Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Fen Bilimleri Derslerinin STEM Eğitim Modeline Dayalı İşlenmesinin 3-7. Sınıf Öğrencilerinin STEM’E Yönelik Tutumlarına Etkisi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 443 - 450, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1208004

Abstract

Bu çalışmada STEM eğitim modeline göre yürütülen fen bilimleri derslerinin öğrencilerin STEM’e yönelik tutumlarına etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu STEM eğitim merkezinde öğrenim gören 3-7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Dersler 4 hafta boyunca STEM modeline göre her sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanan ders planlarına dayalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen STEM Tutum Ölçeği ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine göre; aktivitelerin kullanılmasının öğrencilerin STEM'e yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağladığı görülmektedir. Cinsiyetin yapılan uygulamanın öğrencilerin STEM’e yönelik tutumlarına etkisi açısından bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Aksoy, N., & Küçük Demir, B. (2019). Matematik öğretiminde dijital oyun tasarlamanın öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 147-169. https://doi.org/10.17152/gefad.421615
 • Ärlebäck, J. B., & Albarracín, L. (2019). The use and potential of Fermi problems in the STEM disciplines to support the development of twenty-first century competencies. ZDM Mathematics Education, 51(6), 979-990. https://doi.org/10.1007/s11858-019-01075-3
 • Aslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testi'nin Türkçe versiyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(14), 19-40.
 • Aydın, M. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi konulu bir destek programının etkilerinin araştırılması [Yayımlanmamış yüksek doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bayrakcı S., & Yokuş, G. (2021). “21. Yüzyıl Dijital Çağda Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri”, H. E. Çocuk, & T. Soysal (Ed.), 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkçe Eğitimi içinde (ss. 61-82), Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Choi, N., & Chang, M. (2009). Performance of middle school students. comparing U.S and Japanese inquiry-based science practices in middle schools. Middle Grades Research Journal, 6(1), 29-47.
 • Creswell, J. W., & Sözbilir, M. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. Pegem Akademi.
 • Demir, S. (2022). Comparison of normality tests in terms of sample sizes under different skewness and Kurtosis coefficients. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 397-409. https://doi.org/10.21449/ijate.1101295
 • Demirci, G. (2018). Matematiksel modelleme yönteminin matematik okuryazarlığına etkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Deniz, D. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemine Uygun Etkinlik Oluşturabilme ve Uygulayabilme Yeterlikleri [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • European Commission (2014), Coding - The 21st Century Skill, European Commission. https://ec.europa.eu/ sayfasından 01.02.2020 tarihinde erişilmiştir
 • Falcioni, J. G. (2014). Decision point on stem. Mechanical Engineering-CIME, 136(4), 8.
 • Gencer, A. S., Doğan, H., Bilen, K., ve Bilge, C. (2019). Bütünleşik STEM eğitimi modelleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 38-55. doi: 10.9779/PUJE.2018.221
 • Gonzalez, H. B. & Kuenzi, J.J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress.
 • İnam, N. (2020). Öğretmenlere yönelik STEM tutum ölçeği geliştirme çalışması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabak, D., & Güneş, A. (2013). Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 163-169.
 • Kennedy, T. J., & Odell, M. R. (2023). STEM Education as a Meta-discipline. In Contemporary Issues in Science and Technology Education (pp. 37-51). Cham: Springer Nature Switzerland.
 • Kert, S. B., Erkoç, M. F., & Yeni, S. (2020). The effect of robotics on six graders’ academic achievement, computational thinking skills and conceptual knowledge levels. Thinking Skills and Creativity, 38(1), 100714. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100714
 • Kırıcı, G. M. (2014). STEM destekli araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının 7.sınıf öğrencilerinin kavramsal anlama ve bilimsel yaratıcılıkları üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Konca, F. (2020). Eğitim 4.0: Eğitimin Geleceği Tartışmalarının Neresindeyiz. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Köysüren, M., & Üzel, D. (2018). Matematik öğretiminde teknoloji kullanımının 6. Sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 81–101. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506418
 • Lye, S.Y. & Koh, J.H.L., 2014. Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K-12?. Computers in Human Behavior, 41, 51-61. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.012
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Default.-aspx adresinden 01.02.2020 tarihinde erişilmiştir
 • Mujib, M., Mardiyah, M., & Suherman, S. (2020). STEM: Pengaruhnya terhadap literasi matematis dan kecerdasan multiple inteligences. Indonesian Journal of Science and Mathematics Education, 3(1), 66-37. https://doi.org/10.24042/ijsme.v3i1.5448.
 • Seferoğlu, S. S. (22 Mart 2021). Bir 21’inci yüzyıl becerisi olarak kodlamanın önemi ve eğitimdeki yeri. Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri, Konuk Yazar Köşesi, 22.03.2021. [Çevrimiçi: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kodlamanin-onemi-ve-egitimdeki-yeri-41768618, erişim tarihi 01.02.2022]
 • Uz, G. Y. (2022). STEM etkinliklerinin STEM alanlarına karşı tutum, bilgi işlemsel düşünme becerileri, STEM mesleklerine ilgi ve farkındalığa etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Weber, K. (2011). Role models and informal STEM-related activities positively impact female interest in STEM. Technology and Engineering Teacher, 71(3), 18.
 • Widya, Rifandi, R., & Rahmi, Y. L. (2019). STEM Education to Fulfil The 21st Century Demand: a literature review. Journal of Physics: Conference Series, 1317, 12208. https://doi.org/10.1088/1742-6596/ 1317/1/012208

The Effect of STEM Education Model Based Science Education on 3-7 Grades Students' Attitudes Towards STEM

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 443 - 450, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1208004

Abstract

References

 • Aksoy, N., & Küçük Demir, B. (2019). Matematik öğretiminde dijital oyun tasarlamanın öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 147-169. https://doi.org/10.17152/gefad.421615
 • Ärlebäck, J. B., & Albarracín, L. (2019). The use and potential of Fermi problems in the STEM disciplines to support the development of twenty-first century competencies. ZDM Mathematics Education, 51(6), 979-990. https://doi.org/10.1007/s11858-019-01075-3
 • Aslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testi'nin Türkçe versiyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(14), 19-40.
 • Aydın, M. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi konulu bir destek programının etkilerinin araştırılması [Yayımlanmamış yüksek doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bayrakcı S., & Yokuş, G. (2021). “21. Yüzyıl Dijital Çağda Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri”, H. E. Çocuk, & T. Soysal (Ed.), 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkçe Eğitimi içinde (ss. 61-82), Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Choi, N., & Chang, M. (2009). Performance of middle school students. comparing U.S and Japanese inquiry-based science practices in middle schools. Middle Grades Research Journal, 6(1), 29-47.
 • Creswell, J. W., & Sözbilir, M. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. Pegem Akademi.
 • Demir, S. (2022). Comparison of normality tests in terms of sample sizes under different skewness and Kurtosis coefficients. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 397-409. https://doi.org/10.21449/ijate.1101295
 • Demirci, G. (2018). Matematiksel modelleme yönteminin matematik okuryazarlığına etkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Deniz, D. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemine Uygun Etkinlik Oluşturabilme ve Uygulayabilme Yeterlikleri [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • European Commission (2014), Coding - The 21st Century Skill, European Commission. https://ec.europa.eu/ sayfasından 01.02.2020 tarihinde erişilmiştir
 • Falcioni, J. G. (2014). Decision point on stem. Mechanical Engineering-CIME, 136(4), 8.
 • Gencer, A. S., Doğan, H., Bilen, K., ve Bilge, C. (2019). Bütünleşik STEM eğitimi modelleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 38-55. doi: 10.9779/PUJE.2018.221
 • Gonzalez, H. B. & Kuenzi, J.J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress.
 • İnam, N. (2020). Öğretmenlere yönelik STEM tutum ölçeği geliştirme çalışması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karabak, D., & Güneş, A. (2013). Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 163-169.
 • Kennedy, T. J., & Odell, M. R. (2023). STEM Education as a Meta-discipline. In Contemporary Issues in Science and Technology Education (pp. 37-51). Cham: Springer Nature Switzerland.
 • Kert, S. B., Erkoç, M. F., & Yeni, S. (2020). The effect of robotics on six graders’ academic achievement, computational thinking skills and conceptual knowledge levels. Thinking Skills and Creativity, 38(1), 100714. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100714
 • Kırıcı, G. M. (2014). STEM destekli araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının 7.sınıf öğrencilerinin kavramsal anlama ve bilimsel yaratıcılıkları üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Konca, F. (2020). Eğitim 4.0: Eğitimin Geleceği Tartışmalarının Neresindeyiz. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Köysüren, M., & Üzel, D. (2018). Matematik öğretiminde teknoloji kullanımının 6. Sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 81–101. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506418
 • Lye, S.Y. & Koh, J.H.L., 2014. Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K-12?. Computers in Human Behavior, 41, 51-61. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.012
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Default.-aspx adresinden 01.02.2020 tarihinde erişilmiştir
 • Mujib, M., Mardiyah, M., & Suherman, S. (2020). STEM: Pengaruhnya terhadap literasi matematis dan kecerdasan multiple inteligences. Indonesian Journal of Science and Mathematics Education, 3(1), 66-37. https://doi.org/10.24042/ijsme.v3i1.5448.
 • Seferoğlu, S. S. (22 Mart 2021). Bir 21’inci yüzyıl becerisi olarak kodlamanın önemi ve eğitimdeki yeri. Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri, Konuk Yazar Köşesi, 22.03.2021. [Çevrimiçi: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kodlamanin-onemi-ve-egitimdeki-yeri-41768618, erişim tarihi 01.02.2022]
 • Uz, G. Y. (2022). STEM etkinliklerinin STEM alanlarına karşı tutum, bilgi işlemsel düşünme becerileri, STEM mesleklerine ilgi ve farkındalığa etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Weber, K. (2011). Role models and informal STEM-related activities positively impact female interest in STEM. Technology and Engineering Teacher, 71(3), 18.
 • Widya, Rifandi, R., & Rahmi, Y. L. (2019). STEM Education to Fulfil The 21st Century Demand: a literature review. Journal of Physics: Conference Series, 1317, 12208. https://doi.org/10.1088/1742-6596/ 1317/1/012208

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Orçun BOZKURT
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0003-2251-0397
Türkiye


Teslime KAĞAR
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3033-0820
Türkiye


Bilal YILDIRIM
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0002-4660-0904
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Bozkurt, O. , Kağar, T. & Yıldırım, B. (2023). Fen Bilimleri Derslerinin STEM Eğitim Modeline Dayalı İşlenmesinin 3-7. Sınıf Öğrencilerinin STEM’E Yönelik Tutumlarına Etkisi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 12 (2) , 443-450 . DOI: 10.30703/cije.1208004

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education