Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitsel Sonuç Beklentisi Ölçeği: Lise Öğrencileri Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 438 - 446, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1065300

Öz

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin, aldıkları ya da alacakları eğitimden, kariyer gelişimleri, kariyer karar süreçleri ve akademik/mesleki hedeflerine yönelik sonuç beklentilerini ölçmeyi hedefleyen bir ‘Eğitsel Sonuç Beklentisi Ölçeği’ nin geliştirilmesidir. Araştırmanın verileri açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi için iki aşamada ve 9-10-11 ve 12. sınıf düzeylerinde öğrenim gören iki farklı çalışma grubundan elde edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen iki faktör ve 11 maddeden oluşan bir yapının, doğrulayıcı faktör analizi verileri ile doğrulandığını görülmüştür. Araştırmanın geçerlik çalışmaları kapsamında ayrıca benzer ölçek geçerliği çalışması yapılmış ve çalışma sonucunda elde edilen katsayıların kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu ortaya konulmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayılarının .81 ile .87 arasında olduğu görülürken, test-tekrar-test güvenirlik katsayılarının ise .65 ile .79 arasında olduğu görülmüştür. Eğitsel sonuç beklentisi ölçeğinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışma ve analizlerden elde edilen tüm bulgular, lise öğrencilerine yönelik geliştirilen, iki faktör ve 11 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Adachi, T. (2004). Career self-efficacy, career outcome expectations and vocational interests among Japanese university students. Psychological Reports, 95(1), 89-100. https://doi.org/10.2466/pr0.95.1.89-100
 • Ali, S. R., McWhirter, E. H., & Chronister, K. M. (2005). Self-efficacy and vocational outcome expectations for adolescents of lower socioeconomic status: A pilot study. Journal of Career Assessment, 13(1), 40-58. https://doi.org/10.1177/1069072704270273
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice&Hall.
 • Bandura, A., (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.
 • Betz, N. E., Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short form of the career decision-making self-efficacy scale. Journal of Career Assessment, 4(1), 47-57. https://doi.org/10.1177/106907279600400103
 • Betz, N., & Voyten, K. K. (1997). Efficacy and outcome expectation influence career exploration. Career Development Quarterly, 46, 197-189
 • Brown, D., & Cinamon, R. G. (2016). Personality traits’ effects on self-efficacy and outcome expectations for high school major choice. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16(3), 343-361. https://doi.org/10.1007/s10775-015-9316-4
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2011). Testing a model of career indecision among university students based on social cognitive career theory. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 19. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, adn programming. Routledge. Taylor & Francis Group.
 • Conkel-Ziebell, J. L. (2010). Promoting viable career choice goals through career decision-making self-efficacy and career maturity in inner-city high school students: A test of social cognitive career theory. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 3422537). Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/756234851?accountid=16645
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (4th ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Domene, J. F. (2012). Calling and career outcome expectations: The mediating role of self-efficacy. Journal of Career Assessment, 20(3), 281-292 https://doi.org/10.1177/1069072711434413
 • Eşkisu, M., Haspolat N.M. & Ağırkan, M. (2020). Psikolojik danışman adaylarının kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklentilerinin geliştirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 4186-4209. DOI: 10.26466/opus.720708
 • Franco, M., Hsiao, Y. S., Gnilka, P. B., & Ashby, J. S. (2019). Acculturative stress, social support, and career outcome expectations among international students. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19(2), 275-291. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9380-7
 • Garcia, E. A. (2018). Career information system utilization and high school students' vocational skills self-efficacy, outcome expectations, work hope, career planning, and career decision-making difficulties. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 10682971). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2138913979). Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/2138913979?accountid=16645
 • Guillen, A. L. (2007). Effectiveness of an outcome expectation intervention for college students. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 3279083). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304780250). Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/304780250?accountid=16645
 • Gushue, G. V. (2006). The relationship of ethnic identity, career decision-making self-efficacy and outcome expectations among Latino/a high school students. Journal of Vocational Behavior, 68(1), 85-95. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.03.002
 • Gushue, G. V., & Whitson, M. L. (2006). The relationship among support, ethnic identity, career decision self-efficacy, and outcome expectations in African American high school students: Applying social cognitive career theory. Journal of Career Development, 33(2), 112-124. https://doi.org/10.1177/0894845306293416
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). Multivariate data analysis: Pearson new international edition (7th ed.). London, UK: Pearson.
 • Herrmann, M. A. K. C. (2010). A test of the social cognitive career theory to predict career interests and goal setting among multi-ethnic, low SES adjudicated adolescents. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 3434267). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/845878537?accountid=16645
 • Işık, E. (2010). Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Işık, E. (2013). Mesleki sonuç beklentisinin yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve denetim odağı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1419-1430.
 • Lent, R. W. (2013). A social cognitive view of career development and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.) Career development and counseling: Putting theory and research to work, 2, 115-146. John Wiley & Sons
 • Lent, R. W., Brown, S. D. & Hackett, G. (1994). Toward A Unifying Social Cognitive Theory Of Career And Academic İnterest, Choice, And Performance. Journal of Vocational Behavior, 34, 79–122.
 • Lent, R. W., Singley, D., Sheu, H. B., Gainor, K. A., Brenner, B. R., Treistman, D., & Ades, L. (2005). Social cognitive predictors of domain and life satisfaction: Exploring the theoretical precursors of subjective well-being. Journal of Counseling Psychology, 52(3), 429. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.3.429
 • Ma, P. W. W., & Shea, M. (2019). First-generation college students’ perceived barriers and career outcome expectations: exploring contextual and cognitive factors. Journal of Career Development, 1-14. https://doi.org/10.1177/0894845319827650
 • McWhirter, E. H., Rasheed, S., & Crothers, M. (2000). The effects of high school career education on social cognitive variables. Journal of Counseling Psychology, 47, 330-341. https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.3.330
 • Monsalve, C., Hazari, Z., McPadden, D., Sonnert, G., & Sadler, P. M. (2016). Examining the relationship between career outcome expectations and physics identity. 2016 PERC Proceedings, 228-231. https://doi.org/10.1119/perc.2016.pr.052.
 • Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. E. (2017). Career development ınterventions, The Merrill Counseling Series. [5th Edition] (pp. 306-324). Pearson. New Jersey
 • Oliveira, Í. M., Taveira, M. D. C., Cadime, I., & Porfeli, E. J. (2016). Psychometric properties of a career exploratory outcome expectations measure. Journal of Career Assessment, 24(2), 380–396. https://doi.org/10.1177/1069072715580577
 • Patton, W., & McMahon, M. (2014b). Theories focusing on content and process. İn Patton, W., & McMahon, M. (Eds.) Career development and systems theory: Connecting theory and practice (Vol. 6). Sense Publishing.
 • Sarı, S. V. (2018). The role of perfectıonısm ın predıctıng vocatıonal outcome expectatıons. Journal of International Social Research, 11(55), 706-713. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537241
 • Sarı, S. V., Kabadayı, F., & Şahin, M. (2017). Mesleki sonuç beklentisinin açıklanması: öz-aşkınlık, öz-bilinç ve öz-kontrol/öz-yönetim. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 145-159.
 • Sari, S. V., & Camadan, F. (2019). The career exploration outcome expectations scale-Turkish: Adaptation and validation. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0126-6
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling (3. Ed.). New york: Routledge Academic.
 • Springer, S. H., Larson, L. M., Tilley, B. P., Gasser, C. E., & Quinn, A. C. (2001). The Development of an Educational and Career Outcome Expectancy Scale. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association (109th, San Francisco, CA, August 24-28, 2001)
 • Şeker, G. (2020). Kariyer psiko-eğitim programının on birinci sınıf öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve eğitsel sonuç beklenti düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Tabachnick, G. B. & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. Basım.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tilley, B. P. (2005). The development of the revised version of the educational outcome expectancy scale. Unpublished doctoral dissertation. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. Erişim: https://search.proquest.com/docview/304990975?accountid=16645
 • Uzun, M.B. (2019). Türkiye’de eczacılık istihdam alanlarının incelenmesi ve sosyal bilişsel kariyer kuramı temelli bireysel ve grup müdahalesi: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri üzerinde bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yeşilyaprak, B. (2013). 21. Yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri (Gelişimsel Yaklaşım), Ankara: Nobel Yayınları (21.Basım)
 • Yılmaz, I., Dündar, A., & Atli, A. (2020). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun yordayıcısı olarak mesleki sonuç beklentisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(13), 68-77 https://doi.org/10.29129/inujgse.640817

Educational Outcome Expectations Scale: A Scale Development Study in a Sample of High School Students

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 438 - 446, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1065300

Öz

This study was carried out to develop an "Educational Outcome Expectations Scale" that aims to measure the outcome expectations of high school students from the education they receive or will receive regarding their career development, career decision-making processes, and academic/vocational goals. The data of the study were collected from two different study groups involving students from 9th to 12th grades in two stages for explanatory and confirmatory factor analysis. A two-factor and 11-item structure was obtained as a result of the explanatory factor analysis, and it was found that the two-factor structure was confirmed as a result of the confirmatory factor analysis. In addition, a similar scale validity study was conducted within the scope of the validity studies of the research, and it was determined that the coefficients obtained as a result of the study were within acceptable limits. Cronbach’s alpha internal consistency coefficients calculated for the reliability study of the scale were found between .81 and .87, and the test-retest reliability coefficients were between .65 and .79. All the findings obtained from the studies and analyzes on the development of the educational outcome expectation scale reveal that the scale developed for high school students, consisting of two factors and 11 items, is valid and reliable.

Kaynakça

 • Adachi, T. (2004). Career self-efficacy, career outcome expectations and vocational interests among Japanese university students. Psychological Reports, 95(1), 89-100. https://doi.org/10.2466/pr0.95.1.89-100
 • Ali, S. R., McWhirter, E. H., & Chronister, K. M. (2005). Self-efficacy and vocational outcome expectations for adolescents of lower socioeconomic status: A pilot study. Journal of Career Assessment, 13(1), 40-58. https://doi.org/10.1177/1069072704270273
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice&Hall.
 • Bandura, A., (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.
 • Betz, N. E., Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short form of the career decision-making self-efficacy scale. Journal of Career Assessment, 4(1), 47-57. https://doi.org/10.1177/106907279600400103
 • Betz, N., & Voyten, K. K. (1997). Efficacy and outcome expectation influence career exploration. Career Development Quarterly, 46, 197-189
 • Brown, D., & Cinamon, R. G. (2016). Personality traits’ effects on self-efficacy and outcome expectations for high school major choice. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16(3), 343-361. https://doi.org/10.1007/s10775-015-9316-4
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2011). Testing a model of career indecision among university students based on social cognitive career theory. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 19. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, adn programming. Routledge. Taylor & Francis Group.
 • Conkel-Ziebell, J. L. (2010). Promoting viable career choice goals through career decision-making self-efficacy and career maturity in inner-city high school students: A test of social cognitive career theory. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 3422537). Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/756234851?accountid=16645
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (4th ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Domene, J. F. (2012). Calling and career outcome expectations: The mediating role of self-efficacy. Journal of Career Assessment, 20(3), 281-292 https://doi.org/10.1177/1069072711434413
 • Eşkisu, M., Haspolat N.M. & Ağırkan, M. (2020). Psikolojik danışman adaylarının kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklentilerinin geliştirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 4186-4209. DOI: 10.26466/opus.720708
 • Franco, M., Hsiao, Y. S., Gnilka, P. B., & Ashby, J. S. (2019). Acculturative stress, social support, and career outcome expectations among international students. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19(2), 275-291. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9380-7
 • Garcia, E. A. (2018). Career information system utilization and high school students' vocational skills self-efficacy, outcome expectations, work hope, career planning, and career decision-making difficulties. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 10682971). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2138913979). Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/2138913979?accountid=16645
 • Guillen, A. L. (2007). Effectiveness of an outcome expectation intervention for college students. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 3279083). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304780250). Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/304780250?accountid=16645
 • Gushue, G. V. (2006). The relationship of ethnic identity, career decision-making self-efficacy and outcome expectations among Latino/a high school students. Journal of Vocational Behavior, 68(1), 85-95. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.03.002
 • Gushue, G. V., & Whitson, M. L. (2006). The relationship among support, ethnic identity, career decision self-efficacy, and outcome expectations in African American high school students: Applying social cognitive career theory. Journal of Career Development, 33(2), 112-124. https://doi.org/10.1177/0894845306293416
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). Multivariate data analysis: Pearson new international edition (7th ed.). London, UK: Pearson.
 • Herrmann, M. A. K. C. (2010). A test of the social cognitive career theory to predict career interests and goal setting among multi-ethnic, low SES adjudicated adolescents. Unpublished doctoral dissertation (Order No. 3434267). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. Erişim adresi: https://search.proquest.com/docview/845878537?accountid=16645
 • Işık, E. (2010). Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Işık, E. (2013). Mesleki sonuç beklentisinin yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve denetim odağı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1419-1430.
 • Lent, R. W. (2013). A social cognitive view of career development and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.) Career development and counseling: Putting theory and research to work, 2, 115-146. John Wiley & Sons
 • Lent, R. W., Brown, S. D. & Hackett, G. (1994). Toward A Unifying Social Cognitive Theory Of Career And Academic İnterest, Choice, And Performance. Journal of Vocational Behavior, 34, 79–122.
 • Lent, R. W., Singley, D., Sheu, H. B., Gainor, K. A., Brenner, B. R., Treistman, D., & Ades, L. (2005). Social cognitive predictors of domain and life satisfaction: Exploring the theoretical precursors of subjective well-being. Journal of Counseling Psychology, 52(3), 429. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.3.429
 • Ma, P. W. W., & Shea, M. (2019). First-generation college students’ perceived barriers and career outcome expectations: exploring contextual and cognitive factors. Journal of Career Development, 1-14. https://doi.org/10.1177/0894845319827650
 • McWhirter, E. H., Rasheed, S., & Crothers, M. (2000). The effects of high school career education on social cognitive variables. Journal of Counseling Psychology, 47, 330-341. https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.3.330
 • Monsalve, C., Hazari, Z., McPadden, D., Sonnert, G., & Sadler, P. M. (2016). Examining the relationship between career outcome expectations and physics identity. 2016 PERC Proceedings, 228-231. https://doi.org/10.1119/perc.2016.pr.052.
 • Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. E. (2017). Career development ınterventions, The Merrill Counseling Series. [5th Edition] (pp. 306-324). Pearson. New Jersey
 • Oliveira, Í. M., Taveira, M. D. C., Cadime, I., & Porfeli, E. J. (2016). Psychometric properties of a career exploratory outcome expectations measure. Journal of Career Assessment, 24(2), 380–396. https://doi.org/10.1177/1069072715580577
 • Patton, W., & McMahon, M. (2014b). Theories focusing on content and process. İn Patton, W., & McMahon, M. (Eds.) Career development and systems theory: Connecting theory and practice (Vol. 6). Sense Publishing.
 • Sarı, S. V. (2018). The role of perfectıonısm ın predıctıng vocatıonal outcome expectatıons. Journal of International Social Research, 11(55), 706-713. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537241
 • Sarı, S. V., Kabadayı, F., & Şahin, M. (2017). Mesleki sonuç beklentisinin açıklanması: öz-aşkınlık, öz-bilinç ve öz-kontrol/öz-yönetim. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 145-159.
 • Sari, S. V., & Camadan, F. (2019). The career exploration outcome expectations scale-Turkish: Adaptation and validation. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0126-6
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling (3. Ed.). New york: Routledge Academic.
 • Springer, S. H., Larson, L. M., Tilley, B. P., Gasser, C. E., & Quinn, A. C. (2001). The Development of an Educational and Career Outcome Expectancy Scale. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association (109th, San Francisco, CA, August 24-28, 2001)
 • Şeker, G. (2020). Kariyer psiko-eğitim programının on birinci sınıf öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve eğitsel sonuç beklenti düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Tabachnick, G. B. & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. Basım.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tilley, B. P. (2005). The development of the revised version of the educational outcome expectancy scale. Unpublished doctoral dissertation. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. Erişim: https://search.proquest.com/docview/304990975?accountid=16645
 • Uzun, M.B. (2019). Türkiye’de eczacılık istihdam alanlarının incelenmesi ve sosyal bilişsel kariyer kuramı temelli bireysel ve grup müdahalesi: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri üzerinde bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yeşilyaprak, B. (2013). 21. Yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri (Gelişimsel Yaklaşım), Ankara: Nobel Yayınları (21.Basım)
 • Yılmaz, I., Dündar, A., & Atli, A. (2020). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun yordayıcısı olarak mesleki sonuç beklentisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(13), 68-77 https://doi.org/10.29129/inujgse.640817

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gürcan ŞEKER> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6633-7859
Türkiye


Burhan ÇAPRİ>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6812-4785
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şeker, G. & Çapri, B. (2022). Educational Outcome Expectations Scale: A Scale Development Study in a Sample of High School Students . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (2) , 438-446 . DOI: 10.30703/cije.1065300

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551