Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Investigation of Life Studies Course in Terms of Preparation-Support Function for Science and Social Studies Courses

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 451 - 461, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1211289

Abstract

In this research, it is aimed to examine the life studies course in terms of preparation and support for science and social studies courses. In the research, general survey model and correlational model were used within the scope of quantitative research method. The universe of the research is classroom teachers. The universe of the study is the classroom teachers working in Iğdır. Research data were collected with the Personal Information Form (PIF) and Life Studies Course-Preparation-Support Functioning Scale (L-PSF) developed by the researchers. Standard deviation and mean from descriptive statistics were used to determine the level of participants' evaluation of the life studies course in terms of preparation-support function, and standard multiple regression analysis was used to determine the variables that predict the participants' views on this subject. According to the results obtained from this research, primary school teachers agree that the life studies course can fulfill the function of preparation for the elements of the social studies course curriculum and affective preparation for the social studies course. Independent classroom teaching, students' academic achievements, schools' social and educational opportunities, and teachers' levels of reviewing curriculum can significantly predict classroom teachers' views on this subject.

References

 • Achimugu, L. (2016). Factors affecting the effective implementation of senior secondary education chemistry curriculum in Kogi State, Nigeria. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(5), 562-566.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İdeal Kültür.
 • Akhan, O. (2020). Sınıf eğitiminde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitabı içerisinde yer alan tarih konularının incelenmesi. The Journal of Social Science, 4(8), 658-670. https://doi.org/10.30520/tjsosci.789155
 • Akınoğlu, O., & Bakır, S. A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde coğrafya konularını öğrenmeleriyle ilgili durum analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, (8), 83-106.
 • Akkuş, Ç. (2013). İlköğretim birinci sınıf hayat bilgisi dersindeki fen kavramlarının drama yöntemiyle öğretiminin öğrenmedeki başarı ve kalıcılığa etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Bahar, M., Erdaş, E., & Özel, R. (2013). İlköğretim hayat bilgisi programında çevre eğitimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-25.
 • Barker, B. S., Nugent, G., & Grandgenett, N. F. (2014). Examining fidelity of program implementation in a STEM-oriented out-of-school setting. International Journal of Technology and Design Education, 24(1), 39-52. https://doi.org/10.1007/s10798-013-9245-9
 • Baysal, Z. N., Tezcan, Ö., & Araç, K. E. (2018). Türkiye ve Almanya-Hamburg hayat bilgisi dersinin karşılaştırılması: Genel bir bakış. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 117-134. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.380762
 • Birinci, O. (2013). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Borela, V. (2020). ALS Curriculum implementation for juvenile delinquents in urban and rural areas in the Philippines: A comparative analysis. Middle Eastern Journal of Research in Education and Social Sciences, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.47631/mejress.v1i1.3
 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford Press.
 • Browne, M., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model Fit. In K. Bollen & J. Long, (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Chaudhary, G. K. (2015). Factors affecting curriculum implementation for students. International Journal of Applied Research 2015, 1(12), 984-986.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Dadaş, A. (2021). Birleştirilmiş ve müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretimine ilişkin tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Fırat Üniversitesi.
 • Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5(4), 194-197. https://doi.org/10.1016/S0897-1897(05)80008-4
 • Duran, Y., Aladağ, C., Tapur, T., & Kaya, B. (2018). İlköğretimde güncel sosyal, fen ve hayat bilgisi programlarının coğrafya öğretimi ile ilişkisinin incelenmesi. [Sözlü bildiri]. I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu. Nevşehir.
 • Dündar, H., & Hareket, E. (2016). Türkiye’de ilköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının çocuk hakları açısından incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 85-103.
 • Güneş, T., & Demir, S. (2007). İlköğretim müfredatındaki hayat bilgisi derslerinin, öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 169-180.
 • Güven, B., & Ersoy, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim ı dersine ilişkin öz yeterlik algıları ve bilişsel tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 15-32.
 • Haataja, A., Voeten, M., Boulton, A. J., Ahtola, A., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2014). The KiVa antibullying curriculum and outcome: Does fidelity matter? Journal of School Psychology, 52, 479-493. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2014.07.001
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. Oxford University Press.
 • Karadağ, G., Öğülmüş, S., & İnal, S. (2010). Hayat bilgisi dersinin öğrencileri sosyal bilgiler dersi ile fen ve teknoloji dersine hazırlama düzeyinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 954-971.
 • Meydan, C.H., ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Detay Yayıncılık.
 • Meyers, L.S, Gamst, G., & Guarino, A.J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Hayat bilgisi dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ((İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018c). Fen bilimleri dersi öğretim programı ((İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Mulryan-Kyne, C. (2004). Teaching and learning in multigrade classrooms: What teachers say. The Irish Journal of Education, 35, 5-19.
 • Murundu, Z. O., Indoshi, F. C., & Okwara, M. O. (2010). School based factors influencing implementation of early childhood development and education curriculum. Educational Research, 1(9), 382-389.
 • Nevenglosky, E. (2018). Barriers to effective curriculum implementation [Yayımlanmamış doktora tezi]. Walden Üniversitesi.
 • Olibie, E. I. (2014). Parental involvement in curriculum implementation as perceived by Nigeria secondary school principals. Journal of Education and Learning, 3(1), 40-51. http://dx.doi.org/10.5539/jel.v3n1p40
 • Pallant, J. (2003). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows third edition. Philadelphia: Open University Press.
 • Raosoft. (2004). Sample size calculator. http://www.raosoft.com/samplesize.html
 • Sağlam, M., Babayiğit, Ö., Gökçe, A., & Yılmaz, Ö. (2019). 2017 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12), 38-52.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Anı Yayıncılık.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPPS’le veri analizi (3. baskı). Beta Yayıncılık.
 • Sözer, E. (1998). Sosyal bilgiler programının amaçları, ilkeleri ve temel özellikleri. Sosyal bilgiler öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Suhr, D. D. (2006). Exploratory or confirmatory factor analysis, SAS users group international conference, SAS Institute, Inc, Cary, ss. 1-17
 • Stevens, J. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Şahin, D., & Güven, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki yöntem ve teknik kullanımına ilişkin görüşleri. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 42-59.
 • Şahin, V. (2019). Kültürel coğrafya bakımından hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders programlarına bir yaklaşım. Milli Eğitim, 48(222), 173-183.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2006). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Topcubaşı, T., & Kabapınar, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarında gazete haberlerini kullanma(ma)sı: Güncelin sınıfta varolma çabası. International Journal of Eurasian Education and Culture, 4(6), 20-37.
 • Türer, C. (1992). Hayat bilgisi dersinin önemi ve öğretim şekli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 259-262.
 • Yağcı, E., Başar, T., & Aşkın, İ. (2016). Hayat bilgisi dersinin fen ve teknoloji dersindeki öğrenme düzeyini yordama gücü. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(1), 61-72. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.004
 • Yıldırım, A. (2011). Hayat bilgisi dersinin öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkisinin öğretmen düşüncelerine göre değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Yıldız, S. Ş. (2009). 2005 hayat bilgisi dersi öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (nitel bir araştırma) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Yilmaz, F., & Oner Sunkur, M. (2021). A curriculum alignment analysis: A sample of life sciences course curriculum (2018) for 3rd-grade students. Journal of Qualitative Research in Education, 27, 279- 297. https://doi.org/10.14689/enad.27.13

Hayat Bilgisi Dersinin Fen ve Sosyal Bilgiler Dersine Hazırlama-Destek İşlevi Açısından İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 451 - 461, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1211289

Abstract

Bu araştırmada hayat bilgisi dersinin fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine hazırlık-destek açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kapsamında genel tarama modeli ve korelasyonel model kullanılmıştır. Araştırmanın evreni sınıf öğretmenleri; çalışma evreni ise Iğdır ilinde görev yapan sınıf öğretmenleridir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve Hayat Bilgisi Dersi-Hazırlık-destek İşlevi Ölçeği (H-HDİÖ) ile toplanmıştır. Katılımcıların hayat bilgisi dersini hazırlık-destek işlevi açısından ne düzeyde değerlendirdiğini belirlemek için betimsel istatistiklerden standart sapma ve ortalama, katılımcıların bu konudaki görüşlerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi maksadıyla ise standart çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, sınıf öğretmenleri hayat bilgisi dersinin, sosyal bilgiler dersi öğretim programı unsurlarına hazırlık işlevi ile sosyal bilgiler dersine duyuşsal hazırlık işlevini yerine getirebildiğine katılmaktadırlar. Bağımsız sınıf okutma, öğrencilerin akademik başarıları, okulların sosyal ve eğitsel imkânları ve öğretmenlerin öğretim programlarını inceleme düzeyleri ise sınıf öğretmenlerinin bu konudaki görüşlerini anlamlı bir biçimde yordayabilmektedir.

References

 • Achimugu, L. (2016). Factors affecting the effective implementation of senior secondary education chemistry curriculum in Kogi State, Nigeria. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(5), 562-566.
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İdeal Kültür.
 • Akhan, O. (2020). Sınıf eğitiminde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitabı içerisinde yer alan tarih konularının incelenmesi. The Journal of Social Science, 4(8), 658-670. https://doi.org/10.30520/tjsosci.789155
 • Akınoğlu, O., & Bakır, S. A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde coğrafya konularını öğrenmeleriyle ilgili durum analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, (8), 83-106.
 • Akkuş, Ç. (2013). İlköğretim birinci sınıf hayat bilgisi dersindeki fen kavramlarının drama yöntemiyle öğretiminin öğrenmedeki başarı ve kalıcılığa etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Bahar, M., Erdaş, E., & Özel, R. (2013). İlköğretim hayat bilgisi programında çevre eğitimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-25.
 • Barker, B. S., Nugent, G., & Grandgenett, N. F. (2014). Examining fidelity of program implementation in a STEM-oriented out-of-school setting. International Journal of Technology and Design Education, 24(1), 39-52. https://doi.org/10.1007/s10798-013-9245-9
 • Baysal, Z. N., Tezcan, Ö., & Araç, K. E. (2018). Türkiye ve Almanya-Hamburg hayat bilgisi dersinin karşılaştırılması: Genel bir bakış. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 117-134. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.380762
 • Birinci, O. (2013). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Borela, V. (2020). ALS Curriculum implementation for juvenile delinquents in urban and rural areas in the Philippines: A comparative analysis. Middle Eastern Journal of Research in Education and Social Sciences, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.47631/mejress.v1i1.3
 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford Press.
 • Browne, M., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model Fit. In K. Bollen & J. Long, (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Chaudhary, G. K. (2015). Factors affecting curriculum implementation for students. International Journal of Applied Research 2015, 1(12), 984-986.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Dadaş, A. (2021). Birleştirilmiş ve müstakil sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretimine ilişkin tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Fırat Üniversitesi.
 • Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5(4), 194-197. https://doi.org/10.1016/S0897-1897(05)80008-4
 • Duran, Y., Aladağ, C., Tapur, T., & Kaya, B. (2018). İlköğretimde güncel sosyal, fen ve hayat bilgisi programlarının coğrafya öğretimi ile ilişkisinin incelenmesi. [Sözlü bildiri]. I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu. Nevşehir.
 • Dündar, H., & Hareket, E. (2016). Türkiye’de ilköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının çocuk hakları açısından incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 85-103.
 • Güneş, T., & Demir, S. (2007). İlköğretim müfredatındaki hayat bilgisi derslerinin, öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 169-180.
 • Güven, B., & Ersoy, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim ı dersine ilişkin öz yeterlik algıları ve bilişsel tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 15-32.
 • Haataja, A., Voeten, M., Boulton, A. J., Ahtola, A., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2014). The KiVa antibullying curriculum and outcome: Does fidelity matter? Journal of School Psychology, 52, 479-493. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2014.07.001
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. Oxford University Press.
 • Karadağ, G., Öğülmüş, S., & İnal, S. (2010). Hayat bilgisi dersinin öğrencileri sosyal bilgiler dersi ile fen ve teknoloji dersine hazırlama düzeyinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 954-971.
 • Meydan, C.H., ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Detay Yayıncılık.
 • Meyers, L.S, Gamst, G., & Guarino, A.J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Hayat bilgisi dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ((İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018c). Fen bilimleri dersi öğretim programı ((İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)). http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Mulryan-Kyne, C. (2004). Teaching and learning in multigrade classrooms: What teachers say. The Irish Journal of Education, 35, 5-19.
 • Murundu, Z. O., Indoshi, F. C., & Okwara, M. O. (2010). School based factors influencing implementation of early childhood development and education curriculum. Educational Research, 1(9), 382-389.
 • Nevenglosky, E. (2018). Barriers to effective curriculum implementation [Yayımlanmamış doktora tezi]. Walden Üniversitesi.
 • Olibie, E. I. (2014). Parental involvement in curriculum implementation as perceived by Nigeria secondary school principals. Journal of Education and Learning, 3(1), 40-51. http://dx.doi.org/10.5539/jel.v3n1p40
 • Pallant, J. (2003). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows third edition. Philadelphia: Open University Press.
 • Raosoft. (2004). Sample size calculator. http://www.raosoft.com/samplesize.html
 • Sağlam, M., Babayiğit, Ö., Gökçe, A., & Yılmaz, Ö. (2019). 2017 yılı hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12), 38-52.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Anı Yayıncılık.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPPS’le veri analizi (3. baskı). Beta Yayıncılık.
 • Sözer, E. (1998). Sosyal bilgiler programının amaçları, ilkeleri ve temel özellikleri. Sosyal bilgiler öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Suhr, D. D. (2006). Exploratory or confirmatory factor analysis, SAS users group international conference, SAS Institute, Inc, Cary, ss. 1-17
 • Stevens, J. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Şahin, D., & Güven, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki yöntem ve teknik kullanımına ilişkin görüşleri. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 42-59.
 • Şahin, V. (2019). Kültürel coğrafya bakımından hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders programlarına bir yaklaşım. Milli Eğitim, 48(222), 173-183.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2006). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Topcubaşı, T., & Kabapınar, Y. (2019). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarında gazete haberlerini kullanma(ma)sı: Güncelin sınıfta varolma çabası. International Journal of Eurasian Education and Culture, 4(6), 20-37.
 • Türer, C. (1992). Hayat bilgisi dersinin önemi ve öğretim şekli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 259-262.
 • Yağcı, E., Başar, T., & Aşkın, İ. (2016). Hayat bilgisi dersinin fen ve teknoloji dersindeki öğrenme düzeyini yordama gücü. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(1), 61-72. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.004
 • Yıldırım, A. (2011). Hayat bilgisi dersinin öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkisinin öğretmen düşüncelerine göre değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Yıldız, S. Ş. (2009). 2005 hayat bilgisi dersi öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (nitel bir araştırma) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Yilmaz, F., & Oner Sunkur, M. (2021). A curriculum alignment analysis: A sample of life sciences course curriculum (2018) for 3rd-grade students. Journal of Qualitative Research in Education, 27, 279- 297. https://doi.org/10.14689/enad.27.13

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ferat YILMAZ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4947-5416
Türkiye


Rahman DERYA
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-4227-3512
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
YILMAZ, F., & DERYA, R. (2023). Hayat Bilgisi Dersinin Fen ve Sosyal Bilgiler Dersine Hazırlama-Destek İşlevi Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(2), 451-461. https://doi.org/10.30703/cije.1211289

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education