Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Akademik Okuryazarlık Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 364 - 376, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1199899

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 238 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeylikleri yüksek düzeyde çıkmıştır. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği fakat akademik not ortalaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının iletişim becerilerini sıklıkla sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının sahip oldukları iletişim becerilerinin cinsiyet, sınıf ve akademik not ortalamasına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri ile iletişim becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Akademik okuryazarlık düzeyi ile iletişim becerilerinin alt boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İletişim becerileri ile “Akademik Eğilim” boyutu arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki var iken “Araştırma Süreci” ve “Bilgi Kullanımı” alt boyutları arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Ağca, G. (2009). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıfta iletişimi sağlama becerileri (Bolu ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Alfers, H., & Dison, A. (2000). Tracking students through the system: an investigation into eap students’ progress at Rhodes University. Proceedings of the SAALA Conference, 1, 1-10.
 • Aşcı, Ö., Hazar, G., & Yılmaz, M. (2015). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri ve ilişkili değişkenler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 160-165.
 • Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, özyeterlik ve sınav kaygısı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Bayat, N. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 155-168.
 • Bayram, N. (2016). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. Ezgi Kitapevi.
 • Benzer, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalarda problem, hipotez ve model belirleme durumlarının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science,53, 335-344. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3398
 • Bingöl, G., & Demir, A. (2011) Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri. Göztepe Tıp Dergisi, 26(4), 152-159. http://dx.doi.org/10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.152
 • Bozkır, Ç., Tekin, Ç., & Mete, B. (2015). İnönü üniversitesi tıp fakültesi asistan doktorların iletişim becerileri, empatik eğilimleri ve etkileyen faktörler. Medicine Science, 4(3), 2473-2487.
 • Bozkurt Bulut, N. (2003). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk eğitim bilimleri dergisi, 2(4), 443- 452.
 • Branscomb, A. W. (1981). Knowing how to know. Science, Technology & Human Values, 6(36), 5-9. https://doi.org/10.1177/016224398100600302
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Byrne, B. M. (2011). Structural equation modeling with AMOS basic concepts, applications and program¬ming (multivariate applications series). Routled¬ge.
 • Çağlar, İ., & Kılıç, S. (2014). Genel Teknik ve Etkili İletişim. Nobel Yayınları.
 • Çakmakçı, G. (2009). Preparing teachers as researchers: Evaluating the quality of research reports prepared by student teachers. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (35), 39-56.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
 • Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 31 (1), 1-13.
 • Çiftçi, S., & Taskaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. Education Sciences, 5(3), 921-928.
 • Çoğaltay, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançları ve bilimsel araştırmalara yönelik tutumları üzerindeki etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 125-139. https://doi.org/10.18506/anemon.258557
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamalar. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, S., & Deniz, H. (2020). Akademik okuryazarlık ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1366-1379. https://doi.org/10.24106/kefdergi.4008
 • Didin, N. (2021). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
 • Dilber, F., & Akhan, O. (2019). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerinin incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 473-493. https://doi.org/10.33692/avrasyad.590721
 • Dilekmen, M., Başcı, Z., & Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.
 • Dokumacı Sütçü, N. (2021). Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlıklarını açıklayan değişkenlerin sınıflandırma ve regresyon ağacı ile belirlenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 592 - 611. https://doi.org/10.35826/ijoess.2943
 • Doru, M. N. (2018). Akademik okuryazalık. M. Öztürk(Ed.), Sosyal bilimlerde etik sorunlar içinde. Nobel Yayınları.
 • Dökmen, Ü. (2006). İletişim çatışmaları ve empati (28. Baskı). Sistem Yayınları.
 • Dülger, E., & Atalar, A. D. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 98-114. https://doi.org/10.17679/inuefd.334154
 • Ekmekçi, V. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde akademik okuryazarlık öğretimine yönelik bir eylem araştırması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Elkatmış, M., & Ünal, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının iletişim beceri düzeylerine yönelik bir çalışma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 107-122.
 • Elkıran, Y. M. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri ile teknoloji yeterliği öz-değerlendirmeleri arasındaki ilişki. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 325-343. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.975296
 • Elmborg, J. (2006). Critical information literacy: Implications for instructional practice. The Journal of Academic Librarianship, 32(2), 117-220. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2005.12.004
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications (10th ed.). Pearson Education.
 • Gemici, B. S. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ile problem çözme ve iletişim becerilerinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Gülbahçe, Ö. (2010). K.K. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,12(2), 12-22.
 • Günay, K. (2003). Sınıf yönetiminde öğretmenlerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Günönü Kurt, S. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerileri ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Gürşen Otacıoğlu, A. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ile akademik ve çalgı başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 85 - 96.
 • Halitoğlu, V. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 1, 21-45.
 • Hurd, P. D. (1998). Scientific literacy: New minds for a changing world. Science Education, 82(3), 407-416. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199806)82:3%3C407::AID-SCE6%3E3.0.CO;2-G
 • Kadakal Dölek, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım.
 • Karaca, E. (2018). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile politik becerileri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Kayhan, N. (2014). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Kılıç, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin iletişim becerilerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51-64. https://doi.org/10.17860/efd.95021
 • Kurudayıoğlu, M., & Çimen, L. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin akademik yazılarında etkileşimli üstsöylem belirleyicilerinin kullanımı. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 3899-3923. https://doi.org/10.26466/opus.771950
 • Küçükkaragöz, H., Canbulat, T., & Akay, Y. (2013). Öğretmen adaylarında atılganlık düzeyi ve iletişim becerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 123-133.
 • Laugksch, R. C. (2000). Scientific literacy: A conceptual overview. Science Education, 84(1), 71-94. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(200001)84:1%3C71::AID-SCE6%3E3.0.CO;2-C
 • Lea, M. R., & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: an academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172. https://doi.org/10.1080/03075079812331380364
 • Lea, M. R., & Street, B. V. (2006). The "academic literacies" model: Theory and applications. Theory into practice, 45(4), 368-377. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4504_11
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Larkin, K.C. (1986). Self-efficacy in the prediction of academic performance and perceived career options. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 265-269. https://doi.org/10.1037/0022-0167.33.3.265
 • Mcmillan, J., & Schumacher , S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.). Pearson Education.
 • Milli, M. S., & Yağcı, U. (2017). Öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 286-298. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304635
 • Neeley, S. D. (2005). Academic literacy. Addison Wesley Longman. report sprepared by student teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 39-56.
 • Ocak, G., & Erşen, Z. B. (2015). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri algılarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-19.
 • Özdemir, M. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile medya okuryazarlık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Özerbaş, M. A., Bulut, M., & Usta, E. (2007). Öğretmen adaylarının algıladıkları iletişim becerisi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 123-135.
 • Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 4(2), 17-23.
 • Piji Küçük, D. (2012). Müzik öğretmenliği ana bilim dalı öğrencilerinin iletişim ve problem çözme becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 33-54.
 • Schutte N.S., Malouff J.M., Bobik C., Coston T.D., Greeson C., Jedlicka C., Rhodes E., & Wendorf G. (2001). Emotional Intelligence and Interpersonal Relations. The Journal of Social Psychology”, 141(4), 523-536. https://doi.org/10.1080/00224540109600569
 • Sözbilir, M. (2007). First steps in educational research: the views of Turkish chemistry and biology student teachers. European Journal of Teacher Education, 30 (1), 41-61. https://doi.org/10.1080/02619760601120072
 • Şah, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile akademik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson.
 • Taşdemir, M., & Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26,343-353.
 • Tepeköylü, Ö. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Tunagör, M. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, (87), 435-450.
 • Tümkaya, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişim becerileri ile öğretmenlik tutumlarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 49-62.
 • Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin iletişim becerisi ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 51-61.
 • Uygun, K., & Arıkan, A. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(4), 2256-2281.
 • Yanık, M. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaptıkları spor türü ve diğer bazı değişkenlerin iletişim beceri düzeylerine etkisi. İnternational Journal of Human Science, 12(2), 1365-1376.
 • Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 109-129.
 • Yılmaz, İ., & Çimen, Z. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 3-14.
 • Yücelşen, N., & Edizer, Z. Ç. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik yazma becerilerine ilişkin görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1165-1182.

Investigation into the Relationship between Academic Literacy Levels and Communication Skills of Pre-service Teachers

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 364 - 376, 25.06.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1199899

Abstract

References

 • Ağca, G. (2009). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıfta iletişimi sağlama becerileri (Bolu ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Alfers, H., & Dison, A. (2000). Tracking students through the system: an investigation into eap students’ progress at Rhodes University. Proceedings of the SAALA Conference, 1, 1-10.
 • Aşcı, Ö., Hazar, G., & Yılmaz, M. (2015). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri ve ilişkili değişkenler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 160-165.
 • Aydın, F. (2010). Akademik başarının yordayıcısı olarak akademik güdülenme, özyeterlik ve sınav kaygısı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Bayat, N. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 155-168.
 • Bayram, N. (2016). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. Ezgi Kitapevi.
 • Benzer, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalarda problem, hipotez ve model belirleme durumlarının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science,53, 335-344. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3398
 • Bingöl, G., & Demir, A. (2011) Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri. Göztepe Tıp Dergisi, 26(4), 152-159. http://dx.doi.org/10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.152
 • Bozkır, Ç., Tekin, Ç., & Mete, B. (2015). İnönü üniversitesi tıp fakültesi asistan doktorların iletişim becerileri, empatik eğilimleri ve etkileyen faktörler. Medicine Science, 4(3), 2473-2487.
 • Bozkurt Bulut, N. (2003). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk eğitim bilimleri dergisi, 2(4), 443- 452.
 • Branscomb, A. W. (1981). Knowing how to know. Science, Technology & Human Values, 6(36), 5-9. https://doi.org/10.1177/016224398100600302
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Byrne, B. M. (2011). Structural equation modeling with AMOS basic concepts, applications and program¬ming (multivariate applications series). Routled¬ge.
 • Çağlar, İ., & Kılıç, S. (2014). Genel Teknik ve Etkili İletişim. Nobel Yayınları.
 • Çakmakçı, G. (2009). Preparing teachers as researchers: Evaluating the quality of research reports prepared by student teachers. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (35), 39-56.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 567-576.
 • Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 31 (1), 1-13.
 • Çiftçi, S., & Taskaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. Education Sciences, 5(3), 921-928.
 • Çoğaltay, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançları ve bilimsel araştırmalara yönelik tutumları üzerindeki etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 125-139. https://doi.org/10.18506/anemon.258557
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamalar. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, S., & Deniz, H. (2020). Akademik okuryazarlık ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1366-1379. https://doi.org/10.24106/kefdergi.4008
 • Didin, N. (2021). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
 • Dilber, F., & Akhan, O. (2019). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeylerinin incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 473-493. https://doi.org/10.33692/avrasyad.590721
 • Dilekmen, M., Başcı, Z., & Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.
 • Dokumacı Sütçü, N. (2021). Öğretmen adaylarının akademik okuryazarlıklarını açıklayan değişkenlerin sınıflandırma ve regresyon ağacı ile belirlenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 592 - 611. https://doi.org/10.35826/ijoess.2943
 • Doru, M. N. (2018). Akademik okuryazalık. M. Öztürk(Ed.), Sosyal bilimlerde etik sorunlar içinde. Nobel Yayınları.
 • Dökmen, Ü. (2006). İletişim çatışmaları ve empati (28. Baskı). Sistem Yayınları.
 • Dülger, E., & Atalar, A. D. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 98-114. https://doi.org/10.17679/inuefd.334154
 • Ekmekçi, V. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde akademik okuryazarlık öğretimine yönelik bir eylem araştırması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Elkatmış, M., & Ünal, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının iletişim beceri düzeylerine yönelik bir çalışma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 107-122.
 • Elkıran, Y. M. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri ile teknoloji yeterliği öz-değerlendirmeleri arasındaki ilişki. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 325-343. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.975296
 • Elmborg, J. (2006). Critical information literacy: Implications for instructional practice. The Journal of Academic Librarianship, 32(2), 117-220. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2005.12.004
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications (10th ed.). Pearson Education.
 • Gemici, B. S. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ile problem çözme ve iletişim becerilerinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Gülbahçe, Ö. (2010). K.K. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,12(2), 12-22.
 • Günay, K. (2003). Sınıf yönetiminde öğretmenlerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Günönü Kurt, S. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerileri ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Gürşen Otacıoğlu, A. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zekâ ile akademik ve çalgı başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 85 - 96.
 • Halitoğlu, V. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 1, 21-45.
 • Hurd, P. D. (1998). Scientific literacy: New minds for a changing world. Science Education, 82(3), 407-416. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199806)82:3%3C407::AID-SCE6%3E3.0.CO;2-G
 • Kadakal Dölek, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım.
 • Karaca, E. (2018). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile politik becerileri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Kayhan, N. (2014). Öğretmenlerin iletişim becerileri ile çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Kılıç, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin iletişim becerilerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51-64. https://doi.org/10.17860/efd.95021
 • Kurudayıoğlu, M., & Çimen, L. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin akademik yazılarında etkileşimli üstsöylem belirleyicilerinin kullanımı. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 3899-3923. https://doi.org/10.26466/opus.771950
 • Küçükkaragöz, H., Canbulat, T., & Akay, Y. (2013). Öğretmen adaylarında atılganlık düzeyi ve iletişim becerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 123-133.
 • Laugksch, R. C. (2000). Scientific literacy: A conceptual overview. Science Education, 84(1), 71-94. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(200001)84:1%3C71::AID-SCE6%3E3.0.CO;2-C
 • Lea, M. R., & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: an academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172. https://doi.org/10.1080/03075079812331380364
 • Lea, M. R., & Street, B. V. (2006). The "academic literacies" model: Theory and applications. Theory into practice, 45(4), 368-377. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4504_11
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Larkin, K.C. (1986). Self-efficacy in the prediction of academic performance and perceived career options. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 265-269. https://doi.org/10.1037/0022-0167.33.3.265
 • Mcmillan, J., & Schumacher , S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.). Pearson Education.
 • Milli, M. S., & Yağcı, U. (2017). Öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 286-298. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304635
 • Neeley, S. D. (2005). Academic literacy. Addison Wesley Longman. report sprepared by student teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 39-56.
 • Ocak, G., & Erşen, Z. B. (2015). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri algılarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-19.
 • Özdemir, M. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile medya okuryazarlık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Özerbaş, M. A., Bulut, M., & Usta, E. (2007). Öğretmen adaylarının algıladıkları iletişim becerisi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 123-135.
 • Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 4(2), 17-23.
 • Piji Küçük, D. (2012). Müzik öğretmenliği ana bilim dalı öğrencilerinin iletişim ve problem çözme becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 33-54.
 • Schutte N.S., Malouff J.M., Bobik C., Coston T.D., Greeson C., Jedlicka C., Rhodes E., & Wendorf G. (2001). Emotional Intelligence and Interpersonal Relations. The Journal of Social Psychology”, 141(4), 523-536. https://doi.org/10.1080/00224540109600569
 • Sözbilir, M. (2007). First steps in educational research: the views of Turkish chemistry and biology student teachers. European Journal of Teacher Education, 30 (1), 41-61. https://doi.org/10.1080/02619760601120072
 • Şah, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile akademik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson.
 • Taşdemir, M., & Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26,343-353.
 • Tepeköylü, Ö. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Tunagör, M. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, (87), 435-450.
 • Tümkaya, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişim becerileri ile öğretmenlik tutumlarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 49-62.
 • Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin iletişim becerisi ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 51-61.
 • Uygun, K., & Arıkan, A. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(4), 2256-2281.
 • Yanık, M. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaptıkları spor türü ve diğer bazı değişkenlerin iletişim beceri düzeylerine etkisi. İnternational Journal of Human Science, 12(2), 1365-1376.
 • Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 109-129.
 • Yılmaz, İ., & Çimen, Z. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(3), 3-14.
 • Yücelşen, N., & Edizer, Z. Ç. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik yazma becerilerine ilişkin görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1165-1182.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Hakan İBİLİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ERZİNCAN
0000-0001-7954-6636
Türkiye


Mehmet ÖZBAŞ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7830-4763
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
İBİLİ, H., & ÖZBAŞ, M. (2023). Öğretmen Adaylarının Akademik Okuryazarlık Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 12(2), 364-376. https://doi.org/10.30703/cije.1199899

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education