Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitim Fakültelerindeki Öğrenci Sadakatinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 337 - 347, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1006422

Öz

Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye ne kadar sadakatli olduklarını belirlemeyi amaçlayan tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’ nde öğrenim görmekte olan 348 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye sadakatini incelemek amacıyla, Helgesen ve Nesset (2007a) tarafından geliştirilen ve Korumaz ve Tekel (2017) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Öğrenci Sadakati Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında, Öğrenci Sadakati Ölçeği’ nin yapı geçerliğini gerçekleştirmek üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Modelin uyum iyiliği değerleri incelendiğinde modelin kabul edilebilir bir model olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının üniversitesine duyduğu sadakatin memnunum düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre, fakültenin imkânları ve çalışma alanının imajından daha memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çalışma alanının imajından diğer lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarına kıyasla daha az memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının çalışma alanının imajından sınıf öğretmen adayları hariç diğer lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarına kıyasla daha memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Annamdevula, S. ve Bellamkonda, R. S. (2016). The effects of service quality on student loyalty: the mediating role of student satisfaction. Journal of Modelling in Management, 11(2), 446-462. https://doi.org/10.1108/JM2-04-2014-0031
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, Spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031. https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.4.584
 • Gerbing D. W. ve Anderson J. C. (1993). Monte Carlo Evaluations of the Goodness- of-Fit Indices for Structural Equation Models. K. A. Bollen, & J. S. Long, (Eds.), Testing Structural Equation Models (pp. 40-65). Newbury Park, CA: Sage.
 • Gulid, N. (2011). Student loyalty toward master’s degree business administration curriculum at srinakharinwirot university. American Journal of Business Education, 4(8), 49-56.
 • Gülcan, Y., Kuştepeli, Y. & Aldemir, C. (2002). Yüksek öğretim’de öğrenci doyumu: Kuramsal bir çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 99-114.
 • Helgesen, . & Nesset, E. (2007a). Images, satisfaction and antecedents: Drivers of student loyalty? A case study of a Norvagian University college. Corporate Reputation Review, 10(1), 38-59. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550037
 • Helgesen, . & Nesset, E. (2007b). What accounts for students’ loyalty? Some field study evidence. International Journal of Educational Management, 21(2), 126-143. https://doi.org/10.1108/09513540710729926
 • Hennig-Thurau, T., Langer, Markus F. & Hansen, U. (2001). Modeling and managing student loyalty: An approach based on the concept of relationship quality. Journal of Service Research, 3(4), 331-344. https://doi.org/10.1177/109467050134006
 • Jöreskog, K. G. and Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equato in modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software Internaional, Inc.
 • Kasalak, G., Özcan, M. & Dağyar, M. (2019). Relationship between pre-service teachers’ university image perceptions and student loyalty: A structural equation model. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 480-489. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070221
 • Kline, R. B. (2005). Principle and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York, NY: Guilford.
 • Korumaz, M. & Tekel, E. (2017). Yükseköğretimde öğrenci sadakati ölçeği: Uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 182-203.
 • Köse, İ. A. (2012). Yükseköğretim kurumlarında öğrenci sadakati. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 114-118. https://doi.org/10.5961/jhes.2012.040
 • Kunanusorn, A. & Puttawong, D. (2015). The mediating effect of satisfaction on student loyalty to higher education institution. European Scientific Journal (Special Edition), 1, 449-463
 • Marsh, H.W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factory analysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103 (3), 391-410. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.391
 • Matsunaga, M. (2010). How to factor-analyze your data right: Do’s, Don’ts, and how-to’s. International Journal of Psychological Research, 3(1), 97-110. https://doi.org/10.21500/20112084.854
 • Mohamad, M. & Awang, Z. (2009). Building corporate image and securing student loyalty in the Malaysian higher learning industry. The Journal of International Management Studies, 4(1), 30-40
 • Neuman, W.L. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar, cilt II, (Çev: S. Özge). İstanbul: Yayın Odası.
 • Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. McGraw-Hill, New York: Routledge.
 • Öztürk, E., Faiz, E. Algılanan öğretim kalitesi ve öğrenci tatmininin öğrenci sadakati üzerindeki etkisi: Düzce üniversitesi örneği. International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, 4(1), 1-15. Rashid, T. & Raj, R. (2006). Customer satisfaction: Relationship marketing in higher education e-learning. Innovative Marketing, 2(3), 24-34.
 • Rojas-Méndez, J. I., Vasquez-Parraga, A. Z., Kara, A. L. I. & Cerda-Urrutia, A. (2009). Determinants of student loyalty in hgher education: A tested relationship approach in Latin America. Latin American Business Review, 10(1), 21-39.
 • Saydam, S. (2018). Yükseköğretimde örgütsel imaj ve aidiyetin, mesleki sonuç beklentisi ve öğrenci sadakatini yordaması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İsanbul, Türkiye.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Hilsdale, NJ: Erlbaum.
 • Strauss, L. C. & Volkwein, J. F. (2004). Predictors of student commitment at two-year and four-year institutions. The Journal of Higher Education, 75(2), 203-227. https://doi.org/10.1080/00221546.2004.11778903
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Turkish Language Association (2018). Türkçe sözlük. (https://sozluk.gov.tr, 21 Haziran 2020’ de erişildi.) Var, E. Ç. (2013). Üniversite öğrencilerinde ve mezunlarında öğrenci sadakatini yordayan değişkenlerin yapısal eşitlik modellemesiyle incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yalman, Y., Erilli, N. A. & Yalman, İ. N. (2016). MYO öğrencilerinin kurumsal imaj algıları ve okullarına bağlılıklarını etkileyen faktörler: Cumhuriyet MYO ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO üzerine bir araştırma. 5th International Vocational Schools Symposium Proceedings, (1), 222-232.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi–I. Ankara: Pegem Akademi.

An Analysis of Student Loyalty Among Undergraduates at the Faculty of Education

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 337 - 347, 30.06.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1006422

Öz

This study is a survey research aiming at revealing the level of loyalty among pre-service teachers and at identifying the effects of several factors on their loyalty. The participants of the study included 348 pre-service teachers studying at the Faculty of Education of Afyon Kocatepe University. In order to analyse the loyalty of the participants to their university the scale developed by Helgesen ve Nesset (2007a) and adopted by Korumaz ve Tekel (2017) into Turkish entitled “Student Loyalty Scale” was employed. In this study in order to establish the construct validity of the student loyalty scale confirmatory factor analysis (CFA) was used. It is found that model is an acceptable model. The findings indicate that the participants are generally pleased with the university. On the other hand, female participants are found to be much more satisfied with the opportunities offered in the faculty and the image of their field of study in comparison to male participants. It is also found that social studies pre-service teachers are less satisfied with their field of study in comparison to the other participants. In addition, elementary mathematics pre-service teachers are the most satisfied group with their field of study.

Kaynakça

 • Annamdevula, S. ve Bellamkonda, R. S. (2016). The effects of service quality on student loyalty: the mediating role of student satisfaction. Journal of Modelling in Management, 11(2), 446-462. https://doi.org/10.1108/JM2-04-2014-0031
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, Spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031. https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.4.584
 • Gerbing D. W. ve Anderson J. C. (1993). Monte Carlo Evaluations of the Goodness- of-Fit Indices for Structural Equation Models. K. A. Bollen, & J. S. Long, (Eds.), Testing Structural Equation Models (pp. 40-65). Newbury Park, CA: Sage.
 • Gulid, N. (2011). Student loyalty toward master’s degree business administration curriculum at srinakharinwirot university. American Journal of Business Education, 4(8), 49-56.
 • Gülcan, Y., Kuştepeli, Y. & Aldemir, C. (2002). Yüksek öğretim’de öğrenci doyumu: Kuramsal bir çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 99-114.
 • Helgesen, . & Nesset, E. (2007a). Images, satisfaction and antecedents: Drivers of student loyalty? A case study of a Norvagian University college. Corporate Reputation Review, 10(1), 38-59. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550037
 • Helgesen, . & Nesset, E. (2007b). What accounts for students’ loyalty? Some field study evidence. International Journal of Educational Management, 21(2), 126-143. https://doi.org/10.1108/09513540710729926
 • Hennig-Thurau, T., Langer, Markus F. & Hansen, U. (2001). Modeling and managing student loyalty: An approach based on the concept of relationship quality. Journal of Service Research, 3(4), 331-344. https://doi.org/10.1177/109467050134006
 • Jöreskog, K. G. and Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equato in modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software Internaional, Inc.
 • Kasalak, G., Özcan, M. & Dağyar, M. (2019). Relationship between pre-service teachers’ university image perceptions and student loyalty: A structural equation model. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 480-489. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070221
 • Kline, R. B. (2005). Principle and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York, NY: Guilford.
 • Korumaz, M. & Tekel, E. (2017). Yükseköğretimde öğrenci sadakati ölçeği: Uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 182-203.
 • Köse, İ. A. (2012). Yükseköğretim kurumlarında öğrenci sadakati. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 114-118. https://doi.org/10.5961/jhes.2012.040
 • Kunanusorn, A. & Puttawong, D. (2015). The mediating effect of satisfaction on student loyalty to higher education institution. European Scientific Journal (Special Edition), 1, 449-463
 • Marsh, H.W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factory analysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103 (3), 391-410. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.391
 • Matsunaga, M. (2010). How to factor-analyze your data right: Do’s, Don’ts, and how-to’s. International Journal of Psychological Research, 3(1), 97-110. https://doi.org/10.21500/20112084.854
 • Mohamad, M. & Awang, Z. (2009). Building corporate image and securing student loyalty in the Malaysian higher learning industry. The Journal of International Management Studies, 4(1), 30-40
 • Neuman, W.L. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar, cilt II, (Çev: S. Özge). İstanbul: Yayın Odası.
 • Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. McGraw-Hill, New York: Routledge.
 • Öztürk, E., Faiz, E. Algılanan öğretim kalitesi ve öğrenci tatmininin öğrenci sadakati üzerindeki etkisi: Düzce üniversitesi örneği. International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, 4(1), 1-15. Rashid, T. & Raj, R. (2006). Customer satisfaction: Relationship marketing in higher education e-learning. Innovative Marketing, 2(3), 24-34.
 • Rojas-Méndez, J. I., Vasquez-Parraga, A. Z., Kara, A. L. I. & Cerda-Urrutia, A. (2009). Determinants of student loyalty in hgher education: A tested relationship approach in Latin America. Latin American Business Review, 10(1), 21-39.
 • Saydam, S. (2018). Yükseköğretimde örgütsel imaj ve aidiyetin, mesleki sonuç beklentisi ve öğrenci sadakatini yordaması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İsanbul, Türkiye.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Hilsdale, NJ: Erlbaum.
 • Strauss, L. C. & Volkwein, J. F. (2004). Predictors of student commitment at two-year and four-year institutions. The Journal of Higher Education, 75(2), 203-227. https://doi.org/10.1080/00221546.2004.11778903
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Turkish Language Association (2018). Türkçe sözlük. (https://sozluk.gov.tr, 21 Haziran 2020’ de erişildi.) Var, E. Ç. (2013). Üniversite öğrencilerinde ve mezunlarında öğrenci sadakatini yordayan değişkenlerin yapısal eşitlik modellemesiyle incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Yalman, Y., Erilli, N. A. & Yalman, İ. N. (2016). MYO öğrencilerinin kurumsal imaj algıları ve okullarına bağlılıklarını etkileyen faktörler: Cumhuriyet MYO ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO üzerine bir araştırma. 5th International Vocational Schools Symposium Proceedings, (1), 222-232.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi–I. Ankara: Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nuray YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0002-3128-3635
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yıldırım, N. (2022). An Analysis of Student Loyalty Among Undergraduates at the Faculty of Education . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 11 (2) , 337-347 . DOI: 10.30703/cije.1006422

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551