Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 579 - 592, 24.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. İ. ve Şensoy, Ö. (2005). Fen eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda çiçekli bitkiler konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 103-116.
 • Akgün, İ. H. , Akgün, M. ve Şimşek, N. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmaya ilişkin öz yeterlilik algılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 711-722.
 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.
 • Arslan, A. (2006a). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Arslan, A. (2006b). Bilgisayar destekli eğitime ilişkin özyeterlik algısı ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191-198.
 • Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki. Eletronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 101-109.
 • Asan, A. (2002). Fen ve sosyal alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 7(1).
 • Bahamonde-Birke, F. J., Kunert, U., Link, H. and Ortúza, J. de D. (2015). About attitudes and perceptions – finding the proper way to consider latent variables in discrete choice models. Transportation, 1-19.
 • Bandura A (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. J. Soc. Clin. Psychol. 4, 359-373. https://doi.org/10.1521/jscp.1986.4.3.359
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. baskı). Pegem Akademi: Ankara
 • Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). Taylor & Francis e-Library. https://doi.org/10.4324/9780203224342
 • Çetin, O. ve Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-77.
 • Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.
 • Çelik, H.C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Erkan S. (2004). Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları üzerine bir inceleme. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 141-145. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3th Edition). Los Angeles: Sage.
 • Güveni G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi, 9(1), 68-79.
 • Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Kalemoğlu Varol, Y. (2014). The relationship between attitudes of prospective physical education teachers towards education technologies and computer self-efficacy beliefs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(2), 157-167.
 • Khorrami-Arani, Olivia. (2001). Researching computer self-efficacy. International Education Journal, 2(4), 17-25.
 • Kinzie, M. B., Delcourt, M. A. B., and Powers, S. M. (1994). Computer technologies: Attitudes and self-efficacy across undergraduate disciplines. Research on Higher Education, 35(6), 745-768. https://doi.org/10.1007/BF02497085
 • Kinzie, M. B. and Delcourt, M. A. B. (April, 1991). Computer technologies in teacher education: the measurement of attitudes and self-efficacy. Computer Technologies, 2-21.
 • Korkmaz, Ö. ve Demir, B. (2012). MEB hizmetiçi eğitimlerinin öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumlarına ve bilgisayar özyeterliklerine etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 1-18.
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
 • Mercan, M., Filiz, A., Göçer, İ. ve Özsoy, N. (Şubat, 2009). Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretimin dünyada ve Türkiye’de uygulamaları, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Okur Akçay, N. veHalmatov, M. (2015). Okulöncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 44-50.
 • Sezer, A. (2011). Coğrafya öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-19. https://doi.org/10.12780/UUSBD79
 • Yenice, N. ve Özden, B. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 175-201.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-Efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82–91. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 579 - 592, 24.06.2020

Öz

Bilgisayarlar tüm disiplinlerdeki bireylere, öğrenme, iletişim kurma ve bilgi alma araçlarını sağlamaktadır. Eğitim için çeşitli olanaklar sunan bilgisayarların, eğitimde önemli bir yere sahip duruma gelmiş olması bilgisayar destekli eğitim kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bilgisayar destekli eğitimde başarının yakalanmasındaki önemli faktörlerden biri, öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve özyeterlik algılarıdır. Çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve özyeterlik algılarını sınıf düzeyi, bölüm ve eğitim aldıkları program değişkenlerine göre incelemek ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve özyeterlik algıları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış olup çalışmanın veri toplama aracı Arslan’ın (2006) bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ölçeği ve özyeterlik algısı ölçeğidir. Çalışmanın örneklemi İç Anadolu ve Ege bölgesindeki iki devlet üniversitesindeki 1. ve 4. sınıf Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü ve Temel Eğitim Bölümü öğretmen adaylarıdır. Çalışmaya toplam 341 öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, tek yönlü MANOVA, tek yönlü ANOVA kullanılmış ve tutum ile özyeterlik arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için Pearson korelasyon katsayısına bakılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve özyeterlik algıları arasında orta kuvvette ilişki gözlenmiş ve öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının ve özyeterlik algılarının olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının tutum ve özyeterlik algıları ile sınıf düzeyi arasında anlamlı fark gözlenirken, bölümün ve programın bilgisayar destekli eğitime yönelik tutum ve özyeterlik algısı üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. İ. ve Şensoy, Ö. (2005). Fen eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda çiçekli bitkiler konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 103-116.
 • Akgün, İ. H. , Akgün, M. ve Şimşek, N. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmaya ilişkin öz yeterlilik algılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 711-722.
 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.
 • Arslan, A. (2006a). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Arslan, A. (2006b). Bilgisayar destekli eğitime ilişkin özyeterlik algısı ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191-198.
 • Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki. Eletronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 101-109.
 • Asan, A. (2002). Fen ve sosyal alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 7(1).
 • Bahamonde-Birke, F. J., Kunert, U., Link, H. and Ortúza, J. de D. (2015). About attitudes and perceptions – finding the proper way to consider latent variables in discrete choice models. Transportation, 1-19.
 • Bandura A (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. J. Soc. Clin. Psychol. 4, 359-373. https://doi.org/10.1521/jscp.1986.4.3.359
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. baskı). Pegem Akademi: Ankara
 • Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). Taylor & Francis e-Library. https://doi.org/10.4324/9780203224342
 • Çetin, O. ve Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-77.
 • Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.
 • Çelik, H.C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Erkan S. (2004). Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları üzerine bir inceleme. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 141-145. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3th Edition). Los Angeles: Sage.
 • Güveni G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi, 9(1), 68-79.
 • Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Kalemoğlu Varol, Y. (2014). The relationship between attitudes of prospective physical education teachers towards education technologies and computer self-efficacy beliefs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(2), 157-167.
 • Khorrami-Arani, Olivia. (2001). Researching computer self-efficacy. International Education Journal, 2(4), 17-25.
 • Kinzie, M. B., Delcourt, M. A. B., and Powers, S. M. (1994). Computer technologies: Attitudes and self-efficacy across undergraduate disciplines. Research on Higher Education, 35(6), 745-768. https://doi.org/10.1007/BF02497085
 • Kinzie, M. B. and Delcourt, M. A. B. (April, 1991). Computer technologies in teacher education: the measurement of attitudes and self-efficacy. Computer Technologies, 2-21.
 • Korkmaz, Ö. ve Demir, B. (2012). MEB hizmetiçi eğitimlerinin öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumlarına ve bilgisayar özyeterliklerine etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 1-18.
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
 • Mercan, M., Filiz, A., Göçer, İ. ve Özsoy, N. (Şubat, 2009). Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretimin dünyada ve Türkiye’de uygulamaları, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Okur Akçay, N. veHalmatov, M. (2015). Okulöncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 44-50.
 • Sezer, A. (2011). Coğrafya öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-19. https://doi.org/10.12780/UUSBD79
 • Yenice, N. ve Özden, B. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 175-201.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-Efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82–91. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kübra POLAT> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-8060-0732
Türkiye


Fatih KARAKUŞ>

0000-0001-9581-520X

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Polat, K. & Karakuş, F. (2020). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 9 (2) , 579-592 . Retrieved from http://cije.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/55146/632437

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551