Research Article
BibTex RIS Cite

Pre-service Mathematics Teachers’ Experiences of Preparing Lesson Plans According to 5E Model and Implementing Them in Online Learning Environment

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 738 - 763, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1148083

Abstract

This research aimed to examine the pre-service elementary mathematics teachers’ experiences and opinions on preparing and implementing a lesson plan suitable for the 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, & Evaluate) model in online education environment. This research was done in the case study design which is a qualitative research method. The study group consisted of eight pre-service teachers (1 male and 7 female) from the elementary school mathematics education department at a public university in Turkey. The research data were obtained from the task forms, the peer assessment forms, the self-assessment forms, the lesson plans prepared by the pre-service teachers and video recordings of the implementation of the lesson plans. The research data was analysed by content analysis, which is a qualitative data analysis technique. At the end of the analysis, it was found that in line with the revised suggestions offered by the researcher about the lesson plans, most of the pre-service teachers prepared the lesson plans in a sufficient level after revision, but they could not show the same competence while implementing the lesson plans in the online education environment. Consequently, it is recommended that “online teaching courses” should be given to pre-service mathematics teachers, besides the computer courses.

References

 • Aksu, H. H., & Keşan, C. (2011). İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), 94-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/22233/238658 adresinden erişilmiştir.
 • Altun, M. (2009). Liselerde matematik öğretimi (3. Baskı). Aktüel Alfa Akademi.
 • Biber, A. Ç., & Tuna, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin 5E öğretim modeline yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 175-196. https://doi.org/10.17556/jef.02989.
 • Bozdoğan, A., & Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 15(2), 579. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49066/626044 adresinden erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bybee, R. W., Taylor, A. J., Gardner, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness and applications. http://theonlinepd.files.wordpress.com/2008/02/executivesummary5emodel.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2003). e-Learning and the science of ınstruction: proven guidelines for consumers and designers of multienvironment learning (First Edition). San Francisco: Pfeiffer.
 • Erpay, İ., & Çakır, M. (2020). Eğitim ve sosyal yönleriyle değişim çağı: yenilikçi ve güncel yaklaşımlar. Astana Yayınları.
 • Ertekin, G. (2006). Yapılandırmacı sınıf ortamında çemberde temel kavramların grafik hesap makineleri ile öğretimi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). Educational research an introduction. USA: Longman Publisher.
 • Gökdere, M., Küçük, M., & Çepni, S. (2004, 16-18 Eylül). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yapısalcı öğrenme yaklaşımını kavrama ve uygulama seviyeleri üzerine bir çalışma [Sözlü bildiri]. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul.
 • Gürer, M., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Opinions of instructors who give lectures online about distance education. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78. https://doi.org/10.17569/tojqi.74876.
 • Imel, S. (1998). Myths and realities of distance learning. Columbus, OH: ERIC Clearing house on Adult, Career, and Vocational Education. Ohio State University.
 • İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M. B., & Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1(1), 41-47. http://www.tojet.net/articles/v1i1/117.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Jonassen, D. H., Howland, J., Moore, J., & Marra, R. M. (2003). Learning to solve problems with technology (Second edition). New Jersey: Merrill / Prentice Hall.
 • Keser, Ö. F. (2003). Fizik eğitimine yönelik bütünleştirici öğrenme ortamı ve tasarımı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Keskin, M. (2019). Teknoloji destekli öğretim etkinliklerinin 5E modeline göre matematik öğretimine entegrasyonunun değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi.
 • Lincon, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Lloyd, S. A., Byrne, M. M., & McCoy, T. S. (2012). Faculty-perceived barriers of online education. Journal of Online Learning and Teaching, 8(1), 1-12. https://jolt.merlot.org/vol8no1/lloyd_0312.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Malabar, I. (2003). The use of computer technology and constructivism to enhance visualisation skills in mathematics education. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Liverpool John Moores Üniversitesi.
 • Metin, M., & Özmen, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı kuramın 5E modeline uygun etkinlikler tasarlarken ve uygularken karşılaştıkları sorunlar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 94-123. https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3369/46507 adresinden erişilmiştir.
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • NCTM. (2004). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. http://csmc.missouri.edu/PDFS/CCM/summaries/standards_summary.pdf adresinden erişilmiştir.
 • NCTM. (2008). Principles and standards for school matematics (3rd ed.). Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.
 • Nigam, S. (2018). Role of Online Education In Today’s World (No. 2018-27-02). http://www.voiceofresearch.org/Doc/Sep-2018/Sep-2018_2.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(1), 100-111. http://www.tojet.net/articles/v3i1/3114.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özsevgeç. T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36 – 48. https://www.tused.org/index.php/tused/article/download/492/423/847 adresinden erişilmiştir.
 • Seaman, J. (2009). Online learning as a strategic asset. Volume II: The paradox of faculty voices: Views and experiences with online learning. Washington, DC: Association of Public and Land-grant Universities and Babson Survey Research Group. http://hilo.hawaii.edu/uhh/teaching/documents/OnlineLearning-StrategicAsset-Vol2.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Teltik Başer, E. (2008). 5E modeline uygun öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi üniversitesi.
 • Torun, F. (2014). 5E modeline göre tasarlanan e-öğrenme ortamının kullanılabilirliği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi üniversitesi.
 • Ültay, E., Ültay, N., & Usta, N. D. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının" Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uygun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 855-864. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413382.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. B., & Ev Çimen, E. (2020). An investigation of preservice mathematics teachers' opinions about online education. Osmangazi Journal of Educational Research, 7(2), 145-164. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ojer/issue/57975/814071 adresinden erişilmiştir.

Matematik Öğretmen Adaylarının 5E Modeline Uygun Ders Planı Hazırlama ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Uygulama Deneyimleri

Year 2022, Volume: 11 Issue: 4, 738 - 763, 30.12.2022
https://doi.org/10.30703/cije.1148083

Abstract

Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının çevrimiçi eğitimde 5E (Giriş, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme ve Değerlendirme) modeline uygun ders planı hazırlama ve uygulamalarına yönelik deneyim ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel bir araştırma yöntemi olan durum çalışması desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programı son sınıfta öğrenim gören bir erkek yedi kadın sekiz öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; görev formları, akran değerlendirme formu, öz değerlendirme formu ile öğretmen adayları tarafından hazırlanan ders planları ve ders planlarının uygulamalarının video kayıtlarından oluşmuştur. Araştırma verilerinin çözümlenmesi, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ders planları ile ilgili araştırmacılar tarafından sunulan revize önerileri doğrultusunda öğretmen adaylarının çoğunun ders planlarını yeterli aşamaya getirdikleri ancak ders planlarını çevrimiçi ortamda uygularken aynı yeterliliği gösteremedikleri aşamalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarına bilgisayar derslerinin yanı sıra çevrimiçi öğretmenlik dersleri de verilmesi önerilmektedir.

References

 • Aksu, H. H., & Keşan, C. (2011). İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), 94-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/22233/238658 adresinden erişilmiştir.
 • Altun, M. (2009). Liselerde matematik öğretimi (3. Baskı). Aktüel Alfa Akademi.
 • Biber, A. Ç., & Tuna, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin 5E öğretim modeline yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 175-196. https://doi.org/10.17556/jef.02989.
 • Bozdoğan, A., & Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 15(2), 579. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49066/626044 adresinden erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bybee, R. W., Taylor, A. J., Gardner, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness and applications. http://theonlinepd.files.wordpress.com/2008/02/executivesummary5emodel.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2003). e-Learning and the science of ınstruction: proven guidelines for consumers and designers of multienvironment learning (First Edition). San Francisco: Pfeiffer.
 • Erpay, İ., & Çakır, M. (2020). Eğitim ve sosyal yönleriyle değişim çağı: yenilikçi ve güncel yaklaşımlar. Astana Yayınları.
 • Ertekin, G. (2006). Yapılandırmacı sınıf ortamında çemberde temel kavramların grafik hesap makineleri ile öğretimi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). Educational research an introduction. USA: Longman Publisher.
 • Gökdere, M., Küçük, M., & Çepni, S. (2004, 16-18 Eylül). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yapısalcı öğrenme yaklaşımını kavrama ve uygulama seviyeleri üzerine bir çalışma [Sözlü bildiri]. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul.
 • Gürer, M., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Opinions of instructors who give lectures online about distance education. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78. https://doi.org/10.17569/tojqi.74876.
 • Imel, S. (1998). Myths and realities of distance learning. Columbus, OH: ERIC Clearing house on Adult, Career, and Vocational Education. Ohio State University.
 • İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M. B., & Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1(1), 41-47. http://www.tojet.net/articles/v1i1/117.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Jonassen, D. H., Howland, J., Moore, J., & Marra, R. M. (2003). Learning to solve problems with technology (Second edition). New Jersey: Merrill / Prentice Hall.
 • Keser, Ö. F. (2003). Fizik eğitimine yönelik bütünleştirici öğrenme ortamı ve tasarımı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Keskin, M. (2019). Teknoloji destekli öğretim etkinliklerinin 5E modeline göre matematik öğretimine entegrasyonunun değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi.
 • Lincon, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Lloyd, S. A., Byrne, M. M., & McCoy, T. S. (2012). Faculty-perceived barriers of online education. Journal of Online Learning and Teaching, 8(1), 1-12. https://jolt.merlot.org/vol8no1/lloyd_0312.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Malabar, I. (2003). The use of computer technology and constructivism to enhance visualisation skills in mathematics education. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Liverpool John Moores Üniversitesi.
 • Metin, M., & Özmen, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı kuramın 5E modeline uygun etkinlikler tasarlarken ve uygularken karşılaştıkları sorunlar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 94-123. https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3369/46507 adresinden erişilmiştir.
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • NCTM. (2004). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. http://csmc.missouri.edu/PDFS/CCM/summaries/standards_summary.pdf adresinden erişilmiştir.
 • NCTM. (2008). Principles and standards for school matematics (3rd ed.). Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.
 • Nigam, S. (2018). Role of Online Education In Today’s World (No. 2018-27-02). http://www.voiceofresearch.org/Doc/Sep-2018/Sep-2018_2.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(1), 100-111. http://www.tojet.net/articles/v3i1/3114.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özsevgeç. T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36 – 48. https://www.tused.org/index.php/tused/article/download/492/423/847 adresinden erişilmiştir.
 • Seaman, J. (2009). Online learning as a strategic asset. Volume II: The paradox of faculty voices: Views and experiences with online learning. Washington, DC: Association of Public and Land-grant Universities and Babson Survey Research Group. http://hilo.hawaii.edu/uhh/teaching/documents/OnlineLearning-StrategicAsset-Vol2.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Teltik Başer, E. (2008). 5E modeline uygun öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi üniversitesi.
 • Torun, F. (2014). 5E modeline göre tasarlanan e-öğrenme ortamının kullanılabilirliği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi üniversitesi.
 • Ültay, E., Ültay, N., & Usta, N. D. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının" Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uygun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 855-864. https://doi.org/10.24106/kefdergi.413382.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. B., & Ev Çimen, E. (2020). An investigation of preservice mathematics teachers' opinions about online education. Osmangazi Journal of Educational Research, 7(2), 145-164. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ojer/issue/57975/814071 adresinden erişilmiştir.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ebru Büşra Yılmaz 0000-0002-7858-497X

Emre Ev Çimen 0000-0002-6835-6578

Early Pub Date December 30, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Yılmaz, E. B., & Ev Çimen, E. (2022). Matematik Öğretmen Adaylarının 5E Modeline Uygun Ders Planı Hazırlama ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Uygulama Deneyimleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(4), 738-763. https://doi.org/10.30703/cije.1148083

14550                 

© Cumhuriyet University, Faculty of Education