Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Özengen Bağlama Öğrencilerinin Öğrenme İhtiyaçları: YouTube deneyimleri Zemininde Netnografik Bir Çözümleme

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 760 - 776, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1282927

Abstract

Günümüzde internetin yaygınlaşması, web tabanlı uygulamalar ve sosyal medya platformlarının çalgı eğitiminde kullanımının artmasıyla, öğretme-öğrenme süreçleri yeni karakter ve dinamikler kazanmıştır. Bu araştırma, bağlama/saz çalgısı örneğinde, çalgı öğrenme süreçlerini sosyal medya platformları aracılığıyla yöneten özengen öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu ihtiyaçların genel görünümünü ortaya koymayı amaçlar.
Araştırma nitel karakterdedir ve sanal etnografi (netnografi) deseninde hazırlanmıştır. Araştırmanın verilerine, Youtube platformunda belirlenen anahtar kelimelerle gerçekleşen aramalar sonucu ulaşılan kanallardan erişilmiştir. Amaçlı örneklemin belirlenmesinde ‘kanalda yer alan videonun en yüksek yorum sayısına sahip olması’ ölçütü aranmıştır. Veri toplama sürecinde, 7 adet kanaldan toplamda 8658 yoruma erişilmiş, bu yorumlar arasında öğrenme ihtiyacı niteliği taşıyan 1000 yorum belirlenmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Yorumların derlenmesi, kodlanması ve analizi sürecinde nitel araştırma paket programı MAXQDA Analytics Pro 2020 kullanılmıştır. Öğrencilerin yorumlarından elde edilen ve 22 farklı kategoriye yerleştirilen öğrenme ihtiyaçları, ‘bağlama/saz öğrenmenin başlangıç aşamasına’, ‘bağlama/saz icrasında ve öğreniminde nota kullanımına’, ‘bağlama/saz icra tekniklerine’, ‘genel bilgilere’ ve ‘bağlama/saz çalmaya dönük duyuşsal-psikomotor ihtiyaçlara’ dönük 5 alt temada okuyucuya sunulmuştur. Öğrenme ihtiyaçlarının bir kısmının çalgının öğretimine ilişkin önceden bilinen, bir kısmının ise zamanla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar olduğu görülmüştür. Belirlenen ihtiyaçların, çalgının özellikle başlangıç düzeyine ilişkin metodolojisinde güncel hedeflerin belirlenmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

References

 • Afacan, Ş. (2022). COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen keman eğitimi derslerine ilişkin öğrenci görüşleri (Student views on violin education lessons held with distance education during the Covid-19 pandemic process). Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of SBE, 12(1), 472-487. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1065774
 • Akarsu, S. (2017). İlköğretim(1-8) müzik öğretimi programı kazanımlarının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan incelenmesi (Investigation of the outcomes of the primary education (1-8) music teaching program from the cognıtıve, emotional, and dynamical perspectives). the Journal of Academic Social Sciences, 5(44), 279-289. https://doi.org/10.16992/asos.12153
 • Akdoğu, O. (2003). Türk müziğinde türler ve biçimler (Genres and forms in Turkish music). Meta publishing. Aksoy, B. (2003). Avrupalı gezginlerin gözüyle Osmanlılarda musıki (Music in the Ottomans from the eyes of European travelers). Pan publishing. Algı, S. (2017). Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda bağlama öğretim yöntemleri (Konya ili örneği) (Bağlama teaching methods in amateur music education institutions (Example of Konya province). Fine Arts, 12(2), 64-82. https://doi.org/10.12739/nwsa.2017.12.2.d0190
 • Alpyıldız, E. (2018). Yurttan Sesler: Ankara Radyo’sundan Türkiye'ye açılan pencere (voices from the country: a window opening to Turkey from Ankara Radio). Gazi Publishing House. Ayyıldız S. (2018). Saz (bağlama) icrasında parmak vurma tekniği kullanarak ezgi kalıplarını üretme yöntemleri (Methods for creating melodic patterns using parmak vurma technique in saz (bağlama) performance) [Unpublished doctoral dissertation]. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul.
 • Ayşan, K. (1999). Türkiyede müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda bağlama eğitimi ve sorunları (Bağlama education and problems are in goverment offices of bringing up music teacher in Turkey) [Unpublished master's thesis]. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 • Balkılıç, Ö. (2015). Temiz ve soylu türküler söyleyelim: Türkiye'de milli kimlik inşasında halk müziği (Let's sing clean and noble folk songs: Folk music in the construction of national identity in Turkey). History Foundation Yurt Publishing.
 • Ceviz, B., & Albuz, A. (2020). Özengen klasik gitar eğitiminde öğretim programına yönelik ihtiyaç analizi (Özengen analysıs of needs for classıc guıtar educatıon educatıonal program). Ekev Akademi Journal, 0(84), 117-142. https://doi.org/10.17753/ekev1767
 • Charmaz, K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. In The Sage Handbook Of Qualitative Research (4th ed., pp. 359-380).
 • Crabtree, B. F., & Miller, W. L. (1999). Doing qualitative research. Sage. Çelikkaya, T., & Kuş, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumları(The frequenc of students’ usage of learning strategies in Social study course). Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Journal, 29, 321-336.
 • Çomu, T., & Halaiqa, I. (2014). Web içeriklerinin metin temelli çözümlemesi (Text based analysis of web content). In M. Binark (Ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (pp. 31-92). Ayrıntı publications.
 • Daş, O. (2018). Müzik kurslarında verilen bağlama eğitimi durumunun incelenmesi (Ankara ili örneği) (Examining the situation of bağlama education given in music courses (Ankara province example) ) [Master's thesis].
 • Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (Curriculum development in education from theory to practice) (11th ed.). Pegem publishing. Demirsipahi, C. (1975). Türk halk oyunları (Turkish folk dances) (2nd ed.). Isbank Cultural Publications.
 • Diep, A. N., Zhu, C., Cocquyt, C., De Greef, M., Vo, M. H., & Vanwing, T. (2019). Adult learners' needs in online and blended learning. Australian Journal of Adult Learning, 59(2), 223-253.
 • Durbilmez, B. (2010). Aşıklık geleneklerinde saz (İnstrument (Saz) in the Traditions of Minstrelsy (Ashiklik)). Millî Folklor journal, 22(85), 148-158.
 • Ekici, T., & Bilen, S. (2010). A study of need analysis on individual voice education course for music teacher training. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4878-4886. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.788
 • Ekim, G. (2002). Bağlamanın tarihsel gelişimi (The Historic development of bağlama) [Unpublished master's thesis]. Ege Üniversitesi. İzmir.
 • Emnalar, A. (1998). Tüm yönleriyle Türk halk müziği ve nazariyatı (Turkish folk music and theory in all its aspects). Ege University publishing.
 • Ersoy, İ. (2009). Türkiye'de uluslaşma sürecinde bir simge olarak'bağlama'. Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 268-278.
 • Eysenbach, G., & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the World Wide Web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. BMJ, 324(7337), 573-577. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7337.573
 • Gerekten, S. E. (2020). Bağlama/Saz çalgısı ile ilgili yapılan çalışmalar üzerine bir bibliyografya denemesi (A Bibliographic Essay on the Studies Related to Bağlama/Saz). Eurasian Journal of Music and Dance , (17) , 391-411.
 • Goksel, N., Hargis, J., & Mutlu, M. E. (2018). Help yourself and design your own personal learning environment. EDULEARN Proceedings, 18, 5915-5920. https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1420
 • Göktaş, Z. (2015). Physical education and sport students’ interactions with their teachers on Facebook. The Anthropologist, 21(1-2), 18-30. https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891789
 • Grant, J. (2002). Learning needs assessment: Assessing the need. BMJ, 324(7330), 156-159. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7330.156
 • Güneş, Y. (2022). Pandemi sürecinde özengen müzik eğitimi kurumlarında uzaktan yürütülen çalgı eğitiminin işlevselliği (Functionality of remote instrument training in Özgen Music Education Institutions during the pandemic process) [Unpublished master's thesis]. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.
 • Güzel, B. B., Çakır, H., & Çelen, Y. (2020). Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri (Student opinions on video-assisted violin teaching on Youtube). Journal of Science Education Art and Technology, 4(1), 31-43.
 • Haşhaş, S. (2016). Bağlama öğretimi/öğreniminde geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisi (From the past to present master-apprentice relationship of bağlama teaching/learning). İnönü Universty Journal of Culture and Art, 2(2), 35-41. https://doi.org/10.22252/ijca.279959
 • Heziyeva, Ş. (2010). Tarihi süreç içinde Türkiye’de âşıklık ve âşıklık geleneği (Âşıklık and tradition of Âşıklık in Turkey through the historical process). Journal of Turkish World Studies, 10(1), 81-89. İkiz, F. (2010). İstanbul'da yaygın eğitimde görülen bağlama öğretim problemleri (Problems of bağlama tuition in mass education encountered in İstanbul) [Unpublished master's thesis]. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul.
 • Jeacle, I. (2021). Navigating netnography: A guide for the accounting researcher. Financial Accountability & Management, 37(1), 88-101. https://doi.org/10.1111/faam.12237
 • Karkın, M., Pelikoğlu, M. C., & Haşhaş, S. (2014). Bağlama Enstrümanının Öğretim Yöntemleri Kapsamında Yöresel Tavırların Değerlendirilmesi (Review of regional bağlama playing styles in behalf of instrument teaching methods). Art-e Sanat Journal, 7(13), 129-148. https://doi.org/10.21602/sgsfsd.69475
 • Kısakürek, M. A. (1983). Eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi (Preparation and development of training programs). Ankara University Journal of the Faculty of Educational Sciences, 16(1), 217-244. https://doi.org/10.1501/egifak_0000000922
 • Kozinets, R. V. (2002). The Field behind the screen: Using Netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39(1), 61-72. https://doi.org/10.1509/jmkr.39.1.61.18935
 • Kozinets, R. V. (2006). Click to connect: Netnography and tribal advertising. Journal of Advertising Research, 46(3), 279-288. https://doi.org/10.2501/s0021849906060338
 • Koç A. (2000). Bağlama eğitiminde görülen problemler ve bunların çözüm yolları (Problems in bağlama education and their solutions) [Unpublished doctoral dissertation]. Istanbul Technical University. İstanbul.
 • Kurt N. (2016). Alevi-Bektaşi cemlerinde “deste bağlama” geleneği ve “bağlama” adının kaynağı (“Deste bağlama” tradition and the origin of the name of “bağlama” in Alevi-Bektashi Cem rituels). Journal of Ege University State Turkish Music Conservatory, (8), 43-62. Lei, S. Y., Chiu, D. K., Lung, M. M., & Chan, C. T. (2021). Exploring the aids of social media for musical instrument education. International Journal of Music Education, 39(2), 187-201. https://doi.org/10.1177/0255761420986217
 • Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (Eds.). (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. John Wiley & Sons.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. SAGE.
 • Momen A., Ebrahimi M., & Hassan, A. M. (2022). Importance and Implications of Theory of Bloom's Taxonomy in Different Fields of Education. In Proceedings of the 2nd International Conference on emerging technologies and intelligent systems: ICETIS 2022, volume 2 (pp. 515-525). Springer Nature.
 • Morgan, D. L., & Morgan, R. K. (2008). Single-case research methods for the behavioral and health sciences. SAGE Publications.
 • Okudan, Ü., & Yeşilyurt, E. (2022). Öğrencilerinin matematik dersi öğrenme ihtiyacı ile stratejilerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Determining the students' need to learn mathematics and their learning strategies and evaluation of the relationship between them). Electronic Journal of Social Sciences, 21(82), 511-527. https://doi.org/10.17755/esosder.1003249
 • Önder, G. C. (2021). Çalgı performansını etkileyen bedensel risk faktörleri ve koruyucu stratejiler (Physical risk factors and protective strategies affecting instrument performance). İdil Journal of Arts and Languages, 10(78), 209-219. https://doi.org/10.7816/idil-10-78-04
 • Özata, C., & Kalyoncu, N. (2021). Bağlama eğitiminde başlangıç düzeyine yönelik bir performans değerlendirme ölçeği geliştirme (Development of a performance evaluation scale for beginner-level bağlama training). Eurasian Journal of Music and Dance, (19), 1-25. https://doi.org/10.31722/ejmd.1033395
 • Özcan, M., & Koçer, G. (2018). Halkevi Eğitim Faaliyetlerinden Kurslar, Konya Halkevi Örneği (Courses from Community Center Education Activities, Konya Community Center Example). Journal of Turkish Studies, 13(11), 1005-1039. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.13401
 • Özdek, A. (2005). Bağlamanın ilköğretim ikinci kademe sınıflarındaki müzik eğitiminde kullanımına yönelik bir çalışma (A study on the use of bağlama in teaching music elementary education 2nd stage classes) [Unpublished master's thesis]. Selçuk University. Konya.
 • Özdek, A. (2012). Ulusal müzik eğitiminde halk müziğinin yeri: Türkiye-Azerbaycan örneği (The position of folk music in national music education: Case of Turkey and Azerbaijan) [Unpublished doctoral dissertation]. Necmettin Erbakan University. Konya.
 • Özdemir, M. A. (2020). Bağlama eğitiminde sağ el teknikleri ile ilgili matematiksel bir yöntem önerisi (A mathematıcal model proposal for rıght-hand technıques ın bağlama teachıng/educatıon). The Journal of Academic Social Sciences, 8(106), 36-46. https://doi.org/10.29228/asos.43823
 • Öztürk, O. M. (2012). Geleneksel bağlama icrasının gelişiminde üstadlık kültürünün rolü ve belirleyiciliği. Nida Tüfekçi uluslararası bağlama sempozyumu. İstanbul: İTÜ TDMK.
 • Öztürk, O. M. (2014). İdeolojik ve siyasal bir proje olarak Musiki Muallim Mektebi. S. Yağcı (Ed.), 90, 485-506.
 • Özübek, A. (2019). Erken müzik ve keman eğitimi süresince gözlenen fiziksel gelişimler ile karşılaşılması olası sakatlıklar ve önleme stratejileri (Physical developments during early music and violin education, possible injuries and injury preventıon strategies). Balkan Journal of Music and Art, 1(2), 15-46.
 • Parlak, E. (2000). Türkiye'de el ile (Şelpe) bağlama çalma geleneği ve çalış teknikleri (The tradition of playing bağlama without pick (şelpe) and techniques in Turkey). Cultural Ministry of Turkey Publishing.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. In B. S. Everitt & D. C. Howell (Eds.), Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science (3rd ed., pp. 1633-1636). John Wiley & Sons, Ltd, Chichester.
 • Paul, I., Elias, J., & Mirunalini, M. (2022). Social media and education. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 13(2), 144-148. https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.02.013
 • Sarıkaya, M. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin müzik eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin görüşleri (The opinions of the students of music education department on distance education during the pandemic). Journal of the Fine Arts Institute, 27(46), 92-100. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.835720
 • Sayan, Ü. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezleri 100 saatlik temel bağlama ve 150 saatlik ileri düzey bağlama kursunun ünitelendirilmiş yıllık planının değerlendirilmesi (Ministry of National Education public education centres, basic bağlama (100 hours) and advenced level bağlama cours (150 hours) unit's annual reports) [Unpublished master's thesis]. Haliç University. İstanbul.
 • Schmidt-Jones, C. (2021). Instrument-based music theory on YouTube: Entries and barriers to lifelong learning. Journal of Music, Technology and Education, 14(1), 5-20. https://doi.org/10.1386/jmte_00031_1
 • Seaman, J., & Tinti-Kane, H. (2013). Social media for teaching and learning. London: Pearson Learning Systems.
 • Silva, R. (2021). Teaching music online: the experience of music educators during distance learning (28776097) [Master's thesis]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
 • Sözen, İ. (2018). Bağlamanın ilköğretim müzik eğitiminde bir eşlik çalgısı olarak çoksesli kullanımı (Polyphonic usage of bağlama as a accompanıer instrument in the primary music education). The Journal Kesit Academy, 4(14), 231-257. https://doi.org/10.18020/kesit.1465
 • Şen S. (2019). Güzel sanatlar liselerinde bağlama eğitimi ve öğretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri (Solution offers for experienced in bağlama lectures for the students of fine arts high schools) [Unpublished master's thesis]. Sivas Cumhuriyet University. Sivas.
 • Şen, Y. (1998). Türk müziği eğitiminde bağlamanın yeri ve önemi (The place and importance of bağlama in Turkish music education). Journal of the Fine Arts Institute, (4), 161-167.
 • Toker, H. (2014). Şâirân-ı Hâssa. Çukurova University Faculty of Theology Journal, 14(1), 169-185.
 • Toprakçı, E., & Ceylan, Ö.Ö. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu: Sanal Dünyada Gerçek Düşünceler Üzerine Bir İnceleme. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (541-553). İzmir, Turkey.
 • Turgut, H. G. (2018). Halk eğitim merkezi bağlama eğitimi kurslarına katılan kursiyerlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi (Assessment of the contentment levels of the trainees attending to the bağlama courses at adult education centre (Public training centre)) [Unpublished master's thesis]. Necmettin Erbakan University. Konya.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik-ı̇nsan ve sanat eğitimi (Human and music-human and art education). Music Encyclopedia Publications.
 • Uygun, G. (2020). YouTube ortamında çalgı eğitimi veren videoların çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi (Investigation of videos giving instrument education in YOUTUBE environment in terms of various variables). Balkan Journal of Music and Art, 2(2), 13-26. https://doi.org/10.47956/bmsd.801844
 • Wang, J., Lin, C. C., Yu, W. W., & Wu, E. (2013). Meaningful engagement in Facebook learning environments: Merging social and academic lives. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(1), 302-322.
 • Witkin, B. R., & Altschuld, J. W. (1995). Planning and conducting needs assessments: A practical guide. SAGE.
 • Yener, S. (2003). Bağlama öğretim metodu 1 (Bağlama teaching method 1) (5th ed.). Cem Web-Offset Printing House.
 • Yuan, S., Wang, C., & Zhao, Y. (2015). On the development of web-based distance physical education. SHS Web of Conferences, 19, 02005. https://doi.org/10.1051/shsconf/20151902005
 • Yungul, O. (2018a). Web tabanlı uzaktan eğitimin çalgı (gitar) eğitiminde uygulanabilirliği (Applicability of web based distance learning in instrumental (guitar) training) [Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University. İstanbul.
 • Yungul, O. (2018b). Müzik eğitiminde web tabanli uzaktan eğitim (WEB based distance learning in music education). International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 7(2), 1333-1348. https://doi.org/10.7884/teke.4227
 • YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu, Higher Education Council), (2023). Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ accessed on 11.03.2023.

Learning Needs of Amateur Bağlama Students: A Netnographic Analysis on The Basis of YouTube Experiences

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 760 - 776, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1282927

Abstract

Today, with the widespread use of the internet, the use of web-based applications and social media platforms in instrument training, teaching-learning processes have gained new characters and dynamics. In the example of bağlama/saz instrument (Traditional Turkic Lute), this research aims to identify the learning needs of amateur students who manage their instrument learning processes through social media platforms and to reveal the general view of these needs. The research has a qualitative character and was prepared in a virtual ethnography (netnography) pattern. The data of the research were accessed from the channels reached as a result of the searches performed with the keywords determined on the Youtube platform. In determining the purposive sample, the criterion of 'the video on the channel has the highest number of comments' was sought. During the data collection process, a total of 8658 comments were accessed from 7 channels, and 1000 comments were identified among these comments that had the quality of learning. The data of the research were subjected to content analysis. Qualitative research package program MAXQDA Analytics Pro 2020 was used in the compilation, coding and analysis of the comments. The learning needs obtained from the comments of the students and placed in 22 different categories, 'the beginning stage of bağlama/saz learning', 'use of notes in the performance and learning of bağlama/saz', 'performance techniques of bağlama', 'general knowledge' and 'affective-psychomotor needs for playing bağlama/saz' presented to the reader in the sub-theme. It has been seen that some of the learning needs are related to the teaching of the instrument and some of them are new needs that emerge over time. It is anticipated that the identified needs will contribute to the determination of current targets in the methodology of the instrument, especially for the beginner level.

Supporting Institution

-

Thanks

-

References

 • Afacan, Ş. (2022). COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen keman eğitimi derslerine ilişkin öğrenci görüşleri (Student views on violin education lessons held with distance education during the Covid-19 pandemic process). Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of SBE, 12(1), 472-487. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1065774
 • Akarsu, S. (2017). İlköğretim(1-8) müzik öğretimi programı kazanımlarının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan incelenmesi (Investigation of the outcomes of the primary education (1-8) music teaching program from the cognıtıve, emotional, and dynamical perspectives). the Journal of Academic Social Sciences, 5(44), 279-289. https://doi.org/10.16992/asos.12153
 • Akdoğu, O. (2003). Türk müziğinde türler ve biçimler (Genres and forms in Turkish music). Meta publishing. Aksoy, B. (2003). Avrupalı gezginlerin gözüyle Osmanlılarda musıki (Music in the Ottomans from the eyes of European travelers). Pan publishing. Algı, S. (2017). Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda bağlama öğretim yöntemleri (Konya ili örneği) (Bağlama teaching methods in amateur music education institutions (Example of Konya province). Fine Arts, 12(2), 64-82. https://doi.org/10.12739/nwsa.2017.12.2.d0190
 • Alpyıldız, E. (2018). Yurttan Sesler: Ankara Radyo’sundan Türkiye'ye açılan pencere (voices from the country: a window opening to Turkey from Ankara Radio). Gazi Publishing House. Ayyıldız S. (2018). Saz (bağlama) icrasında parmak vurma tekniği kullanarak ezgi kalıplarını üretme yöntemleri (Methods for creating melodic patterns using parmak vurma technique in saz (bağlama) performance) [Unpublished doctoral dissertation]. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul.
 • Ayşan, K. (1999). Türkiyede müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda bağlama eğitimi ve sorunları (Bağlama education and problems are in goverment offices of bringing up music teacher in Turkey) [Unpublished master's thesis]. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 • Balkılıç, Ö. (2015). Temiz ve soylu türküler söyleyelim: Türkiye'de milli kimlik inşasında halk müziği (Let's sing clean and noble folk songs: Folk music in the construction of national identity in Turkey). History Foundation Yurt Publishing.
 • Ceviz, B., & Albuz, A. (2020). Özengen klasik gitar eğitiminde öğretim programına yönelik ihtiyaç analizi (Özengen analysıs of needs for classıc guıtar educatıon educatıonal program). Ekev Akademi Journal, 0(84), 117-142. https://doi.org/10.17753/ekev1767
 • Charmaz, K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. In The Sage Handbook Of Qualitative Research (4th ed., pp. 359-380).
 • Crabtree, B. F., & Miller, W. L. (1999). Doing qualitative research. Sage. Çelikkaya, T., & Kuş, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumları(The frequenc of students’ usage of learning strategies in Social study course). Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Journal, 29, 321-336.
 • Çomu, T., & Halaiqa, I. (2014). Web içeriklerinin metin temelli çözümlemesi (Text based analysis of web content). In M. Binark (Ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (pp. 31-92). Ayrıntı publications.
 • Daş, O. (2018). Müzik kurslarında verilen bağlama eğitimi durumunun incelenmesi (Ankara ili örneği) (Examining the situation of bağlama education given in music courses (Ankara province example) ) [Master's thesis].
 • Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (Curriculum development in education from theory to practice) (11th ed.). Pegem publishing. Demirsipahi, C. (1975). Türk halk oyunları (Turkish folk dances) (2nd ed.). Isbank Cultural Publications.
 • Diep, A. N., Zhu, C., Cocquyt, C., De Greef, M., Vo, M. H., & Vanwing, T. (2019). Adult learners' needs in online and blended learning. Australian Journal of Adult Learning, 59(2), 223-253.
 • Durbilmez, B. (2010). Aşıklık geleneklerinde saz (İnstrument (Saz) in the Traditions of Minstrelsy (Ashiklik)). Millî Folklor journal, 22(85), 148-158.
 • Ekici, T., & Bilen, S. (2010). A study of need analysis on individual voice education course for music teacher training. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4878-4886. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.788
 • Ekim, G. (2002). Bağlamanın tarihsel gelişimi (The Historic development of bağlama) [Unpublished master's thesis]. Ege Üniversitesi. İzmir.
 • Emnalar, A. (1998). Tüm yönleriyle Türk halk müziği ve nazariyatı (Turkish folk music and theory in all its aspects). Ege University publishing.
 • Ersoy, İ. (2009). Türkiye'de uluslaşma sürecinde bir simge olarak'bağlama'. Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 268-278.
 • Eysenbach, G., & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the World Wide Web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. BMJ, 324(7337), 573-577. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7337.573
 • Gerekten, S. E. (2020). Bağlama/Saz çalgısı ile ilgili yapılan çalışmalar üzerine bir bibliyografya denemesi (A Bibliographic Essay on the Studies Related to Bağlama/Saz). Eurasian Journal of Music and Dance , (17) , 391-411.
 • Goksel, N., Hargis, J., & Mutlu, M. E. (2018). Help yourself and design your own personal learning environment. EDULEARN Proceedings, 18, 5915-5920. https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1420
 • Göktaş, Z. (2015). Physical education and sport students’ interactions with their teachers on Facebook. The Anthropologist, 21(1-2), 18-30. https://doi.org/10.1080/09720073.2015.11891789
 • Grant, J. (2002). Learning needs assessment: Assessing the need. BMJ, 324(7330), 156-159. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7330.156
 • Güneş, Y. (2022). Pandemi sürecinde özengen müzik eğitimi kurumlarında uzaktan yürütülen çalgı eğitiminin işlevselliği (Functionality of remote instrument training in Özgen Music Education Institutions during the pandemic process) [Unpublished master's thesis]. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.
 • Güzel, B. B., Çakır, H., & Çelen, Y. (2020). Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri (Student opinions on video-assisted violin teaching on Youtube). Journal of Science Education Art and Technology, 4(1), 31-43.
 • Haşhaş, S. (2016). Bağlama öğretimi/öğreniminde geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisi (From the past to present master-apprentice relationship of bağlama teaching/learning). İnönü Universty Journal of Culture and Art, 2(2), 35-41. https://doi.org/10.22252/ijca.279959
 • Heziyeva, Ş. (2010). Tarihi süreç içinde Türkiye’de âşıklık ve âşıklık geleneği (Âşıklık and tradition of Âşıklık in Turkey through the historical process). Journal of Turkish World Studies, 10(1), 81-89. İkiz, F. (2010). İstanbul'da yaygın eğitimde görülen bağlama öğretim problemleri (Problems of bağlama tuition in mass education encountered in İstanbul) [Unpublished master's thesis]. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul.
 • Jeacle, I. (2021). Navigating netnography: A guide for the accounting researcher. Financial Accountability & Management, 37(1), 88-101. https://doi.org/10.1111/faam.12237
 • Karkın, M., Pelikoğlu, M. C., & Haşhaş, S. (2014). Bağlama Enstrümanının Öğretim Yöntemleri Kapsamında Yöresel Tavırların Değerlendirilmesi (Review of regional bağlama playing styles in behalf of instrument teaching methods). Art-e Sanat Journal, 7(13), 129-148. https://doi.org/10.21602/sgsfsd.69475
 • Kısakürek, M. A. (1983). Eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi (Preparation and development of training programs). Ankara University Journal of the Faculty of Educational Sciences, 16(1), 217-244. https://doi.org/10.1501/egifak_0000000922
 • Kozinets, R. V. (2002). The Field behind the screen: Using Netnography for marketing research in online communities. Journal of Marketing Research, 39(1), 61-72. https://doi.org/10.1509/jmkr.39.1.61.18935
 • Kozinets, R. V. (2006). Click to connect: Netnography and tribal advertising. Journal of Advertising Research, 46(3), 279-288. https://doi.org/10.2501/s0021849906060338
 • Koç A. (2000). Bağlama eğitiminde görülen problemler ve bunların çözüm yolları (Problems in bağlama education and their solutions) [Unpublished doctoral dissertation]. Istanbul Technical University. İstanbul.
 • Kurt N. (2016). Alevi-Bektaşi cemlerinde “deste bağlama” geleneği ve “bağlama” adının kaynağı (“Deste bağlama” tradition and the origin of the name of “bağlama” in Alevi-Bektashi Cem rituels). Journal of Ege University State Turkish Music Conservatory, (8), 43-62. Lei, S. Y., Chiu, D. K., Lung, M. M., & Chan, C. T. (2021). Exploring the aids of social media for musical instrument education. International Journal of Music Education, 39(2), 187-201. https://doi.org/10.1177/0255761420986217
 • Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (Eds.). (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. John Wiley & Sons.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. SAGE.
 • Momen A., Ebrahimi M., & Hassan, A. M. (2022). Importance and Implications of Theory of Bloom's Taxonomy in Different Fields of Education. In Proceedings of the 2nd International Conference on emerging technologies and intelligent systems: ICETIS 2022, volume 2 (pp. 515-525). Springer Nature.
 • Morgan, D. L., & Morgan, R. K. (2008). Single-case research methods for the behavioral and health sciences. SAGE Publications.
 • Okudan, Ü., & Yeşilyurt, E. (2022). Öğrencilerinin matematik dersi öğrenme ihtiyacı ile stratejilerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Determining the students' need to learn mathematics and their learning strategies and evaluation of the relationship between them). Electronic Journal of Social Sciences, 21(82), 511-527. https://doi.org/10.17755/esosder.1003249
 • Önder, G. C. (2021). Çalgı performansını etkileyen bedensel risk faktörleri ve koruyucu stratejiler (Physical risk factors and protective strategies affecting instrument performance). İdil Journal of Arts and Languages, 10(78), 209-219. https://doi.org/10.7816/idil-10-78-04
 • Özata, C., & Kalyoncu, N. (2021). Bağlama eğitiminde başlangıç düzeyine yönelik bir performans değerlendirme ölçeği geliştirme (Development of a performance evaluation scale for beginner-level bağlama training). Eurasian Journal of Music and Dance, (19), 1-25. https://doi.org/10.31722/ejmd.1033395
 • Özcan, M., & Koçer, G. (2018). Halkevi Eğitim Faaliyetlerinden Kurslar, Konya Halkevi Örneği (Courses from Community Center Education Activities, Konya Community Center Example). Journal of Turkish Studies, 13(11), 1005-1039. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.13401
 • Özdek, A. (2005). Bağlamanın ilköğretim ikinci kademe sınıflarındaki müzik eğitiminde kullanımına yönelik bir çalışma (A study on the use of bağlama in teaching music elementary education 2nd stage classes) [Unpublished master's thesis]. Selçuk University. Konya.
 • Özdek, A. (2012). Ulusal müzik eğitiminde halk müziğinin yeri: Türkiye-Azerbaycan örneği (The position of folk music in national music education: Case of Turkey and Azerbaijan) [Unpublished doctoral dissertation]. Necmettin Erbakan University. Konya.
 • Özdemir, M. A. (2020). Bağlama eğitiminde sağ el teknikleri ile ilgili matematiksel bir yöntem önerisi (A mathematıcal model proposal for rıght-hand technıques ın bağlama teachıng/educatıon). The Journal of Academic Social Sciences, 8(106), 36-46. https://doi.org/10.29228/asos.43823
 • Öztürk, O. M. (2012). Geleneksel bağlama icrasının gelişiminde üstadlık kültürünün rolü ve belirleyiciliği. Nida Tüfekçi uluslararası bağlama sempozyumu. İstanbul: İTÜ TDMK.
 • Öztürk, O. M. (2014). İdeolojik ve siyasal bir proje olarak Musiki Muallim Mektebi. S. Yağcı (Ed.), 90, 485-506.
 • Özübek, A. (2019). Erken müzik ve keman eğitimi süresince gözlenen fiziksel gelişimler ile karşılaşılması olası sakatlıklar ve önleme stratejileri (Physical developments during early music and violin education, possible injuries and injury preventıon strategies). Balkan Journal of Music and Art, 1(2), 15-46.
 • Parlak, E. (2000). Türkiye'de el ile (Şelpe) bağlama çalma geleneği ve çalış teknikleri (The tradition of playing bağlama without pick (şelpe) and techniques in Turkey). Cultural Ministry of Turkey Publishing.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. In B. S. Everitt & D. C. Howell (Eds.), Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science (3rd ed., pp. 1633-1636). John Wiley & Sons, Ltd, Chichester.
 • Paul, I., Elias, J., & Mirunalini, M. (2022). Social media and education. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 13(2), 144-148. https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.02.013
 • Sarıkaya, M. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin müzik eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin görüşleri (The opinions of the students of music education department on distance education during the pandemic). Journal of the Fine Arts Institute, 27(46), 92-100. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.835720
 • Sayan, Ü. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezleri 100 saatlik temel bağlama ve 150 saatlik ileri düzey bağlama kursunun ünitelendirilmiş yıllık planının değerlendirilmesi (Ministry of National Education public education centres, basic bağlama (100 hours) and advenced level bağlama cours (150 hours) unit's annual reports) [Unpublished master's thesis]. Haliç University. İstanbul.
 • Schmidt-Jones, C. (2021). Instrument-based music theory on YouTube: Entries and barriers to lifelong learning. Journal of Music, Technology and Education, 14(1), 5-20. https://doi.org/10.1386/jmte_00031_1
 • Seaman, J., & Tinti-Kane, H. (2013). Social media for teaching and learning. London: Pearson Learning Systems.
 • Silva, R. (2021). Teaching music online: the experience of music educators during distance learning (28776097) [Master's thesis]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
 • Sözen, İ. (2018). Bağlamanın ilköğretim müzik eğitiminde bir eşlik çalgısı olarak çoksesli kullanımı (Polyphonic usage of bağlama as a accompanıer instrument in the primary music education). The Journal Kesit Academy, 4(14), 231-257. https://doi.org/10.18020/kesit.1465
 • Şen S. (2019). Güzel sanatlar liselerinde bağlama eğitimi ve öğretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri (Solution offers for experienced in bağlama lectures for the students of fine arts high schools) [Unpublished master's thesis]. Sivas Cumhuriyet University. Sivas.
 • Şen, Y. (1998). Türk müziği eğitiminde bağlamanın yeri ve önemi (The place and importance of bağlama in Turkish music education). Journal of the Fine Arts Institute, (4), 161-167.
 • Toker, H. (2014). Şâirân-ı Hâssa. Çukurova University Faculty of Theology Journal, 14(1), 169-185.
 • Toprakçı, E., & Ceylan, Ö.Ö. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu: Sanal Dünyada Gerçek Düşünceler Üzerine Bir İnceleme. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (541-553). İzmir, Turkey.
 • Turgut, H. G. (2018). Halk eğitim merkezi bağlama eğitimi kurslarına katılan kursiyerlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi (Assessment of the contentment levels of the trainees attending to the bağlama courses at adult education centre (Public training centre)) [Unpublished master's thesis]. Necmettin Erbakan University. Konya.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik-ı̇nsan ve sanat eğitimi (Human and music-human and art education). Music Encyclopedia Publications.
 • Uygun, G. (2020). YouTube ortamında çalgı eğitimi veren videoların çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi (Investigation of videos giving instrument education in YOUTUBE environment in terms of various variables). Balkan Journal of Music and Art, 2(2), 13-26. https://doi.org/10.47956/bmsd.801844
 • Wang, J., Lin, C. C., Yu, W. W., & Wu, E. (2013). Meaningful engagement in Facebook learning environments: Merging social and academic lives. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(1), 302-322.
 • Witkin, B. R., & Altschuld, J. W. (1995). Planning and conducting needs assessments: A practical guide. SAGE.
 • Yener, S. (2003). Bağlama öğretim metodu 1 (Bağlama teaching method 1) (5th ed.). Cem Web-Offset Printing House.
 • Yuan, S., Wang, C., & Zhao, Y. (2015). On the development of web-based distance physical education. SHS Web of Conferences, 19, 02005. https://doi.org/10.1051/shsconf/20151902005
 • Yungul, O. (2018a). Web tabanlı uzaktan eğitimin çalgı (gitar) eğitiminde uygulanabilirliği (Applicability of web based distance learning in instrumental (guitar) training) [Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University. İstanbul.
 • Yungul, O. (2018b). Müzik eğitiminde web tabanli uzaktan eğitim (WEB based distance learning in music education). International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 7(2), 1333-1348. https://doi.org/10.7884/teke.4227
 • YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu, Higher Education Council), (2023). Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ accessed on 11.03.2023.

Details

Primary Language English
Subjects Learning Theories
Journal Section Research Article
Authors

Erol ATMACA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2221-6462
Türkiye


Sami Emrah GEREKTEN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
0000-0002-6362-0704
Türkiye

Project Number -
Publication Date September 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA
ATMACA, E., & GEREKTEN, S. E. (2023). Learning Needs of Amateur Bağlama Students: A Netnographic Analysis on The Basis of YouTube Experiences. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 760-776. https://doi.org/10.30703/cije.1282927

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education