Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisinin Öğrenci Hataları Bağlamında Değerlendirilmesi: Geometri ve Ölçme

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 462 - 476, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1217341

Abstract

Bir öğretmenin öğretim yapacağı her bir konu için derinlemesine bilgi sahibi olması doğrudan alan bilgisi ile ilişkilidir. Alan bilgisi, öğrencilerin yaptığı hataları fark edebilme ve açıklayabilme bileşenini içeren bir kapsama sahiptir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının geometri ve ölçme öğrenme alanına yönelik alan bilgisini öğrenci hataları bağlamında incelemektir. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları ise Geometri ve Ölçme Öğretimi dersini alan 86 ilköğretim matematik öğretmen adaylarıdır. Çalışmanın veri toplama aracı, geometri ve ölçme alanına yönelik öğrenci hatalarını içeren 7 senaryo tipi sorudan oluşmaktadır. Senaryo tipi sorular; açı ölçüsü, çevre uzunluğu, ölçü birimleri, yansıma, benzerlik, dörtgenlerin hiyerarşisi, geometrik cisimler olmak üzere öğrencilerin sıklıkla hataya düştükleri kavramlar üzerine inşa edilmiştir. Elde edilen veriler; hatayı belirleme, hataya yönelik gerekçe sunma ve hatayı düzeltme temaları bağlamında analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının hatayı belirleme ve hatayı düzeltme temalarında oldukça yüksek başarı gösterdikleri öğrenci hatalarına yönelik gerekçe sunma noktasında ise istenen başarıyı gösteremedikleri görülmüştür. Bu doğrultuda lisans eğitiminde yer alan öğretim derslerinin kapsamına öğrenci hatalarını içeren etkinliklerin dahil edilmesi ve bu etkinliklerde özellikle öğrenci hatalarının altında yatan sebeplerine odaklı tartışmaların gerçekleştirilmesi önerilebilir.

References

 • Aksu, Z. (2019). Pre-service mathematics teachers' pedagogical content knowledge regarding student mistakes on the subject of circle. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(3), 440-445. http://doi.org/10.11591/ijere.v8i3.20250
 • An. S., Kulm, G., & Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school mathematics teachers in China and the U.S. Journal of Mathematics Teacher Education, 7, 145-172.
 • Arslan-Kılcan, S. (2006). İlköğretim matematik öğretmenlerinin kesirlerle bölmeye ilişkin kavramsal bilgi düzeyleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Aslan-Tutak, F. (2009). A study of geometry content knowledge of elementary preservice teachers: The case of quadrilaterals [Unpublished doctoral dissertation]. University of Florida.
 • Bahar, G. (2019). Matematik öğretmen adaylarının oran ve orantı konusunda sahip oldukları alan bilgisinin ve pedagojik alan bilgisinin ölçülmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Boğaziçi Üniversitesi.
 • Baki, A. (2010). Öğretmen eğitiminin lisans ve lisansüstü boyutlardan değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 15-31.
 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: Bir ders imecesi (Lesson study) çalışması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Ball, D. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90(4), 449–466. https://doi.org/10.1086/461626
 • Ball, D. L. (1991). What’s all this talk about “discourse”? Arithmetic Teacher, 39(3), 44-48.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407. https://doi.org/10.1177/0022487108324554
 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre fen edebiyat fakültelerindeki alan eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-160. http://hdl.handle.net/11616/4322
 • Bekdemir, M. (2012). Öğretmen adaylarının çember ve daire konularında kavram ve işlem bilgilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 83–95.
 • Black, D. J. W. (2007). The relationship of teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge in algebra, and changes in both types of knowledge as a professional development [Unpublished doctoral dissertation]. Auburn University.
 • Blömeke, S., Gustafsson, J. E., & Shavelson, R. J. (2015). Beyond dichotomies:Competence viewed as a continuum. Zeitschrift für Psychologie, 223(1), 3-13. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000194
 • Borasi, R. (1986). On the educational roles of mathematical errors: Beyond diagnosis and remediation (Doctoral dissertation). State University.
 • Boz, N. (2004). Öğrencilerin hatasını tespit etme ve nedenlerini irdeleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Brown, C., & Borko, H. (1992). Becoming a mathematics teacher. In Douglas A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 209-239). New York: Macmillan.
 • Browning, C., Edson, A. J., Kimani, P., & Aslan-Tutak, F. (2014). Mathematical content knowledge for teaching elementary mathematics: A focus on geometry and measurement. The Mathematics Enthusiast, 11(2), 333-383. https://doi.org/10.54870/1551-3440.1306
 • Cai, J., & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in US and Chinese students’ mathematical problem solving and problem posing. Journal of Mathematical Behavior, 21(4), 401-421. https://doi.org/10.1016/S0732-3123(02)00142-6
 • Carpenter, T. P., Franke, M. L., & Levi, L. (2003). Thinking mathematically: Integrating arithmetic and algebra in elementary school. New Hampshire, USA.
 • Clements, D. H. (1999). Teaching length measurement: Research challenges. School Science and Mathematics, 99(1), 5-11. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17440.x
 • Cochran, K. F., DeRuiter, J. A., & King, R. A. (1993). Pedagogical content knowing: An integrative model for teacher preparation. Journal of Teacher Education, 44, 263-272. https://doi.org/10.1177/0022487193044004004
 • Çakmak, Z., Konyalıoğlu, A. C., ve Işık, A. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin konu alan bilgilerinin incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 8(1), 28-44.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon.
 • Didiş Kabar, M. G., ve Amaç, R. (2018). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının öğrenci bilgisinin ve öğretim stratejileri bilgisinin incelenmesi: Cebir örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 157-185. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-359810
 • Ding, M. (2007). Knowing mathematics for teaching: A case study of teacher responses to students’ errors and difficulties in teaching equivalent fractions [Unpublished doctoral dissertation]. Texas A & M University.
 • Ellis, A. B. (2007). Connections between generalizing and justifying: Students' reasoning with linear relationships. Journal for Research in Mathematics Education, 38(3), 194−229.
 • Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116. https://doi.org/10.2307/749215
 • Fujita, T., & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: Towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9(1&2), 3-20. https://doi.org/10.1080/14794800008520167
 • Gökkurt, B., ve Soylu, Y. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel alan bilgilerinin incelenmesi: Prizma örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 451- 481.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., ve Doğan, Y. (2015). Öğretmen adaylarının geometrik cisimler konusuna ilişkin öğrenci hatalarına yönelik pedagojik alan bilgileri. İlköğretim Online, 14(1). https://doi.org/10.17051/io.2015.55159
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., ve Soylu, C. (2013). Öğretmen adaylarının kesirlerle ilgili pedagojik alan bilgilerinin öğrenci hataları açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3).
 • Hill, H. C., Rowan, B., & Ball D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406. https://doi.org/10.3102/00028312042002371
 • İdil, F. H., ve Narlı, S. (2021). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının cebir öğrenme alanına ilişkin alan ve pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 359-391. https://doi.org/10.53444/deubefd.905609
 • Kim, J. S. (2011). Preservice teachers' knowledge of content and students in geometry [Unpublished doctoral dissertation]. University of Georgia.
 • Konyalıoğlu, A. C. (2013). Matematik öğretmen adaylarının geometri alan bilgilerinin hata yaklaşımı ile incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 45-62.
 • Konyalıoğlu, A. C., Özkaya, M., ve Gedik, S. D. (2012). Matematik öğretmen adaylarının konu alan bilgilerinin hataya yaklaşımları açısından incelenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 2(2 Sp: A), 27-32.
 • Krumphals, I., & Haagen-Schützenhöfer, C. (2021). Development of a learning environment to enhance preservice physics teachers’ diagnostic competence in terms of students’ conceptions. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17(6), em1972. https://doi.org/10.29333/ejmste/10898
 • Lehrer, R. (2003). Developing understanding of measurement. In J. Kilpatrick, W. G. Martin, & D. E. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 179–192). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Leung, F., & Park, K. (2002). Competent students,competent teachers? International Journal of Educational Research, 37, 113-129. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00055-1
 • Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks.
 • Mistretta, R. M. (2000). Enhancing geometric reasoning. Adolescence, 35(138), 365.
 • Moru, E. K., & Qhobela, M. (2013). Secondary school teachers' pedagogical content knowledge of some common student errors and misconceptions in sets. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 17(3), 220-230. https://doi.org/10.1080/10288457.2013.848534
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Öztürk, T., ve Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Niğde.
 • Sánchez, V., & Llinares, S. (2003). Four student teachers’ pedagogical reasoning on functions. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 5-25. https://doi.org/10.1023/A:1022123615355
 • Sarı, M. H., ve Tertemiz, N. (2017). İlkokul 4. sınıfta Dienes ilkelerine göre yapılandırılmış geometri etkinliklerinin öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190).
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. https://doi.org/10.2307/1175860
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411
 • Simon, M. A., & Blume, G. W. (1996). Justification in the mathematics classroom: A study of prospective elementary teachers. Journal of Mathematical Behaviour, 15, 3−31.
 • Son, J. W., & Sinclair, N. (2010). How preservice teachers interpret and respond to student geometric errors. School Science and Mathematics, 110(1), 31-46. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2009.00005.x
 • Şahin, Ö., Gökkurt, B., ve Soylu, Y. (2016). Examining prospective mathematics teachers' pedagogical content knowledge on fractions in terms of students' mistakes, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(4), 531-551. https://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1092178
 • Tirosh, D. (2000). Enhancing prospective teachers’ knowledge of children’s conceptions: The case of division of fractions. Journal for Research in Mathematics Education, 31(1), 5–25. https://doi.org/10.2307/749817
 • Usta, N. (2018). Öğretmen adaylarının ölçüler konusunda öğrenci hatalarını tespit etme becerileri ve hataların giderilmesine ilişkin önerileri. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 247-284. https://doi.org/10.18009/jcer.451075
 • Van der Sandt, S., & Nieuwoudt, H. D. (2003). Grade 7 teachers' and prospective teachers' content knowledge of geometry. South African Journal of Education, 23(3), 199-205.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara.

Evaluation of Prospective Teachers' Content Knowledge in the Context of Students’ Errors: Geometry and Measurement

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 462 - 476, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1217341

Abstract

Having in-depth knowledge for each subject of a teacher is directly related to the teacher's content knowledge. Content knowledge includes the components of being able to recognize and explain the students’ errors. The purpose of the study is to examine prospective teachers' content knowledge about geometry and measurement learning in terms of student errors. Case study method was used in the study. The participants of the study are 86 prospective primary mathematics teachers who took the Geometry and Measurement Teaching course. The data collection tool of the study consists of 7 scenario type questions, which include student errors in geometry and measurement learning. Scenario type questions were designed on the concepts that students often make mistakes. These concepts are angle measure, perimeter, the units of measurement, reflective symmetry, similarity, hierarchy of quadrilaterals, geometric solids. The data were analyzed in the context of the themes as identifying the error, providing the justification for the error, and correcting the error. As a result of the study, it was seen that the prospective teachers showed very high success in the themes of identifying the error and correcting the error. Prospective teachers could not show the desired success in providing the justification for the students’ error. In this regard, it can be suggested to design activities that include student errors in teaching courses of undergraduate education. In these activities, discussions on providing the justification for the student error can be made.

References

 • Aksu, Z. (2019). Pre-service mathematics teachers' pedagogical content knowledge regarding student mistakes on the subject of circle. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(3), 440-445. http://doi.org/10.11591/ijere.v8i3.20250
 • An. S., Kulm, G., & Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school mathematics teachers in China and the U.S. Journal of Mathematics Teacher Education, 7, 145-172.
 • Arslan-Kılcan, S. (2006). İlköğretim matematik öğretmenlerinin kesirlerle bölmeye ilişkin kavramsal bilgi düzeyleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Aslan-Tutak, F. (2009). A study of geometry content knowledge of elementary preservice teachers: The case of quadrilaterals [Unpublished doctoral dissertation]. University of Florida.
 • Bahar, G. (2019). Matematik öğretmen adaylarının oran ve orantı konusunda sahip oldukları alan bilgisinin ve pedagojik alan bilgisinin ölçülmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Boğaziçi Üniversitesi.
 • Baki, A. (2010). Öğretmen eğitiminin lisans ve lisansüstü boyutlardan değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 15-31.
 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: Bir ders imecesi (Lesson study) çalışması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Ball, D. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90(4), 449–466. https://doi.org/10.1086/461626
 • Ball, D. L. (1991). What’s all this talk about “discourse”? Arithmetic Teacher, 39(3), 44-48.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407. https://doi.org/10.1177/0022487108324554
 • Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre fen edebiyat fakültelerindeki alan eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-160. http://hdl.handle.net/11616/4322
 • Bekdemir, M. (2012). Öğretmen adaylarının çember ve daire konularında kavram ve işlem bilgilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 83–95.
 • Black, D. J. W. (2007). The relationship of teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge in algebra, and changes in both types of knowledge as a professional development [Unpublished doctoral dissertation]. Auburn University.
 • Blömeke, S., Gustafsson, J. E., & Shavelson, R. J. (2015). Beyond dichotomies:Competence viewed as a continuum. Zeitschrift für Psychologie, 223(1), 3-13. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000194
 • Borasi, R. (1986). On the educational roles of mathematical errors: Beyond diagnosis and remediation (Doctoral dissertation). State University.
 • Boz, N. (2004). Öğrencilerin hatasını tespit etme ve nedenlerini irdeleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Brown, C., & Borko, H. (1992). Becoming a mathematics teacher. In Douglas A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 209-239). New York: Macmillan.
 • Browning, C., Edson, A. J., Kimani, P., & Aslan-Tutak, F. (2014). Mathematical content knowledge for teaching elementary mathematics: A focus on geometry and measurement. The Mathematics Enthusiast, 11(2), 333-383. https://doi.org/10.54870/1551-3440.1306
 • Cai, J., & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in US and Chinese students’ mathematical problem solving and problem posing. Journal of Mathematical Behavior, 21(4), 401-421. https://doi.org/10.1016/S0732-3123(02)00142-6
 • Carpenter, T. P., Franke, M. L., & Levi, L. (2003). Thinking mathematically: Integrating arithmetic and algebra in elementary school. New Hampshire, USA.
 • Clements, D. H. (1999). Teaching length measurement: Research challenges. School Science and Mathematics, 99(1), 5-11. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17440.x
 • Cochran, K. F., DeRuiter, J. A., & King, R. A. (1993). Pedagogical content knowing: An integrative model for teacher preparation. Journal of Teacher Education, 44, 263-272. https://doi.org/10.1177/0022487193044004004
 • Çakmak, Z., Konyalıoğlu, A. C., ve Işık, A. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin konu alan bilgilerinin incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 8(1), 28-44.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon.
 • Didiş Kabar, M. G., ve Amaç, R. (2018). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının öğrenci bilgisinin ve öğretim stratejileri bilgisinin incelenmesi: Cebir örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 157-185. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-359810
 • Ding, M. (2007). Knowing mathematics for teaching: A case study of teacher responses to students’ errors and difficulties in teaching equivalent fractions [Unpublished doctoral dissertation]. Texas A & M University.
 • Ellis, A. B. (2007). Connections between generalizing and justifying: Students' reasoning with linear relationships. Journal for Research in Mathematics Education, 38(3), 194−229.
 • Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116. https://doi.org/10.2307/749215
 • Fujita, T., & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: Towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9(1&2), 3-20. https://doi.org/10.1080/14794800008520167
 • Gökkurt, B., ve Soylu, Y. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel alan bilgilerinin incelenmesi: Prizma örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 451- 481.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., ve Doğan, Y. (2015). Öğretmen adaylarının geometrik cisimler konusuna ilişkin öğrenci hatalarına yönelik pedagojik alan bilgileri. İlköğretim Online, 14(1). https://doi.org/10.17051/io.2015.55159
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., ve Soylu, C. (2013). Öğretmen adaylarının kesirlerle ilgili pedagojik alan bilgilerinin öğrenci hataları açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3).
 • Hill, H. C., Rowan, B., & Ball D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406. https://doi.org/10.3102/00028312042002371
 • İdil, F. H., ve Narlı, S. (2021). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının cebir öğrenme alanına ilişkin alan ve pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 359-391. https://doi.org/10.53444/deubefd.905609
 • Kim, J. S. (2011). Preservice teachers' knowledge of content and students in geometry [Unpublished doctoral dissertation]. University of Georgia.
 • Konyalıoğlu, A. C. (2013). Matematik öğretmen adaylarının geometri alan bilgilerinin hata yaklaşımı ile incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 45-62.
 • Konyalıoğlu, A. C., Özkaya, M., ve Gedik, S. D. (2012). Matematik öğretmen adaylarının konu alan bilgilerinin hataya yaklaşımları açısından incelenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 2(2 Sp: A), 27-32.
 • Krumphals, I., & Haagen-Schützenhöfer, C. (2021). Development of a learning environment to enhance preservice physics teachers’ diagnostic competence in terms of students’ conceptions. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17(6), em1972. https://doi.org/10.29333/ejmste/10898
 • Lehrer, R. (2003). Developing understanding of measurement. In J. Kilpatrick, W. G. Martin, & D. E. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 179–192). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Leung, F., & Park, K. (2002). Competent students,competent teachers? International Journal of Educational Research, 37, 113-129. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00055-1
 • Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks.
 • Mistretta, R. M. (2000). Enhancing geometric reasoning. Adolescence, 35(138), 365.
 • Moru, E. K., & Qhobela, M. (2013). Secondary school teachers' pedagogical content knowledge of some common student errors and misconceptions in sets. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 17(3), 220-230. https://doi.org/10.1080/10288457.2013.848534
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Öztürk, T., ve Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Niğde.
 • Sánchez, V., & Llinares, S. (2003). Four student teachers’ pedagogical reasoning on functions. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 5-25. https://doi.org/10.1023/A:1022123615355
 • Sarı, M. H., ve Tertemiz, N. (2017). İlkokul 4. sınıfta Dienes ilkelerine göre yapılandırılmış geometri etkinliklerinin öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190).
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. https://doi.org/10.2307/1175860
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411
 • Simon, M. A., & Blume, G. W. (1996). Justification in the mathematics classroom: A study of prospective elementary teachers. Journal of Mathematical Behaviour, 15, 3−31.
 • Son, J. W., & Sinclair, N. (2010). How preservice teachers interpret and respond to student geometric errors. School Science and Mathematics, 110(1), 31-46. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2009.00005.x
 • Şahin, Ö., Gökkurt, B., ve Soylu, Y. (2016). Examining prospective mathematics teachers' pedagogical content knowledge on fractions in terms of students' mistakes, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(4), 531-551. https://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1092178
 • Tirosh, D. (2000). Enhancing prospective teachers’ knowledge of children’s conceptions: The case of division of fractions. Journal for Research in Mathematics Education, 31(1), 5–25. https://doi.org/10.2307/749817
 • Usta, N. (2018). Öğretmen adaylarının ölçüler konusunda öğrenci hatalarını tespit etme becerileri ve hataların giderilmesine ilişkin önerileri. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 247-284. https://doi.org/10.18009/jcer.451075
 • Van der Sandt, S., & Nieuwoudt, H. D. (2003). Grade 7 teachers' and prospective teachers' content knowledge of geometry. South African Journal of Education, 23(3), 199-205.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Tuğba ÖZTÜRK
Trabzon Üniversitesi
0000-0003-1599-8574
Türkiye


Damla DEMİREL
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7940-681X
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
ÖZTÜRK, T., & DEMİREL, D. (2023). Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisinin Öğrenci Hataları Bağlamında Değerlendirilmesi: Geometri ve Ölçme. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(2), 462-476. https://doi.org/10.30703/cije.1217341

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education