Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Comparison of Certificate Programs in Teaching Turkish as a Foreign Language and CELTA: A Program Proposal

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 715 - 731, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1258699

Abstract

Foreign language teachers should have the competence synthesizing content knowledge and pedagogical knowledge; developing effective teaching strategies; analyzing its target audience well; be a good program literate for awareness of the content that can be presented to learners at different levels; managing and directing the language teaching process; adapting to the benefits of the age and technology; adapting their theoretical knowledge to education. For the teaching of English as a foreign language, the CELTA program is accepted by almost all institutions. In this study, it was aimed to compare CELTA and certificate programs for teaching Turkish as a foreign language in terms of target audience, content, program duration, educational environment, evaluation method and to prepare a sample program as a result of the findings. Based on the question of whether the certificate programs support the teacher's content knowledge, pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge; a literature review was conducted with the document review method. While selecting the programs that are compared with CELTA, attention was paid to make them the most preferred universities by the teacher candidates due to various motivations. As a result of the findings, it was seen that CELTA's program is standard; however, the programs of teaching Turkish as a foreign language vary at many points. For this reason, a program proposal has been presented in order to standardize certificate programs.

References

 • ALTE. (2023). Ocak 11, 2023 tarihinde https://www.alte.org/ adresinden alındı
 • Avrupa Konseyi. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Almanya: telc GmbH.
 • Beacco, J.-C., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M., Goullier, F., & Panthier, J. (2016, 08). Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education. Bari, İtalya: Council of Europe. 04 25, 2023 tarihinde https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621 adresinden alındı
 • British Council. (2015). The British Council's Continuing Professional Development (CDP) Framework for teachers. Ocak 11, 2023 tarihinde https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/CPD_framework_for_teachers_WEB.PDF adresinden alındı
 • Cambridge English. (2022, 11 05). Cambridge: https://www.cambridgeenglish.org/tr/teaching-english/teaching-qualifications/ adresinden alındı
 • Casanave, C., & Schecter, S. (Dü). (1997). On Becoming a Language Educator: Personal Essays on Professional Development. Routledge.
 • Demir, T. (2021). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğreticilerin Pedagojik Yeterliklerine Yönelik Bir İnceleme. Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Duke, N. K., & Pearson, D. P. (2002). What Research Has To Say About Reading Instruction. A. Farstrup, & J. Samuels (Dü) içinde, Effective Practices For Developing Reading Comprehension (Cilt 3., s. 205-242). Newark: International Reading Association.
 • Durmuş, M. (2019). Dil Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri ve Pedagojik Muhakeme Becerisi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • English, C. A. (2021). Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages . Syllabus and Assessment Guidelines. 01 05, 2022 tarihinde alındı
 • Fisher, D., & Frey, N. (2008). Better Learning Through Structured Teaching: A Framework For The Gradual Release of Responsibility. ASCD.
 • Freeman, D. (1989). Teacher Training Development and Decision Making: a Model of Teaching and Related Strategies for Language Teacher Education. TESOL Quarterly(23), s. 27-45.
 • Freeman, D., & Johnson, K. (1998). Reconceptualizing the Knowledge-base of Language Teacher Education. TESOL Quarterly, 32(3), s. 397-417.
 • Holliday, A. (1994). Appropriate Methodology and Social Context. Cambridge: Cambrdge University Press.
 • Karababa, Z. C., & Çalışkan, G. (2013, 01 25). Teacher Competencies in Teaching Turkish as a Foreign Language. Procedia - Social Behavioral Sciences, s. 1545-1551.
 • Kumaravadivelu, B. (2012). Language Teacher Education for a Global Society: A Modular Model for Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing and Seeing. Routledge.
 • Memiş, M. (2021). Yabancılara Türkçe Öğretiminin Güncel Sorunları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mete, F. (2012). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü.
 • Richards, J., & Nunan, D. (1990). Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), s. 4-14.
 • Sutcliffe, D. (2022). Küreselleşen Dünyada İngilizce Öğretmenliği Sertifikalarının Marka Değeri Olarak Yükselişi. A. Yıldız içinde, Akademide 40 Yıl: Prof. Dr. Meral Uysal'a Armağan (s. 151-161). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Türkiye Maarif Vakfı. (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı. İstanbul.
 • Ustabulut, M. Y. (2019). Yansıtıcı Düşünce Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenler ve Türkçe Öğretimi Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kurulu. (tarih yok). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ocak 10, 2023 tarihinde Yükseköğretim Kurulu: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden alındı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programları ile CELTA’nın Karşılaştırılması: Bir Program Önerisi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 715 - 731, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1258699

Abstract

Yabancı dil öğreticileri, alan bilgisi ile pedagoji bilgisini sentezleme; etkili öğretim stratejileri geliştirme; hedef kitlesini iyi analiz etme; öğrenicilere farklı düzeylerde sunulabilecek içeriklerin farkındalığı için iyi bir program okuryazarı olma; dil öğretim sürecini yönetme ve yönlendirme; çağın ve teknolojinin getirilerine uyum sağlama; teorik bilgilerini eğitime uyarlama yeterliğine sahip olmalıdır. İngilizcenin yabancı dil olarak öğreticiliği için bu yeterlikleri kazandırmak amacıyla CELTA programı ve sertifikası tüm kurumlarca kabul edilmektedir. Araştırmada CELTA ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifika programlarının hedef kitle, içerik, süre, eğitim ortamı, değerlendirme yöntemi açısından karşılaştırılması ve bulgular sonucunda örnek bir program hazırlanması amaçlanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında çalışmak isteyen öğretici adaylarının katıldıkları sertifika programlarının, öğreticinin alan bilgisi, pedagoji bilgisi ve pedagojik alan bilgisini destekleyip desteklemediği sorusundan yola çıkarak doküman incelemesi yöntemiyle alanyazın taraması yapılmıştır. CELTA ile karşılaştırılan programların, çeşitli motivasyonlarla öğretici adayları tarafından en çok tercih edilen üniversitelerde düzenlenmesine dikkat edilmiştir. Bulgular sonucunda CELTA’nın standartlarının olduğu; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programlarında ise birçok noktada standart bulunmadığı tespit edilmiştir. Bulgular sonucunda sertifika programlarının standartlaşması amacıyla bir program önerisi sunulmuştur.

References

 • ALTE. (2023). Ocak 11, 2023 tarihinde https://www.alte.org/ adresinden alındı
 • Avrupa Konseyi. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Almanya: telc GmbH.
 • Beacco, J.-C., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M., Goullier, F., & Panthier, J. (2016, 08). Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education. Bari, İtalya: Council of Europe. 04 25, 2023 tarihinde https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621 adresinden alındı
 • British Council. (2015). The British Council's Continuing Professional Development (CDP) Framework for teachers. Ocak 11, 2023 tarihinde https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/CPD_framework_for_teachers_WEB.PDF adresinden alındı
 • Cambridge English. (2022, 11 05). Cambridge: https://www.cambridgeenglish.org/tr/teaching-english/teaching-qualifications/ adresinden alındı
 • Casanave, C., & Schecter, S. (Dü). (1997). On Becoming a Language Educator: Personal Essays on Professional Development. Routledge.
 • Demir, T. (2021). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğreticilerin Pedagojik Yeterliklerine Yönelik Bir İnceleme. Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Duke, N. K., & Pearson, D. P. (2002). What Research Has To Say About Reading Instruction. A. Farstrup, & J. Samuels (Dü) içinde, Effective Practices For Developing Reading Comprehension (Cilt 3., s. 205-242). Newark: International Reading Association.
 • Durmuş, M. (2019). Dil Öğretiminde Öğretici Yeterlilikleri ve Pedagojik Muhakeme Becerisi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • English, C. A. (2021). Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages . Syllabus and Assessment Guidelines. 01 05, 2022 tarihinde alındı
 • Fisher, D., & Frey, N. (2008). Better Learning Through Structured Teaching: A Framework For The Gradual Release of Responsibility. ASCD.
 • Freeman, D. (1989). Teacher Training Development and Decision Making: a Model of Teaching and Related Strategies for Language Teacher Education. TESOL Quarterly(23), s. 27-45.
 • Freeman, D., & Johnson, K. (1998). Reconceptualizing the Knowledge-base of Language Teacher Education. TESOL Quarterly, 32(3), s. 397-417.
 • Holliday, A. (1994). Appropriate Methodology and Social Context. Cambridge: Cambrdge University Press.
 • Karababa, Z. C., & Çalışkan, G. (2013, 01 25). Teacher Competencies in Teaching Turkish as a Foreign Language. Procedia - Social Behavioral Sciences, s. 1545-1551.
 • Kumaravadivelu, B. (2012). Language Teacher Education for a Global Society: A Modular Model for Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing and Seeing. Routledge.
 • Memiş, M. (2021). Yabancılara Türkçe Öğretiminin Güncel Sorunları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mete, F. (2012). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü.
 • Richards, J., & Nunan, D. (1990). Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), s. 4-14.
 • Sutcliffe, D. (2022). Küreselleşen Dünyada İngilizce Öğretmenliği Sertifikalarının Marka Değeri Olarak Yükselişi. A. Yıldız içinde, Akademide 40 Yıl: Prof. Dr. Meral Uysal'a Armağan (s. 151-161). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Türkiye Maarif Vakfı. (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı. İstanbul.
 • Ustabulut, M. Y. (2019). Yansıtıcı Düşünce Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenler ve Türkçe Öğretimi Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kurulu. (tarih yok). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ocak 10, 2023 tarihinde Yükseköğretim Kurulu: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden alındı

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Research Article
Authors

Öykü MERCAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0003-3418-7953
Türkiye


Betül GÖKTAŞ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0003-1827-1098
Türkiye

Publication Date September 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA
MERCAN, Ö., & GÖKTAŞ, B. (2023). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programları ile CELTA’nın Karşılaştırılması: Bir Program Önerisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 715-731. https://doi.org/10.30703/cije.1258699

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education