Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Görüşleri

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 86 - 103, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1159576

Abstract

Eğitim sisteminde yapılandırmacı yaklaşım ile birlikte öğrenci merkezli yöntemler daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Öğrenci merkezli yöntemlerden biri de drama yöntemidir. Drama; bir fikri, yaşantıyı veya bir olayı oyuncular tarafından canlandırılan bir anlatı türüdür. Bu araştırmanın temel amacı Kilis ilinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanımına ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Görüşmeler toplam 26 sınıf öğretmeniyle yapılmıştır. Araştırmanın veri analizinde MAXQDA analiz programı kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin kendilerini drama kullanımında genelde orta derecenin üstünde yeterli gördükleri; daha çok Türkçe, hayat bilgisi, matematik derslerinde dramayı kullandıkları; okullarında uygun bir mekân olmadığı için okul içerisinde materyal temini ve fiziksel düzenlemeler yaparak dramayı uyguladıkları; dramanın aşamalarını tam olarak bilmedikleri; daha çok rol oynama, doğaçlama, hikâye canlandırma tekniklerini kullandıkları; dramayı uygularken öğrenci, yetersiz fiziksel koşullar, materyal eksikliği, zaman yetersizliği, iş birliği yetersizliği, sınıf yönetiminden kaynaklı sıkıntılar, drama yöntemine yönelik eğitim almamalarından kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları; dramanın öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik, fiziksel, yaratıcılık gelişimlerini desteklediği ve geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Yapı Kredi Yayınları.
 • Bahadır Nalçacı, A. (2019). Öğretim üyelerinin, fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemi hakkındaki görüşleri. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bayram, E. Demir, K. ve Ünal, A. (1999). İlköğretimde drama 1. Milli Eğitim Basımevi.
 • Borlat, G. (2018). Yaratıcı drama yönteminin matematik kaygısı ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çalışkan, N. & Karadağ, E. (2014). Eğitimde drama teorik temelleri ve uygulama örnekleri. Anı Yayıncılık.
 • Çelik, M. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterliliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2):124-134.
 • Çetingöz, D. (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42).
 • Çoruh, S. (1950). Okullarda dramatizasyon. Işıl Matbaası.
 • Dündar, H. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel drama uygulama yeterlikleri ile yaratıcı drama dersine yönelik tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdoğan, Ş. (2016). Yaratıcı drama ve orrf schulwerk uygulamalarının ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdoğan, T. (2017). Drama: Okul öncesinden ilköğretime - Kuramdan uygulamaya (3. Baskı). Eğiten Kitap.
 • Genç, N. (2005). Eğitimde drama ve/veya dramada eğitim. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:89-104.
 • Güler, M. (2015). Sınıf ve branş öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algı düzeyleri ve görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güney, S. (2009). Drama tekniklerinin ilköğretim 4 ve 5. sınıflarda kullanımı (Dede korkut hikâyeleri örneği). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ilgaz, E. (2014). Eğitici drama oyunlarından sonra yapılan değerlendirme çalışmalarının 60-72 aylık çocukların duyu kavramlarını kazanmaları üzerinde etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N., & Yüksel, S. (2008). Drama lideri olarak öğretmen ve eğitimsel drama uygulama yeterliği ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizleri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(2).
 • Karakaş, H. (2019). An activity to increase ecological footprint awareness of primary school teacher candidates: Educational drama. Research in Pedagogy, 9(1), 16-27.
 • Nakkaş, R. (2020). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin drama alanındaki yeterliliklerinin belirlenmesi (altındağ ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Maden, S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14):259-274.
 • MEB, (2018). Drama dersi öğretim programı.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
 • Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 36 (1) , 81-87 . DOI: 10.1501/Egifak_0000000070
 • Önder, A. (2016). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özgür İşyar, Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanıma ilişkin yeterlik algıları ve drama kavramına yönelik metafor algıları ile görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Püsküllüoğlu, A. (2000). Arkadaş Türkçe sözlük. Arkadaş Yayınevi.
 • Sağlamöz, G. (2006). Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar. İçinde: Bir eğitim yöntemi olarak drama, Adıgüzel, H. Ö. (Ed.). Naturel Yayıncılık.
 • Sakallı, F. G. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algı düzeyleri ve görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2):573-582.
 • Tanrıseven, I. (2013). Okul uygulamalarının öğretmen adaylarının eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlik algıları üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri Dergisi,
 • Tutuman, O. Y. (2011). Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama uygulama yeterlilikleri. Doktora Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Türk Dil Kurumu, (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uçar, Y. (2019). Adana il merkezindeki Türkçe öğretmenlerinin drama teknikleri üzerine görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uzun, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutum ve öz yeterlilikleri ile hayat bilgisi dersinde kullanımına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yağar, F. & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, B. (2010). Yaratıcı dramanın görsel sanatlar eğitimine etkisinin ilköğretim 5. Sınıf düzeyinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, G. (2018). Zihin engelli öğrencilerin temel becerilerinin geliştirilmesinde drama ile öğretimin uygulanabilirliğin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Classroom Teachers’ Opinions on the Use of Drama in Education

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 86 - 103, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1159576

Abstract

With the constructivist approach in the education system, student-centered methods have started to be used more. One of the student-centered methods is the use of drama. Drama is a type of narrative in which an idea, experience or an event is played by the actors. The main purpose of this research was to determine the opinions of primary school teachers working in Kilis on the use of drama in education. The researchers conducted interviews with a total of 26 primary school teachers. The MAXQDA analysis program was used in the data analysis of the research. The findings highlighted that the teachers generally considered themselves to be more than moderate in the use of drama, they mostly used drama in subjects such as Turkish, social studies and mathematics, they used supplementary materials and made physical arrangements in order to use the drama in the school because there was no suitable place in their school, they did not exactly know the stages of the drama, they mostly used role-playing, improvisation, story enactment techniques. The findings further indicated that while implementing the drama, the students faced problems due to insufficient physical conditions, lack of materials, lack of time, lack of cooperation, problems stemming from classroom management, and not receiving training in drama method, and the use of drama supported students’ personal, social, academic, physical and creativity developments.

References

 • Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Yapı Kredi Yayınları.
 • Bahadır Nalçacı, A. (2019). Öğretim üyelerinin, fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemi hakkındaki görüşleri. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bayram, E. Demir, K. ve Ünal, A. (1999). İlköğretimde drama 1. Milli Eğitim Basımevi.
 • Borlat, G. (2018). Yaratıcı drama yönteminin matematik kaygısı ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çalışkan, N. & Karadağ, E. (2014). Eğitimde drama teorik temelleri ve uygulama örnekleri. Anı Yayıncılık.
 • Çelik, M. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterliliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2):124-134.
 • Çetingöz, D. (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42).
 • Çoruh, S. (1950). Okullarda dramatizasyon. Işıl Matbaası.
 • Dündar, H. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel drama uygulama yeterlikleri ile yaratıcı drama dersine yönelik tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdoğan, Ş. (2016). Yaratıcı drama ve orrf schulwerk uygulamalarının ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdoğan, T. (2017). Drama: Okul öncesinden ilköğretime - Kuramdan uygulamaya (3. Baskı). Eğiten Kitap.
 • Genç, N. (2005). Eğitimde drama ve/veya dramada eğitim. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:89-104.
 • Güler, M. (2015). Sınıf ve branş öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algı düzeyleri ve görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güney, S. (2009). Drama tekniklerinin ilköğretim 4 ve 5. sınıflarda kullanımı (Dede korkut hikâyeleri örneği). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ilgaz, E. (2014). Eğitici drama oyunlarından sonra yapılan değerlendirme çalışmalarının 60-72 aylık çocukların duyu kavramlarını kazanmaları üzerinde etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N., & Yüksel, S. (2008). Drama lideri olarak öğretmen ve eğitimsel drama uygulama yeterliği ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizleri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(2).
 • Karakaş, H. (2019). An activity to increase ecological footprint awareness of primary school teacher candidates: Educational drama. Research in Pedagogy, 9(1), 16-27.
 • Nakkaş, R. (2020). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin drama alanındaki yeterliliklerinin belirlenmesi (altındağ ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Maden, S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14):259-274.
 • MEB, (2018). Drama dersi öğretim programı.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
 • Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 36 (1) , 81-87 . DOI: 10.1501/Egifak_0000000070
 • Önder, A. (2016). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özgür İşyar, Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanıma ilişkin yeterlik algıları ve drama kavramına yönelik metafor algıları ile görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Püsküllüoğlu, A. (2000). Arkadaş Türkçe sözlük. Arkadaş Yayınevi.
 • Sağlamöz, G. (2006). Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar. İçinde: Bir eğitim yöntemi olarak drama, Adıgüzel, H. Ö. (Ed.). Naturel Yayıncılık.
 • Sakallı, F. G. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algı düzeyleri ve görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2):573-582.
 • Tanrıseven, I. (2013). Okul uygulamalarının öğretmen adaylarının eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlik algıları üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri Dergisi,
 • Tutuman, O. Y. (2011). Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama uygulama yeterlilikleri. Doktora Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü). Türk Dil Kurumu, (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uçar, Y. (2019). Adana il merkezindeki Türkçe öğretmenlerinin drama teknikleri üzerine görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uzun, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutum ve öz yeterlilikleri ile hayat bilgisi dersinde kullanımına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yağar, F. & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, B. (2010). Yaratıcı dramanın görsel sanatlar eğitimine etkisinin ilköğretim 5. Sınıf düzeyinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, G. (2018). Zihin engelli öğrencilerin temel becerilerinin geliştirilmesinde drama ile öğretimin uygulanabilirliğin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Figen YILDIRIM
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3880-3979
Türkiye


Hatice ACARLIOĞLU
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1421-9674
Türkiye

Publication Date March 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım, F. & Acarlıoğlu, H. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Görüşleri . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 12 (1) , 86-103 . DOI: 10.30703/cije.1159576

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education