Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Pre-school Teachers' Views on Sustainable Development Practices and Practice Example

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 402 - 419, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1027686

Öz

This study aimed to determine the views of pre-service teachers on sustainable development and implementation process in the pre-school period. In the study, phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used. The research was carried out with pre-service teachers studying in the fourth year of the Department of Pre-school Education at a state university in the Eastern Black Sea region of Turkey in the 2018-2019 academic year. In the study, an exemplary activity that can be applied in terms of sustainable development was designed by pre-service teachers to include the stages of the 7R model and was used to 15 children in the children 66-72 months. Research data were collected through interviews with pre-service teachers and observations of pre-service teachers. In the data analysis, descriptive and content analysis techniques were used together. As a result of the pre-service teachers' opinions, it was seen that their awareness increased, they were informed and happy, and the resources were insufficient. In terms of children, it has been observed that cognitive (sea creatures, water pollution, waste, recycling information), affective (respect for living things, nature protection, etc.) and motor (collection of garbage and waste, recycling materials, etc.) skill areas are positively supported. It is considered to be a guiding resource for pre-school teachers who want to apply the subject of sustainable development and for teacher candidates in the context of activity development

Kaynakça

  • Arda, Ö. ve Yücelyiğit, S. (2019). Okul öncesi döneme yönelik sürdürülebilir çevre eğitimi uygulamalarının incelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.
  • Aydın, Ö. ve Aykaç, N. (2016). Yaratıcı drama yöntemi ile verilen eğitimin okul öncesi öğrencilerinin farkındalığına etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 1-16.
  • Balkan Kıyıcı, F. (2009). Eğitim fakülteleri için genel çevre bilimi. V. Sevinç (Ed.) içinde, Çevre eğitimi. Ankara: Maya Akademi.

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Gelişme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Uygulama Örneği

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 402 - 419, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1027686

Öz

Bu araştırmada, okul öncesi dönemde, öğretmen adaylarının sürdürülebilir gelişme ve uygulama sürecine yönelik görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, sürdürülebilir gelişme açısından uygulanabilecek örnek bir etkinlik 7R modelinin aşamalarını içerecek şekilde öğretmen adayları tarafından tasarlanmış ve 66-72 aylık 15 çocuğa uygulanmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan görüşme ve öğretmen adaylarının gözlemleri ile araştırma verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri sonucunda, konuya ilişkin etkinlik geliştirme ve uygulama sürecinden farkındalıklarının arttığını, bilgilendiklerini ve mutlu olduklarını, kaynakların yetersiz kaldığını belirttikleri görülmüştür. Çocuklar açısından, bilişsel (denizdeki canlılar, su kirliliği, atık, geri dönüşüm bilgisi gibi), duyuşsal (canlılara saygı, doğayı koruma, vb.) ve motor (çöp ve atıkların toplanması, geri dönüşüm materyal yapılması vb) beceri alanlarının olumlu yönde desteklendiği gözlemlenmiştir. Sürdürülebilir gelişme konusunu uygulamak isteyen okul öncesi öğretmenleri ve etkinlik geliştirme bağlamında öğretmen adayları açısından yol gösterici bir kaynak olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Arda, Ö. ve Yücelyiğit, S. (2019). Okul öncesi döneme yönelik sürdürülebilir çevre eğitimi uygulamalarının incelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.
  • Aydın, Ö. ve Aykaç, N. (2016). Yaratıcı drama yöntemi ile verilen eğitimin okul öncesi öğrencilerinin farkındalığına etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 1-16.
  • Balkan Kıyıcı, F. (2009). Eğitim fakülteleri için genel çevre bilimi. V. Sevinç (Ed.) içinde, Çevre eğitimi. Ankara: Maya Akademi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Meltem DURAN> (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0580-6997
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Duran, M. (2022). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Gelişme Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Uygulama Örneği . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (2) , 402-419 . DOI: 10.30703/cije.1027686

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551