Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Paylaşılan Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 348 - 360, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1017621

Öz

Bu çalışmada, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının çok boyutlu olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmada karma araştırma desenlerinden sıralı açımlayıcı desen kullanılmıştır. Nicel araştırma süreci 430 öğretmen ile yürütülmüş ve elde edilen veriler t testi, Anova ve post hoc testleri ile analiz edilmiştir. Nicel veri analizinin sonucunda öğretmen algılarına göre, okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının düşük düzeyde olduğu; öğretmenlerin cinsiyet ve kıdem değişkenlerinin anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür. Nitel araştırma sürecinde aynı örneklem içinden gönüllü olarak seçilen 20 öğretmen ile paylaşılan liderlik kavramı ve okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışları bağlamında görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniğinden yararlanarak çözümlenmiştir. Nitel bulgular neticesinde; öğretmenlerin paylaşılan liderlik kavramını, “Yönetim Becerileri”, “Bireysel Farklılıklara Saygı”, “Takım Çalışması ve Dayanışma”, “Motivasyon” ve “Yenilikçilik” olmak üzere beş farklı tema başlığında tanımladığı tespit edilmiştir. Karma araştırma sonucunda elde edilen nicel ve nitel bulgular birleştirildiğinde; öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının düşük olduğu ve okul müdürlerinin paylaşılan liderlik için tanımlanan ilgili beş tema bağlamında davranışlarına dikkat etmeleri durumunda, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranış düzeylerinin yükseleceği sonucuna ulaşılmıştır. Okullarda paylaşılan liderliği ortaya çıkaracak bir örgütsel yapının ve işleyişin hayata geçirilmesi ve okulun tüm paydaşlarını paylaşılan liderlik yaklaşımı doğrultusunda bilgilendirecek çeşitli hizmet içi eğitim seminerlerinin verilmesi önerilmiştir.

Kaynakça

 • Ağıroğlu Bakır, A. (2013). Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi (Unpublished doctoral dissertation). İnönü Üniversitesi, Malatya, Turkey.
 • Akgün, Ö. F. (2019). Dağıtımcı liderlik davranışlarının okul türüne ve müdürlerin belirli özelliklerine göre incelenmesi (Unpublished MA thesis). Maltepe Üniversitesi, Maltepe, İstanbul.
 • Aksoy, E. ve Bostancı, A. B. (2019). Öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), 49-59. DOI: 10.29345/futvis.104
 • Angelle, P. S. (2010). An organizational perspective of distributed leadership: A portrait of a middle school. Rmle Online, 33(5), 1-16. https://doi.org/10.1080/19404476.2010.11462068
 • Aslan, M. ve Bakır, A. A. (2015). Okul örgütlerinde paylaşılan liderlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 1-24. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2015.001
 • Aydoğan, H. (2018). Özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel bağlılık düzeyleri (Unpublished MA thesis). Uşak Üniversitesi, Uşak, Turkey.
 • Baiza, R. D. (2011). Distributive leadership and student achievement: A case study (Unpublished doctoral dissertation). Texas Tech University, Texas, the USA.
 • Bayar, S. (2020). Gençlik ve spor bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi (Unpublished MA thesis). Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi, Ankara, Turkey.
 • Beycioğlu, K ve Aslan, B. (2012). Öğretmen ve yöneticilerin öğretmen liderliğine ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(2), 191-223. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10324/126584
 • Beycioğlu, K., Özer, N. ve Uğurlu, C. T. (2012). Distributed leadership and organizational trust: The case of elementary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(2012), 3316-3319. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.058
 • Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done?. Qualitative research, 6(1), 97-113. http://dx.doi.org/10.1177/1468794106058877
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2007). Tensions in higher education leadership: Towards a multi-level model of leadership practice. Annual Conference of the Society for Research into Higher Education (SRHE).
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2009). Distributed leadership in higher education: Rhetoric and reality. Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 257-277. https://doi.org/10.1177%2F1741143208100301
 • Bostancı, A. B. (2012). Turkish adaptation of the shared leadership perception scale. Journal of Human Sciences, 9(2), 1619-1632. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2455
 • Bostancı, A. B., Gidiş, Y., Uğurlu, E. ve Dilsiz, F. (2018). Okullardaki paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ve işe karşı olumlu duygu durumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27), 285-297. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimlerde istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2017a). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. İstanbul: Edam.
 • Creswell, J. W. (2017b). Karma yöntem araştırmalarına giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çınar, A. ve Bozgeyikli, H. (2015). Ortaöğretim kurumlarında paylaşılan liderlik algısı, OPUS - Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5(9), 42-60. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/22698/242308
 • Çobanoğlu, N. (2020). Relation among managers, teachers and schools at state schools in Turkey: Shared leadership, job satisfaction, organizational trust. European Journal of Education Studies, 7(7), 315-342. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i7.3173
 • Duignan, P. ve Bezzina, M (2006). Building a capacity for shared leadership in schools teachers as leaders of educational chance. Educational Leadership Conference, University of Wollongong.
 • Duignan, P. (2007). Distributed leadership, critique from a catholic perspective. Fourth International Conference on Catholic Educational Leadership, Sydney, Australia.
 • Edwards, S. (2014). Enhancing teaching and learning through distributed leadership: A case study in higher education (Unpublished doctoral dissertation). The University of Warwick, the West Midlands, England.
 • Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington DC: The Albert Shanker Institute.
 • Ereş, F. ve Akyürek, M. İ. (2016). İlkokul müdürlerinin dağıtılmış liderlik davranışları ile : öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki düzeyleri. GEFAD / GUJGEF, 36(3), 427-449. Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/29794/320356
 • Floyd, A. ve Fung, D. (2017). Focusing the kaleidoscope: Exploring distributed leadership in an English university. Studies in higher education, 42(8), 1488-1503. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1110692
 • Gronn, P. (2000). Distributed properties: A new architechure for leadership. Educational Management & Administration, 28(3), 317–38. https://doi.org/10.1177%2F0263211X000283006
 • Gronn, P. (2002). Distributed leadership as a unit of analysis. Leadership Quarterly, 13(4), 423–51. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00120-0
 • Harris, A. (2003). Teacher leadership as distributed leadership: Heresy, fantasy or possibility?. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 23(3), 313-324. https://doi.org/10.1080/1363243032000112801
 • Harris, A. (2004). Distributed leadership and school improvement: Leading or misleading? Educational Management Administration Leadership, 32(1), 11-24. https://doi.org/10.1177%2F1741143204039297
 • Ho, A. (2009). Educational leadership for international partnerships between New Zealand and East Asian Chinese higher education institutions. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Waikato, Hamilton, New Zealand
 • Hulpia, H., Devos, G., ve Rosseel, Y. (2009). Development and validation of scores on the distributed leadership inventory. Educational and Psychological Measurement, 69(6), 1013-1034. https://doi.org/10.1177%2F0013164409344490
 • İşcan, S. (2014). Yabancı diller yüksekokulu müdürlerinin dağıtıcı liderlik davranışlarının öğretim elemanlarının iş doyumları üzerindeki etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey.
 • Işık, M. (2018). Yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının paylaşılan liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri (Unpublished MA thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Turkey.
 • Korkmaz, E. ve Gündüz, H. B. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 123-153. Retrieved from https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/liderlik-davranisi-envanteri-toad_0.pdf
 • Lynch, O. (2009). Generative leadership: A case study of distributed leadership and leadership sustainability at two New York City high schools (Unpublished doctoral dissertation). University of Oakland, Rochester, USA.
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing research an applied orientation. Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Prentice Hall.
 • Menon, M. E. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance: Implications for distributed leadership in higher education. Tertiary Education and Management 11(2), 167-182. https://doi.org/10.1007/s11233-005-0686-x
 • Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). Qualitative analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Moyo, A. (2010). The perceptions of heads, middle leaders and classroom teachers about the effects of distributed leadership on teaching and learning: A study in selected schools in the West Midlands of England (Unpublished doctoral dissertation). The University of Birmingham, Birmingham, England.
 • Özer, N. ve Beycioğlu, K. (2013). Paylaşılan liderlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İlköğretim Online, 12(1), 77-86. Retrieved from http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17191
 • Özkan, F. (2015). Öğrencilerin okullarının imajına ilişkin algıları ve aidiyet düzeyleri (İstanbul Eyüp ilçesi örneği) (Unpublished MA thesis). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Turkey.
 • Özkan, M. ve Çakır, Ç. (2017). Development of distributed leadership scale. Int. J. Eurasia Soc. Sci, 8(30), 1629-1660. Retrieved from http://www.ijoess.com/Makaleler/1134661493_19.%201629-1660%20%C3%A7i%C4%9Fdem%20%C3%A7ak%C4%B1r.pdf
 • Rivers, S. D. (2010). Leadership as a distributed phenomenon: A study of shared roles and 3rd grade student achievement (Unpublished doctoral dissertation). Capella University, Minneapolis, the USA.
 • Spillane, J., Halverson, R. ve Diamond, J. (2001). Investigating school leadership practice: A distributed perspective, educational researcher. 30(3), 23-28. https://doi.org/10.3102%2F0013189X030003023.
 • Spillane, J. P., Diamond, J. B ve Jita, L. (2003). Leading instruction: the distribution of leadership for instruction. Journal of Curriculum Studies, 35(5), 533-543. https://doi.org/10.1080/0022027021000041972
 • Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Şarbay, B. (2018). Okullarda öğretmenlerin paylaşilan liderlik algilari ile psikolojik sermayeleri arasindaki ilişki (Unpublished MA thesis). Uşak Üniversitesi, Uşak, Turkey.
 • Şayan Kösem, S. (2018) Öğretmenlerin paylaşilan liderlik davranişlarina ve bu davranişların okul müdürlerince uygulama düzeyie ilişkin (Unpublished MA thesis). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey.
 • Özkan, M. ve Çakır, Ç. (2017). Development of distributed leadership scale. Int. J. Eurasia Soc. Sci, 8(30), 1629-1660. Retrieved from http://www.ijoess.com/Makaleler/1134661493_19.%201629-1660%20%C3%A7i%C4%9Fdem%20%C3%A7ak%C4%B1r.pdf
 • Uslu, B. ve Beycioğlu, K. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 323-345. Retrieved from https://proxy.izu.edu.tr:2089/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4f86a668-808b-43fc-bf0c-450d2c0913d3%40pdc-v-sessmgr03
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar. Yılmaz, A. İ. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin paylaşılan liderlik davranışları (Unpublished MA thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Turkey.
 • Yılmaz, D. ve Turan, S. (2015). Dağıtılmış liderliğin okullardaki görünümü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(1), 93-126. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Selahattin-Turan/publication/277655192_Dagitilmis_Liderligin_Okullardaki_Gorunumu_Bir_Yapisal_Esitlik_Modelleme_Calismasi/links/559bcf4f08ae0035df233057/Dagitilmis-Liderligin-Okullardaki-Goeruenuemue-Bir-Yapisal-Esitlik-Modelleme-Calismasi.pdf
 • Watson, S. T. (2005). Teacher collaboration and school reform: Distributing leadership through the use of professional learning teams (Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, the USA.
 • Whittington Davis, M. (2009). Distributed leadership and school (Unpublished doctoral dissertation). George Washington University, the USA.

Investigation of Shared Leadership Behaviours of School Principals According to Teachers' Perception

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 348 - 360, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1017621

Öz

In this study, it is aimed to examine the shared leadership behaviors of school principals in a multidimensional way according to teachers' perceptions. The research is a mixed method research in which quantitative and qualitative methods are used together. Sequential exploratory design, one of the mixed research designs, was used in the research. The quantitative research process was carried out with 430 teachers and the data obtained were analyzed with t test, Anova and post hoc tests. As a result of the quantitative data analysis, according to teachers' perceptions, shared leadership behaviors of school principals were found to be low. It was seen that the variables of gender and seniority of teachers created a significant difference. In the qualitative research process, interviews were held with 20 teachers who were voluntarily selected from the same sample, in the context of the concept of shared leadership and shared leadership behaviors of school principals and content analysis technique was used to analyze the obtained data. As a result, it was determined that teachers define the concept of shared leadership under five different themes: "Management Skills", "Respect for Individual Differences", "Teamwork and Solidarity", "Motivation" and "Innovation". When the quantitative and qualitative findings are combined, it is concluded that if school principals pay attention to the five themes mentioned above, their shared leadership behavior levels will increase according to teacher perceptions. It is recommended to implement an organizational structure and functioning that will reveal shared leadership in schools.

Kaynakça

 • Ağıroğlu Bakır, A. (2013). Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi (Unpublished doctoral dissertation). İnönü Üniversitesi, Malatya, Turkey.
 • Akgün, Ö. F. (2019). Dağıtımcı liderlik davranışlarının okul türüne ve müdürlerin belirli özelliklerine göre incelenmesi (Unpublished MA thesis). Maltepe Üniversitesi, Maltepe, İstanbul.
 • Aksoy, E. ve Bostancı, A. B. (2019). Öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(4), 49-59. DOI: 10.29345/futvis.104
 • Angelle, P. S. (2010). An organizational perspective of distributed leadership: A portrait of a middle school. Rmle Online, 33(5), 1-16. https://doi.org/10.1080/19404476.2010.11462068
 • Aslan, M. ve Bakır, A. A. (2015). Okul örgütlerinde paylaşılan liderlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 1-24. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2015.001
 • Aydoğan, H. (2018). Özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel bağlılık düzeyleri (Unpublished MA thesis). Uşak Üniversitesi, Uşak, Turkey.
 • Baiza, R. D. (2011). Distributive leadership and student achievement: A case study (Unpublished doctoral dissertation). Texas Tech University, Texas, the USA.
 • Bayar, S. (2020). Gençlik ve spor bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi (Unpublished MA thesis). Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi, Ankara, Turkey.
 • Beycioğlu, K ve Aslan, B. (2012). Öğretmen ve yöneticilerin öğretmen liderliğine ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(2), 191-223. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10324/126584
 • Beycioğlu, K., Özer, N. ve Uğurlu, C. T. (2012). Distributed leadership and organizational trust: The case of elementary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(2012), 3316-3319. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.058
 • Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done?. Qualitative research, 6(1), 97-113. http://dx.doi.org/10.1177/1468794106058877
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2007). Tensions in higher education leadership: Towards a multi-level model of leadership practice. Annual Conference of the Society for Research into Higher Education (SRHE).
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2009). Distributed leadership in higher education: Rhetoric and reality. Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 257-277. https://doi.org/10.1177%2F1741143208100301
 • Bostancı, A. B. (2012). Turkish adaptation of the shared leadership perception scale. Journal of Human Sciences, 9(2), 1619-1632. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2455
 • Bostancı, A. B., Gidiş, Y., Uğurlu, E. ve Dilsiz, F. (2018). Okullardaki paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ve işe karşı olumlu duygu durumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27), 285-297. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimlerde istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2017a). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. İstanbul: Edam.
 • Creswell, J. W. (2017b). Karma yöntem araştırmalarına giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çınar, A. ve Bozgeyikli, H. (2015). Ortaöğretim kurumlarında paylaşılan liderlik algısı, OPUS - Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5(9), 42-60. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/22698/242308
 • Çobanoğlu, N. (2020). Relation among managers, teachers and schools at state schools in Turkey: Shared leadership, job satisfaction, organizational trust. European Journal of Education Studies, 7(7), 315-342. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i7.3173
 • Duignan, P. ve Bezzina, M (2006). Building a capacity for shared leadership in schools teachers as leaders of educational chance. Educational Leadership Conference, University of Wollongong.
 • Duignan, P. (2007). Distributed leadership, critique from a catholic perspective. Fourth International Conference on Catholic Educational Leadership, Sydney, Australia.
 • Edwards, S. (2014). Enhancing teaching and learning through distributed leadership: A case study in higher education (Unpublished doctoral dissertation). The University of Warwick, the West Midlands, England.
 • Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington DC: The Albert Shanker Institute.
 • Ereş, F. ve Akyürek, M. İ. (2016). İlkokul müdürlerinin dağıtılmış liderlik davranışları ile : öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki düzeyleri. GEFAD / GUJGEF, 36(3), 427-449. Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/29794/320356
 • Floyd, A. ve Fung, D. (2017). Focusing the kaleidoscope: Exploring distributed leadership in an English university. Studies in higher education, 42(8), 1488-1503. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1110692
 • Gronn, P. (2000). Distributed properties: A new architechure for leadership. Educational Management & Administration, 28(3), 317–38. https://doi.org/10.1177%2F0263211X000283006
 • Gronn, P. (2002). Distributed leadership as a unit of analysis. Leadership Quarterly, 13(4), 423–51. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00120-0
 • Harris, A. (2003). Teacher leadership as distributed leadership: Heresy, fantasy or possibility?. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 23(3), 313-324. https://doi.org/10.1080/1363243032000112801
 • Harris, A. (2004). Distributed leadership and school improvement: Leading or misleading? Educational Management Administration Leadership, 32(1), 11-24. https://doi.org/10.1177%2F1741143204039297
 • Ho, A. (2009). Educational leadership for international partnerships between New Zealand and East Asian Chinese higher education institutions. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Waikato, Hamilton, New Zealand
 • Hulpia, H., Devos, G., ve Rosseel, Y. (2009). Development and validation of scores on the distributed leadership inventory. Educational and Psychological Measurement, 69(6), 1013-1034. https://doi.org/10.1177%2F0013164409344490
 • İşcan, S. (2014). Yabancı diller yüksekokulu müdürlerinin dağıtıcı liderlik davranışlarının öğretim elemanlarının iş doyumları üzerindeki etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey.
 • Işık, M. (2018). Yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının paylaşılan liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri (Unpublished MA thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Turkey.
 • Korkmaz, E. ve Gündüz, H. B. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 123-153. Retrieved from https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/liderlik-davranisi-envanteri-toad_0.pdf
 • Lynch, O. (2009). Generative leadership: A case study of distributed leadership and leadership sustainability at two New York City high schools (Unpublished doctoral dissertation). University of Oakland, Rochester, USA.
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing research an applied orientation. Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Prentice Hall.
 • Menon, M. E. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance: Implications for distributed leadership in higher education. Tertiary Education and Management 11(2), 167-182. https://doi.org/10.1007/s11233-005-0686-x
 • Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). Qualitative analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Moyo, A. (2010). The perceptions of heads, middle leaders and classroom teachers about the effects of distributed leadership on teaching and learning: A study in selected schools in the West Midlands of England (Unpublished doctoral dissertation). The University of Birmingham, Birmingham, England.
 • Özer, N. ve Beycioğlu, K. (2013). Paylaşılan liderlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İlköğretim Online, 12(1), 77-86. Retrieved from http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17191
 • Özkan, F. (2015). Öğrencilerin okullarının imajına ilişkin algıları ve aidiyet düzeyleri (İstanbul Eyüp ilçesi örneği) (Unpublished MA thesis). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Turkey.
 • Özkan, M. ve Çakır, Ç. (2017). Development of distributed leadership scale. Int. J. Eurasia Soc. Sci, 8(30), 1629-1660. Retrieved from http://www.ijoess.com/Makaleler/1134661493_19.%201629-1660%20%C3%A7i%C4%9Fdem%20%C3%A7ak%C4%B1r.pdf
 • Rivers, S. D. (2010). Leadership as a distributed phenomenon: A study of shared roles and 3rd grade student achievement (Unpublished doctoral dissertation). Capella University, Minneapolis, the USA.
 • Spillane, J., Halverson, R. ve Diamond, J. (2001). Investigating school leadership practice: A distributed perspective, educational researcher. 30(3), 23-28. https://doi.org/10.3102%2F0013189X030003023.
 • Spillane, J. P., Diamond, J. B ve Jita, L. (2003). Leading instruction: the distribution of leadership for instruction. Journal of Curriculum Studies, 35(5), 533-543. https://doi.org/10.1080/0022027021000041972
 • Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Şarbay, B. (2018). Okullarda öğretmenlerin paylaşilan liderlik algilari ile psikolojik sermayeleri arasindaki ilişki (Unpublished MA thesis). Uşak Üniversitesi, Uşak, Turkey.
 • Şayan Kösem, S. (2018) Öğretmenlerin paylaşilan liderlik davranişlarina ve bu davranişların okul müdürlerince uygulama düzeyie ilişkin (Unpublished MA thesis). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey.
 • Özkan, M. ve Çakır, Ç. (2017). Development of distributed leadership scale. Int. J. Eurasia Soc. Sci, 8(30), 1629-1660. Retrieved from http://www.ijoess.com/Makaleler/1134661493_19.%201629-1660%20%C3%A7i%C4%9Fdem%20%C3%A7ak%C4%B1r.pdf
 • Uslu, B. ve Beycioğlu, K. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 323-345. Retrieved from https://proxy.izu.edu.tr:2089/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4f86a668-808b-43fc-bf0c-450d2c0913d3%40pdc-v-sessmgr03
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar. Yılmaz, A. İ. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin paylaşılan liderlik davranışları (Unpublished MA thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Turkey.
 • Yılmaz, D. ve Turan, S. (2015). Dağıtılmış liderliğin okullardaki görünümü: Bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(1), 93-126. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Selahattin-Turan/publication/277655192_Dagitilmis_Liderligin_Okullardaki_Gorunumu_Bir_Yapisal_Esitlik_Modelleme_Calismasi/links/559bcf4f08ae0035df233057/Dagitilmis-Liderligin-Okullardaki-Goeruenuemue-Bir-Yapisal-Esitlik-Modelleme-Calismasi.pdf
 • Watson, S. T. (2005). Teacher collaboration and school reform: Distributing leadership through the use of professional learning teams (Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, the USA.
 • Whittington Davis, M. (2009). Distributed leadership and school (Unpublished doctoral dissertation). George Washington University, the USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orkun Osman BİLGİVAR>
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0001-7002-6191
Türkiye


Elif YALÇIN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ (DR)
0000-0003-1176-0243
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bilgivar, O. O. & Yalçın, E. (2022). Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Paylaşılan Liderlik Davranışlarının İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (2) , 348-360 . DOI: 10.30703/cije.1017621

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551