Research Article
BibTex RIS Cite

İki Dilli Çocuk Kitaplarının Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Temaları Açısından İncelenmesi: Teda Projesi Örneği

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 803 - 816, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1164668

Abstract

Bu çalışmanın amacı, TEDA projesi kapsamında yayımlanan Almanca-Türkçe iki dilli çocuk kitaplarının Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı tema ve alt temalarına uygun olup olmama durumunu tespit etmektir. Çalışmada nitel durum çalışması çeşitlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni tercih edilmiştir. Buna göre çalışma için “TEDA kapsamında yayımlanan Almanca-Türkçe iki dilli çocuk kitaplarında yer alan Türkçe ve Türk Kültürü dersi temaları” tekli durum olarak belirlenmiştir. İnceleme nesnelerinin elde edilmesi, COVID-19 salgın döneminde gerçekleştirildiği için kolay ulaşılabilir seçim metodu benimsenmiştir. Bu çerçevede ulaşılabilir 46 kitabın 24’ü çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada veri toplanma aracı olarak doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizi bir arada kullanılmıştır. Çalışmanın, yorumlayıcı bakış açısıyla inandırıcılığı ve aktarılabilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda “çevre farklılıklar ve birlikte yaşama”, “ben ve ailem”, “insan ve doğa” temalarının kitaplarda en çok temsil edilen temalar olduğu görülmüştür. Tespit edilen bir diğer sonuç ise ilgili kitapların olay temelli olması ve senaryolaştırma tekniği içermesidir. Bu yönleri ile Türk kültürünü öğretmeye yardımcı bir öge olduğu düşünülmektedir.

Supporting Institution

TÜBİTAK

Thanks

Yüksek lisans öğrenimim boyu burs desteği sağlayan TÜBİTAK'a teşekkür ederim.

References

 • Akar, H. (2019). Durum çalışması. A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (3. baskı, ss. 139-179). Anı Yayıncılık.
 • Akturan, U., ve Baş, T. (2013). Nitel araştırma yöntemleri, Nvivo ile nitel veri analizi, örnekleme, analiz, yorum (2. baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Ammermüller, A. (2007). Poor background or low returns? Why immigrant students in Germany perform so poorly in PISA. Centre of European Economic Research, Discussion Paper, 05 – 18. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.686722
 • Bianco, J. L. (2008). Bilingual education and socio-political issues. In J. Cummins & N.H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of Language and Education (pp. 1499–1514). Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_114
 • Bianco, J. L. (2010). The importance of language policies and multilingualism for cultural diversity. International Social Science Journal, 61(199), 37–67. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2451.2010.01747.x
 • Bican, G. (2017). İki dilliliğin tanımlanması: Kuramsal tartışmalar ve güncel dilbilimsel yaklaşımlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 353-366. http://dx.doi.org/10.16916/aded.298779
 • Bilgiç, M. (2016). Batı Avrupa’da iki dilli Türk çocuklarının yazılı Türkçe kelime sıklıkları: Fransa örneği[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Bloomfield, L. (1973). Language (12th Edition). Compton Printing.
 • Bölükbaş Kaya, F., Hançer, F. B., & Golynskaia, A. (2019). İki dillilik: Tanımı ve türler üzerine kuramsal tartışmalar. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(2), 98-113. http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23366
 • Dışişleri Bakanlığı (2022). Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları. https://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayanturkler_.tr.mfa adresinden 22 Nisan 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Ergüt, S. E. (2021). Türkçe ve Türk kültürü dersi alan yurt dışındaki iki dilli Türk çocuklarının miras dil konuşma kaygılarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Esenlikci, A. C. ve Engin, M. A. (2019). 1960’dan günümüze Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk göçmenlerin sorunları. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 8(20), 59-77. http://dx.doi.org/10.31199/hakisderg.524500
 • Halliday, M. A., McIntosh, A., & Strevens, P. (1977). The users and uses of language. In J. Fishman (Ed.), Readings in the sociology of language (pp. 139 - 170). Mouton: The Hague. https://doi.org/10.1515/9783110805376.139
 • Karadağ, Ö. ve Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretimi (1. Baskı). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • Macnamara, J. (1967). The bilingual's linguistic performance – A psychological overview. Journal of Social Issues, 23(2), 58-77. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00576.x
 • Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-301. https://psycnet.apa.org/doi/10.17763/haer.62.3.8323320856251826
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage publications.
 • Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative Inquiry, 5(4), 465-478. https://doi.org/10.1177%2F107780049900500402
 • Şengül, K. ve Çetin, G. (2022). İki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme sorunları: Almanya örneği. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 7(1), 91-116. https://doi.org/10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v07i1004
 • Şengül, K., ve Toygar, Y. S. (2021). Veli görüşlerine göre Hollanda’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme durumları: Güçlükler ve gelecek beklentisi. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 202-220.
 • Şengül, K., ve Yokuş, Y. (2021). İsveç’te yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme ve kullanma durumlarına ilişkin veli görüşleri. Asya Studies, 5(17), 15-32. https://doi.org/10.31455/asya.986073
 • Suri, H. (2011). Purposeful sampling in qualitative research synthesis. Qualitative Research Journal, 11(2), 63-75. http://dx.doi.org/10.3316/QRJ1102063
 • Tekeli, F. (2017). İki dilli öğrencilere Türkçe öğretiminde malzeme kullanımı: Almanya örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. TDK.
 • Uluslararsı Göç Örgütü(2013). Göç Terimleri Sözlüğü. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf adresinden 1 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Examination of Bilingular Children's Books in Terms of Turkish Language and Culture Teaching Program Themes: The Case of the Teda Project

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 803 - 816, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1164668

Abstract

The aim of this study was to determine whether the German-Turkish bilingual children's books published within the scope of the TEDA project are suitable for the themes and sub-themes of the Turkish and Turkish Culture lesson curriculum. In this study, qualitative case study method and the nested single case study design was used. Since the acquisition of the research objects was carried out during the period of the COVID-19 pandemic, the convenient sampling method was implemented. In this context, 24 of the 46 accessible books were included. In this study, document analysis method was preferred as a data collection tool and descriptive analysis and content analysis were used together in analysis phase. In order to provide trustworthiness of the study, interpretative validity criterias were implemented. As a result, it was seen that the themes of "environment, differences and coexistence", "me and my family", "human and nature" were the most represented themes in the books. Another result determined was that the related books are event-based and contain a scripting technique. With these aspects, they were thought to be elements that helps to teach Turkish culture.

References

 • Akar, H. (2019). Durum çalışması. A. Saban & A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri içinde (3. baskı, ss. 139-179). Anı Yayıncılık.
 • Akturan, U., ve Baş, T. (2013). Nitel araştırma yöntemleri, Nvivo ile nitel veri analizi, örnekleme, analiz, yorum (2. baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Ammermüller, A. (2007). Poor background or low returns? Why immigrant students in Germany perform so poorly in PISA. Centre of European Economic Research, Discussion Paper, 05 – 18. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.686722
 • Bianco, J. L. (2008). Bilingual education and socio-political issues. In J. Cummins & N.H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of Language and Education (pp. 1499–1514). Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_114
 • Bianco, J. L. (2010). The importance of language policies and multilingualism for cultural diversity. International Social Science Journal, 61(199), 37–67. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2451.2010.01747.x
 • Bican, G. (2017). İki dilliliğin tanımlanması: Kuramsal tartışmalar ve güncel dilbilimsel yaklaşımlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 353-366. http://dx.doi.org/10.16916/aded.298779
 • Bilgiç, M. (2016). Batı Avrupa’da iki dilli Türk çocuklarının yazılı Türkçe kelime sıklıkları: Fransa örneği[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Bloomfield, L. (1973). Language (12th Edition). Compton Printing.
 • Bölükbaş Kaya, F., Hançer, F. B., & Golynskaia, A. (2019). İki dillilik: Tanımı ve türler üzerine kuramsal tartışmalar. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(2), 98-113. http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23366
 • Dışişleri Bakanlığı (2022). Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları. https://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayanturkler_.tr.mfa adresinden 22 Nisan 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Ergüt, S. E. (2021). Türkçe ve Türk kültürü dersi alan yurt dışındaki iki dilli Türk çocuklarının miras dil konuşma kaygılarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Esenlikci, A. C. ve Engin, M. A. (2019). 1960’dan günümüze Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk göçmenlerin sorunları. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 8(20), 59-77. http://dx.doi.org/10.31199/hakisderg.524500
 • Halliday, M. A., McIntosh, A., & Strevens, P. (1977). The users and uses of language. In J. Fishman (Ed.), Readings in the sociology of language (pp. 139 - 170). Mouton: The Hague. https://doi.org/10.1515/9783110805376.139
 • Karadağ, Ö. ve Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretimi (1. Baskı). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • Macnamara, J. (1967). The bilingual's linguistic performance – A psychological overview. Journal of Social Issues, 23(2), 58-77. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00576.x
 • Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-301. https://psycnet.apa.org/doi/10.17763/haer.62.3.8323320856251826
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage publications.
 • Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative Inquiry, 5(4), 465-478. https://doi.org/10.1177%2F107780049900500402
 • Şengül, K. ve Çetin, G. (2022). İki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme sorunları: Almanya örneği. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 7(1), 91-116. https://doi.org/10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v07i1004
 • Şengül, K., ve Toygar, Y. S. (2021). Veli görüşlerine göre Hollanda’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme durumları: Güçlükler ve gelecek beklentisi. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 202-220.
 • Şengül, K., ve Yokuş, Y. (2021). İsveç’te yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme ve kullanma durumlarına ilişkin veli görüşleri. Asya Studies, 5(17), 15-32. https://doi.org/10.31455/asya.986073
 • Suri, H. (2011). Purposeful sampling in qualitative research synthesis. Qualitative Research Journal, 11(2), 63-75. http://dx.doi.org/10.3316/QRJ1102063
 • Tekeli, F. (2017). İki dilli öğrencilere Türkçe öğretiminde malzeme kullanımı: Almanya örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi. Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. TDK.
 • Uluslararsı Göç Örgütü(2013). Göç Terimleri Sözlüğü. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf adresinden 1 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Gamze Özdemir 0000-0002-7996-4990

Bayram Baş 0000-0003-3569-9395

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Özdemir, G., & Baş, B. (2022). İki Dilli Çocuk Kitaplarının Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Temaları Açısından İncelenmesi: Teda Projesi Örneği. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 803-816. https://doi.org/10.30703/cije.1164668

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education