle, J. F. and Goodwin, A. P. (2014). Morphological knowledge and literacy acquisition. Journal of learning disabilities, 47(1), 3-12. doi: 10.1177/0022219413509967
 • National Early Literacy Panel. (2008). Developing early literacy: Report of the National Early Literacy Panel. Washington, DC. Retrieved from: https://search.proquest.com
 • Olinghouse, N. G., & Leaird, J. T. (2009). The relationship between measures of vocabulary and narrative writing quality in second-and fourth-grade students. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 22, 545–565. Doi: 10.1007/s11145-008-9124-z.
 • Önler, Z. (2009). Kültürel Etkilenmeler ve Dil. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Özbay, M. (1995). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Özbay, M. ve Zorbaz, K. Z. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161(161), 47-72. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200431
 • Özcan, A.F. ve Özcan, A.O. (2014). İlk Okuma Yazma Öğrenmede Çocukların Yaşadıkları Güçlükler, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri: Nitel Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 67-86. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/7943
 • Özdemir, E. ve Binyazar, A. (2016). Yazma Öğretimi Yazma Sanatı. (1. Baskı). İstanbul: Fom Kitap Yayınları.
 • Öztürk, H. (2016). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Öyküleme Yoluyla Ölçümlenen Yazılı İfadeleri Ve Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Sönmez, E., Haznedar, B., & Babür, N. (2017). Fonolojik Farkındalık ve Sözcük Bilgisinin Yazma Becerisi Üzerindeki Etkisi. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 85-91. Erişim adresi: https://www.dilbilimdernegi.org/category/dernekten/yayinlar/
 • Squire, J. 1983. Composing and comprehending: Two sides of the same basic process. Language Arts, 60, 581-585. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/41961507?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Sümer, H. M. ve Turna, C. (2018). İşiten ve İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özetleme Becerileri Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(3), 531-551. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.348310
 • Swanson, H. L. and Harris, K. R. (2013). Handbook of learning disabilities. Guilford press.
 • Tompkins, G. E. (2004). Teaching writing: balancing product and process. (4. bs.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Troia, G. A., Harbaugh, A. G., Shankland, R. K., Wolbers, K. A. and Lawrence, A. M. (2013). Relationships between writing motivation, writing activity, and writing performance: Effects of grade, sex, and ability. Reading and Writing, 26(1), 17-44. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-012-9379-2
 • Truckenmiller, A., Shen, M., & Sweet, L. E. (2020). The role of vocabulary and syntax in ınformational written composition in middle school. Reading and Writing, 88(3), 1-33. doi:10.1007/s11145-020-10099-1
 • Truckenmiller, A. J., & Petscher, Y. (2020). The role of academic language in written composition in elementary and middle school. Reading and Writing, 33(1), 45-66. doi: 10.1007/s11145-019-09938-7
 • Uygun, M. (2012). Öz Düzenleme Stratejisi Gelişimi Öğretiminin Yazılı Anlatıma, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine, Kalıcılığa Ve Tutuma Etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Williams, J. P., Hall, K. M., & Lauer, K. D. (2004). Teaching expository text structure to young at-risk learners: Building the basics of comprehension instruction. Exceptionality, 12(3), 129-144. doi:10.1207/s15327035ex1203_2
 • Leader-Williams, N., Balmford, A., Linkie, M., Mace, G. M., Smith, R. J., Stevenson, M., ... & Zimmermann, A. (2007). Beyond the ark: conservation biologists' views of the achievements of zoos in conservation. Catalysts for conservation: a direction for zoos in the 21st Century, London, UK, 19-20 February, 2004., 236-254.
 • Wong, B. Y., & Wilson, M. (1984). Investigating awareness of and teaching passage organization in learning disabled children. Journal of Learning Disabilities, 17(8), 477-482. doi: 10.1177/002221948401700808
 • Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok, V. S. (2006). Üniversiteler için Türkçe-1: Yazılı Anlatım. (Birinci Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Yazanoğlu, G. (2011). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinde Kelime Dağarcığı Gelişimin İlk Okuma Yazma Başarısı Ve Sosyoekonomik Düzey İle İlişkisi (Şırnak ili örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Yelboga, A., & Tavsancil, E. (2010). The Examination of Reliability According to Classical Test and Generalizability on a Job Performance Scale. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(3), 1847-1854.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklığının geliştirilmesi: Eylem Araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 281-310. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21640/232604
 • Yılmaz, S. K. (2008). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Yılmaz, Ş. S., & Sarı, K. R. (2020). Disleksili Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Dil Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(4), 1680-1688.doi: 10.24106/kefdergi.3896
 • Yılmaz, Ş. S., & Yaşaroğlu, H. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma, Sözcük Bilgisi ve Sözel Bellek Performanslarının İncelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 53(2), 751-780.doi: 10.30964/auebfd.588849.
 • Zajic, M. C., Solari, E. J., Grimm, R. P., McIntyre, N. S. and Mundy, P. C. (2020). Relationships between reading profiles and narrative writing abilities in school-age children with autism spectrum disorder. Reading and Writing, 33(6), 1-26. doi:10.1007/s11145-020-10015-7

Examination of Story Writing Skills of Students with Reading Difficulties from a Developmental Perspective

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3, 488 - 499, 29.09.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1014397

Öz

In this study, story writing skills of students with reading difficulties were examined comparatively from a developmental point of view in terms of story elements, morpheme knowledge and vocabulary. In the study, the stories written by 183 students with reading difficulties (fourth grade 50, sixth grade 71 and eighth grade 62) and 192 students without reading difficulties (fourth grade 55, sixth grade 74 and eighth grade 63) were examined. Students wrote a story about a silent film they watched. In this study, the comparative descriptive method, one of the quantitative research approaches, was used. As a result of the analyses made, it was seen that students with reading difficulties at all grade levels got lower scores on the story elements scale than their peers without reading difficulties, there was a difference in the written products of the students without reading difficulties between the fourth and eighth grades in terms of story elements, while there was no difference in the students with reading difficulties. As a result of the study, it was found that students with reading difficulties were at a lower level than their peers, in addition to their reading skills. When the findings are examined, it is seen that the group averages of the students who do not have reading difficulties increase with the progress of their grade levels. This situation reveals that there is a positive relationship between reading and writing. Although the students who are successful in reading are more successful than their peers with reading difficulties in including the story elements in the stories they write, it is seen that the students who are successful in reading also have problems in writing stories.

Kaynakça

 • Ağın Haykır, H. (2012). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi İle Yazılı Anlatım Becerisi Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Akdal, D. (2011). Metinler Arası Okuma Yaklaşımının İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye.
 • Akyol, H., & Yıldız, M. (2010). Okuma Bozukluğu Olan Bir Öğrencinin Okuma Ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması. 9. New World Sciences Academy, 5(4), 1690-1700. Erişim adresi: https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=121065
 • Arı, G. (2008). Öğrencilerin Hikâye Edici Metinlerinin Çözümleyici Puanlama Yönergesine Göre Değerlendirilmesi (6. ve 7. Sınıf Örneği), (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Aslan, C. ve Çakmak, S. (2020). Metin Türleri Bağlamında Az Gören, Görme Engelli ve Gören Öğrencilerin Yazılı İfade Becerilerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 868-885. Erişim adresi: http://www.anadiliegitimi.com
 • Aydın, O. ve Cavkaytar, A. (2018). Yazma Güçlüğü Görülen Öğrencilerin El Yazısı Okunaklık Düzeylerinin Arttırılmasında İpucunun Giderek Artırılması Uygulamasıyla Sunulan Öğretimin Etkililiği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; (36); 1-23. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/41883
 • Bahap Kudret, Z., & Baydık, B. (2016). Başarılı ve başarısız dördüncü sınıf okuyucularının okuduğunu anlama ve özetleme becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 317- 346. Doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.268558
 • Balcı, E. (2017). Okuma Güçlüğü Çeken/Disleksili Öğrencilerin Yazılı Anlatım Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12(28). 91-116. Doi: 10/7827/TurkishStudies.12499
 • Bayraktar, A. & Seçkin, Ş. (2012). Yazma Güçlükleri ve Öğretim Yöntemleri. S.S. Yıldırım Doğru (Editör), Öğrenme Güçlükleri (ss. 167-197). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bishop, D. V. M., & Adams, C. (1999). A prospective study of the relationship between specific language impairment, phonological disorders and reading retardation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31(7), 1027-1050. doi: 10.1111/j.1469- 7610.1990.tb00844.x.
 • Burman, D., Evans, D., Nunes, T. and Bell, D. (2008). Assessing deaf children's writing in primary school: Grammar and story development. Deafness & Education International, 10(2), 93-110. doi:10.1179/146431508790559814
 • Cain, K. and Oakhill, J. (2011). Matthew effects in young readers: Reading comprehension and reading experience aid vocabulary development. Journal of learning disabilities, 44(5), 431-443. doi: 10.1177/0022219411410042
 • Can, R. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Paragraf Düzeyinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Catts, H. W., Fey, M. E., Zhang, X. and Tomblin, J. B. (1999). Language basis of reading and reading disabilities: Evidence from a longitudinal investigation. Scientific Studies Of Reading, 3(4), 331-361. doi: 10.1207/s1532799xssr0304_2
 • Catts, H. W., Fey, M. E., Tomblin, J. B. and Zhang, X. (2002). A longitudinal investigation of reading outcomes in children with language impairments. Journal of speech, Language, and hearing Research, 45(6), 1142-1157. doi: 10.1044/1092-4388(2002/093)
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık Ve Metin Elementleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Coşkun, İ. (2006). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Editörler), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (ss. 49-91). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çelikpazu, E. E. (2006). Erzurum Merkez İlçe İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Delimehmet-Dada, Ş. ve Ergül, C. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Bilgisi ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.544840
 • Elleman, A. M., Oslund, E. L., Griffin, N. M. and Myers, K. E. (2019). A review of middle school vocabulary interventions: Five research-based recommendations for practice. Language, speech, and hearing services in schools, 50(4), 477-492. doi: 10.1044/2019_LSHSS-VOIA-18-0145
 • Englert, C. S., & Hiebert, E. H. (1984). Children's developing awareness of text structures in expository materials. Journal of educational psychology, 76(1), 65.doi: 10.1037/0022-0663.76.1.65
 • Erdoğan, Ö., Gülay, A. ve Uzuner, F. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Güçlüğüne İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 16(61), 700-718. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292096
 • Erkan, Ç. E. R. ve Ağrelim, H. T. (2016). 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Sözvarlığı ve Sözcük Sıklığı Dağılımı Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 83-99. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/683935
 • Fitzgerald, J., Shanahan, T. (2000). Reading and writing relations and their development. Educational Psychologist, 35, 39–50. doi: 10.1207/S15326985EP3501_5
 • Foorman, B. R., Petscher, Y. and Herrera, S. (2018). Unique and common effects of decoding and language factors in predicting reading comprehension in grades 1–10. Learning and Individual Differences, 63, 12-23. doi: 10.1016/j.lindif.2018.02.011
 • Garcia, J.N. and Fidalgo, R. (2008). Changes in the calibration of writing self-efficacy in students with learning disabilities by gender. The Spanish Journal of Psychology, 11(2), 432-444. Retrieved from: https://www.cambridge.org/
 • Gillespie, A. and Graham, S. (2014). A meta-analysis of writing interventions for students with learning disabilities. Exceptional children, 80(4), 454-473. doi: 10.1177/0014402914527238
 • Graham, S. and Harris, K.R. (1997). Self regulation and writing: Where do we go from here? Contemporary Educational Psychology, 89(1), 170-182. doi: 10.1006/ceps.1997.0920
 • Graham, S. and Harris, K. (2005). Writing better: effective strategies for teaching students with learning difficulties. Baltimore, MD: Brookes Publishing Company.
 • Graham, S. and Santangelo, T. (2014). Does spelling instruction make students better spellers, readers, and writers? A meta-analytic review. Reading and Writing, 27(9), 1703-1743. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-014-9517-0
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195. Erişim adresi: https://www.sosyalarastirmalar.com
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel-Özmen. R. (1999). Öykü Yapısı ve Öykü Yapısının Okuduğunu Anlama Öğretiminde Kullanılması. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 105-119. Erişim adresi: http://bilig.yesevi.edu.tr/shw_artcl-3461.html
 • Guzel-Ozmen, R. (2006). The effectiveness of modified cognitive strategy instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(3), 281-297.doi: 10.1177/001440290607200302
 • Güzel-Özmen, R. (2010). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler. İbrahim H. Diken (Editör), Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (367-399). Ankara: Pegem Akademi.
 • Harris, K. R. and Graham, S. (1996). Making the writing process work: Strategies for composition and self-regulation. Cambridge, MA: Brookline Books.
 • Herbert, K. E., Massey-Garrison, A. and Geva, E. (2020). A developmental examination of narrative writing in el and el1 school children who are typical readers, poor decoders, or poor comprehenders. Journal of Learning Disabilities, 53(1), 36-47. doi: 10.1177/0022219419881625
 • Hulme, C., Nash, H. M., Gooch, D., Lervag, A. and Snowling, M. J. (2015). The foundations of literacy development in children at familial risk of dyslexia. Psychological science, 26(12), 1877-1886. doi: 10.1177/0956797615603702
 • İlker, Ö. ve Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim Döneminde Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Yazma Becerilerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602.
 • İnce, V. M. (2006). İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • Kantemir, E. (1997). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.
 • Karakete, E. (2006). Yaratıcı Dramanın İlköğretim II. Kademede 6.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasu, H. P. (2004). Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Beceri Düzeylerini Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Karasu, P., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2013). Formel Olmayan Okuma Envanteri. Ankara: Nobel Akademi.
 • Karatay, H. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları. Journal of Türklük Bilimi Arastirmalari, 27. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157003
 • Koutsoftas, A. D. and Gray, S. (2013). A structural equation model of the writing process in typically-developing sixth grade children. Reading and Writing, 26(6), 941-966. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-012-9399-y
 • Kavcar, C. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kavcar, C. O., Oğuzkan, F. F. ve Sever, S.(2004). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Engin Yayıncılık.
 • Keklik, S. (2009). On Bir Yaşına Kadar Çocukta Dil Edinimi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Kodan, H. (2016). Yazma Güçlüğü Olan Üçüncü Sınıf Öğrencisinin El Yazısı Okunaklılığının Geliştirilmesi: Eylem Araştırması. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 20(2), 523-539. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/24724/261482
 • Kolaç, E. (2009). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 594-626. Erişim adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/268072254.pdf
 • Konopak, B.C., Martin, M.A. and Martin S.H. (1987). Reading and writing: Aids to learning in the content areas. Journal of Reading, 31(2), 109-115. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/40029822?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Kılıç, B. (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazdıkları Öyküleyici Metinler Üzerine Bir İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye
 • Kırbaş, A. (2006). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Kim, Y. S. G., & Schatschneider, C. (2017). Expanding the developmental models of writing: A direct and indirect efects model of developmental writing (DIEW). Journal of Educational Psychology, 109, 35–50. Doi:10.1037/edu0000129.
 • Kuşdemir, Y., Kurban,H. ve Bulut, P. (2018). Yazma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrenci ile İlgili Eylem Araştırması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1190-1209. doi: 10.7884/teke.4172
 • Lee, J. H., & Macaro, E. (2013). Investigating age in the use of L1 or English‐only instruction: Vocabulary acquisition by Korean EFL learners. The Modern Language Journal, 97(4), 887-901.doi: 10.1111/j.1540-4781.2013.12044.x
 • Maden, A., & Önal, A. (2020). Use of Listening Strategies in Advertising: The Case of Middle School Students. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 16(2), 207-222.
 • Meyer, B. J., & Poon, L. W. (2001). Effects of structure strategy training and signaling on recall of text. Journal of educational psychology, 93(1), 141.
 • Mercer, C. D., & Mercer, A. R. (2005). Teaching students with learning problems (7th ed.). United States of America: Pearson
 • Mercer, C.D., & Pullen, P.C. (2005). Teaching students with learning disabilities. (6th ed.) New Jersey, USA: Pearson Education.
 • Miller, T. L., & Lignugaris-Kraft, B. (2002). The effects of text structure discrimination training on the writing performance of students with learning disabilities. Journal of Behavioral Education, 11(4), 203-230.doi:
 • Mortensen, L., Smith-Lock, K. and Nickels, L. (2009). Text structure and patterns of cohesion in narrative texts written by adults with a history of language impairment. Reading and Writing, 22(6), 735-752. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-008-9150-x
 • Muter, V., Hulme, C., Snowling, M. J. and Stevenson, J. (2004). Phonemes, rimes, vocabulary, and grammatical skills as foundations of early reading development: evidence from a longitudinal study. Developmental psychology, 40(5), 665. https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.5.665
 • Nagy, W. E., Carlisle, J. F. and Goodwin, A. P. (2014). Morphological knowledge and literacy acquisition. Journal of learning disabilities, 47(1), 3-12. doi: 10.1177/0022219413509967
 • National Early Literacy Panel. (2008). Developing early literacy: Report of the National Early Literacy Panel. Washington, DC. Retrieved from: https://search.proquest.com
 • Olinghouse, N. G., & Leaird, J. T. (2009). The relationship between measures of vocabulary and narrative writing quality in second-and fourth-grade students. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 22, 545–565. Doi: 10.1007/s11145-008-9124-z.
 • Önler, Z. (2009). Kültürel Etkilenmeler ve Dil. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Özbay, M. (1995). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Özbay, M. ve Zorbaz, K. Z. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161(161), 47-72. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200431
 • Özcan, A.F. ve Özcan, A.O. (2014). İlk Okuma Yazma Öğrenmede Çocukların Yaşadıkları Güçlükler, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri: Nitel Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 67-86. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/7943
 • Özdemir, E. ve Binyazar, A. (2016). Yazma Öğretimi Yazma Sanatı. (1. Baskı). İstanbul: Fom Kitap Yayınları.
 • Öztürk, H. (2016). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Öyküleme Yoluyla Ölçümlenen Yazılı İfadeleri Ve Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Sönmez, E., Haznedar, B., & Babür, N. (2017). Fonolojik Farkındalık ve Sözcük Bilgisinin Yazma Becerisi Üzerindeki Etkisi. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 85-91. Erişim adresi: https://www.dilbilimdernegi.org/category/dernekten/yayinlar/
 • Squire, J. 1983. Composing and comprehending: Two sides of the same basic process. Language Arts, 60, 581-585. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/41961507?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Sümer, H. M. ve Turna, C. (2018). İşiten ve İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özetleme Becerileri Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(3), 531-551. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.348310
 • Swanson, H. L. and Harris, K. R. (2013). Handbook of learning disabilities. Guilford press.
 • Tompkins, G. E. (2004). Teaching writing: balancing product and process. (4. bs.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Troia, G. A., Harbaugh, A. G., Shankland, R. K., Wolbers, K. A. and Lawrence, A. M. (2013). Relationships between writing motivation, writing activity, and writing performance: Effects of grade, sex, and ability. Reading and Writing, 26(1), 17-44. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-012-9379-2
 • Truckenmiller, A., Shen, M., & Sweet, L. E. (2020). The role of vocabulary and syntax in ınformational written composition in middle school. Reading and Writing, 88(3), 1-33. doi:10.1007/s11145-020-10099-1
 • Truckenmiller, A. J., & Petscher, Y. (2020). The role of academic language in written composition in elementary and middle school. Reading and Writing, 33(1), 45-66. doi: 10.1007/s11145-019-09938-7
 • Uygun, M. (2012). Öz Düzenleme Stratejisi Gelişimi Öğretiminin Yazılı Anlatıma, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine, Kalıcılığa Ve Tutuma Etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Williams, J. P., Hall, K. M., & Lauer, K. D. (2004). Teaching expository text structure to young at-risk learners: Building the basics of comprehension instruction. Exceptionality, 12(3), 129-144. doi:10.1207/s15327035ex1203_2
 • Leader-Williams, N., Balmford, A., Linkie, M., Mace, G. M., Smith, R. J., Stevenson, M., ... & Zimmermann, A. (2007). Beyond the ark: conservation biologists' views of the achievements of zoos in conservation. Catalysts for conservation: a direction for zoos in the 21st Century, London, UK, 19-20 February, 2004., 236-254.
 • Wong, B. Y., & Wilson, M. (1984). Investigating awareness of and teaching passage organization in learning disabled children. Journal of Learning Disabilities, 17(8), 477-482. doi: 10.1177/002221948401700808
 • Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok, V. S. (2006). Üniversiteler için Türkçe-1: Yazılı Anlatım. (Birinci Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Yazanoğlu, G. (2011). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinde Kelime Dağarcığı Gelişimin İlk Okuma Yazma Başarısı Ve Sosyoekonomik Düzey İle İlişkisi (Şırnak ili örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Yelboga, A., & Tavsancil, E. (2010). The Examination of Reliability According to Classical Test and Generalizability on a Job Performance Scale. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(3), 1847-1854.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklığının geliştirilmesi: Eylem Araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 281-310. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21640/232604
 • Yılmaz, S. K. (2008). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Yılmaz, Ş. S., & Sarı, K. R. (2020). Disleksili Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Dil Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(4), 1680-1688.doi: 10.24106/kefdergi.3896
 • Yılmaz, Ş. S., & Yaşaroğlu, H. (2020). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma, Sözcük Bilgisi ve Sözel Bellek Performanslarının İncelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 53(2), 751-780.doi: 10.30964/auebfd.588849.
 • Zajic, M. C., Solari, E. J., Grimm, R. P., McIntyre, N. S. and Mundy, P. C. (2020). Relationships between reading profiles and narrative writing abilities in school-age children with autism spectrum disorder. Reading and Writing, 33(6), 1-26. doi:10.1007/s11145-020-10015-7

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa CEYLAN> (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1922-0161
Türkiye

Teşekkür Tezimden üretmiş olduğum bu yayına katkılarından dolayı danışmanım olan Prof. Dr. Berrin BAYDIK'a teşekkürlerimi sunarım.
Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ceylan, M. (2022). Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Öykü Yazma Becerilerinin Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (3) , 488-499 . DOI: 10.30703/cije.1014397

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551