Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Examination Of Innovative Thinking Skills of Secondary School Students

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 743 - 759, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1276359

Abstract

This research aims to determine the innovative thinking levels of middle school students and their perceptions of innovative thinking skills. In the mixed-method research design, quantitative data were collected through the 'Middle School Students' Innovative Thinking Scale,' while qualitative data were collected through an interview form. The study group consists of a total of 1142 middle school students. Descriptive statistics were used to analyze the quantitative data while the qualitative data was analyzed through descriptive analysis. Based on the quantitative data findings, middle school students were found to exhibit a moderate level of innovative thinking. However, no significant differences were found between the overall average level of innovative thinking and variables such as gender and grade. Students with parents holding a university degree were found to have higher levels of innovative thinking. Furthermore, significant differences were found in favor of 5th-grade students in the sub-dimensions of innovative thinking skills, namely creativity, problem-solving, curiosity, and entrepreneurship levels. Findings from the qualitative data revealed that students could define "innovative thinking," held positive views on designing new products, and provided examples of individuals who exhibit innovative thinking. The research results led to recommendations for enhancing innovative thinking skills in middle school students.

References

 • Akgün, F. (2017). Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özellikleri ve öğretim teknolojilerine yönelik kabulleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 291-322.
 • Alacapinar, F.G. (2013). Grade Level and Creativity. Eurasian Journal of Educational Research. 13 (50), 247-266.
 • Albab, A.,U. & Wangguway, Y. (2020). Profile of students' creative and innovative thinking in solving open-ended mathematics problems about the coffee plantation, Journal of Physics: Conference Series 1538 (2020) 012071 IOP Publishing, doi:10.1088/1742-6596/1538/1/012071
 • Aras, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin inovatif yenilikçi düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Afyonkarahisar il örneklemi) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç. & Akyol, A. (2019). Girişimcilik niyetini etkileyen temel kişilik özellikleri ve girişimci kişilik boyutları: Trakya örneği. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 124-135.
 • Akkoç, İ., Çalışkan, A. & Turunç, Ö. (2011). Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: iş aile çatışmasının aracılık rolü. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (s.388¬392).
 • Aktamış, H., & Hiğde, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin ve yaratıcılıklarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2016), 49-65.
 • Barak, M. & Yuan, S. (2021) A cultural perspective to project-based learning and the cultivation of innovative thinking. Thinking Skills and Creativity, 39, 1871-1871.
 • Bektaş, K. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi şahsiyetlerin ele alınışına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Creswell, J.W. ve Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. (2. Basım). (Çeviri Editörü Dede, Y. ve Demir, S.B. Ankara: Anı.
 • Creswell, J.W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. (Editör Sözbilir, M.). Karma yöntemler nedir? (s.2-3). Ankara: Pegem.
 • Demir, Z., A. (2016) Girişimcilik, yenilik ve iş melekleri, Turkish Studies, 11 (2), 307-320.
 • Deveci, İ. & Kavak, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin yenilikçilik algıları ve yenilikçi düşünme eğilimleri: bir keşfedici ardışık desen. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 346-378.
 • Drucker, P. F. (2002). The discipline of innovation. Harvard business review, 80, 95- 104.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147.
 • Ensari, M., Ş. & Alay, H. K. (2017). Üniversite öğrencilerinin yenilikçilik eğilimi ile girişimcilik potansiyelleri arasındaki ilişkiye ailelerin girişimcilik öyküsünün etkisinin incelenmesi üzerine bir araştırma, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute doi: 10.5505/pausbed.2017.43875
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2012). How to design and evaluate research in education (Eighth edıtıon). New York: McGraw-Hill.
 • Ferrari, A, Cachia, R. & Punie, Y. (2009). Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting inno¬vative Teaching. JRC: European Commission, 47. http://ftp.jrc.es/EURdoc/ JRC52374_TN.pdf
 • Fowlin, J., Amelink, C., & Scales, G. (2013). Educational affordances that support development of innovative thinking skills in large classes. IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age proceeding, 323-326, ERIC Number: ED562200.
 • Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Paper presented at the World Economic Forum. Obtenida el.
 • Göksun, D. O. & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki, Eğitim ve Bilim, (42),107-130.
 • Harman, G. & Şeker, R., (2017). Ortaokul öğrencilerinin zihnindeki bilim insanı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 49-78.
 • Johnston, R.E. & Bate, J.D. (2003), The Power of Strategy Innovation: A New Way of Linking Creativity and Strategic Planning to Discover Great Business Opportunities, 1601 Broadway, New York: AMACOM- American Management Association.
 • Kalo, F. (2022). COVİD-19 pandemisi sürecinde sınıf öğretmenlerinin yenilikçi düşünme becerilerine ilişkin görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Karabulut, R. (2018). İlkokula devam eden üstün yetenekli çocukların problem çözme becerilerine eğitimin etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2004), Bilimsel Araştırma Yöntemi (11.basım). Ankara: Nobel Yayınları
 • Kartal, Ş. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre yenilikçi düşünme becerilerinin incelenmesi, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
 • Kholikova, D. M. (2021). Development of innovative thinking skills in higher education students. ISJ Theoretical & Applied Science, 06(98), 549-552.
 • Kılıç, B. & Tezel, Ö. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Turkısh Scıence Educatıon, 9(4), 84-101.
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Denizli ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kocasaraç, H. (2018). Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinin yenilikçilik durumlarının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Korucu. A.T. ve Olpak, Y. Z. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. 5(1), 111-127.
 • Karahan M., & Patır S. (2019). Üniversite öğrencilerinin bireysel yenilikçilik kapasitelerinin belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.13(55), 42-58.
 • Koçak, B., (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının inovasyon kavramına yönelik algıları. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1(2), 80-87.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), 209-226.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çeviri Editörü Turan, S.). Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • MEB (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5,6 ve 7. sınıflar). Ankara: MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Yay.
 • MEB (2009). Ortaöğretim Girişimcilik Dersi Öğretim Programı. Ankara,2009
 • Mülhim, M. A. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • Narayan, S. (2017). A study on the relationship between creativity and ınnovation in teaching and learning methods towards students academic performance at private higher education ınstitution, Malaysia, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7, Special Issue - 4th International Conference on Educational Research and Practice 2017 ISSN: 2222-6990
 • Ness, R., B. (2015). Promoting ınnovative thinking. American Journal of Public Health. 105 (S1), 114-118.
 • Olga, B.M. (2018). Features of creativity and innovation development ın students at secondary and high school, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education Vol. 6(2).
 • Paf, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilişimsel düşünme becerileri ile yaratıcı problem çözme becerileri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Sawyer, R., K. (2006). Educatingforinnovation. Thinking Skillsand Creativity, 1(3), 41-48.
 • Sevinç, Y. S. & Uyangör, N. (2020). İnovatif düşünme becerileri meslek liseleri öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies - Education, 15(5), 3669-3690. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46222
 • Sevinç, Y.S. (2021). Öğretmenlerin öğrenme-öğretme stratejilerinin ve etkili öğretim stratejilerinin öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordama gücü [Yayımlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Siltala, R. (2010). Innovativity and cooperative learning in business life and teaching. PhDthesis University of Turku. Şanlı, S. (2020). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarının yenilikçi düşünme bağlamında değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Tabachnick, B., G. & Fidell, L., S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Çev. Ed. M. Baloğlu). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Tura, B. (2022). Örgütsel zekâ düzeyinin öğretmenlerin yenilikçi çalışma davranışları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Tomal, N., Demirkaya, H. & Işık Demirhan, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yenilikçi sosyal bilgiler öğretmeni ve eğitimi algıları. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 899-924.
 • Tükel Y., Atılgan D. & Temel AS. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri (Konya ili örneği). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 14(3), 450-464.
 • Yavuz-Konokman, G., Yokuş, G. & Yanpar-Yelken, T. (2016). Yenilikçi materyal tasarlamanın sınıf öğretmeni adaylarının yenilikçilik düzeylerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 2016, 857-878.
 • Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3874-3915. DOI: 10.26466/opus.662721
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yudha, F., Dafik, D. & Yuliati, N. (2018). The analysis of creative and ınnovative thinking skills of the 21st century students in solving the problems of “locating dominating set” in research based learning. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), 5(3), 163-176.
 • Yuan, F. & Woodman R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: the role of performance and ımage outcome expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323¬342.
 • Yücel, A. G., Çiftçi, B. & Durmaz, A. (2022). Yaratıcı düşünmenin sosyal bilgiler dersi öğretim programından çıkarılması: yenilikçi düşünme yeterli mi? Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(1), 239-253.
 • Zhaou, F. (2005). Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 11(1), 23-41.

Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçi Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 743 - 759, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1276359

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yenilikçi düşünme düzeylerinin ve yenilikçi düşünme becerisine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Karma yönteme göre tasarlanan araştırmada nicel veriler “Ortaokul Öğrencilerinin İnovatif (Yenilikçi) Düşünme Ölçeği” ile, nitel veriler ise görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda toplam 1142 ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Nicel verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden yararlanılmış, nitel veriler ise betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Nicel verilerden elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin yenilikçi düşünme düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, öğrencilerinin yenilikçi düşünme düzeylerinin genel ortalaması ile cinsiyet ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, anne-baba eğitim durumu üniversite mezunu olan öğrencilerin yenilikçi düşünme düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yenilikçi düşünme becerisinin alt boyutları olan yaratıcılık, problem çözme, merak ve girişimcilik düzeylerinde 5. sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre ise öğrencilerin “yenilikçi düşünme” kavramını tanımlayabildikleri, yeni bir ürün tasarlamaya ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları ve yenilikçi düşünen bireylere örnekler verebildikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin yenilikçi düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akgün, F. (2017). Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özellikleri ve öğretim teknolojilerine yönelik kabulleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 291-322.
 • Alacapinar, F.G. (2013). Grade Level and Creativity. Eurasian Journal of Educational Research. 13 (50), 247-266.
 • Albab, A.,U. & Wangguway, Y. (2020). Profile of students' creative and innovative thinking in solving open-ended mathematics problems about the coffee plantation, Journal of Physics: Conference Series 1538 (2020) 012071 IOP Publishing, doi:10.1088/1742-6596/1538/1/012071
 • Aras, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin inovatif yenilikçi düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Afyonkarahisar il örneklemi) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç. & Akyol, A. (2019). Girişimcilik niyetini etkileyen temel kişilik özellikleri ve girişimci kişilik boyutları: Trakya örneği. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 124-135.
 • Akkoç, İ., Çalışkan, A. & Turunç, Ö. (2011). Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: iş aile çatışmasının aracılık rolü. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (s.388¬392).
 • Aktamış, H., & Hiğde, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin ve yaratıcılıklarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2016), 49-65.
 • Barak, M. & Yuan, S. (2021) A cultural perspective to project-based learning and the cultivation of innovative thinking. Thinking Skills and Creativity, 39, 1871-1871.
 • Bektaş, K. (2020). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi şahsiyetlerin ele alınışına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Creswell, J.W. ve Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. (2. Basım). (Çeviri Editörü Dede, Y. ve Demir, S.B. Ankara: Anı.
 • Creswell, J.W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. (Editör Sözbilir, M.). Karma yöntemler nedir? (s.2-3). Ankara: Pegem.
 • Demir, Z., A. (2016) Girişimcilik, yenilik ve iş melekleri, Turkish Studies, 11 (2), 307-320.
 • Deveci, İ. & Kavak, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin yenilikçilik algıları ve yenilikçi düşünme eğilimleri: bir keşfedici ardışık desen. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 346-378.
 • Drucker, P. F. (2002). The discipline of innovation. Harvard business review, 80, 95- 104.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147.
 • Ensari, M., Ş. & Alay, H. K. (2017). Üniversite öğrencilerinin yenilikçilik eğilimi ile girişimcilik potansiyelleri arasındaki ilişkiye ailelerin girişimcilik öyküsünün etkisinin incelenmesi üzerine bir araştırma, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute doi: 10.5505/pausbed.2017.43875
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2012). How to design and evaluate research in education (Eighth edıtıon). New York: McGraw-Hill.
 • Ferrari, A, Cachia, R. & Punie, Y. (2009). Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting inno¬vative Teaching. JRC: European Commission, 47. http://ftp.jrc.es/EURdoc/ JRC52374_TN.pdf
 • Fowlin, J., Amelink, C., & Scales, G. (2013). Educational affordances that support development of innovative thinking skills in large classes. IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age proceeding, 323-326, ERIC Number: ED562200.
 • Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Paper presented at the World Economic Forum. Obtenida el.
 • Göksun, D. O. & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki, Eğitim ve Bilim, (42),107-130.
 • Harman, G. & Şeker, R., (2017). Ortaokul öğrencilerinin zihnindeki bilim insanı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 49-78.
 • Johnston, R.E. & Bate, J.D. (2003), The Power of Strategy Innovation: A New Way of Linking Creativity and Strategic Planning to Discover Great Business Opportunities, 1601 Broadway, New York: AMACOM- American Management Association.
 • Kalo, F. (2022). COVİD-19 pandemisi sürecinde sınıf öğretmenlerinin yenilikçi düşünme becerilerine ilişkin görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Karabulut, R. (2018). İlkokula devam eden üstün yetenekli çocukların problem çözme becerilerine eğitimin etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2004), Bilimsel Araştırma Yöntemi (11.basım). Ankara: Nobel Yayınları
 • Kartal, Ş. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine göre yenilikçi düşünme becerilerinin incelenmesi, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
 • Kholikova, D. M. (2021). Development of innovative thinking skills in higher education students. ISJ Theoretical & Applied Science, 06(98), 549-552.
 • Kılıç, B. & Tezel, Ö. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Turkısh Scıence Educatıon, 9(4), 84-101.
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Denizli ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kocasaraç, H. (2018). Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinin yenilikçilik durumlarının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Korucu. A.T. ve Olpak, Y. Z. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. 5(1), 111-127.
 • Karahan M., & Patır S. (2019). Üniversite öğrencilerinin bireysel yenilikçilik kapasitelerinin belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.13(55), 42-58.
 • Koçak, B., (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının inovasyon kavramına yönelik algıları. Journal of Innovative Research in Social Studies, 1(2), 80-87.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), 209-226.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çeviri Editörü Turan, S.). Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • MEB (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5,6 ve 7. sınıflar). Ankara: MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Yay.
 • MEB (2009). Ortaöğretim Girişimcilik Dersi Öğretim Programı. Ankara,2009
 • Mülhim, M. A. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
 • Narayan, S. (2017). A study on the relationship between creativity and ınnovation in teaching and learning methods towards students academic performance at private higher education ınstitution, Malaysia, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7, Special Issue - 4th International Conference on Educational Research and Practice 2017 ISSN: 2222-6990
 • Ness, R., B. (2015). Promoting ınnovative thinking. American Journal of Public Health. 105 (S1), 114-118.
 • Olga, B.M. (2018). Features of creativity and innovation development ın students at secondary and high school, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education Vol. 6(2).
 • Paf, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilişimsel düşünme becerileri ile yaratıcı problem çözme becerileri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Sawyer, R., K. (2006). Educatingforinnovation. Thinking Skillsand Creativity, 1(3), 41-48.
 • Sevinç, Y. S. & Uyangör, N. (2020). İnovatif düşünme becerileri meslek liseleri öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies - Education, 15(5), 3669-3690. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46222
 • Sevinç, Y.S. (2021). Öğretmenlerin öğrenme-öğretme stratejilerinin ve etkili öğretim stratejilerinin öğrencilerin inovatif düşünme becerilerini yordama gücü [Yayımlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Siltala, R. (2010). Innovativity and cooperative learning in business life and teaching. PhDthesis University of Turku. Şanlı, S. (2020). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarının yenilikçi düşünme bağlamında değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Tabachnick, B., G. & Fidell, L., S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Çev. Ed. M. Baloğlu). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Tura, B. (2022). Örgütsel zekâ düzeyinin öğretmenlerin yenilikçi çalışma davranışları üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Tomal, N., Demirkaya, H. & Işık Demirhan, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yenilikçi sosyal bilgiler öğretmeni ve eğitimi algıları. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 899-924.
 • Tükel Y., Atılgan D. & Temel AS. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri (Konya ili örneği). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 14(3), 450-464.
 • Yavuz-Konokman, G., Yokuş, G. & Yanpar-Yelken, T. (2016). Yenilikçi materyal tasarlamanın sınıf öğretmeni adaylarının yenilikçilik düzeylerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 2016, 857-878.
 • Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3874-3915. DOI: 10.26466/opus.662721
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yudha, F., Dafik, D. & Yuliati, N. (2018). The analysis of creative and ınnovative thinking skills of the 21st century students in solving the problems of “locating dominating set” in research based learning. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), 5(3), 163-176.
 • Yuan, F. & Woodman R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: the role of performance and ımage outcome expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323¬342.
 • Yücel, A. G., Çiftçi, B. & Durmaz, A. (2022). Yaratıcı düşünmenin sosyal bilgiler dersi öğretim programından çıkarılması: yenilikçi düşünme yeterli mi? Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(1), 239-253.
 • Zhaou, F. (2005). Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 11(1), 23-41.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Learning Analytics
Journal Section Research Article
Authors

Rüştü GEDİK
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-8871-7038
Türkiye


Serpil DEMİREZEN
Akdeniz Üniversitesi
0000-0002-4399-694X
Türkiye

Publication Date September 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA
GEDİK, R., & DEMİREZEN, S. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçi Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 743-759. https://doi.org/10.30703/cije.1276359

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education