Research Article
BibTex RIS Cite

The Importance of Digital Material Design Skills for Classroom Teachers' Perceptions of Professional Competence: A Relational Study

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 489 - 499, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1346916

Abstract

This study examined the professional competencies of classroom teachers and the level of digital material design skills. In addition, the study investigated the effect of digital material design skills on classroom teachers' perception of professional competence. The research was carried out with 363 classroom teachers working in a province of the Marmara region in the 2022-2023 academic year. The study was conducted using the relational screening model. Personal information form, teachers' professional efficacy perception, and digital material design proficiency scales were used as data collection tools. Descriptive and multiple linear regression analyses were performed to analyze the data, and Pearson correlation coefficients were calculated. The results showed that classroom teachers' digital material design skills and professional competence perceptions were at a high level. Classroom teachers' digital material design skills had positive relationships with their professional competence perceptions. The study determined that classroom teachers' instructional technology and material design skills could potentially increase their professional competencies. Developing these skills by teachers can contribute to a more effective learning experience for students and improve teaching processes.

References

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 1-17.
 • Ağıç, H. B., & Korkmaz, Ö. (2022). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknolojik formasyon düzeyleri ile dijital materyal geliştirme öz yeterlilikleri. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 308-328.
 • Arulchelvan, P., Veramuthu, P., Singh, P. K. P., & Yunus, M. M. (2019). iGen digital learners: Let’s Collaborate via Coggle. Creative Education, 10(1), 178- 189. https://doi.org/10.4236/ce.2019.101014
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2015). Materyal tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 461-476.
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2016). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları, yaratıcılık algıları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 41-61.
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2017). Öğretmen adaylarının materyal tasarımı öz-yeterlik inanç düzeylerinin teknolojik pedagojik alan yeterlikleri bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 613-632.
 • Castro-Guzmán, W. (2021). Challenges of professional development for technology integration in higher education. Cuadernos de Investigación Educativa, 12(2), 82-99. https://doi.org/10.18861/cied.2021.12.2.3090
 • Cesur Özkara, E., Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2018). Eğitimde teknoloji kullanımı hizmet içi eğitimine katılan öğretmenlerin TPAB özgüvenlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 371-412.
 • Chong, W. H., & Kong, C. A. (2012). Teacher collaborative learning and teacher self-efficacy: The case of lesson study. The Journal of Experimental Education, 80(3), 263-283.
 • Choo, Y. B., Abdullah, T., & Nawi, A. M. (2020). Digital storytelling vs. oral storytelling: An analysis of the art of telling stories now and then. Universal Journal of Educational Research, 8(5A), 46-50. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081907
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Pearson Education, Inc.
 • Çay, E., Yıkmış, A., & Sola Özgüç, C. (2020). Özel eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin özel eğitim öğretmenlerinin deneyim ve görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(2), 629-648. https://doi.org/10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.9m
 • Çinar, H. (2020). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin materyal tasarım öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Çolak, İ., Yorulmaz, Y. İ., & Altınkurt, Y. (2017). Öğretmen özyeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 20-32.
 • Çopur, E. (2022). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen matematik derslerinde materyal kullanımı hakkındaki görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1), 100-116. https://doi.org/10.5281/zenodo.6274825
 • Demirkan, O. (2019). Pre-Service Teachers' Views about Digital Teaching Materials. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(1), 40-60. https://doi.org/10.29329/epasr.2019.186.3
 • Donlan, A. E., Loughlin, S., & Byrne, V. L. (2019). The fearless teaching framework: A model to synthesize foundational education research for university instructors. To Improve the Academy: A Journal of Educational Development, 38(1), 33–49. https://doi.org/10.1002/tia2.20087
 • Doris, K. N. A. B. K. (2021). Technology Use and Student Engagement During COVID-19: The Case of Online EFL Classes. Journal of Asia TEFL, 18(4), 1413-1422. http://dx.doi.org/10.18823/asiatefl.2021.18.4.21.1413 George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Pearson. Gökbulut, B., Keserci, G., & Akyüz, A. (2021). Eğitim fakültesinde görev yapan akademisyen ve öğretmenlerin dijital materyal tasarım yeterlikleri. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(1), 11-24. https://doi.org/10.53047/josse.917536
 • Gultom, S., Endriani, D., & Harahap, A. S. (2022). Less emotion but more fatigue: social-emotional learning (SEL) competencies, and compassion fatigue among educators during the COVID-19 pandemic. Kinestetik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani, 6(1), 146-158. https://doi.org/10.33369/jk.v6i1.21034
 • Guskey, T. R., & Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American educational research journal, 31(3), 627-643.
 • Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma [Yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Gündüzalp, S. (2021). digital technologies and teachers in educational processes: A research in the context of teachers born before the 1980's. International Online Journal of Educational Sciences, 13(2), 579-591. https://doi.org/10.15345/iojes.2021.02.017
 • Harris, J. B., Phillips, M., Koehler, M. J., & Rosenberg, J. M. (2017). Editorial 33 (3): TPCK/TPACK research and development: Past, present, and future directions. Australasian Journal of Educational Technology, 33(3), 1–8. https://doi.org/10.14742/ajet.3907
 • Hoy, A. W., & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343-356. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.01.007
 • İpek, C., & Bayraktar, C. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine ilişkin özyeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 67-84.
 • Kabaran, G. G., & Uşun, S. (2021). Dijital materyal tasarımı yeterlikleri ölçeği (DMTYÖ): Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(2), 281-307. https://doi.org/10.17943/etku.864296
 • Kalaycı, Ş. (2017). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (8. Baskı), Asil Yayın Dağıtım.
 • Karaduman, Ç. C. (2019). İlköğretim kurumlarına yönelik hazırlanan dijital eğitim materyallerinin arayüz tasarımlarında etkileşim sorunlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Kurbanoğlu, S. S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 5(2), 137-152.
 • Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Journal of Turkish Educational Sciences, 10(2), 193-227.
 • Mahler, D., Großschedl, J., & Harms, U. (2018). Does motivation matter?–The relationship between teachers’ self-efficacy and enthusiasm and students’ performance. PloS one, 13(11), e0207252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207252
 • Martin, M.O., von Davier, M., & Mullis, I.V. S. (2020). Methods and procedures: TIMSS 2019 technical report. T. P. I. S. Center.
 • MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (2020). TIMSS 2019 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, 10.
 • Mojavezi, A., & Tamiz, M. P. (2012). The ımpact of teacher self-efficacy on the students' motivation and achievement. Theory & Practice in Language Studies, 2(3), 483-491. https://doi.org/10.4304/tpls.2.3.483-491 Muijs, D. (2004). Doing quantiative research in education with SPSS. Sage.
 • Orhan, A. T., & Durak-Men, D. D. (2018). Web tabanlı öğretimin fen dersi başarısına ve fen dersine yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 245-284.
 • Öğülmüş, K. (2014). Alan mezunu ve alan dışı lisans programlarından mezun özel eğitim öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi [Doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Özdemir, N., & Erduran, A. (2019). Matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-46.
 • Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.
 • Özerbaş, M. A., & Öztürk, Y. (2017). Türkçe dersinde dijital hikâye kullanımının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerinde etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Öztürk, G., & Öztürk, Ö. (2019). Müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları (Tokat ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1921-1934.
 • Partovi, T., & Razavi, M. R. (2019). The effect of game-based learning on academic achievement motivation of elementary school students. Learning and Motivation, 68, 101592. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2019.101592
 • Sarı, M. H., & Akbaba Altun, S. (2015). A qualitative research on classroom teachers' technology use in mathematics teaching. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(19), 24-49.
 • Schwarzer, R., & Hallum, S. (2008). Perceived teacher self‐efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology, 57, 152-171. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2008.00359.x
 • Sezer, A., Şanlı, C., Pınar, A. & Kara, H. (2022). The effect of technology integration training on geography teachers’ perceptions of technology integration self-efficacy and technology acceptance. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 45, 67-75. http://dx.doi.org/10.32003/igge.1033111
 • Şahin, E. (2019). Öğretmenlerin STEM eğitimine ilişkin mesleki yeterliklerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Şen, N. (2021). İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ile hayat boyu öğrenme eğilimleri ve teknolojiyi entegre etme öz yeterlikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • Şimşek, F. (2017). Fen bilimleri dersinde animasyon ve simülasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarısı ve bilgilerin kalıcılığı üzerine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(3), 112-124.
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (2000). A multidisciplinary analysis of the nature, meaning, and measurement of trust. Review of educational research, 70(4), 547-593.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi [Doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Turner, P. E., Johnston, E., Kebritchi, M., Evans, S., & Heflich, D. A. (2018). Influence of online computer games on the academic achievement of nontraditional undergraduate students. Cogent Education, 5(1), 1437671. https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1437671
 • Utkugün, C. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi uygulamaları ve geri bildirimler hakkında görüş ve deneyimleri. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 6(2), 76-93.
 • Uzunöz, A., Aktepe, V., & Gündüz, M. (2017). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin, mesleki açıdan kazandırdıklarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri: Nitel bir çalışma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 317-339. https://doi.org/10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s14m
 • Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekî öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.Zamfir, A. (2008, April). Impact of using computer applications in education on teaching-learning process. In WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering (No. 7). World Scientific and Engineering Academy and Society

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algıları için Dijital Materyal Tasarım Becerilerinin Önemi: İlişkisel Bir Araştırma

Year 2024, Volume: 13 Issue: 2, 489 - 499, 26.06.2024
https://doi.org/10.30703/cije.1346916

Abstract

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ve dijital materyal tasarım becerilerinin düzeyi incelenmiştir. Ayrıca, dijital materyal tasarım becerilerinin sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlik algısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Marmara bölgesinin bir ilinde çalışmakta olan 363 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli kullanılarak araştırma yürütülmüştür. Kişisel bilgi formu, öğretmenlerin mesleki yeterlik algısı ölçeği ve dijital materyal tasarımı yeterliği ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verileri analiz etmek için betimsel analiz ve çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş, Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, sınıf öğretmenlerinin dijital materyal tasarımı becerilerinin ve mesleki yeterlik algılarının yüksek düzeyde bulunduğu göstermiştir. Sınıf öğretmenlerinin dijital materyal tasarımı becerileri mesleki yeterlik algıları ile pozitif yönlü ilişkilere sahiptir. Sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerilerinin, mesleki yeterliklerini artırma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu becerileri geliştirmesi, öğrencilerin daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşamasına ve öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.

References

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 1-17.
 • Ağıç, H. B., & Korkmaz, Ö. (2022). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknolojik formasyon düzeyleri ile dijital materyal geliştirme öz yeterlilikleri. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 308-328.
 • Arulchelvan, P., Veramuthu, P., Singh, P. K. P., & Yunus, M. M. (2019). iGen digital learners: Let’s Collaborate via Coggle. Creative Education, 10(1), 178- 189. https://doi.org/10.4236/ce.2019.101014
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2015). Materyal tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 461-476.
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2016). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları, yaratıcılık algıları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 41-61.
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2017). Öğretmen adaylarının materyal tasarımı öz-yeterlik inanç düzeylerinin teknolojik pedagojik alan yeterlikleri bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 613-632.
 • Castro-Guzmán, W. (2021). Challenges of professional development for technology integration in higher education. Cuadernos de Investigación Educativa, 12(2), 82-99. https://doi.org/10.18861/cied.2021.12.2.3090
 • Cesur Özkara, E., Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2018). Eğitimde teknoloji kullanımı hizmet içi eğitimine katılan öğretmenlerin TPAB özgüvenlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 371-412.
 • Chong, W. H., & Kong, C. A. (2012). Teacher collaborative learning and teacher self-efficacy: The case of lesson study. The Journal of Experimental Education, 80(3), 263-283.
 • Choo, Y. B., Abdullah, T., & Nawi, A. M. (2020). Digital storytelling vs. oral storytelling: An analysis of the art of telling stories now and then. Universal Journal of Educational Research, 8(5A), 46-50. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081907
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Pearson Education, Inc.
 • Çay, E., Yıkmış, A., & Sola Özgüç, C. (2020). Özel eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin özel eğitim öğretmenlerinin deneyim ve görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(2), 629-648. https://doi.org/10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.9m
 • Çinar, H. (2020). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin materyal tasarım öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Çolak, İ., Yorulmaz, Y. İ., & Altınkurt, Y. (2017). Öğretmen özyeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 20-32.
 • Çopur, E. (2022). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen matematik derslerinde materyal kullanımı hakkındaki görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1), 100-116. https://doi.org/10.5281/zenodo.6274825
 • Demirkan, O. (2019). Pre-Service Teachers' Views about Digital Teaching Materials. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(1), 40-60. https://doi.org/10.29329/epasr.2019.186.3
 • Donlan, A. E., Loughlin, S., & Byrne, V. L. (2019). The fearless teaching framework: A model to synthesize foundational education research for university instructors. To Improve the Academy: A Journal of Educational Development, 38(1), 33–49. https://doi.org/10.1002/tia2.20087
 • Doris, K. N. A. B. K. (2021). Technology Use and Student Engagement During COVID-19: The Case of Online EFL Classes. Journal of Asia TEFL, 18(4), 1413-1422. http://dx.doi.org/10.18823/asiatefl.2021.18.4.21.1413 George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Pearson. Gökbulut, B., Keserci, G., & Akyüz, A. (2021). Eğitim fakültesinde görev yapan akademisyen ve öğretmenlerin dijital materyal tasarım yeterlikleri. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(1), 11-24. https://doi.org/10.53047/josse.917536
 • Gultom, S., Endriani, D., & Harahap, A. S. (2022). Less emotion but more fatigue: social-emotional learning (SEL) competencies, and compassion fatigue among educators during the COVID-19 pandemic. Kinestetik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani, 6(1), 146-158. https://doi.org/10.33369/jk.v6i1.21034
 • Guskey, T. R., & Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American educational research journal, 31(3), 627-643.
 • Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma [Yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Gündüzalp, S. (2021). digital technologies and teachers in educational processes: A research in the context of teachers born before the 1980's. International Online Journal of Educational Sciences, 13(2), 579-591. https://doi.org/10.15345/iojes.2021.02.017
 • Harris, J. B., Phillips, M., Koehler, M. J., & Rosenberg, J. M. (2017). Editorial 33 (3): TPCK/TPACK research and development: Past, present, and future directions. Australasian Journal of Educational Technology, 33(3), 1–8. https://doi.org/10.14742/ajet.3907
 • Hoy, A. W., & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343-356. https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.01.007
 • İpek, C., & Bayraktar, C. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine ilişkin özyeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 67-84.
 • Kabaran, G. G., & Uşun, S. (2021). Dijital materyal tasarımı yeterlikleri ölçeği (DMTYÖ): Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(2), 281-307. https://doi.org/10.17943/etku.864296
 • Kalaycı, Ş. (2017). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (8. Baskı), Asil Yayın Dağıtım.
 • Karaduman, Ç. C. (2019). İlköğretim kurumlarına yönelik hazırlanan dijital eğitim materyallerinin arayüz tasarımlarında etkileşim sorunlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Kurbanoğlu, S. S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 5(2), 137-152.
 • Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Journal of Turkish Educational Sciences, 10(2), 193-227.
 • Mahler, D., Großschedl, J., & Harms, U. (2018). Does motivation matter?–The relationship between teachers’ self-efficacy and enthusiasm and students’ performance. PloS one, 13(11), e0207252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207252
 • Martin, M.O., von Davier, M., & Mullis, I.V. S. (2020). Methods and procedures: TIMSS 2019 technical report. T. P. I. S. Center.
 • MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (2020). TIMSS 2019 Türkiye ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, 10.
 • Mojavezi, A., & Tamiz, M. P. (2012). The ımpact of teacher self-efficacy on the students' motivation and achievement. Theory & Practice in Language Studies, 2(3), 483-491. https://doi.org/10.4304/tpls.2.3.483-491 Muijs, D. (2004). Doing quantiative research in education with SPSS. Sage.
 • Orhan, A. T., & Durak-Men, D. D. (2018). Web tabanlı öğretimin fen dersi başarısına ve fen dersine yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 245-284.
 • Öğülmüş, K. (2014). Alan mezunu ve alan dışı lisans programlarından mezun özel eğitim öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi [Doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Özdemir, N., & Erduran, A. (2019). Matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-46.
 • Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.
 • Özerbaş, M. A., & Öztürk, Y. (2017). Türkçe dersinde dijital hikâye kullanımının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılık üzerinde etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Öztürk, G., & Öztürk, Ö. (2019). Müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları (Tokat ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1921-1934.
 • Partovi, T., & Razavi, M. R. (2019). The effect of game-based learning on academic achievement motivation of elementary school students. Learning and Motivation, 68, 101592. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2019.101592
 • Sarı, M. H., & Akbaba Altun, S. (2015). A qualitative research on classroom teachers' technology use in mathematics teaching. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(19), 24-49.
 • Schwarzer, R., & Hallum, S. (2008). Perceived teacher self‐efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology, 57, 152-171. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2008.00359.x
 • Sezer, A., Şanlı, C., Pınar, A. & Kara, H. (2022). The effect of technology integration training on geography teachers’ perceptions of technology integration self-efficacy and technology acceptance. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 45, 67-75. http://dx.doi.org/10.32003/igge.1033111
 • Şahin, E. (2019). Öğretmenlerin STEM eğitimine ilişkin mesleki yeterliklerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Şen, N. (2021). İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ile hayat boyu öğrenme eğilimleri ve teknolojiyi entegre etme öz yeterlikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • Şimşek, F. (2017). Fen bilimleri dersinde animasyon ve simülasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarısı ve bilgilerin kalıcılığı üzerine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(3), 112-124.
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (2000). A multidisciplinary analysis of the nature, meaning, and measurement of trust. Review of educational research, 70(4), 547-593.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi [Doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Turner, P. E., Johnston, E., Kebritchi, M., Evans, S., & Heflich, D. A. (2018). Influence of online computer games on the academic achievement of nontraditional undergraduate students. Cogent Education, 5(1), 1437671. https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1437671
 • Utkugün, C. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi uygulamaları ve geri bildirimler hakkında görüş ve deneyimleri. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 6(2), 76-93.
 • Uzunöz, A., Aktepe, V., & Gündüz, M. (2017). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin, mesleki açıdan kazandırdıklarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri: Nitel bir çalışma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 317-339. https://doi.org/10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s14m
 • Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekî öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.Zamfir, A. (2008, April). Impact of using computer applications in education on teaching-learning process. In WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering (No. 7). World Scientific and Engineering Academy and Society
There are 53 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Instructional Technologies, Vocational Education and Instraction(Other)
Journal Section Research Article
Authors

Eda Demircioglu 0000-0002-6169-6094

Eyüp Yurt 0000-0003-4732-6879

Publication Date June 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 13 Issue: 2

Cite

APA Demircioglu, E., & Yurt, E. (2024). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlik Algıları için Dijital Materyal Tasarım Becerilerinin Önemi: İlişkisel Bir Araştırma. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 13(2), 489-499. https://doi.org/10.30703/cije.1346916

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education