Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Examination of Primary School 4st Grade Social Studies Textbook in the Context of Digital Citizenship

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 583 - 598, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1218202

Abstract

Technological developments have made change inevitable in the 21st century. The internet, tablets and smartphones have brought a new dimension to the concept of citizenship by transcending geographical boundaries. In this context, the importance of social studies textbooks has increased even more which are important teaching materials for capturing the digital opportunities offered by information technologies and raising the awareness of being a digital citizen. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the primary school 4st grade social studies textbook in raising digital citizenship awareness in terms of the sub-dimensions of the concept of digital citizenship. Document analysis method one of the qualitative research methods, was used in the study. In the analysis of the data, descriptive analysis and content analysis method were used to determine the concepts and topics of digital citizenship taking into account the 4st grade social studies textbook for the 2022-2023 academic year. The findings obtained from the research were evaluated in the context of nine sub-dimensions of digital citizenship. The results determined that the social studies textbook was not sufficiently inclusive in the sub-dimensions of digital citizenship, and the concepts and topics were distributed unevenly across themes. The most striking result of this research was that the social studies textbook did provide sufficient content on raising digital citizens in the 21st century.

References

 • Adorjan, M. & Yau, H. L. (2015). Resinicization and digital citizenship in Hong Kong: Youth, cyberspace, and claims-making. Qualitative Sociology Review, 11(2), 160-178. https://doi.org/10.18778-8077.11.2.11
 • Aldemir, C. & Avşar, M. N. (2020). Pandemide dijital vatandaşlık uygulamaları. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), 7(5), 148-169. https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/54658/738205
 • Algan, M. (2021). Öğretmenlerin teknolojik yeterlikleri ile dijital vatandaşlıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Alghamdi, A. A. (2022). Digital transformation within Saudi education system: 2020 and beyond. The Educational Review, USA, 6(8), 419-425. https://doi.org/10.26855/er.2022.08.014
 • Arı, E. S. (2021). Süper akıllı toplum: Toplum 5.0. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 455-479. http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil/808359
 • Aslan, S. (2016). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Fırat, Dicle, Siirt, Adıyaman Üniversiteleri örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Aydın, A. (2015). Dijital vatandaşlık. Türk Kütüphaneciliği, 29(1), 142-146. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/807953
 • Bhat, S. A., Kansana, K., & Khan, J. M. (2016). A review paper on e-commence. Asya Journal of Technology & Management Research, 6(1), 16-21. http://www.ajtmr.com/papers/Vol6Issue1/Vol6Iss1_P3.pdf
 • Bitirim Okmeydan, S. (2017). Yeni iletişim teknolojilerini sorgulamak: Etik, güvenlik ve mahremiyetin kesiştiği nokta. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 347-372.
 • Brandau, M., Diley, T., Schaumleffel, C., & Himawan, L. (2022). Digital citizenship among Appalachian middle schoolers: The common sense digital citizenship curriculum. Health Education Journal, 81(2), 157-169. https://doi.org/10.1177/00178969211056429
 • Bombardelli, O. (2021). Digital citizenship and life long learning. In: Auer, M., May, D. (eds). Cross Reality and Science in Engineering REV 2020. (pp. 817-826). Advances in Intelligent Systems and Computing Book Series (AISC, volume 1231). https://doi.org/10.1007/978-3-030-52575-0_67
 • Calzada, I. (2022). How digital citizenship regimes are rescaling European nation-states. Space and Polity, 26(1), 44-52. https://doi.org/10.1080/13562576.2022.2072197
 • Chou, C. C., Block, L., & Jesness, R. (2012). A case study of mobile learning pilot project in K–12 schools. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 5, 11–26. https://doi.org/10.18784/jetde.0502.02
 • Çark, Ö. (2020). Dijital dönüşümün işgücü ve meslekler üzerindeki etkileri. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(SI), 19-34.
 • Çatlı, M. & Keskin, S. (2021). İnsan haklarının değişime açık konusu: Dijital vatandaşlık kavramı üzerine bir inceleme. Ombudsman Akademik, 7(14), 199-229.
 • Çubukçu, A. & Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 5, 148-174.
 • Demirkaya, H. & Karacan, H. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya görsellerine ilişkin öğrenci görüşleri, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 54-87. https://doi.org/10.33206/mjss.474967
 • Deniz, L. (2010). Excessive internet use and loneliness among secondary school students. Journal of Instructional Psychology, 37(1), 20-23.
 • Duran, E. & Ertan Özen, N. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2). 31-46. https://doi.org/11..11111/ted.xx
 • Eğedemir, M, P. (2017). Yedinci sınıf sosyal bilgiler ders kitabının görsel-metin ilişkisi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Emejulu, A. & Mcgregor, C. (2019). Towards a radical digital citizenship in digital education. Critical Studies in Education, 60(1), 131-147. https://doi.org/10.1080/17508487.2016.1234494
 • Fernandez Prados, J. S., Lozano Diaz, A., & Ainz Glende, A. (2021). Measuring digital citizenship: A comparative analysis. Informatics Basel, 8(1), 18; https://doi.org/10.3390/informatics8010018
 • Geçgel, Ş. & Uslu, S. (2021). Dijital vatandaşlık (Ed. T. Talan). Eğitimde dijitalleşme ve yeni yaklaşımlar (1.baskı). (ss.307-321). Efeakademi Yayınları: İstanbul.
 • Gilster, P. (1977). Digital literacy. New York: Wiley Computer Pub.
 • Gleason, B. & Von Gillern, S. (2018). Digital citizenship with social media: Participatory practices of teaching and learning in secondary education. Journal of Educational Technology & Society, 21(1), 200–212. https://www.jstor.org/stable/26273880
 • Hakdar, E. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık ve temel teknoloji yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Hava, K. & Gelibolu, M. F. (2018). The impact of digital citizenship instruction through flipped classroom model on various variables. Contemporary Educational Technology, 9(4), 390-404. http://doi.org/10.30935/cet.471013
 • Henry, N., Vasil, S., & Witt, A. (2021). Digital citizenship in a global society: A feminist approach. Feminist Media Studies (14 June). 1-18. https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1937269
 • Hintz, A., Dencik, L., & Wahl-Jorgensen, K. (2017). Digital Citizenship and Surveillance Society. International Journal of Communication, 11(2017), 731–739. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/5521/1929
 • Hollandsworth, R., Donovan, J., & Welch, M. (2017). Digital citizenship: You can’t go home again. TechTrends, 61(6), 524–530. https://doi.org/10.1007/s11528-017-0190-4
 • International Society for Technology in Education (2018). Citizenship in the digital age. Retrieved from https://elearninginfographics.com/citizenship-digital-age-infographic/
 • International Society for Technology in Education (2019). ISTE standards for coaches. Retrieved from https://www.iste.org/standards/for-coaches.
 • International Society for Technology (2022). Explore the ISTE student standards. Retrieved from https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-students
 • Jeske, D. & Van Schaik, P. (2017). Familiarity with Internet threats: Beyond awareness. Computers & Security, 66, 129-141. https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.01.010
 • Schou, J. & Hjelholt, M. (2018) Digital citizenship and neoliberalization: governing digital citizens in Denmark. Citizenship Studies, 22(5), 507-522. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1477920
 • Karaduman, H. & Öztürk, C. (2014). Sosyal bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital vatandaşlık tutumlarına etkisi ve dijital vatandaşlık anlayışlarına yansımaları. Journal of Social Studies Education Research, 5(1), 38-78. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/179060
 • Karakuş Akçin, G. S. (2021). Yetişkinlerin siber zorbalık davranımları ile dijital vatandaşlık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
 • Karakuş Yılmaz, T. (2020). Dijital haklar ve sorumluluk. Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler (s. 159). Ankara: Nobel.
 • Kara, T. & Atasoy, E. (2019). The research of social studies books and teaching program (2018) within the framework of digital citizenship nation and sub dimension. Balıkesir University The Journal of Social Science Institute, 22(41), 133-153. https://doi.org/10.31795/baunsobed.581917
 • Karaduman, H. & Öztürk, C. (2014). Sosyal bilgiler dersinde vijital Vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital vatandaşlık tutumlarına etkisi ve dijital vatandaşlık anlayışlarına yansımaları. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 5(1), 38-78.
 • Kavak, O. (2021). Sosyal bilgiler dersi etkin vatandaşlık öğrenme alanına yönelik dijital çizgi roman tasarımı: Minik vatandaşlar. Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(3), 243-265. https://doi.org/10.29329/jirte.2021.408.5
 • Kurt, F. (2016). Dünya bilim ve teknoloji mirasının farklı ülkelerdeki sosyal bilgiler ders kitaplarına yansıması üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.
 • Lam, C. & C. Wong (2017). Challenges in digital literacy in English curriculum. In: Proceedings of the teaching NLP for digital humanities workshop (Teach4DH), Humboldt-Universität zu Berlin. Retrieved from https://ceur-ws.org/Vol-1918/lam.pdf
 • Lozano-Diaz, A. & Fernandez-Prados, J. S. (2019). Towards an education for critical and active digital citizenship in the university. Revista Latinoamericana De Tecnologia Educativa-Relatec, 18(1), 175-187. https://doi.org/10.17398/1695-288X.18.1.175
 • Lozano-Diaz, A., Figueredo-Canosa, V., & Fernandez-Prados, J. S. (2020). Sustainable development goals and digital citizenship. ICIET 2020: 2020 8th International Conference on Information And Education Technology (pp. 212-215). Mar 28-30, 2020, Electr Network.
 • Maden, S., Maden, A., & Banaz, E. (2018). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık bağlamında değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 685-698. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537239
 • Martin, F., Gezer, T., & Wang, C. (2019). Educators’ perceptions of student digital citizenship practices. Computers in the Schools, 36(4), 238-254. https://doi.org/10.1080/07380569.2019.1674621
 • Metin, Ö (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık yeterliliklerinin belirlenmesi. Doctoral Thesis. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Milenkova, V. & Lendzhova, V. (2021). Digital citizenship and digital literacy in the conditions of social crisis. Computers, 10(4), 40: https://dx.doi.org/10.3390/computers10040040
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. 09 Aralık 2022 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden erişildi.
 • Mossberger, K., Tolbert, C., & S. McNeal, R. S. (2007). Digital citizenship: The internet, society, and participation. Londan: MIT Press.
 • Polat, F. M. & Özkaral, T. C. (2020). 2005 ve 2007 sosyal bilgiler öğretim programlarına göre yayınlanmış 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının görsel kaynaklar açısından karşılaştırılması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(8), 99-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/56449/769993
 • Ranchordas, S. (2020). We teach and learn online. Are we all digital citizens now? Lessons on digital citizenship from the lockdown. Retrieved from http://www.iconnectblog.com/2020/05/we-teachand-learn-online-are-we-all-digital-citizens-now-lessons-on-digital-citizenship-from-thelockdown/
 • Reynolds, L. & Scott, R. (2016). Digital Citizens: Countering Extremism Online, Magdalen House, London.
 • Ribble, M. & Bailey, G. D. (2006). Digital citizenship at all grade levels. Learning Connections, March 2006, 26-33.
 • Ribble, M. (2008). Passport to digital citizenship: Journey toward appropriate technology use at school and at home. Learning & Leading with Technology, 36(4), 14-17. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ904288.pdf
 • Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools. International Society for Technology in Education, 32(4), 34-47.
 • Ribble, M. (2012). Digital citizenship for educational change. Kappa Delta Pi Record, 48(4), 148-151. https://doi.org/10.1080/00228958.2012.734015
 • Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (3rd ed.). Washington DC: International Society for Technology in Education.
 • Ribble, M. (2021). Digital citizenship in the frame of global change. International Journal of Studies in Education and Science (IJSES), 2(2), 74-86. https://doi.org/10.46328/ijses.30
 • Sadiku, M. N. O., Tembely, M. & Musa, S. M. (2018). Digital citizenship. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 8(5), 18-20. https://doi.org/10.23956/ijarcsse.v8i5.606
 • Sakallı, H. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkininin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Sanabria Mesa, A. L. & Cepeda Romero, O. (2016). Education for digital competence in schools: digital citizenship. Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa RELATEC, 15(2), 95-112. https://doi.org/10.17398/1695-288X.15.2.95
 • Schou, J. & Hjelholt, M. (2018). Digital citizenship and neoliberalization: Governing digital citizens in Denmark. Citizenship Studies, 22(5), 507-522. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1477920
 • Shim, M-H. (2004). A Content analysis of the treatment of science-technology society topics in selected high school world history textbooks (1960-1997). Doctoral Thesis. Indiana: School of Education Indiana University.
 • Şenel, M. (2022). Investigating the digital citizenship levels of ELT students within the scope of remote learning. Journal of English Language Teaching and Linguistics (JELTL), 7(2), 327-347. https://doi.org/10.21462/jeltl.v7i2.845
 • Şimşek, Ş. (2022). Türkçe ders kitaplarında dijital yetkinlik. Turkish Studies-Education Science, 17(3), 469-484. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.57919
 • Tan, T. (2011). Educating digital citizens. Leadership, 41(1), 30-32. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ965963.pdf
 • Torlakcık, C. (2011). Fizyoterapi ve rehabilitasyonda dijital sağlık müdahalelerinin uygulanabilirliği: Çoklu metot çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Turan, İ. (2010). Student attitudes toward technolohy enhanced historyeducation: Comparison between Turkish and American students. Journal of Social Studies Education Research, 1(1), 152-167. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jsser/issue/19095/202598
 • Turan, S. & Karasu Avcı, E. (2018). 2018 sosyal bilgiler öğretim programı’nın dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi. Journal of Education and New Approaches, 1(1), 28-38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/42984/519671
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis
 • Walters, M. G., Gee, D., & Mohammed, S. (2019). A literature review: Digital citizenship and the elementary educator. International Journal of Technology in Education (IJTE), 2(1), 1-21. https://www.ijte.net/index.php/ijte/article/view/7
 • Yamaç, A. (2018). Yeni okuryazarlığa genel bir bakış: karar alıcılar, araştırmacılar ve öğretmenler için bazı öneriler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3), 383-410. https://doi.org/10.30831/akukeg.370469
 • Yeşiltaş, E. & Kaymakçı, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretim programının teknoloji boyutu. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 314-340.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 583 - 598, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1218202

Abstract

Teknolojik gelişmeler 21. yüzyılda değişimi kaçınılmaz kılmış; internet, tablet ve akıllı telefonlar coğrafi sınırları aşarak vatandaşlık kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu bağlamda, bilişim teknolojilerinin sunduğu dijital fırsatları yakalamak, dijital vatandaş olma bilincini kazandırmak için önemli bir öğretim materyali olan sosyal bilgiler ders kitaplarının önemi daha da artmıştır. Bu araştırmanın amacı; ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının dijital vatandaşlık bilinci kazandırmadaki etkililiğini, dijital vatandaşlık kavramının alt boyutları açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı dikkate alınarak dijital vatandaşlık kavram ve konularının belirlenmesine yönelik betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, dijital vatandaşlığın dokuz alt boyutu bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler ders kitabının dijital vatandaşlığın alt boyutlarında yeterli düzeyde kapsayıcılığının olmadığı, kavram ve konuların temalara düzensiz dağıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmada en dikkat çekici sonuç 21. yüzyılda dijital vatandaş yetiştirme konusunda sosyal bilgiler ders kitabı yeterli içerik sunmamaktadır.

References

 • Adorjan, M. & Yau, H. L. (2015). Resinicization and digital citizenship in Hong Kong: Youth, cyberspace, and claims-making. Qualitative Sociology Review, 11(2), 160-178. https://doi.org/10.18778-8077.11.2.11
 • Aldemir, C. & Avşar, M. N. (2020). Pandemide dijital vatandaşlık uygulamaları. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), 7(5), 148-169. https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/54658/738205
 • Algan, M. (2021). Öğretmenlerin teknolojik yeterlikleri ile dijital vatandaşlıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Alghamdi, A. A. (2022). Digital transformation within Saudi education system: 2020 and beyond. The Educational Review, USA, 6(8), 419-425. https://doi.org/10.26855/er.2022.08.014
 • Arı, E. S. (2021). Süper akıllı toplum: Toplum 5.0. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 455-479. http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil/808359
 • Aslan, S. (2016). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Fırat, Dicle, Siirt, Adıyaman Üniversiteleri örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Aydın, A. (2015). Dijital vatandaşlık. Türk Kütüphaneciliği, 29(1), 142-146. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/807953
 • Bhat, S. A., Kansana, K., & Khan, J. M. (2016). A review paper on e-commence. Asya Journal of Technology & Management Research, 6(1), 16-21. http://www.ajtmr.com/papers/Vol6Issue1/Vol6Iss1_P3.pdf
 • Bitirim Okmeydan, S. (2017). Yeni iletişim teknolojilerini sorgulamak: Etik, güvenlik ve mahremiyetin kesiştiği nokta. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 347-372.
 • Brandau, M., Diley, T., Schaumleffel, C., & Himawan, L. (2022). Digital citizenship among Appalachian middle schoolers: The common sense digital citizenship curriculum. Health Education Journal, 81(2), 157-169. https://doi.org/10.1177/00178969211056429
 • Bombardelli, O. (2021). Digital citizenship and life long learning. In: Auer, M., May, D. (eds). Cross Reality and Science in Engineering REV 2020. (pp. 817-826). Advances in Intelligent Systems and Computing Book Series (AISC, volume 1231). https://doi.org/10.1007/978-3-030-52575-0_67
 • Calzada, I. (2022). How digital citizenship regimes are rescaling European nation-states. Space and Polity, 26(1), 44-52. https://doi.org/10.1080/13562576.2022.2072197
 • Chou, C. C., Block, L., & Jesness, R. (2012). A case study of mobile learning pilot project in K–12 schools. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 5, 11–26. https://doi.org/10.18784/jetde.0502.02
 • Çark, Ö. (2020). Dijital dönüşümün işgücü ve meslekler üzerindeki etkileri. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 4(SI), 19-34.
 • Çatlı, M. & Keskin, S. (2021). İnsan haklarının değişime açık konusu: Dijital vatandaşlık kavramı üzerine bir inceleme. Ombudsman Akademik, 7(14), 199-229.
 • Çubukçu, A. & Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 5, 148-174.
 • Demirkaya, H. & Karacan, H. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya görsellerine ilişkin öğrenci görüşleri, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 54-87. https://doi.org/10.33206/mjss.474967
 • Deniz, L. (2010). Excessive internet use and loneliness among secondary school students. Journal of Instructional Psychology, 37(1), 20-23.
 • Duran, E. & Ertan Özen, N. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2). 31-46. https://doi.org/11..11111/ted.xx
 • Eğedemir, M, P. (2017). Yedinci sınıf sosyal bilgiler ders kitabının görsel-metin ilişkisi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Emejulu, A. & Mcgregor, C. (2019). Towards a radical digital citizenship in digital education. Critical Studies in Education, 60(1), 131-147. https://doi.org/10.1080/17508487.2016.1234494
 • Fernandez Prados, J. S., Lozano Diaz, A., & Ainz Glende, A. (2021). Measuring digital citizenship: A comparative analysis. Informatics Basel, 8(1), 18; https://doi.org/10.3390/informatics8010018
 • Geçgel, Ş. & Uslu, S. (2021). Dijital vatandaşlık (Ed. T. Talan). Eğitimde dijitalleşme ve yeni yaklaşımlar (1.baskı). (ss.307-321). Efeakademi Yayınları: İstanbul.
 • Gilster, P. (1977). Digital literacy. New York: Wiley Computer Pub.
 • Gleason, B. & Von Gillern, S. (2018). Digital citizenship with social media: Participatory practices of teaching and learning in secondary education. Journal of Educational Technology & Society, 21(1), 200–212. https://www.jstor.org/stable/26273880
 • Hakdar, E. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital vatandaşlık ve temel teknoloji yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Hava, K. & Gelibolu, M. F. (2018). The impact of digital citizenship instruction through flipped classroom model on various variables. Contemporary Educational Technology, 9(4), 390-404. http://doi.org/10.30935/cet.471013
 • Henry, N., Vasil, S., & Witt, A. (2021). Digital citizenship in a global society: A feminist approach. Feminist Media Studies (14 June). 1-18. https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1937269
 • Hintz, A., Dencik, L., & Wahl-Jorgensen, K. (2017). Digital Citizenship and Surveillance Society. International Journal of Communication, 11(2017), 731–739. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/5521/1929
 • Hollandsworth, R., Donovan, J., & Welch, M. (2017). Digital citizenship: You can’t go home again. TechTrends, 61(6), 524–530. https://doi.org/10.1007/s11528-017-0190-4
 • International Society for Technology in Education (2018). Citizenship in the digital age. Retrieved from https://elearninginfographics.com/citizenship-digital-age-infographic/
 • International Society for Technology in Education (2019). ISTE standards for coaches. Retrieved from https://www.iste.org/standards/for-coaches.
 • International Society for Technology (2022). Explore the ISTE student standards. Retrieved from https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-students
 • Jeske, D. & Van Schaik, P. (2017). Familiarity with Internet threats: Beyond awareness. Computers & Security, 66, 129-141. https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.01.010
 • Schou, J. & Hjelholt, M. (2018) Digital citizenship and neoliberalization: governing digital citizens in Denmark. Citizenship Studies, 22(5), 507-522. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1477920
 • Karaduman, H. & Öztürk, C. (2014). Sosyal bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital vatandaşlık tutumlarına etkisi ve dijital vatandaşlık anlayışlarına yansımaları. Journal of Social Studies Education Research, 5(1), 38-78. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/179060
 • Karakuş Akçin, G. S. (2021). Yetişkinlerin siber zorbalık davranımları ile dijital vatandaşlık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
 • Karakuş Yılmaz, T. (2020). Dijital haklar ve sorumluluk. Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler (s. 159). Ankara: Nobel.
 • Kara, T. & Atasoy, E. (2019). The research of social studies books and teaching program (2018) within the framework of digital citizenship nation and sub dimension. Balıkesir University The Journal of Social Science Institute, 22(41), 133-153. https://doi.org/10.31795/baunsobed.581917
 • Karaduman, H. & Öztürk, C. (2014). Sosyal bilgiler dersinde vijital Vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital vatandaşlık tutumlarına etkisi ve dijital vatandaşlık anlayışlarına yansımaları. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 5(1), 38-78.
 • Kavak, O. (2021). Sosyal bilgiler dersi etkin vatandaşlık öğrenme alanına yönelik dijital çizgi roman tasarımı: Minik vatandaşlar. Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(3), 243-265. https://doi.org/10.29329/jirte.2021.408.5
 • Kurt, F. (2016). Dünya bilim ve teknoloji mirasının farklı ülkelerdeki sosyal bilgiler ders kitaplarına yansıması üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.
 • Lam, C. & C. Wong (2017). Challenges in digital literacy in English curriculum. In: Proceedings of the teaching NLP for digital humanities workshop (Teach4DH), Humboldt-Universität zu Berlin. Retrieved from https://ceur-ws.org/Vol-1918/lam.pdf
 • Lozano-Diaz, A. & Fernandez-Prados, J. S. (2019). Towards an education for critical and active digital citizenship in the university. Revista Latinoamericana De Tecnologia Educativa-Relatec, 18(1), 175-187. https://doi.org/10.17398/1695-288X.18.1.175
 • Lozano-Diaz, A., Figueredo-Canosa, V., & Fernandez-Prados, J. S. (2020). Sustainable development goals and digital citizenship. ICIET 2020: 2020 8th International Conference on Information And Education Technology (pp. 212-215). Mar 28-30, 2020, Electr Network.
 • Maden, S., Maden, A., & Banaz, E. (2018). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık bağlamında değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 685-698. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537239
 • Martin, F., Gezer, T., & Wang, C. (2019). Educators’ perceptions of student digital citizenship practices. Computers in the Schools, 36(4), 238-254. https://doi.org/10.1080/07380569.2019.1674621
 • Metin, Ö (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık yeterliliklerinin belirlenmesi. Doctoral Thesis. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Milenkova, V. & Lendzhova, V. (2021). Digital citizenship and digital literacy in the conditions of social crisis. Computers, 10(4), 40: https://dx.doi.org/10.3390/computers10040040
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. 09 Aralık 2022 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden erişildi.
 • Mossberger, K., Tolbert, C., & S. McNeal, R. S. (2007). Digital citizenship: The internet, society, and participation. Londan: MIT Press.
 • Polat, F. M. & Özkaral, T. C. (2020). 2005 ve 2007 sosyal bilgiler öğretim programlarına göre yayınlanmış 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının görsel kaynaklar açısından karşılaştırılması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(8), 99-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/56449/769993
 • Ranchordas, S. (2020). We teach and learn online. Are we all digital citizens now? Lessons on digital citizenship from the lockdown. Retrieved from http://www.iconnectblog.com/2020/05/we-teachand-learn-online-are-we-all-digital-citizens-now-lessons-on-digital-citizenship-from-thelockdown/
 • Reynolds, L. & Scott, R. (2016). Digital Citizens: Countering Extremism Online, Magdalen House, London.
 • Ribble, M. & Bailey, G. D. (2006). Digital citizenship at all grade levels. Learning Connections, March 2006, 26-33.
 • Ribble, M. (2008). Passport to digital citizenship: Journey toward appropriate technology use at school and at home. Learning & Leading with Technology, 36(4), 14-17. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ904288.pdf
 • Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools. International Society for Technology in Education, 32(4), 34-47.
 • Ribble, M. (2012). Digital citizenship for educational change. Kappa Delta Pi Record, 48(4), 148-151. https://doi.org/10.1080/00228958.2012.734015
 • Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (3rd ed.). Washington DC: International Society for Technology in Education.
 • Ribble, M. (2021). Digital citizenship in the frame of global change. International Journal of Studies in Education and Science (IJSES), 2(2), 74-86. https://doi.org/10.46328/ijses.30
 • Sadiku, M. N. O., Tembely, M. & Musa, S. M. (2018). Digital citizenship. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 8(5), 18-20. https://doi.org/10.23956/ijarcsse.v8i5.606
 • Sakallı, H. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkininin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Sanabria Mesa, A. L. & Cepeda Romero, O. (2016). Education for digital competence in schools: digital citizenship. Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa RELATEC, 15(2), 95-112. https://doi.org/10.17398/1695-288X.15.2.95
 • Schou, J. & Hjelholt, M. (2018). Digital citizenship and neoliberalization: Governing digital citizens in Denmark. Citizenship Studies, 22(5), 507-522. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1477920
 • Shim, M-H. (2004). A Content analysis of the treatment of science-technology society topics in selected high school world history textbooks (1960-1997). Doctoral Thesis. Indiana: School of Education Indiana University.
 • Şenel, M. (2022). Investigating the digital citizenship levels of ELT students within the scope of remote learning. Journal of English Language Teaching and Linguistics (JELTL), 7(2), 327-347. https://doi.org/10.21462/jeltl.v7i2.845
 • Şimşek, Ş. (2022). Türkçe ders kitaplarında dijital yetkinlik. Turkish Studies-Education Science, 17(3), 469-484. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.57919
 • Tan, T. (2011). Educating digital citizens. Leadership, 41(1), 30-32. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ965963.pdf
 • Torlakcık, C. (2011). Fizyoterapi ve rehabilitasyonda dijital sağlık müdahalelerinin uygulanabilirliği: Çoklu metot çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Turan, İ. (2010). Student attitudes toward technolohy enhanced historyeducation: Comparison between Turkish and American students. Journal of Social Studies Education Research, 1(1), 152-167. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jsser/issue/19095/202598
 • Turan, S. & Karasu Avcı, E. (2018). 2018 sosyal bilgiler öğretim programı’nın dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi. Journal of Education and New Approaches, 1(1), 28-38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/42984/519671
 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis
 • Walters, M. G., Gee, D., & Mohammed, S. (2019). A literature review: Digital citizenship and the elementary educator. International Journal of Technology in Education (IJTE), 2(1), 1-21. https://www.ijte.net/index.php/ijte/article/view/7
 • Yamaç, A. (2018). Yeni okuryazarlığa genel bir bakış: karar alıcılar, araştırmacılar ve öğretmenler için bazı öneriler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3), 383-410. https://doi.org/10.30831/akukeg.370469
 • Yeşiltaş, E. & Kaymakçı, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretim programının teknoloji boyutu. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 314-340.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Studies Education
Journal Section Research Article
Authors

Bekir YILDIZ
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-9772-1856
Türkiye

Publication Date September 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA
YILDIZ, B. (2023). İlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 583-598. https://doi.org/10.30703/cije.1218202

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education