Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Dijital Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 497 - 508, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1239210

Abstract

İlkokul yılları, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum oluşturmaları ve temel matematiksel becerileri kazanmaları için kritik öneme sahiptir. Bu dönemde öğrencilerin söz konusu tutum, bilgi ve becerileri kazanması için de en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Sınıf öğretmenlerinin etkili bir matematik öğretimi için teknolojiyi derslerine entegre etmesi çok önemlidir. Matematik derslerine sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi etkin bir şekilde entegre edebilmesi onların matematik öğretimine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgileri ve dijital öğretmen yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle araştırmada ilkokul sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgileri ve dijital öğretmen yeterlilikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 241 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri; betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, anova testi, pearson korelasyon testi ve basit kısmı regresyon testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin ilkokul matematik öğretimine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerinin (X̄=3,93) katılıyorum düzeyine yakın olduğu ve dijital öğretmen yeterliliklerinin (X̄=70,40) iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin ilkokul matematik öğretimine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve dijital öğretmen yeterliliklerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı; kıdem değişkenine göre ise anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okur-yazarlıklarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akkoyunlu, B. & Soylu, M. Y. (2010). A study on teachers' digital empowerment. Turkısh Librarianship, 24(4), 748-768.
 • Aksoy, N. C., Karabay, E. & Aksoy, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Selçuk İletişim,14(2),859-894. DOI: 10.18094/josc.871290
 • Akyıldız, S. & Altun, T. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin (tpab) bazı değişkenlere göre incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 318-333 . DOI: 10.24315/trkefd.322749
 • Akyurt, G. K. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonu, kaygısı ve başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Alkış Küçükaydın, M. (2022). Digital pedagogical competencies and motivational access to digital technologies of primary school teachers during the pandemic process. Millî Eğitim Dergisi, 51 (235), 2651-2668 . DOI: 10.37669/milliegitim.927809
 • Arslan, S. (2019). İlkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Azgın, A. O. & Şenler, B. (2018). Investigating the technological pedagogical content knowledge of primary teachers. Journal of Computer and Education Research, 6(11), 47-64.
 • Baran, E., & Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) üzerine alanyazın incelemesi: Türkiye örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 15–32.
 • Biesta, G., Takayama, K., Kettle, M., & Heimans, S. (2020). Teacher education between principle, politics, and practice: A statement from the new editors of the Asia-Pacific Journal of Teacher Education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(5), 455–459. DOI:org/10.1080/1359866X.2020.1818485
 • Bilgen,S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgileri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Bircan, M. A., & Zabun, E. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algıları ile çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluluk düzeyleri. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 4(3), 292-298.
 • Blume, C. (2020). German teachers’ digital habitus and their pandemic pedagogy. Postdigital Science and Education, 2(3), 879-905.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Pegem Akademi
 • Çiğilli, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile 21. yüzyıl öğreten becerileri algı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü .
 • Demir, M. K. & Budak, H. (2016). Therelatıonshıp between self-regulatıng, motıvatıon and metacognıtıve skılls and mathematıcs success of 4th grade students. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 30-41.
 • Dikmen, G., Akyıl, E., & Akçay, A., O. (2021). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı öz yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), Cilt (sayı), I-I.
 • Doğan, A. & Doğan, İ. (2022). Evaluation of the technological pedagogical field knowledge (tpack) competencies of school administrators in primary schools by different variables. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 6(2), 39-53.
 • Ekici, F. T., & Dereli, F. (2022). Covid-19 pandemisi süresince gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özyeterliklerine etkisi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 5(3), 237-253.
 • Elkatmış, M. (2014). sınıf öğretmenlerinin eğitsel amaçlı internet kullanım öz yeterlikleri. Millî Eğitim Dergisi, 44(203), 193-204.
 • Ergüleç, F. (2020). Erken çocukluk eğitiminde öğretim teknolojileri. In Ağmaz R. F. ve Ergüleç F. (Ed). Dijital teknoloji ve öğrenme (pp 1-12). Pegem Akademi.
 • European Parliament. (2006). Recommendation of the european parliament and of the council of 18 december 2006 on key competences for lifelong learning. Erişim adresi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962
 • Fernández-Cruz, F. J., & Fernández-Díaz, M. J. (2016). Generation z's teachers and their digital skills. Comunicar, 24(46), 97-105. https://dx.doi.org/10.3916/C46-2016-10
 • Fidan, M., & Yeleğen, H. C. (2022). Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve dijital yeterlik gereksinimleri. Ege Eğitim Dergisi, 23(2), 150-170.
 • Garcia-Vandewalle Garcia, J. M., Garcia Carmona, M., Torres, J. M. T., & Fernandez, P. M. (2021). Analysis of digital competence of educators (digcompedu) in teacher trainees: The context of Melilla, Spain. Technology, Knowledge and Learning. DOI: 10.1007/s10758-021-09546-x
 • Gedik, O., Sönmez, Ö. F. & Yeşiltaş, E. (2019). Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgi yeterliliklerinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 187-198 .
 • Gökbulut, B. (2021). Öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile hayat boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi.Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(3), 469-479.
 • Gözel, R. (2022). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz yeterlikleri ile teknolojik pedagojik içerik bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Güder, O. & Demir, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven algılarının cinsiyet, yaş ve görev yapılan okul türü açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi,4(2),51-68.
 • Gümüş, M. M. (2021). Öğretmenlerin dijital yeterlikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Gürbüztürk, O., Demir, O., Karadağ, M., & Demir, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11).
 • Had, M. Z., & Rashid, R. A. (2019). A review of digital skills of malaysian english language teachers. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(2), 139-145. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i02.8732
 • Internet World Stats. (2022). World internet usage and population statistics 2022 year estimates. Erişim adresi https://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 • ISTE. (2017). ISTE standards. International society for technology in education. Erişim adresi https://www.iste.org/standards
 • Jang, S. J. & Chen, K. C. (2010). From PCK to TPACK: Developing a transformative model for pre-service science teachers. Journal of Science Education and Technology, 19(6), 553-564.
 • Kara, Y., & Özkaya, A. (2022). Ortaokul öğrencilerinin matematik motivasyonları, tutumları ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 9(1), 33-48.
 • Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2015). Primary school teachers’ technological pedagogical content knowledge. Elemantary Education Online, 14 (3), 1017-1028.
 • Karalar, H. & Altan, B. A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 5ozel, 15-30 . DOI: 10.30703/cije.321422
 • Kasa Ayten, B. (2021). Analysis of classroom teachers' knowledge on technological pedagogical field. International Technology and Education Journal, 5(1), 61-82.
 • Kaya, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması: motivasyon, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve üst bilişsel farkındalığın rolü. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 38 (1), 1-18.
 • Kayahan Yüksel, D. (2022). Dijital öğrenmede öğretmen niteklikleri. In Ersoy, M. ve Kayahan Yüksel, D. (Ed). Öğretim teknolojileri (pp 157-175). Pegem Akademi
 • Kesici, A. (2018). Lise öğrencilerinin matematik motivasyonunun matematik başarısına etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 37 (2), 177-194.
 • Keskin, H. & Küçük, G. (2021). Sınıf öğretmenlerin kendilerine yönelik dijital okuryazarlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 131-147 . DOI: 10.29228/tead.9
 • Keskin, İsmail, & Yazar, T. (2015). Examining digital competence of teachers within the context of lifelong learning based on of the twenty-first century skills. Journal of Human Sciences, 12(2), 1691–1711.
 • Kıyıcı, M. (2008). Öğretmen adaylarının sayısal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. J. Educational Computing Research, 32(2) 131-152.
 • Koh, J., Chai, C. & Tsai, C. (2010), Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26: 563-573. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00372.x
 • Korkmaz, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Lin, T. C., Tsai, C. C., Chai, C. S., & Lee, M. H. (2013). Identifying science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336.
 • MEB, (2020a). Türkiye uzaktan eğitim istatistikleriyle dijital dünyanın listelerini zorladı. Erişim adresi https://www.meb.gov.tr/turkiye-uzaktan-egitim-istatistikleriyle-dijital-dunyanin-listelerini-zorladi/haber/21158/tr
 • MEB, (2020b).Dijital okuryazarlık öğretmen kılavuzu. Erişim adresi http://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/#p=1
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008). Introducing technological pedagogical content knowledge. In annual meeting of the American Educational Research Association, 1, (16).
 • OECD. (2019). OECD skills outlook 2019. OECD. https://doi.org/10.1787/e11c1c2d-en
 • Özbek, Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Özçakır, B. (2020). Teknoloji destekli matematik öğretimi. In Ünlü M. (Ed.). Uygulama örnekleriyle matematik öğretiminde yeni yaklaşımlar (pp. 157-177). Pegem Akademi.
 • Özerbaş, M. A. & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 16-25 . DOI: 10.21666/muefd.314761
 • Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators. Erişim adresi https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
 • Sarı, M. H. & Bostancıoğlu, A. (2018). Application of technological pedagogical content knowledge framework to elementary mathematics teaching: a scale adaptation study. Journal of Theoretical Educational Science, 11 (2), 296-317. DOI: 10.30831/akukeg.368836
 • Sarı, M. H. &Akbaba Altun, S. (2015). A qualıtatıve research on classroom teachers' technology use in mathematics teaching. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(19), 24-49.
 • Savaş, E., S. Taş, & A. Duru. (2010). Factors affecting students’ achievement in mathematics. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 11 (1), 113-132.
 • Saykal, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, özyeterlik inançları, teknolojiye yönelik tutumları ve teknolojik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sevinç, M., Akyüz, H. & Dönmez, H. (2022). Öğretmenlerinin dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: İskenderun ilçesi örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 11(2).
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi. (2022). E-devlet kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti Erişim adresi https://cbddo.gov.tr/haberler/6434/e-devlet-kapisi-kullanici-sayisi-60-milyonugecti#:~:text=%22Bug%C3%BCn%20itibar%C4%B1yla%20kullan%C4%B1c%C4%B1%20say%C4%B1s%C4%B1%2060,91'ine%20tekab%C3%BCl%20etti%C4%9Fini%20vurgulad%C4%B1.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • TEDMEM. (2021). Öğretmen dijital yeterlilikleri. Erişim adresi https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/ogretmen-dijital-yeterlikleri
 • Tonguç, D. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin matematik başarısını yordama gücü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • TÜİK, (2021). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması.. Erişim adresi https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437
 • Ulaş, A. H. & Ozan, C. (2010). The qualification level of primary school teachers’ use of educational technology. Journal of Graduate School of Social Sciences, 14(1), 63-84.
 • UNCTAD (2019). Building digital competencies to benefit from frontier technologies. Erişim adresi https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2019d3_en.pd
 • UNESCO (2020a). COVID-19 impact on education. Erişim adresi https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNESCO, (2018). UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Erişim adresi https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721 adresinden 14.09.2022
 • Usta, B. (2021). Sınıf öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ve hizmet içi eğitim durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yılmaz, E. O., & Toker, T. (2022). Covıd-19 salgını öğretmenlerin dijital yeterliliklerini nasıl etkiledi?. Millî Eğitim Dergisi, 51(235), 2713-2730.
 • Yılmaz, E., Aktürk, A., & Çapuk, S. (2021). Dijital öğretmen yeterlilik ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 35-68. https://doi.org/10.14520/adyusbd.950728
 • Yüngül, Y. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri ile teknoloji kullanım niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Zelkowski, J., Gleason, J., Cox, D. C., & Bismarck, S. (2013). Developing and validating a reliable TPACK instrument for secondary mathematics preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 46(2), 173-206.

An Analysis Of Technological Pedagogical Content Knowledge For Mathematics Teaching And Digital Teaching Competencies Of Classroom Teachers

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 497 - 508, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1239210

Abstract

References

 • Acar, Ç. (2015). Anne ve babaların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okur-yazarlıklarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akkoyunlu, B. & Soylu, M. Y. (2010). A study on teachers' digital empowerment. Turkısh Librarianship, 24(4), 748-768.
 • Aksoy, N. C., Karabay, E. & Aksoy, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Selçuk İletişim,14(2),859-894. DOI: 10.18094/josc.871290
 • Akyıldız, S. & Altun, T. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin (tpab) bazı değişkenlere göre incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 318-333 . DOI: 10.24315/trkefd.322749
 • Akyurt, G. K. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonu, kaygısı ve başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Alkış Küçükaydın, M. (2022). Digital pedagogical competencies and motivational access to digital technologies of primary school teachers during the pandemic process. Millî Eğitim Dergisi, 51 (235), 2651-2668 . DOI: 10.37669/milliegitim.927809
 • Arslan, S. (2019). İlkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Azgın, A. O. & Şenler, B. (2018). Investigating the technological pedagogical content knowledge of primary teachers. Journal of Computer and Education Research, 6(11), 47-64.
 • Baran, E., & Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) üzerine alanyazın incelemesi: Türkiye örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 15–32.
 • Biesta, G., Takayama, K., Kettle, M., & Heimans, S. (2020). Teacher education between principle, politics, and practice: A statement from the new editors of the Asia-Pacific Journal of Teacher Education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(5), 455–459. DOI:org/10.1080/1359866X.2020.1818485
 • Bilgen,S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgileri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Bircan, M. A., & Zabun, E. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar ve internet kullanımı özyeterlilik algıları ile çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluluk düzeyleri. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 4(3), 292-298.
 • Blume, C. (2020). German teachers’ digital habitus and their pandemic pedagogy. Postdigital Science and Education, 2(3), 879-905.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Pegem Akademi
 • Çiğilli, E. (2020). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile 21. yüzyıl öğreten becerileri algı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü .
 • Demir, M. K. & Budak, H. (2016). Therelatıonshıp between self-regulatıng, motıvatıon and metacognıtıve skılls and mathematıcs success of 4th grade students. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 30-41.
 • Dikmen, G., Akyıl, E., & Akçay, A., O. (2021). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımı öz yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), Cilt (sayı), I-I.
 • Doğan, A. & Doğan, İ. (2022). Evaluation of the technological pedagogical field knowledge (tpack) competencies of school administrators in primary schools by different variables. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 6(2), 39-53.
 • Ekici, F. T., & Dereli, F. (2022). Covid-19 pandemisi süresince gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özyeterliklerine etkisi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 5(3), 237-253.
 • Elkatmış, M. (2014). sınıf öğretmenlerinin eğitsel amaçlı internet kullanım öz yeterlikleri. Millî Eğitim Dergisi, 44(203), 193-204.
 • Ergüleç, F. (2020). Erken çocukluk eğitiminde öğretim teknolojileri. In Ağmaz R. F. ve Ergüleç F. (Ed). Dijital teknoloji ve öğrenme (pp 1-12). Pegem Akademi.
 • European Parliament. (2006). Recommendation of the european parliament and of the council of 18 december 2006 on key competences for lifelong learning. Erişim adresi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962
 • Fernández-Cruz, F. J., & Fernández-Díaz, M. J. (2016). Generation z's teachers and their digital skills. Comunicar, 24(46), 97-105. https://dx.doi.org/10.3916/C46-2016-10
 • Fidan, M., & Yeleğen, H. C. (2022). Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve dijital yeterlik gereksinimleri. Ege Eğitim Dergisi, 23(2), 150-170.
 • Garcia-Vandewalle Garcia, J. M., Garcia Carmona, M., Torres, J. M. T., & Fernandez, P. M. (2021). Analysis of digital competence of educators (digcompedu) in teacher trainees: The context of Melilla, Spain. Technology, Knowledge and Learning. DOI: 10.1007/s10758-021-09546-x
 • Gedik, O., Sönmez, Ö. F. & Yeşiltaş, E. (2019). Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgi yeterliliklerinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 187-198 .
 • Gökbulut, B. (2021). Öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri ile hayat boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi.Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(3), 469-479.
 • Gözel, R. (2022). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz yeterlikleri ile teknolojik pedagojik içerik bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Güder, O. & Demir, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven algılarının cinsiyet, yaş ve görev yapılan okul türü açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi,4(2),51-68.
 • Gümüş, M. M. (2021). Öğretmenlerin dijital yeterlikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Gürbüztürk, O., Demir, O., Karadağ, M., & Demir, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11).
 • Had, M. Z., & Rashid, R. A. (2019). A review of digital skills of malaysian english language teachers. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(2), 139-145. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i02.8732
 • Internet World Stats. (2022). World internet usage and population statistics 2022 year estimates. Erişim adresi https://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 • ISTE. (2017). ISTE standards. International society for technology in education. Erişim adresi https://www.iste.org/standards
 • Jang, S. J. & Chen, K. C. (2010). From PCK to TPACK: Developing a transformative model for pre-service science teachers. Journal of Science Education and Technology, 19(6), 553-564.
 • Kara, Y., & Özkaya, A. (2022). Ortaokul öğrencilerinin matematik motivasyonları, tutumları ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 9(1), 33-48.
 • Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2015). Primary school teachers’ technological pedagogical content knowledge. Elemantary Education Online, 14 (3), 1017-1028.
 • Karalar, H. & Altan, B. A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 5ozel, 15-30 . DOI: 10.30703/cije.321422
 • Kasa Ayten, B. (2021). Analysis of classroom teachers' knowledge on technological pedagogical field. International Technology and Education Journal, 5(1), 61-82.
 • Kaya, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının yordanması: motivasyon, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve üst bilişsel farkındalığın rolü. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 38 (1), 1-18.
 • Kayahan Yüksel, D. (2022). Dijital öğrenmede öğretmen niteklikleri. In Ersoy, M. ve Kayahan Yüksel, D. (Ed). Öğretim teknolojileri (pp 157-175). Pegem Akademi
 • Kesici, A. (2018). Lise öğrencilerinin matematik motivasyonunun matematik başarısına etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 37 (2), 177-194.
 • Keskin, H. & Küçük, G. (2021). Sınıf öğretmenlerin kendilerine yönelik dijital okuryazarlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 131-147 . DOI: 10.29228/tead.9
 • Keskin, İsmail, & Yazar, T. (2015). Examining digital competence of teachers within the context of lifelong learning based on of the twenty-first century skills. Journal of Human Sciences, 12(2), 1691–1711.
 • Kıyıcı, M. (2008). Öğretmen adaylarının sayısal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. J. Educational Computing Research, 32(2) 131-152.
 • Koh, J., Chai, C. & Tsai, C. (2010), Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26: 563-573. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00372.x
 • Korkmaz, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Lin, T. C., Tsai, C. C., Chai, C. S., & Lee, M. H. (2013). Identifying science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336.
 • MEB, (2020a). Türkiye uzaktan eğitim istatistikleriyle dijital dünyanın listelerini zorladı. Erişim adresi https://www.meb.gov.tr/turkiye-uzaktan-egitim-istatistikleriyle-dijital-dunyanin-listelerini-zorladi/haber/21158/tr
 • MEB, (2020b).Dijital okuryazarlık öğretmen kılavuzu. Erişim adresi http://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/#p=1
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008). Introducing technological pedagogical content knowledge. In annual meeting of the American Educational Research Association, 1, (16).
 • OECD. (2019). OECD skills outlook 2019. OECD. https://doi.org/10.1787/e11c1c2d-en
 • Özbek, Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Özçakır, B. (2020). Teknoloji destekli matematik öğretimi. In Ünlü M. (Ed.). Uygulama örnekleriyle matematik öğretiminde yeni yaklaşımlar (pp. 157-177). Pegem Akademi.
 • Özerbaş, M. A. & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 16-25 . DOI: 10.21666/muefd.314761
 • Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators. Erişim adresi https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
 • Sarı, M. H. & Bostancıoğlu, A. (2018). Application of technological pedagogical content knowledge framework to elementary mathematics teaching: a scale adaptation study. Journal of Theoretical Educational Science, 11 (2), 296-317. DOI: 10.30831/akukeg.368836
 • Sarı, M. H. &Akbaba Altun, S. (2015). A qualıtatıve research on classroom teachers' technology use in mathematics teaching. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(19), 24-49.
 • Savaş, E., S. Taş, & A. Duru. (2010). Factors affecting students’ achievement in mathematics. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 11 (1), 113-132.
 • Saykal, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, özyeterlik inançları, teknolojiye yönelik tutumları ve teknolojik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sevinç, M., Akyüz, H. & Dönmez, H. (2022). Öğretmenlerinin dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: İskenderun ilçesi örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 11(2).
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi. (2022). E-devlet kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti Erişim adresi https://cbddo.gov.tr/haberler/6434/e-devlet-kapisi-kullanici-sayisi-60-milyonugecti#:~:text=%22Bug%C3%BCn%20itibar%C4%B1yla%20kullan%C4%B1c%C4%B1%20say%C4%B1s%C4%B1%2060,91'ine%20tekab%C3%BCl%20etti%C4%9Fini%20vurgulad%C4%B1.
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • TEDMEM. (2021). Öğretmen dijital yeterlilikleri. Erişim adresi https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/ogretmen-dijital-yeterlikleri
 • Tonguç, D. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin matematik başarısını yordama gücü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • TÜİK, (2021). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması.. Erişim adresi https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437
 • Ulaş, A. H. & Ozan, C. (2010). The qualification level of primary school teachers’ use of educational technology. Journal of Graduate School of Social Sciences, 14(1), 63-84.
 • UNCTAD (2019). Building digital competencies to benefit from frontier technologies. Erişim adresi https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2019d3_en.pd
 • UNESCO (2020a). COVID-19 impact on education. Erişim adresi https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNESCO, (2018). UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Erişim adresi https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721 adresinden 14.09.2022
 • Usta, B. (2021). Sınıf öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ve hizmet içi eğitim durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yılmaz, E. O., & Toker, T. (2022). Covıd-19 salgını öğretmenlerin dijital yeterliliklerini nasıl etkiledi?. Millî Eğitim Dergisi, 51(235), 2713-2730.
 • Yılmaz, E., Aktürk, A., & Çapuk, S. (2021). Dijital öğretmen yeterlilik ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 35-68. https://doi.org/10.14520/adyusbd.950728
 • Yüngül, Y. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri ile teknoloji kullanım niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Zelkowski, J., Gleason, J., Cox, D. C., & Bismarck, S. (2013). Developing and validating a reliable TPACK instrument for secondary mathematics preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 46(2), 173-206.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Akif BİRCAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
0000-0003-2442-0600
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
BİRCAN, M. A. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Dijital Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(2), 497-508. https://doi.org/10.30703/cije.1239210

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education