Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine İlişkin Deneyimleri

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 288 - 300, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.960710

Öz

Bu araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimine ilişkin deneyimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde yürütülen araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 20 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin uzaktan yürütülen matematik öğretimi sürecinde, ders planının aşamalarına uymadıkları, ölçme ve değerlendirme etkinliklerini sonuç odaklı gerçekleştirdikleri ve öğrencilerin matematik ödevlerini kendi kendilerine yaptıklarından emin olmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun yanında, derse devamı ve motivasyonu artırmak için veli ile iletişim kurma, dersi eğlenceli şekilde sürdürme ve oyunlaştırma gibi faaliyetler yaptıkları da belirlenmiştir. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin uzaktan yürütülen matematik derslerini somutlaştıramama ve materyalleri etkili kullanamama gibi problemler yaşadıkları, uzaktan eğitim nedeniyle bazı matematik kazanımlarını anlatmakta zorlandıkları, web araçlarını yeterince kullanamadıkları da araştırmanın sonuçları arasındadır. Araştırmada sınıf öğretmenleri, devam sorunu yaşayan öğrencilerin büyük çoğunluğunun tablet, bilgisayar ve internete ulaşma problemi yaşadıklarını da belirtmişlerdir

Kaynakça

 • Akdağ, M., Bedir, G. ve Demir, S. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretiminde öğretmenlerin derse giriş etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Xııı. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48542/616254
 • Akyürek, M. İ. 2020 Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/56310/711904
 • Atherley, M. Öğrencileri öğrenmeye motive etme, (A. Keskin, Çeviri) İnternetten 25.08.2004’de
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129 . https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Başar, M., Ünal, M. ve Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 212-216. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 179-209. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/54643/753149
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Berkant, H. G., & İncecik, A. (2016). Ortaokul matematik derslerindeki giriş etkinliklerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(9). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9658
 • Bıyıklı, C., & Özgür, A. O. Öğretmenlerin senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 110-147. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/60075/798762
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). (Editör: Ernesto Iadanza). Floransa-İtalya: Academic Press.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çoban, A. (2002). Matematik dersinin ilköğretim programları ve liselere giriş sınavları açısından değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. http://praksis.fisek.com.tr/yaz2002.php
 • Darragh, L., & Franke, N. (2021). Online mathematics programs and the figured world of primary school mathematics in the digital era. Mathematics Education Research Journal, 1-21. https://doi.org/10.1007/s13394-021-00384-9
 • Doğan, M. F., & Doğan, Z. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi derslerine yönelik beklenti ve görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 10(5). https://doi.org/10.15345/iojes.2018.05.018
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme1. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (14), 110-124. http://www.ekosad.net/FileUpload/ep939088/File/42_soner_dogan.pdf
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). Parents’ experiences with remote education during COVID-19 school closures. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45–65. https://doi.org/10.29333/ajqr/8471
 • González-Betancor, S. M., López-Puig, A. J., & Cardenal, M. E. (2021). Digital inequality at home. The school as compensatory agent. Computers & Education, 168, 104195. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104195
 • Güven, B., & Özçelik, Ç. (2017). İlkokul matematik dersine yönelik gerçekleştirilen lisansüstü eğitim tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 693-714. https://doi.org/10.17244/eku.347800
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangı, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49108/626697
 • Kaino, L. M. (2012). Teaching mathematics in open distance learning (ODL): Does it make a difference with teaching in the traditional approach?. Huria: Journal of the Open University of Tanzania, 13(2), 346-357. https://www.ajol.info/index.php/huria/article/view/110830/100578
 • Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N., & Özcan, M. Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224. https://doi.org/10.47793/hp.844113
 • Karakuş, N , Ucuzsatar, N , Karacaoğlu, M , Esendemir, N , Bayraktar, D . (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (19) , 220-241 . DOI: 10.29000/rumelide.752297
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B., & Barışık, C. Ş. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(7). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44486
 • Kesik, C., & Özlem, B. A. Ş. Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden EBA ve eğitim portalları ile ilk okuma ve yazma öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 11(1), 93-115 https://doi.org/10.17943/etku.769901
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329
 • Moustakas, CE (1994). Fenomenolojik araştırma yöntemleri. Sage Publications, Inc.
 • Öcalan, T. (2004). İlköğretim matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü .
 • Özalkan, G. Ş.( 2021) Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme: Pandemi sürecinde sosyal bilimler eğitimini yeniden düşünmek. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 4, 18-26 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijeass/issue/60097/872100
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Pócsová, J., Mojžišová, A., Takáč, M., & Klein, D. (2021). The impact of the covid-19 pandemic on teaching mathematics and students’ knowledge, skills, and grades. Education Sciences, 11(5), 225. https://doi.org/10.3390/educsci11050225
 • Pul, H. H., & Aksu, H. H. (2020). Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz yeterlilik inançları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(1), 99-114. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/54041/729067
 • Sönmez, M., Yıldırım, K. & Çetinkaya, F. Ç. (2020). Yeni tip Koronavirüs (Sars-CoV2) salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 855-875 http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43799
 • Şimşek, Y. (2012). Sınıf ve grup lideri olarak öğretmen (63-82).Anadolu Üniversitesi
 • Takır, A . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançlarının incelenmesi. International Journal of Social Science Research , 7 (1) , 141-153. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/38209/412084
 • Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110
 • Toprakçı, E. (2004). Sınıf örgütünün yönetimi (2.baskı), Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Torrington, J., & Bower, M. (2021). Teacher‐created video instruction in the elementary classroom—Its impact on students and teachers. Journal of Computer Assisted Learning. https://doi.org/10.1111/jcal.12549
 • Trenholm, S. (2021). Media effects accompanying the use of recorded lecture videos in undergraduate mathematics instruction. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1-29. Doi: 10.1080/0020739X.2021.1930221
 • Urhan, S , Dost, Ş . (2016). Matematiksel modelleme etkinliklerinin derslerde kullanımı: öğretmen görüşleri . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (59) , 0-0 . https://doi.org/10.17755/esosder.263231
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. World health organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Yaşar, Şefik & Papatya, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2). https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21482/230218
 • Yazlık, D. Ö. (2018). Öğretmenlerin matematik öğretiminde somut öğretim materyali kullanımına yönelik görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 775-805. https://doi.org/10.26466/opus.417200
 • Yeşil, S. & Aslan, M. (2020) Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi dersindeki sınıf içi öğretim uygulamaları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 764-777. https://doi.org/10.33206/mjss.565821
 • Yeşilyurt, S , Dündar, R . (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı özelinde uzaktan eğitime bakış açılarının değerlendirilmesi . International Journal of Social Science Research , 9 (1) , 79-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/54863/745774
 • Yetkin-Özdemir, İ. E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35,362373. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7803/102301
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, V. A. (2020, September). Üniversite öğrencilerinin pandemi dönemi aldıkları eğitime ilişkin görüşleri. In Conference Proceedıng Book (p. 19). Near East University. https://icier2020.neu.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/38/2020/09/31/CIER-2020-Proceeding-book-published-16.09.2020.pdf

Experiences of Classroom Teachers on Mathematics Teaching in the Process of Distance Education

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 288 - 300, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.960710

Öz

This study was aimed to determine the experiences of classroom teachers in teaching mathematics in the distance education process. The participants of the research, which was conducted in the phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, consisted of 20 primary school teachers who were determined by the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods. The data of the research were collected through a semi-structured interview form and analyzed with the content analysis method. In the research, it was concluded that the classroom teachers did not follow the steps of the lesson plan in the distance mathematics teaching process, they carried out the measurement and evaluation activities in a result-oriented way, and they were not sure that the students did their math homework on their own. In addition, it has been determined that they do activities such as communicating with parents, continuing the lesson in a fun way, and gamification in order to increase attendance and motivation. In addition, it is also among the results of the research that classroom teachers have problems such as not being able to concretize the distance mathematics lessons and not using the materials effectively, they have difficulties in explaining some mathematics achievements due to distance education, and they cannot use web tools sufficiently. In the study, classroom teachers also stated that the majority of students who have attendance problems have problems with accessing tablets, computers and the Internet.

Kaynakça

 • Akdağ, M., Bedir, G. ve Demir, S. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretiminde öğretmenlerin derse giriş etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Xııı. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/48542/616254
 • Akyürek, M. İ. 2020 Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/56310/711904
 • Atherley, M. Öğrencileri öğrenmeye motive etme, (A. Keskin, Çeviri) İnternetten 25.08.2004’de
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129 . https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Başar, M., Ünal, M. ve Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 212-216. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 179-209. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/54643/753149
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Berkant, H. G., & İncecik, A. (2016). Ortaokul matematik derslerindeki giriş etkinliklerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(9). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9658
 • Bıyıklı, C., & Özgür, A. O. Öğretmenlerin senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 110-147. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/60075/798762
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). (Editör: Ernesto Iadanza). Floransa-İtalya: Academic Press.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çoban, A. (2002). Matematik dersinin ilköğretim programları ve liselere giriş sınavları açısından değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. http://praksis.fisek.com.tr/yaz2002.php
 • Darragh, L., & Franke, N. (2021). Online mathematics programs and the figured world of primary school mathematics in the digital era. Mathematics Education Research Journal, 1-21. https://doi.org/10.1007/s13394-021-00384-9
 • Doğan, M. F., & Doğan, Z. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi derslerine yönelik beklenti ve görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 10(5). https://doi.org/10.15345/iojes.2018.05.018
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme1. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (14), 110-124. http://www.ekosad.net/FileUpload/ep939088/File/42_soner_dogan.pdf
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). Parents’ experiences with remote education during COVID-19 school closures. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45–65. https://doi.org/10.29333/ajqr/8471
 • González-Betancor, S. M., López-Puig, A. J., & Cardenal, M. E. (2021). Digital inequality at home. The school as compensatory agent. Computers & Education, 168, 104195. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104195
 • Güven, B., & Özçelik, Ç. (2017). İlkokul matematik dersine yönelik gerçekleştirilen lisansüstü eğitim tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 693-714. https://doi.org/10.17244/eku.347800
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangı, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49108/626697
 • Kaino, L. M. (2012). Teaching mathematics in open distance learning (ODL): Does it make a difference with teaching in the traditional approach?. Huria: Journal of the Open University of Tanzania, 13(2), 346-357. https://www.ajol.info/index.php/huria/article/view/110830/100578
 • Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N., & Özcan, M. Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224. https://doi.org/10.47793/hp.844113
 • Karakuş, N , Ucuzsatar, N , Karacaoğlu, M , Esendemir, N , Bayraktar, D . (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (19) , 220-241 . DOI: 10.29000/rumelide.752297
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B., & Barışık, C. Ş. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(7). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44486
 • Kesik, C., & Özlem, B. A. Ş. Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden EBA ve eğitim portalları ile ilk okuma ve yazma öğretimi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 11(1), 93-115 https://doi.org/10.17943/etku.769901
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329
 • Moustakas, CE (1994). Fenomenolojik araştırma yöntemleri. Sage Publications, Inc.
 • Öcalan, T. (2004). İlköğretim matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü .
 • Özalkan, G. Ş.( 2021) Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme: Pandemi sürecinde sosyal bilimler eğitimini yeniden düşünmek. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 4, 18-26 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijeass/issue/60097/872100
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Pócsová, J., Mojžišová, A., Takáč, M., & Klein, D. (2021). The impact of the covid-19 pandemic on teaching mathematics and students’ knowledge, skills, and grades. Education Sciences, 11(5), 225. https://doi.org/10.3390/educsci11050225
 • Pul, H. H., & Aksu, H. H. (2020). Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz yeterlilik inançları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(1), 99-114. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/54041/729067
 • Sönmez, M., Yıldırım, K. & Çetinkaya, F. Ç. (2020). Yeni tip Koronavirüs (Sars-CoV2) salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 855-875 http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43799
 • Şimşek, Y. (2012). Sınıf ve grup lideri olarak öğretmen (63-82).Anadolu Üniversitesi
 • Takır, A . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançlarının incelenmesi. International Journal of Social Science Research , 7 (1) , 141-153. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/38209/412084
 • Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110
 • Toprakçı, E. (2004). Sınıf örgütünün yönetimi (2.baskı), Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Torrington, J., & Bower, M. (2021). Teacher‐created video instruction in the elementary classroom—Its impact on students and teachers. Journal of Computer Assisted Learning. https://doi.org/10.1111/jcal.12549
 • Trenholm, S. (2021). Media effects accompanying the use of recorded lecture videos in undergraduate mathematics instruction. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1-29. Doi: 10.1080/0020739X.2021.1930221
 • Urhan, S , Dost, Ş . (2016). Matematiksel modelleme etkinliklerinin derslerde kullanımı: öğretmen görüşleri . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (59) , 0-0 . https://doi.org/10.17755/esosder.263231
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. World health organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Yaşar, Şefik & Papatya, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2). https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21482/230218
 • Yazlık, D. Ö. (2018). Öğretmenlerin matematik öğretiminde somut öğretim materyali kullanımına yönelik görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 775-805. https://doi.org/10.26466/opus.417200
 • Yeşil, S. & Aslan, M. (2020) Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi dersindeki sınıf içi öğretim uygulamaları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 764-777. https://doi.org/10.33206/mjss.565821
 • Yeşilyurt, S , Dündar, R . (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı özelinde uzaktan eğitime bakış açılarının değerlendirilmesi . International Journal of Social Science Research , 9 (1) , 79-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/54863/745774
 • Yetkin-Özdemir, İ. E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35,362373. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7803/102301
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, V. A. (2020, September). Üniversite öğrencilerinin pandemi dönemi aldıkları eğitime ilişkin görüşleri. In Conference Proceedıng Book (p. 19). Near East University. https://icier2020.neu.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/38/2020/09/31/CIER-2020-Proceeding-book-published-16.09.2020.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf ERGEN> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION, PRIMARY SCHOOL EDUCATION - CLASSROOM TEACHING - PRIMARY EDUCATION PR. (%25 SCHOLARSHIP)
0000-0003-4313-5354
Türkiye


Esranur ÖZIŞIK Bu kişi benim
Hacı Fehime Güleç İlkokulu
0000-0003-1488-0734
Türkiye


Yunus BÜLBÜL Bu kişi benim
Atalar İlkokulu
0000-0002-1163-467X
Türkiye

Teşekkür Sayın Editör; İlkokul matematik öğretiminin uzaktan eğitim sürecinde nasıl yürütüldüğünü derinlemesine incelemek için yaptığımız bu çalışmanın gerekli süreçleri geçtikten sonra derginizde yayımlanmasından onur duyarız. Bu nedenle süreç boyunca iletişime açık olduğumuzu, görüş ve tavsiyelerinizin çalışmamıza değer katacağını belirtmek isteriz. Ayırdığınız zaman ve katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, İyi çalışmalar dileriz.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ergen, Y. , Özışık, E. & Bülbül, Y. (2022). Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine İlişkin Deneyimleri . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (2) , 288-300 . DOI: 10.30703/cije.960710

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551