Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tarih Eğitimi Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makalelerinin Bibliyometrik Analizi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 16 - 28, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1104813

Abstract

Bu çalışmanın amacı Tarih Eğitimi ile ilgili yapılmış olan bilimsel makalelerin bibliyometrik göstergeler açısından incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bibliyometrik veriler Clarivate Analytics tarafından üretilen WoS veri tabanından alınmıştır ve tarama aralığı 1975-21 Nisan 2020 tarihleri arasını kapsamaktadır. Çalışmada bibliyometrik analiz tekniği uygulanmıştır. Yapılan analizlerde 1975-Nisan 2020 yılları arasında WoS veri tabanında kayıtlı 65.305.995 çalışmadan 852’sinin Tarih Eğitimi ile ilgili çalışmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kayıtlardan 390 (%45,77) tanesinin eğitim/eğitim araştırmaları kategorisinde yer aldığı görülmüştür. Yapılan analizlerde Tarih Eğitimi ile ilgili en çok karşılaşılan yayın türünün 334 çalışma ile makale olduğu görülmüştür. Bununla birlikte yayımlanan makalelerin yaklaşık 201 (%60,17) tanesinin 2016-Nisan 2020 yılları arasında yayımlandığı belirlenmiştir. Bu oran Tarih Eğitimi ile ilgili eğitim araştırmalarının son yıllarda artma trendinde olduğunu göstermektedir. Yine yapılan analizlerde alana katkı sağlayan 424 farklı yazar olduğu görülmüştür. 334 makalede toplam 734 farklı anahtar kelime kullanıldığı ve en etkin derginin “Journal of Curriculum Studies” dergisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 38 farklı ülkeden araştırmacıların alana katkı sağlayan makaleler yayımladıkları görülmüştür. Bu kapsamda en aktif ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu, bunu sırasıyla İngiltere, İspanya ve Kanada’nın izlediği görülmüştür. Türkiye’nin 17 makale ile 7. sırada yer alması bu alanla ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını göstermektedir.

References

 • Akbaba, B. (2020). İnkılâp tarihi öğretimine yönelik tarama modelindeki tezlerin analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 289-328. https://doi.org/ 10.17152/gefad.655371
 • Aksoy, B., Bozdoğan, K., & Sönmez, Ö. F. (2021). An evaluation of the publications in the field of geography education: bibliometric analysis based on the Web of Science Database. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(2), 540-557. https://doi.org/10.33403/rigeo.724741
 • Aydemir, A. (2012). Türkiye’de tarih öğretimi hakkında yayımlanmış makaleler: bir bibliyografya denemesi. Turkish Studies, 7 (4), 843-863.
 • Bordons, M., & Barrigón, S. (1992). Bibliometric analysis of publications of Spanish pharmacologists in the SCI (1984–89). Part II. Scientometrics, 25(3), 425-446.
 • Bozdoğan, A. E., Demir, A., & Şahinpınar, D. (2022). Bibliometric assessment based on web of science database: educational research articles on botanic gardens, national parks, and natural monuments. Participatory Educational Research, 9(1), 303-323. https://doi.org/10.17275/per.22.17.9.1
 • Bozdoğan, K. (2020a). A bibliometric analysis of educational studies about museum education. Participatory Educational Research,7(3),161-179. https://doi.org/10.17275/per.20.40.7.3
 • Bozdoğan, A. E. (2020b). A bibliometric analysis based on Web of Science Database: Articles published on science centres/museums related to educational researches. Mediterranean Journal of Educational Research, 14(31), 174-194. https://doi.org/ 10.29329/mjer.2020.234.9
 • Bozdoğan, A. E. (2020c). A bibliometric evaluation of published educational research papers on “planetariums” based on Web of Science Database. OPUS-International Journal of Society Researches, 16(27), 150-173. https://doi.org/10.26466/opus.672517
 • Chadegani, A. A., Salehi, H., Yunus, M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., ve Ebrahim, N. A. (2013). A comparison between two main academic literature collections: web of science and scopus databases. Asian Social Science, 9(5), 18-26.
 • Chao, C. C., Yang, J. M., & Jen, W. Y. (2007). Determining technology trends and forecasts of RFID by a historical review and bibliometric analysis from 1991 to 2005. Technovation, 27(5), s. 268-279. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.09.003
 • Chen, X., Yu, G., Cheng, G., & Hao, T. (2019). Research topics, author profiles, and collaboration networks in the top-ranked journal on educational technology over the past 40 years: a bibliometric analysis. Journal of Computers in Education, 6(4), 563-585. https://doi.org/10.1007/s40692-019-00149-1
 • Chen, X., Zou, D., & Xie, H. (2020). Fifty years of British Journal of Educational Technology: A topic modeling based bibliometric perspective. British Journal of Educational Technology. https://doi.org/10.1111/bjet.12907 Chiu, W. T., ve Ho, Y. S. (2007). Bibliometric analysis of tsunami research. Scientometrics, 73(1), s.3-17. https://doi.org/10.1007/s11192-005-1523-1
 • Çepni, S. (2011). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çiftci, S. K., Danışman, S., Yalçın, M., Tosuntaş, S. B., Ay, Y., Sölpük, N., & Karadağ, E. (2016). Map of scientific publication in the field of educational sciences and teacher education in Turkey: A bibliometric study. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(4), 1097-1123. https://doi.org/10.12738/estp.2016.4.0009
 • Fitzgerald, S. R., & Jiang, Z. (2020). Higher education publication and institutional and national diversity. Higher Education Research&Development.1-15. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1699031
 • Hernández-Torrano, D., & Ibrayeva, L. (2020). Creativity and education: A bibliometric mapping of the research literature (1975–2019). Thinking Skills and Creativity, 35, 100625. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.100625
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Karagöz, B. & Koç Ardıç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.https://doi.org/10.16916/aded.482628
 • Karagöz, B. & Şeref, I. (2019). Yunus emre ile ilgili araştırmaların bibliyometrik analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27),123-141. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.6
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 59). Anı Yayıncılık.
 • Karpınar, O. & Tangülü, Z. (2019). T.c. İnkılap tarihi ve atatürkçülük dersi konuları üzerine yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri. Belgi Dergisi, 2(18), 1487-1505.
 • Kaymakcı, S. (2017). Türkiye’de tarih öğretiminin yönelimi üzerine bir değerlendirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2153-2172.
 • Kaymakcı, S. & Er, H. (2009). Türk inkılâp tarihi ve atatürkçülük konularının öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 165-180.
 • Koley, S. & Sen, B. K. (2016). Biobibliometric study of professor A. S. paintal, a celebrated medical physiologist, Library Herald, 54 (2), s. 174-190. http://dx.doi.org/10.5958/0976-2469.2016.00013.0
 • Köstüklü, N. (1999). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Günay matbaa.
 • Lorenzo, G., Lorenzo-Lledó, A., Lledó Carreres, A., & Pérez-Vázquez, E. (2020). Approach from a bibliometric perspective of the educational application of virtual reality in people with autism spectrum disorder. http://dx.doi.org/10.14201/eks.22553
 • Lucena, F. J. H., Díaz, I. A., Reche, M. P. C., & Rodríguez, J. M. R. (2019). A tour of open universities through literature. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(4). https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i3.4079
 • Macías-Chapula, C., & Mijangos-Nolasco, A. (2002). Bibliometric analysis of AIDS literature in Central Africa. Scientometrics, 54(2), 309-317. https://doi.org/10.1023/A:1016074230843
 • Mutlu, H. H. (2018). Tendencies of the researches published in journal of mother tongue education: Content analysis. Journal of Mother Tongue Education, 6(4), s. 1196-1209. https://doi.org/10.16916/aded.450275
 • Öztürk, Ş., & Şimşek, A. (2013). Bibliyografya: tarih eğitimi alanında yayımlanmış türkçe makaleler bibliyografyası. Turkish History Education Journal, 2(1), 110-145.
 • Rubenson, K., & Alfert, M. (2015). Adult education research. Exploring an increasingly fragmented map. European journal for research on the education and learning of adults, 6(2), 125-138. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9066
 • Sönmez, Ö. F. (2020). Bibliometric analysis of educational research articles published in the field of social study education based on web of science database. Participatory Educational Research, 7(2), 216-229. http://dx.doi.org/10.17275/per.20.30.7.2
 • Sönmez, Ö.F., & Bozdoğan, K. (2020). Bibliometric analysis of values education researches based on web of science database, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13), 1543-1577. https://doi.org/10.35826/ijetsar.165
 • Swain, D. K. (2014). Journal bibliometric analysis: A case study on quality as¬surance in education. Indian Streams Research Journal, 4(4), 1-14.
 • Şeref, İ., & Karagöz, B. (2019). A bibliometric profile of literature of Turkish language education-teaching: A case study of 9th international language education-teaching conference. European Journal of Alternative Education Studies, 4(1), 106-124. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2636993
 • Şimşek, A., & Yazıcı F. (2013). Türkiye’de tarih öğretiminin dünü, bugünü. TYB Akademi Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (8), 9-32.
 • Taşdemir, M., & Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 343-353.
 • Tsay, M. Y. (2008). A bibliometric analysis of hydrogen energy literature, 1965–2005. Scientometrics, 75(3), 421-438.
 • Tsay, M. Y., & Yang, Y. H. (2005). Bibliometric analysis of the literature of randomized controlled trials. Journal of the Medical Library Association, 93(4), 450-458.
 • Van Eck, NJ., & Waltman, L. (2010) Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., & Göktaş, Y. (2013). Trends in turkish education studies. educational sciences: Theory & Practice, 13(3), 1767-1781.
 • Zheng, Y. (2018). The past, present and future of research on Chinese entrepreneurship education: A bibliometric analysis based on CSSCI journal articles. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(5). https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.025

Bibliometric Analysis of Educational Research Articles Published in the Field of History Education Based on the Web of Science Database

Year 2023, Volume: 12 Issue: 1, 16 - 28, 26.03.2023
https://doi.org/10.30703/cije.1104813

Abstract

The aim of this study is to examine scientific articles on history education in terms of bibliometric indicators. In the research, the bibliometric method was used within the scope of quantitative methodology. The scanning range of bibliometric data taken from the WoS database produced by Clarivate Analytics covers the dates between 1975-21 April 2020. As a result of the analyses, it was revealed that 852 of the 65.305.995 studies registered in the WoS database between 1975-2020 were studies related to history education. It is also observed that 390 (45.77%) of these records are in the education/educational research category. It was concluded that the most common type of publication related to the history education was the articles with a total number of 334. It is seen that approximately 201 of the published articles have been published between 2016 and April 2020. In the analysis, it was seen that there are 424 different authors contributing to the related field. It was determined that 734 different keywords were used in the analyzed articles and that the most effective journal is the "Journal of Curriculum Studies". In addition, it has been observed that researchers from 38 different countries have published articles on the field, and the most active country is the United States of America. This country is followed by Britain, Spain, and Canada. Turkey is ranked 7 out of countries 38 with 17 publications and this shows that serious publications are made this field.

References

 • Akbaba, B. (2020). İnkılâp tarihi öğretimine yönelik tarama modelindeki tezlerin analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 289-328. https://doi.org/ 10.17152/gefad.655371
 • Aksoy, B., Bozdoğan, K., & Sönmez, Ö. F. (2021). An evaluation of the publications in the field of geography education: bibliometric analysis based on the Web of Science Database. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(2), 540-557. https://doi.org/10.33403/rigeo.724741
 • Aydemir, A. (2012). Türkiye’de tarih öğretimi hakkında yayımlanmış makaleler: bir bibliyografya denemesi. Turkish Studies, 7 (4), 843-863.
 • Bordons, M., & Barrigón, S. (1992). Bibliometric analysis of publications of Spanish pharmacologists in the SCI (1984–89). Part II. Scientometrics, 25(3), 425-446.
 • Bozdoğan, A. E., Demir, A., & Şahinpınar, D. (2022). Bibliometric assessment based on web of science database: educational research articles on botanic gardens, national parks, and natural monuments. Participatory Educational Research, 9(1), 303-323. https://doi.org/10.17275/per.22.17.9.1
 • Bozdoğan, K. (2020a). A bibliometric analysis of educational studies about museum education. Participatory Educational Research,7(3),161-179. https://doi.org/10.17275/per.20.40.7.3
 • Bozdoğan, A. E. (2020b). A bibliometric analysis based on Web of Science Database: Articles published on science centres/museums related to educational researches. Mediterranean Journal of Educational Research, 14(31), 174-194. https://doi.org/ 10.29329/mjer.2020.234.9
 • Bozdoğan, A. E. (2020c). A bibliometric evaluation of published educational research papers on “planetariums” based on Web of Science Database. OPUS-International Journal of Society Researches, 16(27), 150-173. https://doi.org/10.26466/opus.672517
 • Chadegani, A. A., Salehi, H., Yunus, M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., ve Ebrahim, N. A. (2013). A comparison between two main academic literature collections: web of science and scopus databases. Asian Social Science, 9(5), 18-26.
 • Chao, C. C., Yang, J. M., & Jen, W. Y. (2007). Determining technology trends and forecasts of RFID by a historical review and bibliometric analysis from 1991 to 2005. Technovation, 27(5), s. 268-279. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.09.003
 • Chen, X., Yu, G., Cheng, G., & Hao, T. (2019). Research topics, author profiles, and collaboration networks in the top-ranked journal on educational technology over the past 40 years: a bibliometric analysis. Journal of Computers in Education, 6(4), 563-585. https://doi.org/10.1007/s40692-019-00149-1
 • Chen, X., Zou, D., & Xie, H. (2020). Fifty years of British Journal of Educational Technology: A topic modeling based bibliometric perspective. British Journal of Educational Technology. https://doi.org/10.1111/bjet.12907 Chiu, W. T., ve Ho, Y. S. (2007). Bibliometric analysis of tsunami research. Scientometrics, 73(1), s.3-17. https://doi.org/10.1007/s11192-005-1523-1
 • Çepni, S. (2011). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çiftci, S. K., Danışman, S., Yalçın, M., Tosuntaş, S. B., Ay, Y., Sölpük, N., & Karadağ, E. (2016). Map of scientific publication in the field of educational sciences and teacher education in Turkey: A bibliometric study. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(4), 1097-1123. https://doi.org/10.12738/estp.2016.4.0009
 • Fitzgerald, S. R., & Jiang, Z. (2020). Higher education publication and institutional and national diversity. Higher Education Research&Development.1-15. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1699031
 • Hernández-Torrano, D., & Ibrayeva, L. (2020). Creativity and education: A bibliometric mapping of the research literature (1975–2019). Thinking Skills and Creativity, 35, 100625. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.100625
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Karagöz, B. & Koç Ardıç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.https://doi.org/10.16916/aded.482628
 • Karagöz, B. & Şeref, I. (2019). Yunus emre ile ilgili araştırmaların bibliyometrik analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27),123-141. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.6
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 59). Anı Yayıncılık.
 • Karpınar, O. & Tangülü, Z. (2019). T.c. İnkılap tarihi ve atatürkçülük dersi konuları üzerine yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri. Belgi Dergisi, 2(18), 1487-1505.
 • Kaymakcı, S. (2017). Türkiye’de tarih öğretiminin yönelimi üzerine bir değerlendirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2153-2172.
 • Kaymakcı, S. & Er, H. (2009). Türk inkılâp tarihi ve atatürkçülük konularının öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 165-180.
 • Koley, S. & Sen, B. K. (2016). Biobibliometric study of professor A. S. paintal, a celebrated medical physiologist, Library Herald, 54 (2), s. 174-190. http://dx.doi.org/10.5958/0976-2469.2016.00013.0
 • Köstüklü, N. (1999). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Günay matbaa.
 • Lorenzo, G., Lorenzo-Lledó, A., Lledó Carreres, A., & Pérez-Vázquez, E. (2020). Approach from a bibliometric perspective of the educational application of virtual reality in people with autism spectrum disorder. http://dx.doi.org/10.14201/eks.22553
 • Lucena, F. J. H., Díaz, I. A., Reche, M. P. C., & Rodríguez, J. M. R. (2019). A tour of open universities through literature. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(4). https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i3.4079
 • Macías-Chapula, C., & Mijangos-Nolasco, A. (2002). Bibliometric analysis of AIDS literature in Central Africa. Scientometrics, 54(2), 309-317. https://doi.org/10.1023/A:1016074230843
 • Mutlu, H. H. (2018). Tendencies of the researches published in journal of mother tongue education: Content analysis. Journal of Mother Tongue Education, 6(4), s. 1196-1209. https://doi.org/10.16916/aded.450275
 • Öztürk, Ş., & Şimşek, A. (2013). Bibliyografya: tarih eğitimi alanında yayımlanmış türkçe makaleler bibliyografyası. Turkish History Education Journal, 2(1), 110-145.
 • Rubenson, K., & Alfert, M. (2015). Adult education research. Exploring an increasingly fragmented map. European journal for research on the education and learning of adults, 6(2), 125-138. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9066
 • Sönmez, Ö. F. (2020). Bibliometric analysis of educational research articles published in the field of social study education based on web of science database. Participatory Educational Research, 7(2), 216-229. http://dx.doi.org/10.17275/per.20.30.7.2
 • Sönmez, Ö.F., & Bozdoğan, K. (2020). Bibliometric analysis of values education researches based on web of science database, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13), 1543-1577. https://doi.org/10.35826/ijetsar.165
 • Swain, D. K. (2014). Journal bibliometric analysis: A case study on quality as¬surance in education. Indian Streams Research Journal, 4(4), 1-14.
 • Şeref, İ., & Karagöz, B. (2019). A bibliometric profile of literature of Turkish language education-teaching: A case study of 9th international language education-teaching conference. European Journal of Alternative Education Studies, 4(1), 106-124. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2636993
 • Şimşek, A., & Yazıcı F. (2013). Türkiye’de tarih öğretiminin dünü, bugünü. TYB Akademi Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (8), 9-32.
 • Taşdemir, M., & Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 343-353.
 • Tsay, M. Y. (2008). A bibliometric analysis of hydrogen energy literature, 1965–2005. Scientometrics, 75(3), 421-438.
 • Tsay, M. Y., & Yang, Y. H. (2005). Bibliometric analysis of the literature of randomized controlled trials. Journal of the Medical Library Association, 93(4), 450-458.
 • Van Eck, NJ., & Waltman, L. (2010) Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., & Göktaş, Y. (2013). Trends in turkish education studies. educational sciences: Theory & Practice, 13(3), 1767-1781.
 • Zheng, Y. (2018). The past, present and future of research on Chinese entrepreneurship education: A bibliometric analysis based on CSSCI journal articles. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(5). https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.025

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Kerem BOZDOĞAN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0605-2031
Türkiye


Ömer Faruk SÖNMEZ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.
0000-0002-8910-2817
Türkiye

Publication Date March 26, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Bozdoğan, K. & Sönmez, Ö. F. (2023). Tarih Eğitimi Üzerine Yapılan Eğitim Araştırmaları Makalelerinin Bibliyometrik Analizi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 12 (1) , 16-28 . DOI: 10.30703/cije.1104813

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education