Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Kuantum Öğrenme Modeli Akademik Başarıyı Arttırıyor mu?: Bir Meta-Analiz Çalışması

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 568 - 582, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1216203

Abstract

Kuantum Öğrenme Modeli (KÖM), öğrencilerin keyifli bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlayan, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bireyin zihninde anlamlandırarak öğrenmesini amaçlayan bir modeldir. Bu çalışma, mevcut araştırmalar üzerinden meta-analiz yöntemiyle KÖM’ün akademik başarı üzerindeki etkisini sistematik olarak sentezlemeyi amaçlamıştır. Beş veri tabanında yapılan taramada dâhil edilme kriterlerini karşılayan 25 çalışma bulunmuştur. Rastgele etkiler meta-analizinin bulguları, KÖM’ün akademik başarı üzerindeki etkisinin pozitif ve büyük olduğunu göstermektedir (d=1.051 [0.769, 1.331], p<.05). Moderatör analizi sonuçlarına göre yayın yılı, örneklem büyüklüğü, yayın türü, ders, ülke ve öntest durumu değişkenlerinin önemli heterojenlik kaynakları olmadığı sonucuna varılmıştır. KÖM’ün akademik başarı üzerindeki en yüksek etkisi ortaokul düzeyinde bulunmuş, bunu sırasıyla ilkokul, lise ve üniversite düzeyleri izlemiştir. Çalışmanın sonuçları, KÖM’ün akademik başarı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma KÖM ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler sunmaktadır.

References

 • References marked with an asterisk (*) indicate studies included in the meta-analysis.
 • Abidin, M. Z. (2018). Islamic education based on quantum learning: Conceptual and methodological perspective. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 22(2), 159-172.
 • *Acat, M. B., & Yusuf, A. Y. (2014). An investigation the effect of quantum learning approach on primary school 7th grade students’ science achievement, retention and attitude. The International Journal of Research in Teacher Education, 5(2), 11-23.
 • Afandi, M., & Wahyuningsih, S. (2020). The use of quantum learning model with Islamic character values to improve fifth graders’ academic achievement. Journal Of Teaching And Learning In Elementary Education (JTLEE), 3(1), 37. doi: 10.33578/jtlee.v3i1.7823
 • Alkautsar, A. A. (2015). The Effect Of Quantum Learning On Students Achievement In Writing Descriptive Text. (Unpublished doctoral thesis). UNIMED, Nigeria.
 • *Anggaraeni, P. D., Negara, I. G. A. O., & Putra, I. K. A. (2018). The effect of Quantum Learning based with mind mapping towards science achievement of fifth grade elementary students. Journal of Psychology and Instructions, 2(2), 58. https://doi.org/10.23887/jpai.v2i2.15977
 • *Arditya, G., & Syamsi, K. (2019). The Influence of Quantum Teaching Method and Cooperative Integrated Reading and Composition Method on Descriptive Writing Skill of Elementary Student. KnE Social Sciences, 296-304.
 • *Ari, E., & Alaca, Ö. (2015). The Effect of Quantum Learning Models on Science Lesson Achievement, Attitude, Retention and Evaluation Of. Asian Journal of Instruction, 3(1), 30.
 • *Aydın, E. (2018). Kuantum yazma tekniğinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin yazma becerileri ve yazmaya yönelik tutumları üzerindeki etkisi [Qunatum writing technique effect on primary education writing abilities and clinical practices ın 7th grade students]. (Unpublished master’s thesis). University of Ağrı İbrahim Çeçen, Turkey.
 • *Basuki, E. D. U., & Bon, A. T. (2020). Improvement of Mathematical Communication Skills and Learning Independence Students Who Get Quantum Teaching Models and Discovery Learning Models.
 • Becker, B. J. (1988). Synthesizing standardized mean-change measures. The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 41(2), 257–278. doi: 10.1111/j.2044-8317.1988.tb00901.x
 • *Beyaztaş, M. K. (2022). Kuantum Öğrenme Yaklaşımıyla Desteklenmiş Oryantiring Oyununun 11. Sınıf Coğrafya Dersi Doğal Sistemler Ünitesinin Öğretiminde Kullanımı [The use of orienteering game supported by quantum learning approach in teaching the natural systems unit of the 11th grade geography lesson]. (Unpublished master’s thesis). University of Atatürk, Turkey.
 • Borenstein, M., Cooper, H., Hedges, L., & Valentine, J. (2009). Effect sizes for Cont. data. The handbook of research synthesis and meta-analysis, 2, 221-235.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2010). A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. Research Synthesis Methods, 1(2), 97–111. doi: 10.1002/jrsm.12
 • Caine, R. N., & Caine, G. (2002). Making Connections: Teaching and the Human Brain. Location: Nobel.
 • Castronova, J. A. (2002). Discovery learning for the 21st century: What is it and how does it compare to traditional learning in effectiveness in the 21st century. Action research exchange, 1(1), 1-12.
 • Cogan, J., & Derricott, R. (2014). Citizenship for the 21st century: An international perspective on education. Location: Routledge.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2nd ed. Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Cook, T. D., Campbell, D. T., & Day, A. (1979). Quasi-experimentation: Design & analysis issues for field settings. Boston: Houghton Mifflin.
 • *Çeli̇k, Y. (2018). The Influence of Teaching Based On Quantum Learning Model On Academic Achievements And Self-Regulation Skills Of Students. Journal of Turkish Studies, 13 (34), 275–298. doi: https://doi.org/10.7827/turkishstudies.12908
 • *Çiftçibaşı, F. (2019). Fen Eğitiminde Kuantum Öğrenme Modeli ve Etkililiği: Güneş Sistemi Ve Tutulmalar [Quantum learning model and its effectiveness in science education: Solar system and eclipses]. (Unpublished master’s thesis). University of Amasya, Turkey.
 • *Darmanah, D. (2020). Increasing students’ writing skill on poetry through quantum learning strategy: A classroom action research. Journal of English Language Teaching and Cultural Studies, 3(2), 89–96. https://doi.org/10.48181/jelts.v3i2.9941
 • DePorter, B., Reardon, M. & Nourie, S.S. (1999). Quantum Teaching-Orchestrating Student Success. Needham Heights, MA: A Viacom Company.
 • Earl, L., Hargreaves, A., Moore, S., & Manning, S. (2002). Learning to change: Teaching beyond subjects and standards. John Wiley & Sons.
 • Ekici, G. (2019). Kuantum öğrenme yaklaşımı [Quantum Learning Approach]. In G. Ekici ve M.Güven (Editors), Yeni öğrenme öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri [New learning-teaching approaches and application examples] (s. 404-436). Location: Pegem Publisher.
 • *Erkoç, S. S. (2019). Kuantum öğrenme modeline dayalı fen eğitiminin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi [The effect of quantum learning model on science 5th grade secondary school students 'academic success and scientific process skills]. (Unpublished master’s thesis). University of Amasya, Turkey.
 • Estrada, E., Ferrer, E., & Pardo, A. (2018). Statistics for evaluating pre-post change: Relation between change in the distribution center and change in the Individual scores. Frontiers in Psychology, 9, 2696. doi:10.3389/fpsyg.2018.02696
 • *Faradiba, Faradiba and Lumbantobing, Septina Severina and Malau, Nya Daniaty (2021) Application of Quantum Learning Models to Increase Student Motivation and Learning Outcomes. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 24 (2). pp. 272-276. ISSN 2509 0119
 • Felder, R. M., & Brent, R. (2007). Cooperative learning. Active learning: Models from the analytical sciences, 970, 34-53.
 • *Fenar, A. (2022). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Kuantum Öğrenme Modeline Göre Işlenmesine Yönelik Bir Karma Yöntem Araştırması [In the 6th grade's social studies course, the research of mixed way according to quantum learning model]. (Unpublished master’s thesis). University of Anadolu, Turkey.
 • Field, A. P., & Gillett, R. (2010). How to do a meta-analysis. The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63(Pt 3), 665–694. https://doi.org/10.1348/000711010X502733
 • Goleman, D. (1996). Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir?, Varlık Yayınları: İstanbul.
 • Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. Academic Press.
 • Higgins, C. A., Judge, T. A., & Ferris, G. R. (2003). Influence tactics and work outcomes: a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 24(1), 89–106. doi: 10.1002/job.181
 • Higgins, J. P. T., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine, 21(11), 1539–1558. doi: 10.1002/sim.1186
 • *Julita, J. (2017). The enhancement of mathematical problem solving ability of Senior High School students through quantum learning. Infinity Journal, 6(1), 37. https://doi.org/10.22460/infinity.v6i1.238
 • Kanadlı, S., Ünal, K. & Karakuş, F. (2015). The effect of quantum learning model on academic achievement: A meta-analysis study [Kuantum öğrenme modelinin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 136-157.
 • Karamustafaoğlu, O. (2018). ‘Are Mass and Weight the Same?’Activity Developed based on Quantum Learning Model and Teachers’ Opinions. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 4(1), 36-40.
 • *Khozaei, S. A., Zare, N. V., Moneghi, H. K., Sadeghi, T., & Taraghdar, M. M. (2022). Effects of quantum-learning and conventional teaching methods on learning achievement, motivation to learn, and retention among nursing students during critical care nursing education. Smart Learning Environments, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40561-022-00198-7
 • Le Tellier, J. P. (2006). Quantum learning & instructional leadership in practice. Corwin Press.
 • Lenny, Z., Firman, F., & Desyandri, D. (2018). The effect of using quantum teaching and motivation in learning toward students achievement. Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia, 2(3). doi: 10.24036/4.32143
 • Long, J. (2001, February). An introduction to and generalization of the fail-safe N. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association. New Orleans: LA. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=ED449210
 • *Masrokah, M., Utaminingsih, S., Su’ad, S., & Yermagambetova, M. Influence of Quantum Teaching-Learning Model On Social Studies Learning Outcomes. A. Âsaui Atyndaġy Halyk̦aralyk̦ K̦azak̦-Tùrìk Universitetìnìn̦ Habaršysy, (123), 160-169.
 • Minewiser, L. (2000). Accessing the “reserve capacities:” Suggestopedia, the brain, and mind-body learning. Journal of Accelerated Learning And Teaching, 25(1&2).
 • The PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Med, 6(7), e1000097.
 • Morris, S. B. (2008). Estimating effect sizes from pretest-posttest-control group designs. Organizational Research Methods, 11(2), 364–386. doi: 10.1177/1094428106291059
 • *Munawarah, M., Haniah, H., & Abunawas, K. (2020). The effectiveness of quantum learning to increase motivation and mastery of Arabic vocabulary of learners. An Nabighoh, 22(02), 259. https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v22i02.2006
 • National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. National Academies Press.
 • Nurlita, P. S., Kartono, K., & Yulianto, A. (2020). Analysis of Quantum Learning Model with Peer Assessment on Achievement Student’ s Critical Thinking Skill in Mathematics. Journal of Primary Education, 9(1), 44-51. doi: 10.15294/JPE.V11I1.35653
 • Polat, M. (2014). What Is The Essence Of Brain Based Learning?, Journal of Research in Education and Teaching, Cilt: 3 Sayı: 2, Makale No: 28, ISSN: 2146-9199
 • Politano, C., & Paquin, J. (2000). Brain-based learning with class. Portage & Main Press.
 • Pont, B., Moorman, H., & Nusche, D. (2008). Improving school leadership (Vol. 1, pp. 1-199). Paris: OECD.
 • *Prawiyogi, A. G., Suhardiman, S., & Supriadi, H. (2020, March). The Effect of Quantum Model Learning through The Ability to Finish Mathematics Report Text Question in Elementary School. In International Conference on Elementary Education (Vol. 2, No. 1, pp. 50-55).
 • *Ridha Rahmayanti, 231324207 (2017) Applying Quantum Teaching to Enhance Freshmen's Writing Skill (A Study at Department of English Language Education in UIN Ar Raniry). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 • Salminen, J., Koponen, T., Räsänen, P., & Aro, M. (2015). Preventive support for kindergarteners most at-risk for mathematics difficulties: Computer-assisted intervention. Mathematical Thinking and Learning, 17(4), 273–295. doi: 10.1080/10986065.2015.1083837
 • Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Sihite, M., & Sinulingga, J. (2013). Improving Students’writing Achievement In Descriptive Text Through Quantum Learning. TRANSFORM Journal of English Language Teaching and Learning of FBS UNIMED, 1(2).
 • Sujatmika, S., Hasanah, D., & Hakim, L. L. (2018). Effect of quantum learning model in improving creativity and memory. Journal of Physics. Conference Series, 1006, 012036. doi: 10.1088/1742-6596/1006/1/012036
 • Syukria, Z. (2019). The effectiveness of Quantum Learning Method to students’ English learning achievement at SMK N 9 Padang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(2), 229. doi: 10.33087/jiubj.v19i2.618
 • *Şimşek, F. (2016). Fen ve teknoloji dersinde kuantum öğrenme modelinin, öğrencilerin akademik başarısı, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumu, motivasyon ve bilgilerin kalıcılığı üzerine etkisi [The effects of quantum learning model in Science and Technology course on students' academic achievement, attitude toward the science and technology course, motivation and knowledge retention]. (Unpublished master’s thesis). University of Kahramanmaraş Sütçü İmam, Turkey.
 • Taşpınar, M. (2017). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Yayınevi, Ankara.
 • *Trisnawati, T., & Wutsqa, D. U. (2015). Perbandingan keefektifan quantum teaching dan TGT pada pembelajaran matematika ditinjau dari prestasi dan motivasi. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 2(2), 296–307. https://doi.org/10.21831/jrpm.v2i2.7348
 • *Usanmaz, E., Alci, B., & Çeliköz, N. (2017). The Effects of the Quantum Learning Approach on English Vocabulary Learning. Turkey Education Journal, 2(2), 95-107.
 • *Ünal, A. İ., Ortaokulu, E. H. Y., İnel, Y., & Üniversitesi, U. (2020). The Impact of Quantum Learning Model on 7th Grade Middle School Students’ Academic Success, Anxiety and Meta-cognitive Awareness Levels in Social Studies. Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), 72–87. doi: 10.29329/jirte.2020.321.6
 • Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36(3), 1-48. doi: 10.18637/jss.v036.i03
 • Walsh, D. (2002). An Analysis of the Competencies that Instructors Need to Teach Using Accelerated Learning, The Graduate College University of WisconsinStout, Wisconsin.
 • *Yalçıntaş, M. (2019). Fen bilimleri öğretiminde kuantum öğrenme modeli kullanmanın ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik merak, kaygı, özyeterlik ve başarı düzeylerine etkisi [The effect of quantum learning model in science teaching on the primary school fourth grade students' academic curiosity, anxiety, self-efficacy and achievement]. (Unpublished master’s thesis). University of Marmara, Turkey.
 • Yigiter, M. S., Demir, S., & Dogan, N. (2023). The relationship between problematic social media use and depression: A meta-analysis study. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04972-9
 • *Zeybek, G. (2018). The Effect of The Activities Based on Quantum Learning Model on Academi̇c Achievement. International Journal of Education Sciences and Learning Technology, 1(1), 22-31.

Does Quantum Learning Model Increase Academic Achievement?: A Meta-Analysis Study

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 568 - 582, 28.09.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1216203

Abstract

Quantum Learning Model (QLM) is a model that enables students to have a joyful learning experience, aims to realise permanent learning, and aims to learn by making sense in the mind of the individual. This study aimed to systematically synthesise the effect of QLM on academic achievement through meta-analysis method through existing research. A search of five databases yielded 25 studies that met the inclusion criteria. The findings of the random effects meta-analysis showed that the effect of QLM on academic achievement was positive and large (d=1.051 [0.769, 1.331], p<.05). According to the moderator analysis results, the results concluded that publication year, sample size, publication type, course, country and pretest status variables were not significant sources of heterogeneity. The highest effect of QLM on academic achievement was found at the middle school level, followed by primary school, high school and university levels, respectively. The results of the study suggest that QLM is effective on academic achievement. The study also provides suggestions for future studies on QLM.

References

 • References marked with an asterisk (*) indicate studies included in the meta-analysis.
 • Abidin, M. Z. (2018). Islamic education based on quantum learning: Conceptual and methodological perspective. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 22(2), 159-172.
 • *Acat, M. B., & Yusuf, A. Y. (2014). An investigation the effect of quantum learning approach on primary school 7th grade students’ science achievement, retention and attitude. The International Journal of Research in Teacher Education, 5(2), 11-23.
 • Afandi, M., & Wahyuningsih, S. (2020). The use of quantum learning model with Islamic character values to improve fifth graders’ academic achievement. Journal Of Teaching And Learning In Elementary Education (JTLEE), 3(1), 37. doi: 10.33578/jtlee.v3i1.7823
 • Alkautsar, A. A. (2015). The Effect Of Quantum Learning On Students Achievement In Writing Descriptive Text. (Unpublished doctoral thesis). UNIMED, Nigeria.
 • *Anggaraeni, P. D., Negara, I. G. A. O., & Putra, I. K. A. (2018). The effect of Quantum Learning based with mind mapping towards science achievement of fifth grade elementary students. Journal of Psychology and Instructions, 2(2), 58. https://doi.org/10.23887/jpai.v2i2.15977
 • *Arditya, G., & Syamsi, K. (2019). The Influence of Quantum Teaching Method and Cooperative Integrated Reading and Composition Method on Descriptive Writing Skill of Elementary Student. KnE Social Sciences, 296-304.
 • *Ari, E., & Alaca, Ö. (2015). The Effect of Quantum Learning Models on Science Lesson Achievement, Attitude, Retention and Evaluation Of. Asian Journal of Instruction, 3(1), 30.
 • *Aydın, E. (2018). Kuantum yazma tekniğinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin yazma becerileri ve yazmaya yönelik tutumları üzerindeki etkisi [Qunatum writing technique effect on primary education writing abilities and clinical practices ın 7th grade students]. (Unpublished master’s thesis). University of Ağrı İbrahim Çeçen, Turkey.
 • *Basuki, E. D. U., & Bon, A. T. (2020). Improvement of Mathematical Communication Skills and Learning Independence Students Who Get Quantum Teaching Models and Discovery Learning Models.
 • Becker, B. J. (1988). Synthesizing standardized mean-change measures. The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 41(2), 257–278. doi: 10.1111/j.2044-8317.1988.tb00901.x
 • *Beyaztaş, M. K. (2022). Kuantum Öğrenme Yaklaşımıyla Desteklenmiş Oryantiring Oyununun 11. Sınıf Coğrafya Dersi Doğal Sistemler Ünitesinin Öğretiminde Kullanımı [The use of orienteering game supported by quantum learning approach in teaching the natural systems unit of the 11th grade geography lesson]. (Unpublished master’s thesis). University of Atatürk, Turkey.
 • Borenstein, M., Cooper, H., Hedges, L., & Valentine, J. (2009). Effect sizes for Cont. data. The handbook of research synthesis and meta-analysis, 2, 221-235.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2010). A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. Research Synthesis Methods, 1(2), 97–111. doi: 10.1002/jrsm.12
 • Caine, R. N., & Caine, G. (2002). Making Connections: Teaching and the Human Brain. Location: Nobel.
 • Castronova, J. A. (2002). Discovery learning for the 21st century: What is it and how does it compare to traditional learning in effectiveness in the 21st century. Action research exchange, 1(1), 1-12.
 • Cogan, J., & Derricott, R. (2014). Citizenship for the 21st century: An international perspective on education. Location: Routledge.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2nd ed. Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Cook, T. D., Campbell, D. T., & Day, A. (1979). Quasi-experimentation: Design & analysis issues for field settings. Boston: Houghton Mifflin.
 • *Çeli̇k, Y. (2018). The Influence of Teaching Based On Quantum Learning Model On Academic Achievements And Self-Regulation Skills Of Students. Journal of Turkish Studies, 13 (34), 275–298. doi: https://doi.org/10.7827/turkishstudies.12908
 • *Çiftçibaşı, F. (2019). Fen Eğitiminde Kuantum Öğrenme Modeli ve Etkililiği: Güneş Sistemi Ve Tutulmalar [Quantum learning model and its effectiveness in science education: Solar system and eclipses]. (Unpublished master’s thesis). University of Amasya, Turkey.
 • *Darmanah, D. (2020). Increasing students’ writing skill on poetry through quantum learning strategy: A classroom action research. Journal of English Language Teaching and Cultural Studies, 3(2), 89–96. https://doi.org/10.48181/jelts.v3i2.9941
 • DePorter, B., Reardon, M. & Nourie, S.S. (1999). Quantum Teaching-Orchestrating Student Success. Needham Heights, MA: A Viacom Company.
 • Earl, L., Hargreaves, A., Moore, S., & Manning, S. (2002). Learning to change: Teaching beyond subjects and standards. John Wiley & Sons.
 • Ekici, G. (2019). Kuantum öğrenme yaklaşımı [Quantum Learning Approach]. In G. Ekici ve M.Güven (Editors), Yeni öğrenme öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri [New learning-teaching approaches and application examples] (s. 404-436). Location: Pegem Publisher.
 • *Erkoç, S. S. (2019). Kuantum öğrenme modeline dayalı fen eğitiminin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi [The effect of quantum learning model on science 5th grade secondary school students 'academic success and scientific process skills]. (Unpublished master’s thesis). University of Amasya, Turkey.
 • Estrada, E., Ferrer, E., & Pardo, A. (2018). Statistics for evaluating pre-post change: Relation between change in the distribution center and change in the Individual scores. Frontiers in Psychology, 9, 2696. doi:10.3389/fpsyg.2018.02696
 • *Faradiba, Faradiba and Lumbantobing, Septina Severina and Malau, Nya Daniaty (2021) Application of Quantum Learning Models to Increase Student Motivation and Learning Outcomes. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 24 (2). pp. 272-276. ISSN 2509 0119
 • Felder, R. M., & Brent, R. (2007). Cooperative learning. Active learning: Models from the analytical sciences, 970, 34-53.
 • *Fenar, A. (2022). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Kuantum Öğrenme Modeline Göre Işlenmesine Yönelik Bir Karma Yöntem Araştırması [In the 6th grade's social studies course, the research of mixed way according to quantum learning model]. (Unpublished master’s thesis). University of Anadolu, Turkey.
 • Field, A. P., & Gillett, R. (2010). How to do a meta-analysis. The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63(Pt 3), 665–694. https://doi.org/10.1348/000711010X502733
 • Goleman, D. (1996). Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir?, Varlık Yayınları: İstanbul.
 • Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. Academic Press.
 • Higgins, C. A., Judge, T. A., & Ferris, G. R. (2003). Influence tactics and work outcomes: a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 24(1), 89–106. doi: 10.1002/job.181
 • Higgins, J. P. T., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine, 21(11), 1539–1558. doi: 10.1002/sim.1186
 • *Julita, J. (2017). The enhancement of mathematical problem solving ability of Senior High School students through quantum learning. Infinity Journal, 6(1), 37. https://doi.org/10.22460/infinity.v6i1.238
 • Kanadlı, S., Ünal, K. & Karakuş, F. (2015). The effect of quantum learning model on academic achievement: A meta-analysis study [Kuantum öğrenme modelinin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 136-157.
 • Karamustafaoğlu, O. (2018). ‘Are Mass and Weight the Same?’Activity Developed based on Quantum Learning Model and Teachers’ Opinions. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 4(1), 36-40.
 • *Khozaei, S. A., Zare, N. V., Moneghi, H. K., Sadeghi, T., & Taraghdar, M. M. (2022). Effects of quantum-learning and conventional teaching methods on learning achievement, motivation to learn, and retention among nursing students during critical care nursing education. Smart Learning Environments, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40561-022-00198-7
 • Le Tellier, J. P. (2006). Quantum learning & instructional leadership in practice. Corwin Press.
 • Lenny, Z., Firman, F., & Desyandri, D. (2018). The effect of using quantum teaching and motivation in learning toward students achievement. Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia, 2(3). doi: 10.24036/4.32143
 • Long, J. (2001, February). An introduction to and generalization of the fail-safe N. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association. New Orleans: LA. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=ED449210
 • *Masrokah, M., Utaminingsih, S., Su’ad, S., & Yermagambetova, M. Influence of Quantum Teaching-Learning Model On Social Studies Learning Outcomes. A. Âsaui Atyndaġy Halyk̦aralyk̦ K̦azak̦-Tùrìk Universitetìnìn̦ Habaršysy, (123), 160-169.
 • Minewiser, L. (2000). Accessing the “reserve capacities:” Suggestopedia, the brain, and mind-body learning. Journal of Accelerated Learning And Teaching, 25(1&2).
 • The PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Med, 6(7), e1000097.
 • Morris, S. B. (2008). Estimating effect sizes from pretest-posttest-control group designs. Organizational Research Methods, 11(2), 364–386. doi: 10.1177/1094428106291059
 • *Munawarah, M., Haniah, H., & Abunawas, K. (2020). The effectiveness of quantum learning to increase motivation and mastery of Arabic vocabulary of learners. An Nabighoh, 22(02), 259. https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v22i02.2006
 • National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. National Academies Press.
 • Nurlita, P. S., Kartono, K., & Yulianto, A. (2020). Analysis of Quantum Learning Model with Peer Assessment on Achievement Student’ s Critical Thinking Skill in Mathematics. Journal of Primary Education, 9(1), 44-51. doi: 10.15294/JPE.V11I1.35653
 • Polat, M. (2014). What Is The Essence Of Brain Based Learning?, Journal of Research in Education and Teaching, Cilt: 3 Sayı: 2, Makale No: 28, ISSN: 2146-9199
 • Politano, C., & Paquin, J. (2000). Brain-based learning with class. Portage & Main Press.
 • Pont, B., Moorman, H., & Nusche, D. (2008). Improving school leadership (Vol. 1, pp. 1-199). Paris: OECD.
 • *Prawiyogi, A. G., Suhardiman, S., & Supriadi, H. (2020, March). The Effect of Quantum Model Learning through The Ability to Finish Mathematics Report Text Question in Elementary School. In International Conference on Elementary Education (Vol. 2, No. 1, pp. 50-55).
 • *Ridha Rahmayanti, 231324207 (2017) Applying Quantum Teaching to Enhance Freshmen's Writing Skill (A Study at Department of English Language Education in UIN Ar Raniry). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 • Salminen, J., Koponen, T., Räsänen, P., & Aro, M. (2015). Preventive support for kindergarteners most at-risk for mathematics difficulties: Computer-assisted intervention. Mathematical Thinking and Learning, 17(4), 273–295. doi: 10.1080/10986065.2015.1083837
 • Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Sihite, M., & Sinulingga, J. (2013). Improving Students’writing Achievement In Descriptive Text Through Quantum Learning. TRANSFORM Journal of English Language Teaching and Learning of FBS UNIMED, 1(2).
 • Sujatmika, S., Hasanah, D., & Hakim, L. L. (2018). Effect of quantum learning model in improving creativity and memory. Journal of Physics. Conference Series, 1006, 012036. doi: 10.1088/1742-6596/1006/1/012036
 • Syukria, Z. (2019). The effectiveness of Quantum Learning Method to students’ English learning achievement at SMK N 9 Padang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(2), 229. doi: 10.33087/jiubj.v19i2.618
 • *Şimşek, F. (2016). Fen ve teknoloji dersinde kuantum öğrenme modelinin, öğrencilerin akademik başarısı, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumu, motivasyon ve bilgilerin kalıcılığı üzerine etkisi [The effects of quantum learning model in Science and Technology course on students' academic achievement, attitude toward the science and technology course, motivation and knowledge retention]. (Unpublished master’s thesis). University of Kahramanmaraş Sütçü İmam, Turkey.
 • Taşpınar, M. (2017). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Yayınevi, Ankara.
 • *Trisnawati, T., & Wutsqa, D. U. (2015). Perbandingan keefektifan quantum teaching dan TGT pada pembelajaran matematika ditinjau dari prestasi dan motivasi. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 2(2), 296–307. https://doi.org/10.21831/jrpm.v2i2.7348
 • *Usanmaz, E., Alci, B., & Çeliköz, N. (2017). The Effects of the Quantum Learning Approach on English Vocabulary Learning. Turkey Education Journal, 2(2), 95-107.
 • *Ünal, A. İ., Ortaokulu, E. H. Y., İnel, Y., & Üniversitesi, U. (2020). The Impact of Quantum Learning Model on 7th Grade Middle School Students’ Academic Success, Anxiety and Meta-cognitive Awareness Levels in Social Studies. Journal of Innovative Research in Teacher Education, 1(1), 72–87. doi: 10.29329/jirte.2020.321.6
 • Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36(3), 1-48. doi: 10.18637/jss.v036.i03
 • Walsh, D. (2002). An Analysis of the Competencies that Instructors Need to Teach Using Accelerated Learning, The Graduate College University of WisconsinStout, Wisconsin.
 • *Yalçıntaş, M. (2019). Fen bilimleri öğretiminde kuantum öğrenme modeli kullanmanın ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik merak, kaygı, özyeterlik ve başarı düzeylerine etkisi [The effect of quantum learning model in science teaching on the primary school fourth grade students' academic curiosity, anxiety, self-efficacy and achievement]. (Unpublished master’s thesis). University of Marmara, Turkey.
 • Yigiter, M. S., Demir, S., & Dogan, N. (2023). The relationship between problematic social media use and depression: A meta-analysis study. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04972-9
 • *Zeybek, G. (2018). The Effect of The Activities Based on Quantum Learning Model on Academi̇c Achievement. International Journal of Education Sciences and Learning Technology, 1(1), 22-31.

Details

Primary Language English
Subjects Classroom Measurement Practices, Measurement and Evaluation in Education (Other), Curriculum Development in Education, Curriculum Evaluation in Education
Journal Section Research Article
Authors

Mahmut Sami YİĞİTER
SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA
0000-0002-2896-0201
Türkiye

Publication Date September 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA
YİĞİTER, M. S. (2023). Does Quantum Learning Model Increase Academic Achievement?: A Meta-Analysis Study. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(3), 568-582. https://doi.org/10.30703/cije.1216203

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education