PDF PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği

Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 2, 102 - 113, 01.06.2014
https://doi.org/10.30703/cije.321344

Öz

Öğrenme sürecinde motivasyon kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Bu önem, öğrencilerin zorlandığı Matematik dersinde daha da artmaktadır. Bu çalışmada ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Matematik dersindeki motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Beşli likert tarzında hazırlanan ve 41 maddeden oluşan taslak ölçek 308 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için faktör analizi yapılmış ve analiz sonucunda faktör yük değerleri .52 ile .80 arasında değişen 14 madde ve toplam değişkenliğin % 50.07’sini açıklayan 3 faktör elde edilmiştir. Faktör analizi sonucunda maddeler içerik açısından incelenmiş birinci faktör Dışsal Motivasyon (α=.78); ikinci faktör Motivasyonsuzluk (α=.71) ve üçüncü faktör ise İçsel Motivasyon (α=.61) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca asıl uygulamadan dört hafta sonra toplanan verilerle ölçeğin test-tekrar-test yöntemiyle güvenirliği hesaplanmıştır. Analiz sonucunca iki uygulamanın korelasyon değeri Dışsal Motivasyon faktörü için .71; Motivasyonsuzluk faktörü için .73; İçsel Motivasyon faktörü için .74 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik bakımından kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Afzal, H., Ali, I. & Khan, M. A. (2010). A Study of University Students‟ Motivation and Its Relationship with Their Academic Performance, International Journal of Business and Management, 5(4), 80-88.
 • Akbaba, S. ve Aktaş, A. (2005). İçsel Motivasyonun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 19-42.
 • Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6(4), 57-77.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aydın, B. (2007). Fen Bilgisi Dersinde İçsel ve Dışsal Motivasyonun Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegema Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Cabı, E. (2009). Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Başarısı Ve Motivasyonuna Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çakmak, M. Ercan, L. (2006). Etkili Öğretim Sürecinde Deneyimli Öğretmenler ve Öğretmen Adaylarının Motivasyon Konusunda Görüşleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 133-143.
 • Deci, E. L., Vallerant R. J., Pelletier, L. G. & Ryan, R. M. (1991). Motivation and Education: The Self-Determination Perspective, Educatıonal Psychologıst, 26(3 & 4), 325-346.
 • Dede, Y. ve Argün, Z. (2004). Öğrencilerin Matematiğe Yönelik İçsel ve Dışsal Motivasyonlarının Belirlenmesi, Eğitim ve Bilim, 29, 49-54.
 • Demirgören, D. (2010). İzmir İli Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Kullandıkları Öğrenme Stratejileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Dörnyeı, Z. & Csizer, K (2005). The Effects Of Intercultural Contact and Tourısm On Language Attıtudes And Language Learnıng Motıvatıon, Journal Of Language And Socıal Psychology, 24(4), 327-357.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Endler, A., Rey, G. D. & Butz, M. V. (2012). Towards motivation-based adaptation of difficulty in e-learning programs, Australasian Journal of Educational Technology, 28(7), 1119-1135.
 • Ginsberg, M. B. & Wlodkowski, R. J. (2009). Professional Learning to Promote Motivation and Academic Performance among Diverse Adults, CAEL Forum and News, 23-32.
 • Gökbulut, Y., Yangın, S. ve Sidekli, S. (2008). 2004 İlköğretim Matematik Öğretimi Programı Doğrultusunda İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Matematik Dersi İçin Beklentileri, Milli Eğitim, 179, 213-229.
 • Günak, D. B. (2010). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları ve Öğrenme Stratejileri. Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Almancanın Yöntem ve Öğretimi Alanına Bir Katkı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Hodges, C. B. (2004). Designing to Motivate: Motivational Techniques to Incorporate in E-Learning Experiences, The Journal of Interactive Online Learning, 2(3),1-7.
 • İflazoğlu, A. ve Tümkaya, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 61-73.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kember, D. (2008). The importance of establishing relevance in motivating student learning, Active Learning in Higher Education, 9(3), 249–263.
 • Koçakoğlu, M. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme ve Motivasyon Stillerinin Öğrencilerin Biyoloji Dersine Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Lumsden, L. S. (1994). Student Motivation to Learn, 20 Temmuz 2013, http://www.people.ucsc.edu Milli Eğitim Bakanlığı, (2012). 2012 Yılı 8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavları Test Ortalama ve Standart Sapmaları, 20 Temmuz 2013, http://www.meb.gov.tr/duyurular/
 • Ocak, G. ve Dönmez, S. (2010). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme, Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 69-82.
 • Palmer, D. (2005). A Motivational View of Constructivistinformed Teaching, International Journal of Science Education, 27(15), 1853–1881.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113–132.
 • Skinner, E. A. & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the Classroom: Reciprocal Effects of Teacher Behavior and Student Engagement Across the School Year, Journal of Educational Psychology, 85(4), 571-581.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1–5. Sınıflar Öğretim Programı.
 • Türel, Y. K. (2008). Öğrenme Nesneleri İle Zenginleştirilmiş Öğretim Ortamlarının Öğrenci Başarıları Tutumları ve Motivasyonları Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Türkan, G. (2010). Motivasyon Değerlendirmesinde Endüktif Öğrenme Yaklaşımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Uzun, S., Bütüner, S. Ö. ve Yiğit, N. (2010). 1999-2007 TIMSS Fen Bilimleri ve Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Sınavda En Başarılı İlk Beş Ülke-Türkiye Örneği, İlköğretim Online, 9(3), 1174-1188.
 • Ünal, F. T. ve Bursalı, H. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Motivasyon Faktörlerine İlişkin Görüşleri, Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 7-22
 • Wlodkowski, R. (1997). Motivation with a mission: understanding motivation and culture in workshop design, New Directions for Adult and Continuing Education, 76, 19-31
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
 • Yıldız, B. (2010). Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, İlköğretim Online, 6(3), 430-440.
 • Yoshıda, M. Tanaka, M., Mızuno, K., Ishıı, A., Nozakı, K., Urakawa, A. et al. (2008). Factors Influencıng The Academıc Motıvatıon Of Indıvıdual College Students, International Journal of Neuroscience, 118, 1400–1411.
 • Yücel, C., Karadağ, E. ve Turan, S. (2013). TIMSS 2011 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, Eskişehir.

Mathematics Lesson Motivation Scale for Primary School 3th and 4th Grade Students

Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 2, 102 - 113, 01.06.2014
https://doi.org/10.30703/cije.321344

Öz

The concept of motivation in the learning process plays important. The importance is increasing in math, that students are forced. The objective of this paper is to develop a “Valid and Reliable Mathematic Motivation Scale for 3rd and 4th Grade Students”. In the development of the scale, initial items are prepared in terms of an expert opinion after the related mathematic motivation scale has been reviewed. The draf scale was administered to 308 students at 3 primary schools in Bursa. Factor analysis was conducted in order to determine the construct validity and the Cronbach-Alpha. Results show that the final 14 item-scale has 3 factors, and its items, in terms of total item correlation, changed between .52 and .80. Factors composing the scale are named as to the expressions in the items. Therefore, the first factor is named external motivation (α=.78), the second, without motivation (α=.71), the third internal motivation (α=.61), The amount of total variance explained by three factors was 50.07 %. In the repeated tests conducted on sample, the coefficiency of reliability for factor first (external motivaton) is .71, for second factor (without motivation) is .73 and, for third factor (internal motivation) is .74. These values show that the scale is a valid and reliable scale.


Kaynakça

 • Afzal, H., Ali, I. & Khan, M. A. (2010). A Study of University Students‟ Motivation and Its Relationship with Their Academic Performance, International Journal of Business and Management, 5(4), 80-88.
 • Akbaba, S. ve Aktaş, A. (2005). İçsel Motivasyonun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 19-42.
 • Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6(4), 57-77.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aydın, B. (2007). Fen Bilgisi Dersinde İçsel ve Dışsal Motivasyonun Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegema Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Cabı, E. (2009). Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Başarısı Ve Motivasyonuna Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çakmak, M. Ercan, L. (2006). Etkili Öğretim Sürecinde Deneyimli Öğretmenler ve Öğretmen Adaylarının Motivasyon Konusunda Görüşleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 133-143.
 • Deci, E. L., Vallerant R. J., Pelletier, L. G. & Ryan, R. M. (1991). Motivation and Education: The Self-Determination Perspective, Educatıonal Psychologıst, 26(3 & 4), 325-346.
 • Dede, Y. ve Argün, Z. (2004). Öğrencilerin Matematiğe Yönelik İçsel ve Dışsal Motivasyonlarının Belirlenmesi, Eğitim ve Bilim, 29, 49-54.
 • Demirgören, D. (2010). İzmir İli Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Kullandıkları Öğrenme Stratejileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Dörnyeı, Z. & Csizer, K (2005). The Effects Of Intercultural Contact and Tourısm On Language Attıtudes And Language Learnıng Motıvatıon, Journal Of Language And Socıal Psychology, 24(4), 327-357.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Endler, A., Rey, G. D. & Butz, M. V. (2012). Towards motivation-based adaptation of difficulty in e-learning programs, Australasian Journal of Educational Technology, 28(7), 1119-1135.
 • Ginsberg, M. B. & Wlodkowski, R. J. (2009). Professional Learning to Promote Motivation and Academic Performance among Diverse Adults, CAEL Forum and News, 23-32.
 • Gökbulut, Y., Yangın, S. ve Sidekli, S. (2008). 2004 İlköğretim Matematik Öğretimi Programı Doğrultusunda İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Matematik Dersi İçin Beklentileri, Milli Eğitim, 179, 213-229.
 • Günak, D. B. (2010). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları ve Öğrenme Stratejileri. Türkiye’de İkinci Yabancı Dil Almancanın Yöntem ve Öğretimi Alanına Bir Katkı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Hodges, C. B. (2004). Designing to Motivate: Motivational Techniques to Incorporate in E-Learning Experiences, The Journal of Interactive Online Learning, 2(3),1-7.
 • İflazoğlu, A. ve Tümkaya, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 61-73.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kember, D. (2008). The importance of establishing relevance in motivating student learning, Active Learning in Higher Education, 9(3), 249–263.
 • Koçakoğlu, M. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme ve Motivasyon Stillerinin Öğrencilerin Biyoloji Dersine Karşı Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Lumsden, L. S. (1994). Student Motivation to Learn, 20 Temmuz 2013, http://www.people.ucsc.edu Milli Eğitim Bakanlığı, (2012). 2012 Yılı 8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavları Test Ortalama ve Standart Sapmaları, 20 Temmuz 2013, http://www.meb.gov.tr/duyurular/
 • Ocak, G. ve Dönmez, S. (2010). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme, Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 69-82.
 • Palmer, D. (2005). A Motivational View of Constructivistinformed Teaching, International Journal of Science Education, 27(15), 1853–1881.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113–132.
 • Skinner, E. A. & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the Classroom: Reciprocal Effects of Teacher Behavior and Student Engagement Across the School Year, Journal of Educational Psychology, 85(4), 571-581.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1–5. Sınıflar Öğretim Programı.
 • Türel, Y. K. (2008). Öğrenme Nesneleri İle Zenginleştirilmiş Öğretim Ortamlarının Öğrenci Başarıları Tutumları ve Motivasyonları Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Türkan, G. (2010). Motivasyon Değerlendirmesinde Endüktif Öğrenme Yaklaşımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Uzun, S., Bütüner, S. Ö. ve Yiğit, N. (2010). 1999-2007 TIMSS Fen Bilimleri ve Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Sınavda En Başarılı İlk Beş Ülke-Türkiye Örneği, İlköğretim Online, 9(3), 1174-1188.
 • Ünal, F. T. ve Bursalı, H. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Motivasyon Faktörlerine İlişkin Görüşleri, Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 7-22
 • Wlodkowski, R. (1997). Motivation with a mission: understanding motivation and culture in workshop design, New Directions for Adult and Continuing Education, 76, 19-31
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
 • Yıldız, B. (2010). Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, İlköğretim Online, 6(3), 430-440.
 • Yoshıda, M. Tanaka, M., Mızuno, K., Ishıı, A., Nozakı, K., Urakawa, A. et al. (2008). Factors Influencıng The Academıc Motıvatıon Of Indıvıdual College Students, International Journal of Neuroscience, 118, 1400–1411.
 • Yücel, C., Karadağ, E. ve Turan, S. (2013). TIMSS 2011 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, Eskişehir.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Diğer ID JA43JN22US
Bölüm Articles
Yazarlar

Yakup BALANTEKİN>
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Aynur OKSAL>
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Balantekin, Y. & Oksal, A. (2014). İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 3 (2) , 102-113 . DOI: 10.30703/cije.321344

e-ISSN: 2147-1606

14550        14551