Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyasından Gelen Öğrencilere Yönelik Tutumları

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 249 - 257, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1203360

Abstract

Bu araştırma, Türkiye’de üniversitede öğrenim gören öğrencilerin “Türk dünyasından gelen öğrencilere yönelik tutumlarını” tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin görüşlerinin bazı değişkenlere göre değişip değişmediği tarama yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede eğitim gören 314 öğrencidir. Öğrencilerin tutumlarını tespit etmeye yönelik olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ve 16 maddeyi içeren bir anket kullanılmıştır. İkili değişkenlerin analizinde Mann Whitney U testi, üçlü değişkenlerin analizinde Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Öğrencilerin anket maddelerine verdikleri cevapların puan ortalamaları hesaplanmıştır. Buna göre üniversite öğrencileri, Türk dünyasından gelen öğrencilere yönelik olumlu bir tutuma sahiptir. Ancak katılımcıların cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenleri bazında anlamlı farklılıklarının olmadığı görülmüştür. Verilerin fakülte türü değişkeni açısından analizinde ise anlamlı farklılığın var olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın fen edebiyat fakültesi öğrencileri ile veterinerlik fakültesi öğrencileri arasında ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri ile veterinerlik fakültesi öğrencileri arasında olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin Türk dünyasından gelen öğrencilere yönelik tutumlarının pozitif yönde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu durumun daha da geliştirilmesi için üniversite öğrencilerine yönelik olarak çeşitli seminer ve sempozyumların düzenlenmesi ve bu hususlarda bilinçlenme düzeyinin artırılması faydalı olacaktır.

References

 • Aka, İ. (2019). Türk dünyası tarihi. Altınordu Yayınları.
 • Akengin, H. (2017). Türk dünyası ve Orta Asya Türk cumhuriyetleri üzerine jeopolitik bir değerlendirme. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-11. Doi: 10.16985/MTAD.2017130402
 • Akgündüz, H. (2010). Türk Dünyasında eğitim iş birliğinin tarihsel bağlamı Semerkand Mektebi ve İstanbul Mektebi. Türk Dünyası Araştırmaları, (188), 51-62.
 • Akkuş, Ç., & Akkuş, G. (2020). Türk dünyası öğrencilerinin aidiyet duygularının akademik başarılarına etkisinde sosyalleşmenin aracılık rolü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 20(2), 355-382. Ddi: 10.32449/egetdid.825731
 • Aksoy, B. & Karaçalı, H. (2015). 7. Sınıf öğrencilerinin zihin haritasında Türk Dünyası algısı. Uluslararası Türk eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 1-14.
 • Bakar, C. ve Akgün, H. S. (2006). Bilimsel araştırma sonuçlarını yayına hazırlama teknikleri. Tıp Eğitimi Dünyası, 23(23), 51-57.
 • Batmaz, O. (2022). Sınıf öğretmenlerinin Türk dünyasına yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(4), 1360-1369.
 • Bayraktaroğlu, S., & Mustafayeva, L. (2009). Türk yüksek öğretim sistemi ve Türk dünyası ilişkileri: Sakarya üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler orneği. Journal of Azerbaijani Studies, 12(1-2), 284-292.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2019). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research Methods in Education, (6th ed.). Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (8. baskı). Celepler Matbaacılık.
 • Doğanay, H. (1995). Türk dünyası'nın siyasi sınırları. Doğu Coğrafya Dergisi, 1(1), 132-154.
 • Ercilasun, A. B. (2017). Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. Akçağ Yayınevi.
 • Ergin, İ., Açışlı Çelik, S., & Akkaya, B. (2021). A comparative study on the education systems in the Turkic countries. Pegem Journal of Education and Instruction, 11(3), 67-80. Doi: 10.47750/pegegog.11.3.006
 • Erol, M. S. & Çelik, K. E. (2017). Türk dünyasında iş birliği denemesi: Türk keneşi ve Kazakistan. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 17(2), 15-32.
 • Fevziyev, C. (2022). Türk dünyası (5. cilt). Yeditepe Yayınevi.
 • George, D., & Mallery, P. (2005). SPSS for Windows step by step: a simple guide and refence, 13.0 update. Pearson.
 • Kanlıdere, A. (2020). Türkiye ve Türk dünyası. M. B. Çelik (Ed.), Çağdaş Türk dünyası, ss.342-366, Nobel Akademik Yayıncılık. Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikleri. Rehber Yayınevi.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. basım). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Köse, E. (2017). Bilimsel araştırma modelleri. R. Y. Kıncal (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde ( 5. Basım, ss. 99-124). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Köseoğlu, N. (2015). Türk Dünyası tarihi ve Türk medeniyeti üzerine düşünceler. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Öke, M. K. (2016). Türk dünyası. İrfan Yayınevi.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (2.baskı). Kaan Kitabevi.
 • Özey, R. (2018). Türk dünyası coğrafyası. Aktif Yayınevi.
 • Pallant, J. (2016). SPSS kullanma klavuzu spss ile adım adım veri analizi. Anı Yayıncılık.
 • Savaş, S. (2009). Türk dünyasında eğitim alanındakı gelişmeler ve yenilikler. Journal of Azerbaijani Studies, 21(1), 269-283.
 • Söylemez, O. & Azap, S. (2018.) Türk dünyası çağdaş edebiyatları el kitabı. Kesit Yayınları.
 • Topal, E.& Sezer, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin Türk dünyası coğrafyasına ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Marmara coğrafya dergisi, (33), 96-113. https://doi.org/10.14781/mcd.08328
 • TÜRKSOY, (2022). Tarihçe. https://www.turksoy.org/tarihce, 17.18.2022.
 • Veliyev, D. (2009). Küreselleşme sürecinde Türk dünyası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 103-110.
 • Yazgan, T. (2011). Türkiye'nin Türk dünyasındaki eğitim-öğretim faaliyetleri. Istanbul Journal of Sociological Studies, (31), 13-35.
 • Yesevi, Ç. G. (2021). Türk Dünyası ve göç. Küre Yayınları.
 • Yıldırım, C. & Tuğluoğlu, F. & Gökçe, M. & Okumuş, O. (2021). 20. Yüzyılda Türkiye-Türk dünyası ilişkileri. Pegem Akademi.
 • Zorulu, K. (2020 ). Türk dünyası güncesi. Ötüken Neşriyat.

Attitudes of University Students towards Students from the Turkic World

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 249 - 257, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1203360

Abstract

This research was conducted to determine the "attitudes of students studying at universities in Turkey towards students from the Turkic world". In this context, it was investigated whether the opinions of the students change according to some variables. The study was conducted mainly by cross-sectional survey method. The sample group of the research is 314 students studying at a university in the west of Turkey. In order to determine the attitudes of the students, a questionnaire created by the researchers and containing 16 items was used. Mann Whitney U test was applied in the analysis of binary variables and Kruskall Wallis test was applied in the analysis of ternary variables. Students' responses to the items used to collect data in the questionnaire were calculated according to their average scores. According to the results, university students have a positive perception towards students from the Turkic world. However, it was observed that there were no significant differences on the basis of gender and class level variables. In the analysis of the data in terms of the faculty type variable, it was determined that there was a significant difference. This difference was found to be between the students of the faculty of arts and sciences and the students of the faculty of veterinary medicine and between the students of the faculty of sport sciences and the students of the faculty of veterinary medicine. As a result, it was found that the attitudes of university students towards students from the Turkic world are positive. However, in order to further improve this situation, it would be useful to organize various seminars and symposiums for university students and to increase the level of awareness on these issues.

References

 • Aka, İ. (2019). Türk dünyası tarihi. Altınordu Yayınları.
 • Akengin, H. (2017). Türk dünyası ve Orta Asya Türk cumhuriyetleri üzerine jeopolitik bir değerlendirme. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-11. Doi: 10.16985/MTAD.2017130402
 • Akgündüz, H. (2010). Türk Dünyasında eğitim iş birliğinin tarihsel bağlamı Semerkand Mektebi ve İstanbul Mektebi. Türk Dünyası Araştırmaları, (188), 51-62.
 • Akkuş, Ç., & Akkuş, G. (2020). Türk dünyası öğrencilerinin aidiyet duygularının akademik başarılarına etkisinde sosyalleşmenin aracılık rolü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 20(2), 355-382. Ddi: 10.32449/egetdid.825731
 • Aksoy, B. & Karaçalı, H. (2015). 7. Sınıf öğrencilerinin zihin haritasında Türk Dünyası algısı. Uluslararası Türk eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 1-14.
 • Bakar, C. ve Akgün, H. S. (2006). Bilimsel araştırma sonuçlarını yayına hazırlama teknikleri. Tıp Eğitimi Dünyası, 23(23), 51-57.
 • Batmaz, O. (2022). Sınıf öğretmenlerinin Türk dünyasına yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(4), 1360-1369.
 • Bayraktaroğlu, S., & Mustafayeva, L. (2009). Türk yüksek öğretim sistemi ve Türk dünyası ilişkileri: Sakarya üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler orneği. Journal of Azerbaijani Studies, 12(1-2), 284-292.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2019). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). Research Methods in Education, (6th ed.). Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (8. baskı). Celepler Matbaacılık.
 • Doğanay, H. (1995). Türk dünyası'nın siyasi sınırları. Doğu Coğrafya Dergisi, 1(1), 132-154.
 • Ercilasun, A. B. (2017). Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. Akçağ Yayınevi.
 • Ergin, İ., Açışlı Çelik, S., & Akkaya, B. (2021). A comparative study on the education systems in the Turkic countries. Pegem Journal of Education and Instruction, 11(3), 67-80. Doi: 10.47750/pegegog.11.3.006
 • Erol, M. S. & Çelik, K. E. (2017). Türk dünyasında iş birliği denemesi: Türk keneşi ve Kazakistan. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 17(2), 15-32.
 • Fevziyev, C. (2022). Türk dünyası (5. cilt). Yeditepe Yayınevi.
 • George, D., & Mallery, P. (2005). SPSS for Windows step by step: a simple guide and refence, 13.0 update. Pearson.
 • Kanlıdere, A. (2020). Türkiye ve Türk dünyası. M. B. Çelik (Ed.), Çağdaş Türk dünyası, ss.342-366, Nobel Akademik Yayıncılık. Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikleri. Rehber Yayınevi.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. basım). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Köse, E. (2017). Bilimsel araştırma modelleri. R. Y. Kıncal (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde ( 5. Basım, ss. 99-124). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Köseoğlu, N. (2015). Türk Dünyası tarihi ve Türk medeniyeti üzerine düşünceler. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Öke, M. K. (2016). Türk dünyası. İrfan Yayınevi.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (2.baskı). Kaan Kitabevi.
 • Özey, R. (2018). Türk dünyası coğrafyası. Aktif Yayınevi.
 • Pallant, J. (2016). SPSS kullanma klavuzu spss ile adım adım veri analizi. Anı Yayıncılık.
 • Savaş, S. (2009). Türk dünyasında eğitim alanındakı gelişmeler ve yenilikler. Journal of Azerbaijani Studies, 21(1), 269-283.
 • Söylemez, O. & Azap, S. (2018.) Türk dünyası çağdaş edebiyatları el kitabı. Kesit Yayınları.
 • Topal, E.& Sezer, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin Türk dünyası coğrafyasına ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Marmara coğrafya dergisi, (33), 96-113. https://doi.org/10.14781/mcd.08328
 • TÜRKSOY, (2022). Tarihçe. https://www.turksoy.org/tarihce, 17.18.2022.
 • Veliyev, D. (2009). Küreselleşme sürecinde Türk dünyası. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19), 103-110.
 • Yazgan, T. (2011). Türkiye'nin Türk dünyasındaki eğitim-öğretim faaliyetleri. Istanbul Journal of Sociological Studies, (31), 13-35.
 • Yesevi, Ç. G. (2021). Türk Dünyası ve göç. Küre Yayınları.
 • Yıldırım, C. & Tuğluoğlu, F. & Gökçe, M. & Okumuş, O. (2021). 20. Yüzyılda Türkiye-Türk dünyası ilişkileri. Pegem Akademi.
 • Zorulu, K. (2020 ). Türk dünyası güncesi. Ötüken Neşriyat.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Vedat ŞAHİN
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5502-5219
Türkiye


Ziya İNCE
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7389-8083
Türkiye


Kübra ERHAN
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5391-8435
Türkiye

Publication Date March 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Şahin, V. , İnce, Z. & Erhan, K. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyasından Gelen Öğrencilere Yönelik Tutumları . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 12 (1) , 249-257 . DOI: 10.30703/cije.1203360

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education